นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

ความเคลื่อนไหวของฉัน

09 สิงหาคม 2556
Ico48
ก่อนพุทธกาล 2
ใน SEC
โดย kk
ตอนที่แล้ว ได้กล่าวถึงยุคที่ชาวอารยันเข้าสู่ชมพูทวีปมาถึงสมัยพระเวท ตอนต่อไปจะกล่าวถึงสมัยพราหมณ์ สมัยอุปนิษัท สมัยฮินดู สมัยเชนและ พุทธศาสนาตามลำดับ สมัยพราหมณ์ (300-100ปีก่อน พ.ศ.) สมัยนี้พราหมณ์มีบทบาทและอำนาจมาก คนทั่วไปให้ความเครารพนับถือเพราะเป็นตัวแทนของพระเจ้า พราหมณ์จะเป็นตัวกลางในกา...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1297
Ico48
ก่อนพุทธกาล
ใน SEC
โดย kk
เมื่อ 2000 – 1500 ปี ก่อนพุทธกาลชาวเผ่า อารยัน เป็นชนผิวขาวอยู่แถบภูเขาคอเคสัช ต่อมา ได้ย้ายถิ่นฐานมาเหนือทะเลสาบแคสเปียนมีการนับถือบูชาเทพเจ้าหลายองค์ในรูปแบบของธรรมชาติ คือ ดิน น้ำ ไฟ ลม ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ ดวงดาว การนับถือธรรมชาติถือว่าเป็นลัทธิแรกของมนุษย์โลก แม้เวลาผ่านไปจวบจนถึงปั...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1570
08 สิงหาคม 2556
Ico48
ทิศทั้ง 8
ใน Incubator made in PSU
โดย kk
หลักการจำทิศทั้ง 8 ทิศ ของไทย ตามการหมุนของเข็มนาฬิกา ให้ท่องคำว่า 1อุ 2อี 3บู 4อา 5ทัก 6หอ 7ประ 8พา อุ อี บู อา ทัก หอ ประ พา 1อุ คือ อุดร ทิศเหนือ 2อี คือ อีสาน ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 3บู คือ บูรพา ทิศตะวันออก 4อา คือ อาคเนย์ทิศตะวันออกเฉียงใต้ 5ทัก คือ ทักษิณทิศใต้ 6หอ คือ หรดี ทิศต...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 4414
07 สิงหาคม 2556
Ico48

บทความทั้ง 3 ตอน มาจาก ชุดธรรมะกับธุรกิจ 2543 จากหนังสือ ทำอย่างไรจะให้งานประสานกับความสุข (ห้อง สมุด มจร วัดคอหงษ์ หาดใหญ่ )

นายกรัฐมนตรี อานันท์ ปันยารชุน ได้ให้คำนิยมไว้ว่า พระธรรมปิฏก (ป.อ ปยุตโต) ท่านสามารถนำเนื้อหาธรรมะของพระพุทธศาสนา มากล่าวถึงประเด็นต่างๆ ทำให้เห็นสัจจะความจริงของชีวิต ไม่ยึดติด ไม่หลงระเริงในสิ่ง สมมติ และวัตถุนิยม รวมทั้งลัทธิบริโภคนิยม ให้เรียนรู้อย่างปราศจาค อัตตาและ มิจฉาทิฐิ

Ico48

ชอบ

Ico48
เมื่อวันนึงเราเป็นลูกพี่ (รุ่นพี่) และมีรุ่นน้อง
ใน งาน...ให้สุข ให้ชีวิต ให้ได้แบ่งปัน
โดย ใยมะพร้าวน้องใยไหม
ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาหลักขอเริ่มบันทึกด้วยนิยามคำว่า ลูกพี่ ก่อน ตาม พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๒ ในระบบออนไลน์ ให้ความหมายไว้ ดังนี้ ลูกพี่ (ปาก) น. คำที่ลูกน้องหรือลูกสมุนเรียกเพื่อยกย่องผู้ที่เป็นหัวหน้านักเลง เป็นต้น ส่วนคำว่าลูกน้อง รู้สึกว่ามีความหมายไม่ค่อยสอดคล้องกับ...
ดอกไม้: 9 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 1868
Ico48
ทำอย่างไรจะให้งานประสานกับความสุข 3 ตอนจบ
ใน SEC
โดย kk
ในเมื่อคนทำสวนยางมีจุดมุ่งหมายว่า จะทำสวนยางพาราทำไม ? งานที่เกิดขึ้นมาจากความมุ่งหมายเพื่อให้ต้นยางเจริญงอกงามในที่สุดแล้ว เราก็บรรลุเป้าหมาย และได้รับความสุขเกิดขึ้นในระหว่างนั้นก่อนบรรลุเป้าหมาย เมื่องานเดินหน้าไปเรื่อยๆตามระบบเราก็มีความอิ่มเอิบใจ มีความสุขขึ้นไปเรื่อยๆ การทำสวนยางเป็นตัวงา...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 2251
Ico48

ชอบ

Ico48
สุขจาก "กิจกรรม"
ใน การจัดการความรู้ในองค์กร (KM)
โดย Monly
ได้อ่านบันทึกเรื่อง มนุษยสัมพันธ์และจิตวิทยาบริการในการทำงานของน้องเปตองและบันทึกเรื่อง ทุกคนมีความต่าง...ที่ต้องยอมรับความต่างของพี่มิกกี้ ที่ได้บันทึกไปก่อนแล้ว สำหรับมอนลี่เองได้เพียงแต่ขึ้นรูปไว้ก่อนเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 หมายหมั้นว่า จะบันทึก แต่ก็ไม่ได้บันทึก แว๊บ ไปอ่านบัน...
ดอกไม้: 13 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1571
Ico48
ทำอย่างไรจะให้งานประสานกับความสุข 2
ใน SEC
โดย kk
เหตุใดจึงบอกว่างานกับความสุขเป็นเรื่องเดียวกัน เพราะเรารู้ว่าสิ่งทั้งหลายนั้นเป็นไปตามเหตุและปัจจัย เพราะเรื่องของธรรมชาตินั้นอยู่ที่ว่า เราต้องปฏิบัติให้ถูก คือให้ถูก ตามเหตุและปัจจัย คือดำเนินชีวิตให้ถูกต้องตามกฏธรรมชาติ แล้วงานก็สามารถที่จะมากับความสุขได้ ตัวอย่างเช่น เราทำสวนยาง คนทำสวน...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2199
Ico48
ทำอย่างไรจะให้งานประสานกับความสุข
ใน SEC
โดย kk
อย่างไรจะให้งานประสานกับความสุข เมื่อทำงานตรงไปตรงมากับธรรมชาติ เท่านั้น ไม่ต้องประสานอะไรกันงานก็มาด้วยกันกับความสุข เรื่องงานกับความสุข คล้ายๆกับว่า เป็นคนละเรื่องคนละทาง จึงทำอย่างไรที่จะประสานกันให้ งานกับความสุขมาอยู่ด้วยกัน แต่แท้ที่จริงแล้ว งานกับความสุขนี้มันมาด้วยกัน มันมาด้วยความ...
ดอกไม้: 9 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1577
02 สิงหาคม 2556
Ico48
683
ใน SEC
โดย kk
ได้นำเสนอ วันสำคัญทางศาสนาพุทธ มา 3 ตอนแล้ว วันนี้จะบอกถึงเคล็ดลับความจำ ลำดับเหตุการณ์เกิดก่อนหลังกล่าวคือ ให้จำเลข 6 8 3 6 คือ เดือน 6 วันวิสาขบูชา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 8 คือ เดือน 8 วันอาฬสหบูชา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 เข้าพรรษา (ระยะเวลา 3 เดือน) ออกพรรษา เดือน 11 3 คือ เดือน 3 วันมาฆบ...
ดอกไม้: 12 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1411
Ico48
วันสำคัญทางศาสนาพุทธ มาฆบูชา
ใน SEC
โดย kk
มาฆะ" เป็นชื่อของเดือน ๓ มาฆบูชานั้น ย่อมาจากคำว่า"มาฆบุรณมี" แปลว่าการบูชาพระในวันเพ็ญเดือน ๓ วันมาฆบูชาจึงตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ แต่ถ้าปีใดมีเดือน อธิกมาส คือมีเดือน ๘ สองครั้ง วันมาฆบูชาก็จะเลื่อนไปเป็นวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๔ เป็นวันสำคัญวันหนึ่งในวันพุทธศาสนา คือวันที่มีการประชุมสังฆสัน...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1516
Ico48

มองแต่แง่ดีเถิด

เขามีส่วน เลวบ้าง ช่างหัวเขา

จงเลือกเอา ส่วนที่ดี เขามีอยู่

เป้นประโยชน์ โลกบ้าง ยังน่าดู

ส่วนที่ชั่ว อย่าไปรู้ ของเขาเลย

จะหาคน มีดี โดยส่วนเดียว

อย่ามัวเที่ยว ค้นหา สหายเอ๋ย

เหมือนเที่ยวหา หนวดเต่าตายเปล่าเลย

ฝึกให้เคย มองแต่ดี มีคุณจริง

ท่านพุทธทาส

หน้า126/คำกลอนสอนธรรม/หนังสือดี 100 ปี พุทธทาส ธรรม พร เมตตา

01 สิงหาคม 2556
Ico48
ไข่เจียว กับลูกไก่
ใน Incubator made in PSU
โดย kk
ไข่เจียว ไม่อาจเป็นลูกไก่ ได้ และเมื่อเป็นลูกไก่ แล้ว ก็ไม่สามารถเป็นไข่เจียวได้ เหมือนกับเหตุ และปัจจัย เมื่อจริงใจ ก็จะได้รับความจริงใจตอบ(ได้ใจ) ของจริง ย่อมเป็นของจริง ของไม่จริง ก็จะด้อยค่าลงไป ตามกาลเวลาของมัน
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1207
Ico48
สิ่งที่สำคัญกว่า ถูก ผิด
ใน Incubator made in PSU
โดย kk
อะไร คือมูลเหตุ ของการไกล ที่เป็น อดีต ปัจจุบัน และอนาคต (ทั้งนาม และรูปธรรม) เราร่ำเรียนมา สุดท้าย การวัดผล ในระบบการศึกษา คือ การสอบไล่ เลือกข้อที่ถูกที่สุด ที่เป็นจริงมากที่สุด ไม่ให้เลือกข้อ กลางๆ หรือข้อถูกน้อยที่สุด แต่ในชีวิตจริง นอกรั้ว การศึกษา นอกจากจะมี คำว่าถูกผิด แล้ว ยังมี การให...
ดอกไม้: 13 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 1322
Ico48
วันสำคัญทางศาสนาพุทธ อาสาฬหบูชา
ใน SEC
โดย kk
วันขึ้น๑๕ ค่ำ เดือน ๘ นับเป็นวันที่สำคัญในประวัติศาสตร์แห่งพระพุทธศาสนา คือวันที่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมเทศนาหรือหลักธรรมที่ทรงตรัสรู้ เป็นครั้งแรกแก่เบญจวัคคีย์ทั้ง ๕ณ มฤคทายวัน ตำบลอิสิปตนะ เมืองพาราณสี ในชมพูทวีปสมัยโบราณซึ่งปัจจุบันตั้งอยู่ในประเทศ อินเดีย ดังนั้น ธรรมเทศนาที่ทรงแสดงครั้งแ...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1175
31 กรกฎาคม 2556
Ico48
วันสำคัญทางศาสนา พุทธ
ใน Incubator made in PSU
โดย kk
วันสำคัญทางศาสนาพุทธ วัน วิสาขบูชา ความหมาย คำว่า "วิสาขบูชา"หมายถึงการบูชาในวันเพ็ญเดือน ๖ วิสาขบูชา ย่อมาจาก " วิสาขปุรณมีบูชา "แปลว่า " การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ " ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ ถ้าปีใดมีอธิกมาส คือ มีเดือน ๘ สองหน ก็เลื่อนไปเป็นกลางเดือน ๗ ความสำคัญ วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญยิ่ง...
ดอกไม้: 9 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1144
30 กรกฎาคม 2556
Ico48
ใครคือ เจ้า เจ้า คือใคร Who are you ?
ใน SEC
โดย kk
นกบินในอากาศ ไม่มีรอยให้เห็น นอกจากเหยียบบนพื้นดิน ปลาว่ายในทะเล ยังไม่รู้ว่า ทะเลกว้างใหญ่เพียงใด ? ใครคือ เจ้า เจ้า คือใคร Who are you ? ในเค้า มีเรา ในเรา มีเค้า เค้าคือเรา เราคือเขา ฉันคือ เธอ เธอคือฉัน อยากรู้จักฉัน หาตัวเธอ ให้เจอเสียก่อน การที่จะให้ผู้อื่น รู้จักตัวตนของเรา ที่สำคัญ...
ดอกไม้: 11 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1342
26 กรกฎาคม 2556
Ico48
เมตตา
ใน SEC
โดย kk
คนโดยทั่วไป มักจะเข้าใจว่า การที่จะทำให้คนอื่นเมตตาหรือรักเรานั้น เราต้องเอาของไปแจกไปให้เขาก่อน แล้วเขาก็จะรักเรา นิยมชมชอบนับถือเรา เพียงแต่ เรา ทำใจให้มีความรักความเมตตาต่อผู้อื่นก่อน นั้น คือ วิธีการปฏิบัติที่เรียกว่า การแผ่เมตตา การฝึกแผ่เมตตา เป็นการที่เรานึกให้ผู้อื่นมีความสุข โดยใช้วิ...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1491
19 กรกฎาคม 2556
Ico48

ศรัทธา มา ปาฏิหารมักจะเกิด แต่ ก็ต้อง เอาฤทธฺิ ปราบ ด้วย ฤทธิ เพื่อ เป็นไปอย่างถูกต้อง ครับ