นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศิริพร พรหมพัฒน์
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

ความเคลื่อนไหวของฉัน

15 มิถุนายน 2555
Ico48
คณะทรัพยากรธรรมชาติรับนักศึกษาต่างชาติคนใหม่
ใน วิเทศสัมพันธ์
โดย ศิริพร พรหมพัฒน์
ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555 นี้คณะทรัพยากรธรรมชาติได้รับนักศึกษาต่างชาติเพิ่มอีก 1 คน คือ Ms. Zhang Yinxia เป็นบุคลากรจาก NingxiaUniversity เขตปกครองตนเอง Ningxia สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก สาขาพืชศาสตร์ (Biotechnology) โดยได้รับการสนับสนุนทุน PSU President Scholarsh...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1694
Ico48
Small_ms
Yinxia
โดย ศิริพร พรหมพัฒน์
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 970
03 กุมภาพันธ์ 2555
Ico48
Small_knowledge1
sharing
โดย ศิริพร พรหมพัฒน์
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1019
Ico48
การจัดกิจกรรม Knowledge Sharing Forum
ใน วิเทศสัมพันธ์
โดย ศิริพร พรหมพัฒน์
ในปัจจุบันคณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้บรรจุใหม่สายวิชาการเข้ามาปฏิบัติงานในตำแหน่งอาจารย์เป็นจำนวนมาก เพื่อทดแทนบุคลากรเดิมที่ได้เกษียณอายุไป คณะฯ จึงได้จัดกิจกรรม Knowledge Sharing Forum โดยมีอาจารย์นำเสนอประสบการณ์/ความรู้ทั้งด้านวิชาการและอื่นๆ โดยใช้ภาษาอังกฤษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างความคุ้น...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1897
Ico48
Small_knowledge
knowledge
โดย ศิริพร พรหมพัฒน์
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1066
Ico48
knowledge
โดย ศิริพร พรหมพัฒน์
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 907
17 ธันวาคม 2554
Ico48
เมื่อนักศึกษาต่างชาติขอหรือขอต่ออายุวีซ่า (ตอนที่ 1)
ใน วิเทศสัมพันธ์
โดย ศิริพร พรหมพัฒน์
จากการที่คณะทรัพยากรธรรมชาติรับนักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษาต่อทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก จึงมีส่วนเกี่ยวข้องในการประสานงาน เรื่องการขอวีซ่าหรือการต่ออายุวีซ่าของนักศึกษาต่างชาติ ทำให้เข้าใจขั้นตอนการขอวีซ่าสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่จะมาศึกษาในประเทศไทยมากขึ้น จึงขอนำมาเล่าสู่กันอ่านค่ะ... มหา...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2425
18 ตุลาคม 2554
Ico48
คณะทรัพยากรธรรมชาติจัดฝึกอบรมให้เจ้าหน้าที่จากจังหวัด Aceh
ใน วิเทศสัมพันธ์
โดย ศิริพร พรหมพัฒน์
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จัดฝึกอบรมหลักสูตร“Plant Production” ให้แก่เจ้าหน้าที่จากจังหวัด Aceh ประเทศอินโดนิเซีย จำนวน 29 คน ระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม – 7 พฤศจิกายน 2554 ณ ห้องประชุม คณะทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมได้รับความรู้เก...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1356
Ico48
Small_acehpage4
Aceh4
โดย ศิริพร พรหมพัฒน์
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1203
Ico48
Small_acehpage3
Aceh3
โดย ศิริพร พรหมพัฒน์
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 922
Ico48
Small_acehpage2
Aceh2
โดย ศิริพร พรหมพัฒน์
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 777
02 กันยายน 2554
Ico48
โครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษากับมหาวิทยาลัย Novi Sad
ใน วิเทศสัมพันธ์
โดย ศิริพร พรหมพัฒน์
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2554 คณะฯ นำโดย รศ. ดร. วัลลภ สันติประชา คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติได้ต้อนรับ Dr. Mirjana Milosevic Dr. Radivoje Jevtic ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคพืช และ Ms. Ljiljana Brbaklic นักศึกษาปริญญาเอก จากมหาวิทยาลัย Novi Sad ประเทศเซอร์เบีย ที่มาเยือนคณะฯ ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 2104
Ico48
Small_rubbermarket2
rubber market
โดย ศิริพร พรหมพัฒน์
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1022
01 กันยายน 2554
Ico48
Small_rubbermarket
ยางพารา
โดย ศิริพร พรหมพัฒน์
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 960
Ico48
Small_seminar1
สัมมนา
โดย ศิริพร พรหมพัฒน์
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 980
Ico48
Small_welcome
ต้อนรับ
โดย ศิริพร พรหมพัฒน์
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 766
Ico48
Small_lab
Laboratory
โดย ศิริพร พรหมพัฒน์
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 851
29 สิงหาคม 2554
Ico48
อบรมภาคฤดูร้อน ณ University of Miyazaki
ใน วิเทศสัมพันธ์
โดย ศิริพร พรหมพัฒน์
นับเป็นปีที่ 5 แล้ว ที่คณะทรัพยากรธรรมชาติได้ส่ง นักศึกษาเข้าร่วมอบรมหลักสูตรภาคฤดูร้อน (Summer Program) ที่ University of Miyazaki ประเทศญี่ปุ่น อย่างต่อเนื่อง ซึ่งความร่วมมือกิจกรรมดังกล่าวเป็นผลสืบเนื่องจากการที่คณะทรัพยากรธรรมชาติดำเนินงานวิจัยร่วมกันกับ Faculty of Agriculture ที่ University...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1702
Ico48
Small_page4
page4
โดย ศิริพร พรหมพัฒน์
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1349
Ico48
Small_page3
page3
โดย ศิริพร พรหมพัฒน์
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 776