นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Baby
Ico64
สิขเรศ แสงขำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 11 · ผู้ติดตาม: 4

My Activities

09 June 2016
Ico48

Likes

Ico48
จุดเปลี่ยน
in งานเกษตรภาคใต้
By แมงปอ
ปี 2548 เป็นปีแรกที่เราเริ่มวางระบบการทำงาน การจองล็อค ให้เป็นระเบียบมากยิ่งขึ้น ด้วยได้บทเรียนจากปีที่ผ่านมา ที่โดนประท้วง โดนดุ ด่า เรื่องไร้ประสิทธิภาพ บังเอิญในช่วงนั้นเป็นช่วงที่เราเริ่มใช้แนวปฏิบัติ โดยวางข้อบังคับในตลาดเกษตร ม.อ. ซึ่งเริ่มได้ผลดี เราจึงเริ่มออกข้อบังคับงานเกษตรภาคใต้ เพื...
Flowers: 9 · Comments: 0 · Read: 1398
01 June 2016
Ico48

Likes

Ico48
การทำลายหนังสือราชการปี 59
in เรื่องเล่าหน้างาน
By ปราณี
ตามที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้ขออนุมัติทำลายหนังสือราชการ ประจำปี 2559 ไปแล้วนั้น คณะฯได้แต่งตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือราชการ ประกอบด้วย 1. นางสาวสุดารา คล้ายมณี ประธานกรรมการ 2. นางสาวทรงลักษณ์ กลับคง กรรมการ 3. นางปราณี จันทรัตน์ กรรมการ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาตรวจสอบเอกสารที่สมค...
Flowers: 3 · Comments: 0 · Read: 2876
Ico48

Likes

Ico48
มาตรฐาน 5ส ห้องน้ำ
in กิจกรรม 5ส
By เปตอง
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ 5ส คณะทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ 46(3/2559) เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 มีมติเห็นชอบในการกำหนดมาตรฐาน 5ส ห้องน้ำ เพื่อเริ่มใช้ในการตรวจเยี่ยมในปีการศึกษา 2558 ช่วงสัปดาห์ที่ 3 และ 4 ของเดือน พฤษภาคม 2559 ดังนี้ หัวข้อที่คณะกรรมการประเมิน รายละเอียดที่...
Flowers: 5 · Comments: 0 · Read: 1844
Ico48

Likes

Ico48
KMบุคลากรเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2559 และบุคลากรดีเด่นระดับคณะ ปี 2558(2)
in การจัดการความรู้
By เปตอง
ทีมสัมภาษณ์บุคลากรเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2559 และบุคลากรดีเด่นระดับคณะ ปี 2558 ขอความร่วมมือหัวหน้าภาควิชา/ หน่วยงาน ดำเนินการสัมภาษณ์ ดังนี้ บุคลากรเกษียณ อายุราชการ ปีงบประมาณ 2559 ทีมผู้สัมภาษณ์ (ประมาณ 3-4 คน) ผู้ประสาน อำนวยความสะดวก การนัดหม...
Flowers: 5 · Comments: 0 · Read: 1144
Ico48

Likes

Ico48
การรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดทำแผนกลยุทธ์คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปี 2558-2562
in พัฒนางาน
By มิกกี้
จากบันทึกนี้ เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 คณะทรัพยากรธรรมชาติได้จัดประชุม "รับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดทำแผนกลยุทธ์คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปี 2558-2562 " ณ ห้องบรรยาย 3305 อาคาร 3 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.45 น. นับเป็นวันสำคัญของบุคลากรคณะทรัพยากรธรรมชาติที่ต้องมาร่วมฟัง ร่วมคิด ร่วมทำ แ...
Flowers: 4 · Comments: 0 · Read: 1007
Ico48

Likes

Ico48
ขอเชิญผู้สนใจสมัครเพื่อรับทุนจาก EURAXESS ASEAN
in คณะทรัพยากรธรรมชาติ
By Parisss'O
ด้วยสำนักวิจัยและพัฒนา ได้ประชาสัมพันธ์เชิญผู้สนใจสมัครเพื่อรับทุนจาก EURAXESS ASEAN ในหัวข้อต่อไปนี้ 1. Horizon 2020 SME Innovation Associate Programme: Matching EuropeanSMEs and Talented researchers. ASEAN Eligible. Deadline 30 June 2016 2. MSCA Individual Fellowships Open to ASEAN ...
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 1090
Ico48

Likes

Ico48
การเตรียมตัวนักศึกษาใหม่ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปีการศึกษา 2559
in ข่าวประชาสัมพันธ์
By P'o'm
การเตรียมตัวของนักศึกษาใหม่ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปีการศึกษา 2559 นักศึกษาโครงการรักเกษตรและนักศึกษาสอบตรงของมหาวิทยาลัย สามารถตรวจสอบรหัสนักศึกษา ได้ที่ http://reg.psu.ac.th/newstudentadmis/ การเตรียมตัวของนักศึกษาใหม่ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://reg.psu.ac.th/notice_newstudent.html ...
Flowers: 3 · Comments: 0 · Read: 1348
Ico48

Likes

Ico48
การผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ
in บริการวิชาการ...ภาควิชาธรณีศาสตร์
By **ซูซี่**
“อบรมการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ” วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙ ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกระบี่ วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙ รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา เพ็งหนู ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคใต้ ดร.จุฑามาศ แก้วมโน อาจารย์ประจำภาควิชาธรณีศาสตร...
Flowers: 4 · Comments: 0 · Read: 1024
Ico48

Likes

Ico48
ปัญหาโรครากเน่าและโรคใบจุดผักไฮโดรโพนิกส์
in บริการวิชาการ...ภาควิชาธรณีศาสตร์
By **ซูซี่**
“เยี่ยมชมแปลงปลูกผักที่ประสบปัญหาโรครากเน่าและโรคใบจุด” ระหว่างวันที่ ๒๗-๓o เมษายน ๒๕๕๙ ณ จังหวัดภูเก็ต พังงา และชุมพร ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๓o เมษายน พ.ศ ๒๕๕๙ รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา เพ็งหนู ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคใต้ ดร.จุฑามาศ ...
Flowers: 6 · Comments: 0 · Read: 1269
31 May 2016
Ico48

Likes

Ico48
กลอน 5 ส
in กิจกรรม 5 ส และงานประกันคุณภาพ
By มิกกี้
เมื่อเดือนเมษายน 2559 ได้ไปสถานีวิจัยคลองหอยโข่ง เห็นกลอน 5 ส ที่ติดไว้บนผนังสำนักงานศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก จึงขอเผยแพร่ ตามนี้ค่ะ ห้าเอย ห้า ส ทำทุกข้อ ดีเลิศ ประเสริฐผล ส สะสาง สิ่งของ ที่กองปน สะดวกค้น สะดวกใช้ หายก็รู้ สะอาด ปัดกวาด เช็ดถูอยู่เนื่องนิจ สุขลัก...
Flowers: 4 · Comments: 1 · Read: 2012
Ico48

Likes

Ico48
ตรวจเยี่ยม 5ส ปีการศึกษา 2558
in กิจกรรม 5 ส และงานประกันคุณภาพ
By มิกกี้
ในปีการ ศึกษา 2558 สัปดาห์ที่ 3 และ 4 ของเดือนพฤษภาคม 2559 เป็นกำหนดการตามแผนที่คณะกรรมการ 5ส กลุ่มย่อยพื้นที่จะไปตรวจเยี่ยมภาควิชา/หน่วยงาน และพื้นที่ส่วนรวม ซึ่งนอกจากห้องเรียน ห้องประชุม ได้เพิ่มเติมในส่วนของ ห้องน้ำ โดยคณะกรรมการ 5ส ได้กำหนดมาตรฐานห้องน้ำตามบันทึกของเปตอง จากการที่กรรมการ ...
Flowers: 4 · Comments: 1 · Read: 1916
Ico48

Likes

Ico48
ลงเต้นท์ครั้งแรก
in งานเกษตรภาคใต้
By แมงปอ
การทำงานปีแรกๆ เมื่อ 14 ปีก่อน เจอะเจอปัญหามากมายที่ใครไม่เคยมาลองทำงานดู ไม่มีทางรู้ ตั้งแต่เต้นท์ที่ตกลงกันแล้วว่าจะมาลงให้ แต่เมื่อรู้ว่าเป็นงานเกษตรภาคใต้ ต้องขอเป็นอีกราคาหนึ่ง ทำไมเป็นงานเกษตรแล้วต้องแพงขึ้น จนที่สุดก็ไม่มีเต้นท์จะมาลงให้ เพราะพวกเราไม่ยอม จึงต้องไปหาเต้นท์ใหม่หลายราย บางรา...
Flowers: 10 · Comments: 2 · Read: 1390
Ico48

Likes

Ico48
ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปี 59 # 2
in กิจกรรมนักศึกษา
By JIBCy
ตามบันทึก ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปี 59 นั้น มีผู้ปกครองเข้าร่วมการประชุมในรอบแรก จำนวน 75 คน บรรยากาศลงทะเบียนตอนเช้า ผู้ปกครองเดินทางมาถึงคณะฯ ตั้งแต่เจ็ดโมงเช้า ซึ่งเราเริ่มลงทะเบียนกันตามกำหนดการเวลา 08.30 น. ทำให้เจ้าหน้าที่และน้องๆ นักศึกษาที่มาช่วยรับลงทะเบียนต้องมากันให้เช้า...
Flowers: 4 · Comments: 2 · Read: 1487
Ico48
Small_watermelon
แตงโม
By Baby
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 276
Ico48

Likes

Ico48
แค่พุ่งป่อง..จริงๆแล้วคุณไม่ได้อ้วน!! เพราะมันมีสิ่งนี้ในกระเพาะอาหาร มาดูวิธีกำจัดมัน!!
in คณะทรัพยากรธรรมชาติ
By Parisss'O
คนส่วนใหญ่หลังจากที่รับประทานอาหารมื้อหนักเข้าไป มักจะต้องเผชิญกับอาการท้องแน่น ท้องอืด ที่เกิดขึ้นอยู่บ่อยๆ ซึ่งอาการท้องอืดดังกล่าว แพทย์อธิบายว่ามัน เกิดจากแก๊สที่อยู่ภายในกระเพาะอาหารที่เกิดมาจากอาหารที่เรารับประทานเข้าไปและเปลี่ยนแปรสภาพเป็นก๊าซดังกล่าว และนี่คือสิ่งที่เรามักจะพบเจอ...
Flowers: 3 · Comments: 0 · Read: 1093
Ico48

Likes

Ico48
คนเดียว
in งานเกษตรภาคใต้
By แมงปอ
ปี 2545 ในการจัดงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 10 คณะกรรมการฝ่ายพาณิชยกรรม ที่เคยมีพี่ๆ ร่วมกันมาช่วยทำงาน ก็มีเหตุให้มาช่วยงานไม่ได้ เหลือเราเพียงคนเดียว ในการทำงานเกษตรภาคใต้ แต่ละปี ในสมัยนั้นมีคำร้องเรียน ติติง บัตรสนเท่ห์ ที่ทำให้คนทำงานมีแต่จะท้อแท้ เงินค่าตอบแทน หรือค่าล่วงเวลา ก็ไม่มีให้ เป...
Flowers: 5 · Comments: 1 · Read: 1224
Ico48

Likes

Ico48
บทเรียนจากแม่ค้าลอตเตอรี่
in เล่าสู่กันฟัง
By แมงปอ
พอเขียนเรื่องของยายพุ่ม ก็ทำให้ระลึกถึงความหลัง พี่มอลลี่ยุให้เล่าเรื่องคนขายลอตเตอรี่ ทำให้นึกขำในความห้าวของตัวเองสมัยสาวๆ ครั้งหนึ่งเมื่อนานมาแล้วเมื่อเกือบ 15 ปีก่อน ในงานเกษตรภาคใต้ มีวอตามตัวเราด่วน แบบด่วนที่สุด ให้ไปที่แยกพระโค คือบริเวณถนนหน้าเขี่ยงหมูในปัจจุบัน เราไปถึงเห็นคนห...
Flowers: 10 · Comments: 6 · Read: 2424