นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

จารี ทองสกูล
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

My Activities

29 May 2015
Ico48
สัมภาษณ์บุคลากรดีเด่นคณะฯ (กลุ่มที่ 2) ประจำปี 2557
in เล่าสู่กันฟัง
By จารี ทองสกูล
นายปฐมพงศ์ วงษ์เลี้ยงนักวิชาการเกษตรชำนาญการบุคลากรดีคณะฯ (กลุ่มที่ 2) ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 ทีมสัมภาษณ์นำโดย ดร.สุรชาติ เพชรแก้ว คุณรัตนา ยงยิ่งประเสริฐ คุณวันดี สุขสะโร คุณศศิธร ลิ่มจู้ (ตากล้อง) และดิฉัน จารี ทองสกูล ได้เชิญ คุณปฐมพงศ์ วงษ์เลี้ยง หรือพี่ตุ๋ย บุคลากรดีเด่น...
Flowers: 7 · Comments: 3 · Read: 1660
Ico48
Small_pathomdee7
รุป7
By จารี ทองสกูล
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 760
Ico48
Small_pathomdee6
รูป5
By จารี ทองสกูล
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 833
Ico48
Small_pathomdee2
รูป4
By จารี ทองสกูล
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 438
Ico48
Small_pathomdee4
รูป3
By จารี ทองสกูล
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 474
Ico48
Small_pathomdee3
รูปที่ 2
By จารี ทองสกูล
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 430
Ico48
Small_pathomdee5
รูป1
By จารี ทองสกูล
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 348
31 March 2015
Ico48

เรียน รศ.ดร.วัลลภ สันติประชา และคุณใยมะพร้าวน้องใยไหม

กำลังเชิญชวนให้เจ้าของเรื่องเป็นสมาชิก share.psu.ac.th โปรดติดตามเร็วๆ นี้นะคะ

27 March 2015
Ico48
เวทีนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ
in ประกันคุณภาพ ตัวชีวัด ประเมินผล
By จารี ทองสกูล
ตามที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้จัดเวทีนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2557 เมื่อวันอังคารที่ 24 มีนาคม 2558 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้อง ทธ.260 อาคาร 2 วัตถุประสงค์ของคณะฯ ที่ได้จัดเวทีนี้ขึ้นมาก็เพื่อให้มีการพัฒนางาน การเพิ่มมูลค่า การเพิ่ประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล การลดเวลา ขั้นตอน แรงง...
Flowers: 6 · Comments: 6 · Read: 1171
Ico48
เวทีนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ
in ประกันคุณภาพ ตัวชีวัด ประเมินผล
By จารี ทองสกูล
ตามที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้จัดเวทีนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2557 เมื่อวันอังคารที่ 24 มีนาคม 2558 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้อง ทธ.260 อาคาร 2 วัตถุประสงค์ของคณะฯ ที่ได้จัดเวทีนี้ขึ้นมาก็เพื่อให้มีการพัฒนางาน การเพิ่มมูลค่า การเพิ่ประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล การลดเวลา ขั้นตอน แรงง...
Flowers: 6 · Comments: 6 · Read: 1171
26 March 2015
Ico48
Small_present6
นำเสนอ
By จารี ทองสกูล
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 380
Ico48
Small_present5
คณะกรรมการ
By จารี ทองสกูล
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 328
Ico48
Small_presnet4
รับรางวัล
By จารี ทองสกูล
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 323
Ico48
Small_present3
ผู้ฟัง
By จารี ทองสกูล
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 288
Ico48
Small_present2
ผู้เขาฟัง
By จารี ทองสกูล
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 318
Ico48
Small_present1
วิทยากรบรรยาย
By จารี ทองสกูล
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 396
20 March 2015
Ico48
บรรยายเรื่อง การเลี้ยงผึ้งพันธุ์ในระบบนิเวศเกษตร
in บริการวิชาการ
By จารี ทองสกูล
สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ได้จัดฝึกอบรมให้กับเกษตรกรเรื่องการเลี้ยงผึ้งพันธุ์ในระบบนิเวศเกษตร จำนวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 จัดเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 มีเกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 30 คน รุ่นที่ 2 จัดเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558 มีเกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 20...
Flowers: 7 · Comments: 0 · Read: 1207
Ico48
Small_honey1
อบรมผึ้งรุ่นที่2
By จารี ทองสกูล
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 353
Ico48
Small_honey2
อบรมผึ้ง
By จารี ทองสกูล
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 330
27 Febuary 2015
Ico48
ทานตะวันรอบแหล่งน้ำทางการเกษตร
in เรื่องเล่าสถานี
By จารี ทองสกูล
สถานีวิจัยเทพา ตั้งอยู่ ณ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา (ตรงกันข้ามกับโรงพยาบาลเทพา) ระยะทางห่างจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ประมาณ 90 กิโลเมตร เป็นสถานีวิจัยลำดับที่ 2 ของคณะทรัพยากรธรรมชาติ โดยสถานีวิจัยฯ มีภารกิจหลักในการรองรับงานการเรียนการสอน งานวิจัย และบริการวิชาการแก่สังคม/ชุมชน ...
Flowers: 7 · Comments: 1 · Read: 1118