นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Sutawadee
Ico64
PR Sutawadee Nakaro
นักประชาสัมพันธ์
สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

ความเคลื่อนไหวของฉัน

23 กันยายน 2555
Ico48
วช. ประกาศรับข้อเสนอเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยปี 2556
ใน RDONews
โดย Sutawadee
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยปีงบประมาณ 2556 โดยมุ่งเป้าที่จะตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศแผนงานพลังงานทดแทนภายใต้โครงการ ความร่วมมือระหว่างไทย-จีน โดยนักวิจัยที่ต้องการขอรับทุนจะต้องปฏิบัติดังนี้ 1. ติดต่อกับนั...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1055
20 กันยายน 2555
Ico48
คลินิกเทคโนฯ ม.อ. เปิดรับข้อเสนอโครงการฯ ถ่ายทอดเทคโนโลยี ประจำปี 2556
ใน RDONews
โดย Sutawadee
คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (คลินิกเทคโนโลยี ม.อ.) ภายใต้สำนักวิจัยและพัฒนา เปิดรับข้อเสนอโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเสนอต่อสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้การสนับสนุนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2556 ผู้สนใจสามารถจัดส่งเอกสารตามรายละเอียดต่อไปนี้ 1. ข้อเสนอโครงกา...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1046
19 กันยายน 2555
Ico48

ชอบ

Ico48
แหล่งเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้สนุกด้วยเกมส์จับคู่คำพ้องเสียง
ใน ใช้ภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพ
โดย โอ๋-อโณ
การเรียนภาษาให้สนุกก็ต้องรู้จักหาวิธีที่จะเพิ่มพูนทักษะในลักษณะต่างๆกัน การเล่นเกมส์ก็เป็นทางเลือกหนึ่งค่ะ ที่เว็บไซต์ EnglishClubมีเกมส์ให้เลือกเรียนรู้หลากหลายค่ะ คราวนี้ขอแนะนำคำพ้องเสียง (Homophones) มีหลายระดับให้เลือกเล่นค่ะ ได้เรียนรู้การอ่านคำบางคำที่เราอาจจะไม่เคยรู้เลยว่าออกเสียงเหมือน...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2600
18 กันยายน 2555
Ico48
ขอเชิญผู้สนใจ ส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ใน RDONews
โดย Sutawadee
ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้จัดทำวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ในชื่อ “วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรรม” (Electronic Journal of Open and Distance Innovative Learning : e-JODIL) เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับผลงานทางวิชาการ และข้อค้นพบจากการวิจัย...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1046
17 กันยายน 2555
Ico48
งานวิจัยที่ประชาชน / ชุมชน สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้สามารถเผยแพร่ได้ที่นี่
ใน RDONews
โดย Sutawadee
เรียน นักวิจัยทุกท่าน สำนักวิจัยและพัฒนาได้จัดให้มีนิตยสารดิจิตอล โดยจัดทำเป็นเว็บไซต์ชื่อว่า Research Utility Magazine ชื่อย่อว่า RUM ซึ่งสามารถเข้าชมเว็บไซต์นี้ได้จากหน้าเว็บไซต์ของสำนักวิจัยและพัฒนา หรือที่ http://www.rum.psu.ac.th/ เว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมและเผยแพร่...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1212
Ico48
โครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่จังหวัดสงขลาแบบสร้างสรรค์ ภายใต้ MOU ม.อ. - สกว. ประกาศทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปี 2556
ใน RDONews
โดย Sutawadee
ด้วยโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่จังหวัดสงขลาแบบสร้างสรรค์ ภายใต้ MOU ม.อ. - สกว. ได้ประกาศทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปี 2556 ตามรายละเอียดต่อไปนี้ http://rdo.psu.ac.th/index.php/component/content/article/875 โดยท่านที่สนใจสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดต่าง ๆ และดาวน์โหลดเอกสารที...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1453
Ico48
ขอเชิญร่วมฟังการประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย สกว. “ก้าวแรกของนักวิจัยรุ่นใหม่สู่บันไดนักวิจัยอาชีพ สกว.”
ใน RDONews
โดย Sutawadee
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับ สำนักวิจัยและพัฒนา ขอเรียนเชิญ นักวิจัยที่รับทุน หรือประสงค์จะรับทุน คปก. นักวิจัยรุ่นใหม่ และผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังโครงการ “ก้าวแรกของนักวิจัยรุ่นใหม่สู่บันไดนักวิจัยอาชีพ สกว.” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิจัยรุ่นใหม่ ได้รับทราบข้อมูลใ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1249
13 กันยายน 2555
Ico48
ขอแสดงความยินดีแก่ รศ.นพ.สุรศักดิ์ สังขทัต ณ อยุธยา ที่ได้รับรางวัล Best Paper Award
ใน RDONews
โดย Sutawadee
สำนักวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดี ในโอกาสที่ รองศาสตราจารย์นายแพทย์สุรศักดิ์ สังขทัต ณ อยุธยา ที่ได้รับรางวัลBest Paper Awardจากเรื่อง “Incidence of FGFR3 mutrations and its association with pathological fatures in Thai patints with transitional cell carcinoma of urinary bladder&rdquo...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 2449
Ico48
SJST Volume 34: 4 (July- August 2012) is now available online
ใน RDONews
โดย Sutawadee
Dear PSU College, Songklanakarin Journal of Science and Technology (SJST), Volume 34: 4 (July- August 2012) is now available online at http://rdo.psu.ac.th/sjstweb/current.php. Yours sincerely, Songklanakarin Journal of Science and Technology Te...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1354
Ico48
ขอเชิญส่งต้นฉบับงานวิจัย เพื่อจัดพิมพ์หนังสือ ลองแล...ผลงานวิจัยในม.อ. ฉบับที่ 4
ใน RDONews
โดย Sutawadee
สำนักวิจัยและพัฒนาได้จัดพิมพ์หนังสือเผยแพร่ผลงานวิจัยในรูปแบบที่ชาวบ้านทั่วไปสามารถทำความเข้าใจได้ ชื่อว่า"ลองแล...ผลงานวิจัยในม.อ." ฉบับล่าสุด เป็นฉบับที่ 4โดยมีการจัดพิมพ์เผยแพร่ปีละ 1 เล่ม เพื่อเผยแพร่ในงาน ม.อ.วิชาการ ที่หาดใหญ่, งาน Thailand Research Expoและงานวันนักประดิษฐ์ ที่กรุงเทพมห...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1664
Classified::Ad
12 กันยายน 2555
Classified::Ad
11 กันยายน 2555
Ico48
ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนนักวิจัยให้มีการเผยแพร่ผลงาน ในระดับสากล
ใน RDONews
โดย Sutawadee
ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เื่พื่อสนับสนุนนักวิจัยให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัย ลงในวารสารระดับนานาชาติเพื่อก้าวสู่ความเป็นสากล ระหว่าง วันที่ 19-21 กันยายน 2555 ณ จักรพรรดิ์รีสอร์ท ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลาดาวน์โหลดใบสมัครและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://rdo.psu.ac.t...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1048
Blog