นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ยาดม
Ico64
นาง อุดม พานทอง
อาจารย์
คณะพยาบาลศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

ความเคลื่อนไหวของฉัน

22 ธันวาคม 2554
Ico48
ดอกปีบช่อที่ 36
ใน บันทึกในสงขลานครินทร์
โดย ยาดม
14 ธันวาคมที่ผ่านมา เป็นวันสุดท้ายของการฝึกปฏิบัติงานและสอบลงกองของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 รหัส 51 รุ่นแรกของการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมเสริมหลักสูตรในหลักสูตร ซึ่งเป็นหลักสูตรปรับปรุงปี 51 เป็นโอกาสให้ได้พบปะกับระหว่างนักศึกษา-อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ประจำชั้นปี กรรมการวิชาการ เป็นการพบปะเพื่...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1419
18 พฤศจิกายน 2554
Ico48

งานบริการผู้อื่นมีความสำคัญมากและทำให้ชีวิตมีความหมาย

ยาดมเอง

Ico48
ยาดม (Recent Activities)
18 November 2011 08:44
#71697

เป็นหนึ่งที่ร่วมอ่านค่ะ

11 พฤศจิกายน 2554
Ico48
พลังเพลงกับการเรียนรู้ชีวิต
ใน พยาบาลของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน
โดย ยาดม
หลังจากการอ่านสะท้อนคิดของนักศึกษาและร่วมสะท้อนคิดมา 3 สัปดาห์ เกิดพลังอย่างหนึ่งที่มองเห็น รับรู้และถูกขับเคลื่อนศักยภาพเป็นความสามารถของนักศึกษาให้ได้แสดงออก เป็นเสียงเพลง จากเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อศึกษาทำความเข้าใจกับชุมชนทั้งข้อมูลปฐมภูมิ ทุติยภูมิแล้ว ถึงเวลาของการนำเสนอข้อมู...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1790
04 พฤศจิกายน 2554
Ico48
บันทึกสะท้อนคิด
ใน พยาบาลของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน
โดย ยาดม
การบันทึกสะท้อนความคิด เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนเป็นประสบการณ์ที่ผู้เรียนเขียน นำมาบอกเล่า ผู้สอนอ่านร่วมสะท้อนและบันทึกแลกเปลี่ยนรวมทั้งนำมาแลกเปลี่ยนในวงประชุมกลุ่ม สะท้อนให้ผู้เรียนและผู้สอนได้รับรู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นจากการลงมือปฏิบัติในแต่ละวัน มีทั้งสิ่งที่คิดเป็นเป้าห...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 1902
21 ตุลาคม 2554
Ico48
21 ตุลาคม วันพยาบาลแห่งชาติ
ใน บันทึกในสงขลานครินทร์
โดย ยาดม
อีกวันหนึ่งที่เราเหล่าเพื่อนพี่น้องในวงการวิชาชีพพยาบาลได้มารวมตัวกัน เพื่อทำบุญในวันประเพณี"วันพยาบาลแห่งชาติ" 21 ต.ค ร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงเลือกศึกษาด้านการพยาบาลและปฏิบัติพระราชภารระกิจในการพัฒนาสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชน อันทรงเป็นแ...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1554
18 ตุลาคม 2554
Ico48
สมุดบันทึกประสบการณ์(2)
ใน พยาบาลของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน
โดย ยาดม
สมุดประสบการณ์เป็นเครื่องมือหนึ่งในการติดตามการเรียนรู้ด้านการพัฒนาทักษะของนักศึกษาซึ่งมีทั้งประสบการณ์ด้านเทคนิคการพยาบาลต่างที่จำเป็นที่เป็นกิจกรรมการพยาบาลทั่วไป กิจกรรมการพยาบาลเฉพาะสาขาร่วมกับทักษะในเชิงกระบวนการ ประสบการณ์ที่เคยระบุไว้เมื่อ 3 ปีก่อน มีสถานการณ์จริงให้ฝึกน้อยลง มีกิจกรรมเ...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1607
14 ตุลาคม 2554
Ico48
สมุดบันทึกประสบการณ์
ใน พยาบาลของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน
โดย ยาดม
บ่ายวันนี้มีประชุมกรรมการวิชาการคณะฯ หนึ่งในหลายวาระคือการพิจารณาสมุดบันทึกประสบการณ์การปฏิบัติการพยาบาลที่จัดทำสำหรับนักศึกษาหลักสูตรปรับปรุง 51 ในร่างที่เสนอนอกจากประสบการณ์ของแต่ละรายวิชาที่ต้องการให้นักศึกษาได้ปฏิบัติแล้ว มีสิ่งหนึ่งที่แปลกใหม่สอดแทรกมาคือ การสะดุดคิดและสะท้อนคิด ที่สอดแทรก...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1422
03 ตุลาคม 2554
Ico48
การพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ
ใน พยาบาลของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน
โดย ยาดม
การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ เป็นรายวิชาบังคับจัดให้กับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษา 1 ได้มอบหมายให้นักศึกษาเรียนรู้จากการปรับพฤติกรรมตนเองมีทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ โปรชาสกาและดีคลีแมน (Procahska&Diclemente,1984 อ้างตามอุมาพร,2547) ซึ่งอธิบายกร...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 1505
01 กรกฎาคม 2554
Ico48

ดอกเบี้ยเงินกู้เป็นอย่างไร   ใคร่รู้ด้วยค่ะ

Ico48

ชอบคำว่า"ครูเป็นผู้เรียนรู้"  เกิดความรู้สึกเสมอภาคของความสัมพันธ์สำหรับการเรียนรู้ร่วมกัน 

Ico48
ชีวิตที่สมดุลลงตัว
ใน บันทึกในสงขลานครินทร์
โดย ยาดม
วันนี้ได้มีโอกาสคิดทบทวนชีวิต ด้วยคำถามของทีมวิจัยเรื่อง “การมีชีวิตที่ผสมผสานลงตัวของคนไทยในภาคใต้” เพื่อให้บรรยายหรืออธิบายการรับรู้และประสบการณ์ในประเด็นคำถาม 3 ข้อ 1. ท่านคิดว่า “ชีวิตที่สมดุลลงตัว”คืออะไร และเป็นอย่างไร 2. ท่านคิดว่าบุคคลหรือตัวท่านเองสามารถทำให้ม...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1604
28 มิถุนายน 2554
Ico48

"ครูคือผู้เรียนรู้" นำนักศึกษา  อาจารย์ ทั้งของคณะพยาบาล ม.อ.และ มิยาซากิ  จากญี่ปุ่นเยี่ยมหมอพื้นบ้าน  "ปราชญ์ชาวบ้านด้านการรักษาโรค"

Ico48

เห็นคำนี้แล้วช่วยเรียกสติได้ดีมากแล้วค่ะ  ทำวันนี้ให้เป็นความสุข กับสิ่งที่กำลังทำก็น่าจะเพียงพอแล้วใช่ไหมคะ  กำลังได้ยินเสียงหายใจเข้า  หายใจออก  จากไทเก็กที่ศูนย์ผู้สุงอายุชั้น 1ของคณะ

Ico48

ท่านเป็นแบบอย่างของการให้   เพื่อให้คนจำนวนมากได้แสดงบทบาทของผู้ให้ต่อ เป็นวันที่เราใช้เป็นโอกาสของการให้เพื่อแสดงกตัญญูกตเวที   เพื่อร่วมฟื้นคืนพลังคุณธรรมให้กับการอยู่ร่วมกัน 

Ico48

เมื่อเราเป็นผู้เรียนความเบาสบายเกิดขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์จริงๆค่ะชอบคำว่า "เมื่อครูเป็นผู้เรียน"

Ico48
ยาดม (Recent Activities)
28 June 2011 08:50
#66251

ช่วงนี้กำลังเรียนรู้ทักษะการ Share psu ค่ะ ทักษะต่างฝึกกันไปตลอดชีวิตจริงๆ(สัจจะไม่ต้องพิสูจน์)

Ico48

พยายามฝึกฝนตนเองอยู่ค่ะอาจารย์ /ฝึกใช้แชร์ใหม่ด้วย ขอบคุณสำหรับการสะท้อนสิ่งที่เขียน

27 มิถุนายน 2554
Ico48
การทำงานของครูพยาบาลชุมชน
ใน พยาบาลของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน
โดย ยาดม
ด้วยความเชื่อที่ว่า พยาบาลชุมชน(พยาบาลปฐมภูมิ)เป็นผู้หนึ่งมีบทบาทสำคัญในการร่วมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน โดยผ่านการให้บริการสุขภาพในระดับปฐมภูมิ แก่บุคคล ครอบครัว กลุ่มคนและชุมชน การเตรียมตัวเองเพื่อก้าวไปทำงานร่วมกับประชาชน องค์กรชุมชนรวมทั้งภาคีเครือข่าย จุดเริ่มต้นที่สำคัญสำหรับการทำงานในชุมช...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1565
Ico48
การทำงานของครูพยาบาลชุมชน
ใน พยาบาลของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน
โดย ยาดม
ด้วยความเชื่อที่ว่า พยาบาลชุมชน(พยาบาลปฐมภูมิ)เป็นผู้หนึ่งมีบทบาทสำคัญในการร่วมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน โดยผ่านการให้บริการสุขภาพในระดับปฐมภูมิ แก่บุคคล ครอบครัว กลุ่มคนและชุมชน การเตรียมตัวเองเพื่อก้าวไปทำงานร่วมกับประชาชน องค์กรชุมชนรวมทั้งภาคีเครือข่าย จุดเริ่มต้นที่สำคัญสำหรับการทำงานในชุมช...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 1595