นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศิริพร พรหมพัฒน์
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

My Activities

14 October 2015
Ico48
ประชาสัมพันธ์โครงการ ALFABET 2016-2017
in วิเทศสัมพันธ์
By ศิริพร พรหมพัฒน์
ตามที่ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในประเทศยุโรป โครงการ ALFABETนั้น บัดนี้ โครงการได้เปิดรับสมัครทุนรอบที่ 2 ปีการศึกษา 2016/2017 ระหว่างวันที่ 13 ตุลาคม 2558 -13 ธันวาคม 2558 ซึ่งมีรายละเอียดการจัดสรรทุนการศึกษา ดังนี้ - ทุนศึกษาต่อปริญญาตรี 5 หรือ 10 เดือน - ทุนศึกษ...
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 1215
27 August 2015
Ico48
Small_photo
ต้อนรับอาจารย์จาก Quest International University Perak (QIUP) Faculty of Integrative Sciences and Technology ประเทศมาเลเซีย
By ศิริพร พรหมพัฒน์
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 837
Ico48
ต้อนรับการมาเยือนของอาจารย์และนักศึกษาจาก South China Agricultural University (SCAU) สาธารณรัฐประชาชนจีน
in วิเทศสัมพันธ์
By ศิริพร พรหมพัฒน์
คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจาก South China Agricultural University (SCAU) สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งมาเยือนคณะฯ ในโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษา ภายใต้ MOU Addendum ปี 2015 ระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม -4 กันยายน 2558 ซึ่งประกอบด้วย อาจารย์ 4 คนและนักศึกษา 7 คน :ซึ่งคณะฯ จัด...
Flowers: 4 · Comments: 0 · Read: 1155
26 August 2015
Ico48
ต้อนรับอาจารย์จาก Quest International University Perak (QIUP) Faculty of Integrative Sciences and Technology ประเทศมาเลเซีย
in วิเทศสัมพันธ์
By ศิริพร พรหมพัฒน์
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา อาจารย์จาก Quest International University Perak (QIUP) Faculty of Integrative Sciences and Technology ประเทศมาเลเซีย มาเยือนคณะทรัพยากรธรรมชาติ โดยมี ผช.ดร.ชุติมา ตันติกิตติ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ พร้อมทั้งอาจารย์จากภาควิชาวาริชศาสตร์ ...
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 841
Ico48
Small_scau
ต้อนรับอาจารย์จาก Quest International University Perak (QIUP) Faculty of Integrative Sciences and Technology ประเทศมาเลเซีย
By ศิริพร พรหมพัฒน์
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 604
10 July 2015
Ico48
โครงการ Summer school คณะทรัพยากรธรรมชาติ (ตอนที่5)
in วิเทศสัมพันธ์
By ศิริพร พรหมพัฒน์
วันที่ 26 มิถุนายน 2558 นักศึกษาได้เรียนรู้ทางด้านการจัดการศัตรูพืชโดยในช่วงเช้าเป็นการบรรยายในเรื่องโรคพืช โดย ผศ.ดร.อนุรักษ์ สันป่าเป้า และดร.ธนัญชนก ไชยรินทร์จากนั้นสำรวจและเก็บตัวอย่างโรคพืชและชมการเตรียมนิทรรศการ เพื่อนำไปจัดแสดง “นิทรรศการสวนผีเสื้อ” ที่กำหนดจะจัดขึ้นในช่วงงานเ...
Flowers: 3 · Comments: 0 · Read: 846
Ico48
Small_page5-tile
Picture for Summer School 26-27 June 2015
By ศิริพร พรหมพัฒน์
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 606
Ico48
Small_page1-tile111
Picture for Summer School 22-23 June 2015
By ศิริพร พรหมพัฒน์
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 536
Ico48
โครงการ Summer school คณะทรัพยากรธรรมชาติ (ตอนที่4)
in วิเทศสัมพันธ์
By ศิริพร พรหมพัฒน์
วันที่ 24 มิถุนายน 2558 ช่วงเช้าเป็นการอบรมให้ความรู้ทางด้านการผลิตสัตว์ โดยเน้นด้านการเลี้ยงแพะ ซึ่งบรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไชยวรรณ วัฒนจันทร์จากนั้นจึงเดินทางไปศึกษาดูงานการดำเนิงานวิจัยเรื่องการเลี้ยงแพะ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตวเคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก ซึ่งตั้งอยู่ในสถานีวิจัยคลองหอยโข่...
Flowers: 3 · Comments: 0 · Read: 882
Ico48
Small_page3-tile
Picture for Summer School 24-25 June 2015
By ศิริพร พรหมพัฒน์
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 276
Ico48
โครงการ Summer school คณะทรัพยากรธรรมชาติ (ตอนที่3)
in วิเทศสัมพันธ์
By ศิริพร พรหมพัฒน์
การจัดอบรมด้านการเกษตรระยะสั้น ในหัวขัอ “Tropical Agriculture” ให้กับนักศึกษาต่างชาติ ซึ่งกำหนดจัด 5 วัน ระหว่างวันที่ 22-27 มิถุนายน 2558 วันที่ 22 มิถุนายน 2558 ซึ่งเป็นวันแรกของการอบรม เป็นการบรรยายให้ความรู้ทางด้านพัฒนาการเกษตร โดยช่วงเช้าเป็นการบรรยายโดย ดร.ประวัติ เวทย์ประส...
Flowers: 3 · Comments: 0 · Read: 1244
01 July 2015
Ico48
โครงการ Summer School คณะทรัพยากรธรรมชาติ (ตอนที่ 2)
in วิเทศสัมพันธ์
By ศิริพร พรหมพัฒน์
จากการที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ปี 2558 จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายใต้โครงการ Summer School นั้น โครงการแรกที่คณะฯ ได้ดำเนินการแล้ว คือ โครงการศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติงานด้านการเกษตรระยะสั้น ในหัวข้อ “Tropical Agriculture” ประกอบด้วย สาขาพัฒนาการเกษตร พืชศาสต...
Flowers: 7 · Comments: 0 · Read: 1028
Ico48
Program for Summer School
By ศิริพร พรหมพัฒน์
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 336
08 June 2015
Ico48
โครงการ Summer School คณะทรัพยากรธรรมชาติ (ตอนที่ 1)
in วิเทศสัมพันธ์
By ศิริพร พรหมพัฒน์
ตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปี 2558 โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนเพื่อการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นการจัสรรทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้น ในโครงการ Summer School จำนวน 300,000 บาท ภายใต้ทุน “งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ...
Flowers: 5 · Comments: 0 · Read: 893
05 June 2015
Ico48

Likes

Ico48
โครงการวิจัยด้านยางพารา
in โครงการวิจัย
By จิราภรณ์ คงสุข
จากการที่โครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยและนวัตกรรมยางพารา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เชิญผู้บริหารและนักวิจัยของคณะทรัพยากรธรรมชาติเข้าร่วมประชุมเพื่อระดมสมองร่วมกันพัฒนาชุดโครงการวิจัยด้านยางพารา เพื่อยื่นของบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2560 นั้น หลังจากนั้น ทางคณะฯ จึงได้เชิญนักวิจัยในคณะฯ ที่สนใจและมีค...
Flowers: 6 · Comments: 3 · Read: 1529
04 June 2015
Ico48
ผลการจัดสรรทุน Erasmus Mundus - Action 2 ปี 2014 ภายใต้ โครงการ ALFABET (Asia: Life, Food, Agriculture, Biology, Economics, Technology) รอบแรก
in วิเทศสัมพันธ์
By ศิริพร พรหมพัฒน์
ตามที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้เข้าร่วมในโครงการ ALFABET (Asia: Life, Food, Agriculture, Biology, Economics, Technology) ภายใต้ทุน ERASMUS MUNDUS ของ European Union ซึ่งโครงการดังกล่าวประกอบด้วยสถาบันสมาชิกในภูมิภาคเอเซีย และสถาบันการศึกษาในประเทศยุโรป โดยมี Czech University Life Science Prague เป...
Flowers: 5 · Comments: 0 · Read: 1329
Ico48
นักศึกษาBrawijaya University(BU)รุ่นแรก ที่ได้รับทุนการศึกษาของคณะฯ
in เล่าเรื่องจากงานที่ทำ
By ศิริพร พรหมพัฒน์
คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้มีการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนของประเทศไทย ซึ่งแนวทางหนึ่งในการดำเนินงาน คือ การเปิดโอกาสให้นักศึกษาจากประเทศสมาชิกในประชาคมอาเซียน เข้าศึกษาต่อในคณะฯ ซึ่งคณะฯ ได้จัดสรรเงินรายได้คณะฯ เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาต่างชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื...
Flowers: 7 · Comments: 0 · Read: 1055
Ico48
Small_11414707_849017455179532_1166238057_n
Brawijaya University
By ศิริพร พรหมพัฒน์
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 465
17 April 2015
Ico48

Likes

Ico48
ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท ณ College of Agriculture, National Chiayi University ประเทศไต้หวัน โครงการ Global Master Program of Agricultural Science 2015-2016
in วิเทศสัมพันธ์
By ศิริพร พรหมพัฒน์
ด้วย College of Agriculture, National Chiayi University ประเทศไต้หวัน ประชาสัมพันธ์โครงการ “Global Master Program of Agricultural Science (MPAS)” ซึ่งเป็นทุนสำหรับศึกษาต่อในระดับปริญญาโท โดยมีหลักสูตรที่เปิดรับสมัคร ดังนี้ - Agronomy - Horticultural Science - Forestry and Natural...
Flowers: 8 · Comments: 0 · Read: 1113
03 April 2015
Ico48
ร่วมทูลเกล้าฯ ถวายทุนการศึกษาแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเพื่อพระราชทานให้แก่นักศึกษาจากราชอาณาจักรกัมพูชา
in วิเทศสัมพันธ์
By ศิริพร พรหมพัฒน์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เข้าร่วมทูลเกล้าฯ ถวายทุนการศึกษาแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเพื่อพระราชทานให้แก่นักศึกษาจากราชอาณาจักรกัมพูชา ประจำปีการศึกษา 2558ในระดับปริญญาตรี โทและเอก รวมจำนวน 20 ทุน ตามโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ด้านการศึกษา เพื่อเข้าศึก...
Flowers: 7 · Comments: 2 · Read: 1418