นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เที่ยง
Ico64
เที่ยง จารุมณี
ผู้อำนวยการกอง
กองการเจ้าหน้าที่
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 8

My Activities

05 July 2014
Ico48
คะแนน ภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์ มอ.
in บริหารงานบุคคล
By เที่ยง
ในการประชุม คณะกรรมการบริหารงานบุคคล(ค.บ.ม) ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ วิทยาเขตภูเก็ต มีการพิจารณาเรื่องที่ คบม ได้มีมติ ครั้งที่๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่๖ มกราคม ๒๕๕๕ เรื่อง การบรรจุ ผู้ ที่วุฒิ ปริญญาตรี หรือ โท เป็นอาจารย์ที่ มอ.ตั้งแต่ ๖ มกราคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป ต้องส่งผลการสอบ ภาษาอั...
Flowers: 3 · Comments: 0 · Read: 2551
05 Febuary 2014
Ico48

Likes

Ico48
เก็บตก งาน UKM ครั้งที่ 24 (การบรรยายของ ศ.ยง ภู่วรวรรณ)
in เคว้งคว้างกลางมหานที...ทฤษฎีการจัดการ
By ล.ลิงไต่หลังแกะ
ผมได้เข้าร่วมงาน UKM ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ที่มีชื่อเต็มๆ ว่า "การเสวนาเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย" ระหว่างเครือข่าย 6 มหาวิทยาลัย ทั่วประเทศ ผมเข้าร่วมงานครั้งนี้เป็นครั้งแรก ทั้งๆ ที่ได้มีการจัดกันมา 23 ครั้งแล้ว เนื่องจากผมได้เข้าร่วมงานครั้งนี้เป็นครั้งแรก จึงไม่มีควา...
Flowers: 10 · Comments: 1 · Read: 2888
04 Febuary 2014
Ico48
การจัดทำมาตรฐานตัวชี้วัดการประเมินสมรรถนะ
in บริหารงานบุคคล
By เที่ยง
ในการสัมมนากองการเจ้าหน้าที่ปีงบประมาณ2557 ทางกรรมการววิชาการกอง ได้ดำเนินการจัดทำมาตราฐานตัวชี้วัดการประเมินสมรรนะการปฎิบัติและแนวทางการจัดทำแผนการพัฒนารายบุคคล การได้ของหัวข้อการสัมมนา พิจารณาจากผล การประเมินคุณภาพภายใน. การดำเนินการโดยการให้ความรู้เรื่องการประเมินสมรรถนะ การแบ่งกลุ่มเพื่อกำหนด...
Flowers: 5 · Comments: 0 · Read: 2910
03 Febuary 2014
Ico48
Small_image
สัมมนากองการเจ้าหน้าที่
By เที่ยง
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 1408
28 January 2014
Ico48

Likes

Ico48
พม่าดีกว่าที่คิด
in เรื่องเล่าจากหน้างาน
By เมตตา
การมองอะไรก็ตามต้องเห็นด้วยตา และใคร่ครวญด้วยสติปัญญาเห็นจะจริง... "ท้าว"เติบโตมา ท่ามกลางการบอกเล่า รับรู้เรื่องราวเชิงประวัติศาสตร์ ระหว่างไทยกับพม่า ชายแดนเราติดกัน ตลอดมาเรารบกัน มีศึกสงครามแย่งชิง ชิงไหวชิงพริบกัน เนื้อหาประวัติศาสตร์เขียนให้เรา "ฮึกเหิม" รักชาติ แล้วเป็นไงล่ะจำได้ว่า พม่...
Flowers: 12 · Comments: 4 · Read: 2213
17 December 2013
Ico48
การปรับปรุงโครงการมาตรการจูงใจ ผู้วุฒิปริญญาเอก สายวิชาการ
in บริหารงานบุคคล
By เที่ยง
ที่ประชุม ค.บ.ม.ครั้งที่๑๒/๒๕๕๖ เมื่อวันศุกร์ ที่ ๑๓ ธันวาคม๒๕๕๖ ได้มีมติ ให้ยุติโครงการมาตรการจูงใจ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการวุฒิปริญญาเอก( Ready made) ที่จ่ายเงิน สองแสน สามแสน เมื่อทำงานครบ ๕ ปี เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่ ๑๔ ธันวาคม๒๕๕๖ เป็นต้นไป โดยจะไม่กระทบกับ ประกาศที่คณะ/หน่วยงานได้ประกาศ...
Flowers: 10 · Comments: 0 · Read: 2569
16 November 2013
Ico48

ชุดแรก 1มกราคม55 ชุดที่1มกราคม 56

เงินคาดว่าจะได้ปลายเดือน ธันวาคม56

14 November 2013
Ico48
กำหนดการออกคำสั่งปรับเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย มกราคม55,มกราคม 56
in บริหารงานบุคคล
By เที่ยง
ในการประชุม คบม เมื่อวันศุกร์ที่ 8พย 56 กองการเจ้าหน้าที่ ได้เสนอรายละเอียดในกำหนดการออกคำสั่งปรับเงินเดือน พนักงานมหาวิทยาลัยตั้งมกราคม 55 โดยจะออกคำสั่ง เป็น 2 ชุด ชุดแรก จะออกคำสั่งประมาณ 22 พย 56 จะตกเบิกเดือน ธันวาคม 56. ชุ.ที่สอง จะ ออกคำสั่งประมาณ24 มกราคม 57 ตกเบิกเดือน กุมภาพันธ์57
Flowers: 7 · Comments: 6 · Read: 23945
07 November 2013
Ico48

คำสั่ง น่าจะออก ภายใน พย นี้ ตกเบิกงวด น่าจะเป็นเดือน ธันวาคม ครับ

ส่วนการกำหนด ว่า ต้องอยู่ปฎิบัติงาน ณ ๓๐ กันยายน นั้น เป็นการกำหนดมาจาก สกอ ที่จัดสรรงบประมาณ มาให้ ครับ

03 October 2013
Ico48

พนักงาน เงินราย ในคณะหน่วยงาน คงจะต้องดำเนินการ ในลำดับ ต่อไป ครับ ซึ่งหลายหน่วยงาน ได้ เตรียมการแล้วครับ

ในส่วนการปรับเงินตามคุณ วุฒิ เมื่อปรับเงิน ตามฐาน เงิน เดือน ตั้งแต่มกราคม ๕๕ แล้ว ก็จะเปลี่ยนแปลง วงเงิน แต่ ละท่า นในการเพิ่มค่าจ้าง เมษยน ๕๕ ตุลาคม ๕๕ ปรับฐานเงินเดือน มกราคม๕๖ แล้วปรับเพิ่มค่าจ้าง เมษายน ๕๖ ตุลาคม ๕๖

22 September 2013
Ico48

ทุกคุณวุฒิ มีอัตราการปรับทำนองเดียวกัน แต่จำนวน เงินแตกต่างกัน ที่ยก มาเป็นตัวอย่างครับ จะให้ เอารายละเอียด ไว้ที่ web กองการเจ้าหน้าที่ ครับ

เที่ยง

21 September 2013
Ico48
การปรับเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ตามคุณวุฒิ
in บริหารงานบุคคล
By เที่ยง
ในการประชุมค.บ.ม. ครั้งที่๙/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๑๕๕๖ ที่ประชุมได้มีมติ ปรับเงินเดือน ตามคุณวุฒิ พนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ที่ให้ปรับ เงินเดือนวุฒิปริญญาตรี เป็น ๑๕,๐๐๐ บาท แต่ เป็นการปรับหลายครั้ง มกราคม ๒๕๕๗ เงิน เดือน ข้าราชการปริญญา ตรี จะเป็น ๑๕,๐๐๐ บาท ซึ่งไม...
Flowers: 7 · Comments: 11 · Read: 7131
04 August 2013
Ico48
ประเมินสมรรถนะ (competency )
in บริหารงานบุคคล
By เที่ยง
ในการประชุมครั้งหนึ่งได้มี โอกาศคุย กับ อาจารย์เจษฎา โมกขกุล ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คูณหญิงหลง ท่านได้เล่าว่า ในการประเมิน สมรรถนะ นั้น ได้ ประชุมพนักงาน ของสำนัก ทั้งหมด ได้ ชี้ แจ้งประเด็น เกี่ยว สมรรถนะ แต่ ละตัว แต่ละระดับ เพื่อให้ เข้า ใจ ตรงกันว่า พฤติ กรรมที่กำหนดไว้ใน แต่ละระด...
Flowers: 8 · Comments: 0 · Read: 2104
Ico48
การแก้ไขประกาศ เรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงาน
in บริหารงานบุคคล
By เที่ยง
ในการประชุมคบม ในเดือน มิถุนายน กรกฎาคม และสิงหาคม ๒๕๕๖ มีเรื่องการประเมินผลการปฎิบัติงาน เข้าไป คุย บ่อยครั้ง ขึ้น ซึ่งเป็น สิ่งให้ เห็นว่า ทุกคณะหน่วยงาน ให้ ความสำคัญกับการประเมิน เพิ่มขึ้น ทั้งการประเมิน ผลงาน ตาม tor และ การประเมิน เชิงพฤติกรรม ที่เรียกว่า สรรถนะ( Competency )ในการประชุมสรุป...
Flowers: 7 · Comments: 1 · Read: 1842
18 June 2013
Ico48
ค่าตอบแทนวุฒิปริญญาเอก
in บริหารงานบุคคล
By เที่ยง
ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้มีการจ่ายค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ วุฒิปริญญาเอก 200,000 – 300,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2550 เป็นต้นมานั้น ซึ่งได้มีผู้ได้รับอนุมัติไปแล้ว 137 ราย ลาออกไป 18 ราย ซึ่งผู้ที่ได้รับต้องปฏิบัติงานครบ 5 ปี ซึ่งมหาวิทยาลัยได้พิจารณาทบทวนทุก ๆ 2 ปี ...
Flowers: 6 · Comments: 0 · Read: 1983
15 June 2013
Ico48

Likes

Ico48
"ชอบ" กับรางวัลที่ได้มาจากความเพียรพยายามของเรา
in ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
By ทดแทน
โชค ไม่ได้มาได้มาง่ายๆ ถ้าไม่ลงมือลงแรงกระทำตามความสามาถที่เรากระทำได้ จริงๆ หลายคนบอกว่าเป็นคนมีโชคมีดวง กับการซื้อลอตเตอรี่มองย้อนกลัไปดู หนทางของการที่จะได้เงิน ทองที่จะไปซื้อ หวย ลอตเตอรี่ ให้ดีๆ ท่านจะเข้าใจถึงความยากลำบากจริงๆ เราเว้นวรรคเรื่องนี้ไว้ดีกว่า มาถึงเรื่องของรางวัลจากท้าวแชร์คน...
Flowers: 15 · Comments: 3 · Read: 1890
Ico48

Likes

Ico48
โอกาส รู้จักใช้ มีได้แน่นอน : โอกาสการศึกษาที่นักศึกษาควรใช้ให้เต็มที่
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
วันนี้ คนมีโอกาสมากมาย เพียงรู้จักใช้ ย่อมได้ประโยชน์แก่ตน คนสมัยก่อน ไม่ค่อยมีโอกาส แต่ก็อดทน พยายาม หาโอกาส สมัยก่อน ไม่มีไฟฟ้า ต้องจุดตะเกียง จุดเทียน ดูหนังสือ ทำการบ้าน สมัยก่อน หลายคน ไม่มีญาติ ไม่มีที่ ไม่มีเงิน แต่หลายคนพยายามดิ้นรน ต่อสู้จนได้ดี อย่างหลายคนไปอาศัยอยู่วัด เป็นลูกศิษย์ ...
Flowers: 10 · Comments: 0 · Read: 1631
Ico48

Likes

Ico48
ห่วงผลประโยชน์มากกว่าหลักการ?
in การบริหาร ปัญหาที่ท้าทาย
By คนธรรมดา
บางครั้งการอยู่ในสังคมทุนนิยม (ผลประโยชน์) ก็สร้างความอึดอัดอยู่มากพอควร จากบันทึกการประเมินผลการปฏิบัติงานนี้ ทำให้ผมเขียนบันทึกนี้ขึ้นมา เพราะผมรู้สึกว่า ผลการประเมินมันขัดแย้งกับผลการดำเนินการ (Performance ตามอภิธานศัพท์ TQA) ผมกำลังเขียน TQA หมวดที่ 4 การวัด การวิเคราะห์ และการปรับปรุง...
Flowers: 17 · Comments: 3 · Read: 1436
14 June 2013
Ico48
การประเมินผลการปฏิบัติงาน
in บริหารงานบุคคล
By เที่ยง
การประชุม คบม เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ มีวาระที่น่าสนใจ การสรุปการประเมิน ผลการปฎิบัติงาน ของบุคคลากร มหาวิทยาลัย ใน รอบ ๑กันยายน ๒๕๕๔- ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕, ๑มีนาคม ๒๕๕๕-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ และ ๑ กันยายน ๒๕๕๕-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ รวม สามรอบ การประเมิน ข้อมูลจากคณะ/หน่วยงาน บุคคลากร ข้าราชการ พนักงานม...
Flowers: 12 · Comments: 3 · Read: 2123
Ico48

Likes

Ico48
แค่มีใจก็ทำได้ทุกเรื่อง
in เรื่องเล่าจากหน้างาน
By เมตตา
"หาเรื่อง"อะไรมาเขียนดี เป็นคำถามที่เกิดใน "หัว" ก่อนเลิกงานวันสุขแห่งชาติวันนี้ สภาวะการณ์ น้ำแห้งเหือดเข้ามากลบ บรรยากาศเสียงบ่น กร่น ว่า ของชาว ม.อ. ชาวบ้านร้านตลาดประเด็น "มอเตอร์ไซด์ห้าง มอเตอร์ไซด์ห้าง..."เมื่อคืนนี้ค้างคา "บันทึกรางวัล บอกรัก" ตอนนี้ของรางวัลเรียบร้อยแล้ว แต่ท้าวทำกระดาษ ท...
Flowers: 14 · Comments: 7 · Read: 1438