นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Kommiracle
Ico64
Kongpol Manavarindrakul
HR Entrepreneur
Prince of Songkla University
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

ความเคลื่อนไหวของฉัน

04 กันยายน 2559
Ico48
(Part 1) Literature Review แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับ Healthy Organization และ Quality of Work Life
ใน HR Knowledge Volution & Research
โดย Kommiracle
จากทฤษฎี HRDS เพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพ ของ ศาสตราจารย์ ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ ได้กล่าวถึงการสร้างทุนแห่งความสุขในการทำงานร่วมกับผู้อื่น โดยกำหนดให้การทำงานอย่างมีความสุข เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการบริหารทุนมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จาก 4 องค์ประกอบ คือ ...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 4638
03 กันยายน 2559
Ico48
Small_ho11
Healthy Organization 11
โดย Kommiracle
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 780
Ico48
Small_ho10
Healthy Organization 10
โดย Kommiracle
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 627
Ico48
Small_ho9
Healthy Organization 9
โดย Kommiracle
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 525
Ico48
Small_ho8
Healthy Organization 8
โดย Kommiracle
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 483
Ico48
Small_ho7
Healthy Organization
โดย Kommiracle
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 526
Ico48
Small_ho6
Healthy Organization 6
โดย Kommiracle
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 393
Ico48
Small_ho5
Healthy Organization 5
โดย Kommiracle
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 450
Ico48
Small_ho4
Healthy Organization 4
โดย Kommiracle
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 425
Ico48
Small_ho3
Healthy Organization 3
โดย Kommiracle
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 469
Ico48
Small_ho2
Healthy Organization 2
โดย Kommiracle
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 488
Ico48
Small_ho1
Healthy Organization 1
โดย Kommiracle
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 373
01 กันยายน 2559
Ico48
PO LEAN Conference Project
โดย Kommiracle
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 358
Ico48
รายชื่อผู้เข้าฟังการนำเสนอ LEAN สนอ.
โดย Kommiracle
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 546
Ico48
ลำดับการนำเสนอโครงการ LEAN สนอ.
โดย Kommiracle
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 544
26 สิงหาคม 2559
Ico48
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ กับศตวรรษที่ 21 : ความเชื่อมโยงกับทุนทางปัญญา
ใน HR Knowledge Volution & Research
โดย Kommiracle
แนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) เศรษฐกิจสร้างสรรค์ คือ กระบวนการหรือกิจกรรม (Process or Activity) ที่เกิดจากปัจจัยด้าน “ทุนทางปัญญา” หรือ “องค์ความรู้” และ ปัจจัยด้าน “ทักษะการประยุกต์นำความคิดสร้างสรรค์ หรือองค์ความรู้นั้นไปใช้ให้เกิ...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2532
Ico48
Small_3
CE3
โดย Kommiracle
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 569
Ico48
Small_2
CE2
โดย Kommiracle
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 399
Ico48
Small_1
CE1
โดย Kommiracle
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 361
21 สิงหาคม 2559
Blog