นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

My Activities

23 August 2011
Ico48
แบบ ปส.รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน
By isa_king
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1242
Ico48
แบบ ปม.แบบประเมินการควบคุมภายใน
By isa_king
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1492
Ico48
แบบ ปย. 2 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
By isa_king
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1177
Ico48
แบบ ปย.1 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
By isa_king
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1223
Ico48
แบบ ปอ. 3 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
By isa_king
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 832
Ico48
แบบ ปอ. 2 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
By isa_king
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 919
Ico48
แบบ ปอ. 1 หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
By isa_king
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1011
Ico48
สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
By isa_king
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 779
18 August 2011
Ico48
มาตรฐานผลการเรียนรู้วิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
By isa_king
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 892
Ico48
ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
By isa_king
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 944
Ico48
แนวทางการจัดการเรียนการสอน รายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร
By isa_king
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 815
Ico48
รายวิชาศึกษาทั่วไปที่เป็นรายวิชาบูรณาการบังคับสำหรับทุกหลักสูตรตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
By isa_king
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 695
Ico48
สรุปผลการสอบถามความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ ความต้องการ ความรู้ความเข้าใจของนักศึกษา ม.อ.53
By isa_king
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 812
Ico48
รางวัลคุณธรรมและจริยธรรมจากแพทยสภา
By isa_king
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 810
16 August 2011
Ico48
รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ26-6-53
By isa_king
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 729
15 August 2011
Ico48
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน ระดับองค์กร
By isa_king
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 694
09 August 2011
Ico48
แผนบริหารความเสี่ยง 2554
By isa_king
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 782
Ico48
แผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัย 2554
By isa_king
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 661
Ico48
สรุป 6top goals งบประมาณ 2554
By isa_king
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 837
Ico48
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
By isa_king
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 894