นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

อนุสรา
Ico64
นางสาว อนุสรา มารอด
นักวิชาการเงินและบัญชี
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

ความเคลื่อนไหวของฉัน

30 มิถุนายน 2559
Ico48
สิ่งสำคัญที่พนักงานมหาวิทยาลัยควรทราบ "สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆที่พนักงานมหาวิทยาลัยได้รับจากกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย"
ใน เรื่องเล่าหน้างาน
โดย อนุสรา
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่พนักงานฯ ได้รับจากกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย ทั้งที่เกิดขึ้นแล้ว ที่กำลังดำเนินการอยู่และที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเป็นสวัสดิการที่พนักงานมหาวิทยาลัยจะได้รับจากกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย จึงได้สรุปสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่พนักงานมหาวิทยาลัยได้รับจากกองทุนพนักงานมหาวิทย...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2376
Ico48
Small_22
ภาพตารางสรุป1
โดย อนุสรา
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 601
Ico48
Small_12
ภาพตารางสรุป2
โดย อนุสรา
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 592
Ico48
Small_2
สรุปตาราง
โดย อนุสรา
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 423
Ico48
Small_1
ภาพตารางสรุป
โดย อนุสรา
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 292
02 กรกฎาคม 2558
Ico48

ชอบ

Ico48
Happy Rally : Happy Family (ตอนที่ 3 ล่องแก่ง)
ใน เรื่องเล่าหน้างาน
โดย ปราณี
ช่วงเช้าของวันที่ 21 มิ.ย. 2558 หลังจากรับประทานอาหารเช้าเสร็จ ก็เตรียมพร้อมกับกิจกรรมล่องแก่งน้ัำตกวังสายทอง ระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร สัมผัสธรรมชาติที่บริสุทธิ์ และความร่มรื่นของป่าไม้ ซึ่งเส้นทางดังกล่าวจะผ่านบริเวณที่พัก ทุกคนได้รับความสนุกสนานมาก ตามภาพบรรกาศนี้ค่ะ เตรียมพร้อมก่อนออกเดิ...
ดอกไม้: 9 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1357
Ico48

ชอบ

Ico48
Happy Rally : Happy Family (ตอนที่ 2 มอบรางวัล)
ใน เล่าสู่กันฟัง
โดย ปราณี
ถึงที่พักภูต้นน้ำรีสอร์ท ในช่วงบ่าย เข้าที่พัก และลงเล่นน้ำตามอัธยาศัย นัดเวลารับประทานอาหารเย็นในเวลา 17.00 น. หลังจากรับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยก็มีการมอบรางวัลการแข่งขัน Rally โดยรองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน (รศ.ดร.อรัญ งามผ่องใส) และหัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์ (รศ.ดร.วันวิศาข์ งามผ่องใส) หลัง...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1342
Ico48

ชอบ

Ico48
Happy Rally : Happy Family (ตอนที่ 1 ถ้ำภูผาเพชร)
ใน เล่าสู่กันฟัง
โดย ปราณี
ตามที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ กำหนดจัดโครงการ Happy Rally : Happy Family เส้นทางหาดใหญ่ - สตูล (น้ำตกวังสายทอง) ระหว่างวันที่ 20 - 21 มิถุนายน 2558 เพื่อสร้างสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในคณะฯ และครอบครัวของบุคลากร โดยออกเดินทางในเวลาประมาณ 8.30 น. บรรยากาศในวันนั้นท้องฟ้าอึมครึมตลอดการเดินทาง มีฝนตกเล็...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1121
23 มีนาคม 2558
Ico48
ทบทวนการเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอกของพนักงานมหาวิทยาลัย
ใน เรื่องเล่าหน้างาน
โดย อนุสรา
ทบทวนการเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอกของพนักงานมหาวิทยาลัย จากการสอบถามกันเข้ามาบ่อยนะจ้า สิทธิ์สวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอกของพนักงานมหาวิทยาลัย มี 2 กรณี 1. รักษาฉุกเฉินตามคำสั่งแพทย์ คือ จะรักษาได้ทุกสถานพยาบาลที่มีแพทย์ปฏิบัติหน้าที่ ครั้งละไม่เกิน 2,000 บาท ไม่จำกัดจ...
ดอกไม้: 9 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1462
11 ตุลาคม 2556
Ico48
การใช้งานโปรแกรมกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย
ใน เรื่องเล่าหน้างาน
โดย อนุสรา
ผู้ที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้สมัครสมาชิกกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สามารถเข้าใช้โปรแกรมดูข้อมูลประวัติและรายละเอียดการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการซึ่งสามารถค้นหาดูข้อมูลได้ว่าเคยใช้สิทธิ์การเบิกเงินสวัสดิการไปกี่ครั้งแล้วเบิกอะไรไปบ้าง ยอดวงเงินคงเหลือเท่าไหร่ และสถานะการเบิก...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2020
02 สิงหาคม 2556
Ico48

ชอบ

Ico48
การจำแนกประเภทวัสดุ (3)
ใน การเงิน
โดย แม่น้องฟ้า
ตัวอย่างวัสดุที่มีลักษณะคงทนถาวร และมีอายุการใช้งานในระยะเวลาประมาณ 1 ปีขึ้นไป แต่มีราคาหน่วยหนึ่งหรือชุดหนึ่งไม่เกิน 5,000 บาท เช่น วัสดุสำนักงาน 1. เครื่องตัดโฟม 10. แผ่นป้ายชื่อสำนักงาน แผ่นป้ายจราจร 2. เครื่องตัดกระดาษ 11. มู่ลี่ ม่านปรับแสง(ต่อผืน) 3. เครื่องเย็บกระดาษ 12. พรม (ต่...
ดอกไม้: 12 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 3052
Ico48

ชอบ

Ico48
หลักเกณฑ์การเบิกค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชดเชยและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทางไปราชการ
ใน การเงิน
โดย แม่น้องฟ้า
หลักเกณฑ์การเบิกค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัดเงินชดเชยและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทางไปราชการ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.6/ว.42 ลว. 26 กรกฎาคม 2550 1. อัตราค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัดระหว่างสถานที่อยู่ ที่พักหรือสถานที่ปฏิบัติราชการกับสถานียานพาหนะประจำทางหรื...
ดอกไม้: 19 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2233
31 พฤษภาคม 2556
Ico48

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่พนักงานมหาวิทยาลัยได้รับ สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่http://share.psu.ac.th/blog/24-1/27793 ค่ะ

30 พฤษภาคม 2556
Ico48
หลักเกณฑ์กระบวนการในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล ตอนที่2
ใน เรื่องเล่าหน้างาน
โดย อนุสรา
“หลักเกณฑ์กระบวนการในการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลให้ถูกต้องและรวดเร็ว” ตอนที่2 ใบเสร็จรับเงินจากสถานพยาบาลอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้ 1. ชื่อ สถานที่อยู่ หรือที่ทำการของผู้รับเงิน 2. วัน เดือน ปี ที่รับเงิน 3. รหัสค่าบริการสาธารณสุข ค่าอุปกรณ์ หรืออวัยวะเท...
ดอกไม้: 10 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1678
Ico48
หลักเกณฑ์กระบวนการในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล
ใน เรื่องเล่าหน้างาน
โดย อนุสรา
“หลักเกณฑ์กระบวนการในการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลให้ถูกต้องและรวดเร็ว” ตอนที่ 1 ก่อนส่งเอกสารในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ รวมถึงเบิกให้ญาติสายตรงด้วยคะ การที่นำเอกสารมาเบิกจ่ายแต่ละครั้งผู้มีสิท...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1563
26 เมษายน 2556
Ico48

ชอบ

Ico48
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่พนักงานมหาวิทยาลัย ได้รับจากกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย
ใน เรื่องเล่าหน้างาน
โดย อนุสรา
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่พนักงานมหาวิทยาลัย ได้รับจากกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย ตอนที่ 2 มาแล้วจ้า “บอกแล้วว่าไม่นานเกินรอจ้า” สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่พนักงานฯ ได้รับจากกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย ทั้งที่เกิดขึ้นแล้ว ที่กำลังดำเนินการอยู่และที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเป็นสว...
ดอกไม้: 16 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 6901
05 เมษายน 2556
Ico48

อยู่ไหนก็สุขได้ ถ้าใจเราเป็นสุข(คิดดี ทำดี เพื่อตัวเรา และคนรอบข้างค๊า)

Ico48

ชอบ

Ico48
สุขที่ใจ...อยู่ที่ไหนก็ HAPPY ได้
ใน เก็บมาเล่าเอามาฝาก
โดย Marky
ในช่วงบอกเล่าเรื่องราวของความสุข Marky เองก็อยาก intrend กับเค้าบ้าง แต่ถ้าจะพูดเรื่องราวของความสุขที่ตัวเองมีนั้นต้องบอกว่า คุณพี่เมตตาขาาาา....หนูขอทำเป็น series หนังเกาหลีเรื่องยาวเลยละกันนะคะ เพราะสำหรับ Marky แล้ว ตัวเองมีความสุขได้ทุกที่ ทุกอย่างที่ตัวเองทำ แค่เราทำเพราะเราอย...
ดอกไม้: 14 · ความเห็น: 5 · อ่าน: 1739
26 มีนาคม 2556
Ico48
Small_pk
ยิ้ม
โดย อนุสรา
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 565
22 มีนาคม 2556
Ico48

ชอบ

Ico48
ข้อดีของความทุกข์
ใน เล่าสู่กันฟัง จากพี่
โดย แม่น้องฟ้า
ขึ้นชื่อว่าความทุกข์แล้ว คงไม่มีใครอยากพบเจอ แต่ถ้าผ่านพ้นไปได้ มันคงมีประโยชน์ ไม่มากก็น้อย จริงไหม....ข้อดีของความทุกข์ 1.ทำให้เราเข้มแข็งขึ้น 2. ทำให้รู้ถึงค่าของความสุข3. ทำให้เรามีความสามารถมากขึ้น4. ทำให้เรามีสิ่งที่ต้องทำ (ทำเพื่อให้หายทุกข์) 5. ทำให้เรามีประสบการณ์ในการแก้ปัญหามากขึ้น6...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1634