นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

kwang saelee
Ico64
คุณ สุริยันต์ บุญเลิศวรกุล
นักวิชาการอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 4 · ผู้ติดตาม: 2

ความเคลื่อนไหวของฉัน

16 มกราคม 2560
Ico48
VDO และ ppt. การอบรมเชิงปฏิบัติการ Creative Approaches to Research and Instruction in Higher Education
ใน KM:สายการเรียนการสอนและผลิตผลงานวิชาการ
โดย kwang saelee
***ข่าวประชาสัมพันธ์*** ตามที่มหาวิทยาลัยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Creative Approachesto Research and Instruction in Higher Education เมื่อวันพุธที่ 11 มกราคม2560 ณ ห้องอบรม 1 ชั้น 8อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) โดยมีวิทยากรคือ Assoc Prof. Dr.AnaDonaldson,Former President of AECT (A...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1265
Ico48
Small_pls12
PLS12
โดย kwang saelee
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 280
Ico48
Small_pls11
PLS11
โดย kwang saelee
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 244
Ico48
Small_pls10
PLS10
โดย kwang saelee
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 258
Ico48
อบรมวิเคราะห์สถิติด้วยโปรแกรม PLS
ใน KM:สายการเรียนการสอนและผลิตผลงานวิชาการ
โดย kwang saelee
สาขาวิชาสังคมศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง จัดอบรมวิเคราะห์สถิติด้วยโปรแกรม PLS สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ *****เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2560 ดร.บุญจิรา มากอ้น หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์และวิทยาเศาสตร์ประยุกต์ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ กา...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1033
Ico48
Small_pls7
PLS7
โดย kwang saelee
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 269
Ico48
Small_pls6
PLS6
โดย kwang saelee
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 241
Ico48
Small_pls5
PLS5
โดย kwang saelee
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 201
Ico48
Small_pls4
PLS4
โดย kwang saelee
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 265
Ico48
Small_pls3
PLS3
โดย kwang saelee
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 247
Ico48
Small_pls2
PLS2
โดย kwang saelee
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 402
Ico48
Small_pls1
PLS1
โดย kwang saelee
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 309
06 มกราคม 2560
Ico48
ส่งเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนอกชั้นเรียน
ใน KM:สายการเรียนการสอนและผลิตผลงานวิชาการ
โดย kwang saelee
สาขาวิชาภาษา คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ร่วมกับศูนย์เรียนรู้ด้วยตนเอง (SALC) ดำเนินโครงการฉายภาพยนตร์ภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนอกชั้นเรียนของนักศึกษาควบคู่ไปกับการเรียนแบบเชิงรุก (Active learning) ในภาคการศึกษาที่ 2/2559 โดยมีรูปแบบ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1059
Ico48
Small_movie_eng
movie_eng
โดย kwang saelee
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 290
23 ธันวาคม 2559
Ico48
Small_ac6
ย่านตาขาวโมเดล9
โดย kwang saelee
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 269
Ico48

ชอบ

Ico48
สถานะของพนักงานมหาวิทยาลัย
ใน human resource
โดย บุญประสิทธิ์
มีประเด็นเรื่องสถานะของพนักงานมหาวิทยาลัย ในช่วงการเปลี่ยนผ่านมาเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ ที่ยังมีความเข้าใจไม่ตรงกัน ก่อให้เกิดความสับสนในหมู่พนักงานมหาวิทยาลัยเดิม เมื่อเปลี่ยนโอนมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ภายใต้ พรบ.สงขลานครินทร์ ปี 2559 ว่าจะเสียสิทธิ์สวัสดิการใด หรือเสียอายุการทำงานที่ผ่านมาหรือ...
ดอกไม้: 12 · ความเห็น: 5 · อ่าน: 3086
Ico48
นิทรรศการ.."ย่านตาขาวโมเดล".กิจกรรมดีๆที่เรียงร้อยเรื่องราวงานวิจัยของอาจารย์และนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ใน KM:สายการเรียนการสอนและผลิตผลงานวิชาการ
โดย kwang saelee
นิทรรศการ..."ย่านตาขาวโมเดล"...กิจกรรมดีๆที่เรียงร้อยเรื่องราวงานวิจัยของอาจารย์และนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559 อาจารย์ตรีชาติ เลาแก้วหนู รองคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วยคณ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 754
Ico48
Small_ac11
ย่านตาขาวโมเดล8
โดย kwang saelee
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 289
Ico48
Small_ac10
ย่านตาขาวโมเดล7
โดย kwang saelee
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 235
Ico48
Small_ac9
ย่านตาขาวโมเดล6
โดย kwang saelee
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 279