นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

นายอุทิศ อินทศร
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

ความเคลื่อนไหวของฉัน

16 พฤษภาคม 2557
Ico48
งานก่อสร้างของทางราชการที่อยู่ในบังคับต้องคำนวณราคากลางตามหลักเกณฑ์มีอะไรบ้าง
ใน หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ
โดย นายอุทิศ อินทศร
งานก่อสร้างของทางราชการที่ต้องคำนวณราคากลางตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง งานก่อสร้างนี้ หมายถึง 1. กิจกรรม การกระทำ การประกอบ การติดตั้ง และหรือการดำเนินการอื่นใด เพื่อก่อให้เกิดเป็นสิ่งก่อสร้าง อันได้แก่ อาคาร โครงสร้าง ระบบสาธารณูปโภค หรือสิ่งอื่นใด ซึ่งมีลักษณะคงทน ถาวร และใช้ประโยชน์ได้ และให...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 2654
Ico48
Small_wp
wp
โดย นายอุทิศ อินทศร
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1410
Ico48
Small_wt
wt
โดย นายอุทิศ อินทศร
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1303
Ico48
Small_ws
ws
โดย นายอุทิศ อินทศร
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 916
Ico48
Small_wr
wr
โดย นายอุทิศ อินทศร
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 946
Ico48
Small_total3
total
โดย นายอุทิศ อินทศร
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 639
27 เมษายน 2557
Ico48
การก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์
ใน หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ
โดย นายอุทิศ อินทศร
ตามที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้รับจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนโครงการจัดตั้งสถาบันฮาลาล ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์ จำนวน 1 ยูนิต วงเงิน 9,348,824.40.-บาท (เก้าล้านสามแสนสี่หมื่นแปดพันแปดร้อยยี่สิบสี่บาทสี่สิบสตางค์) รับจ้างก่อสร้างโดยห้างหุ้น...
ดอกไม้: 9 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 2613
Ico48
Small_l1
bff6
โดย นายอุทิศ อินทศร
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 525
Ico48
Small_ds3
bff5
โดย นายอุทิศ อินทศร
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 549
Ico48
Small_ds2
bff4
โดย นายอุทิศ อินทศร
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 515
Ico48
Small_ds1
bff3
โดย นายอุทิศ อินทศร
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 539
Ico48
Small_dsc03221
bff2
โดย นายอุทิศ อินทศร
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 559
Ico48
Small_dsc03204
bff1
โดย นายอุทิศ อินทศร
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 535
08 เมษายน 2557
Ico48
ทำไมต้องมีราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ
ใน หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ
โดย นายอุทิศ อินทศร
ทำไมต้องมีราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ หมายถึง ราคาค่าก่อสร้างในงานก่อสร้างของทางราชการในแต่ละงาน/โครงการ ที่มีความเป็นปัจจุบัน ซึ่งได้จากการประเมินหรือคำนวณตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นราคาอ้างอิงในกระบวนการจัดจ้าง...
ดอกไม้: 17 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 6253
Ico48
Small_m22
mb2
โดย นายอุทิศ อินทศร
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 515
Ico48
Small_m11
mb1
โดย นายอุทิศ อินทศร
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 590
07 มีนาคม 2557
Ico48
ผลพลอยได้จากการก่อสร้างอาคารฯคณะแพทยศาสตร์
ใน หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ
โดย นายอุทิศ อินทศร
ผลพลอยได้จากการก่อสร้างอาคารศูนย์การศึกษา และบริการวิชาการคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตามสัญญาจ้างเลขที่ จ.25/56 ลงวันที่ 25 พ.ย.56 โดยบริษัทไทยโพลีคอนส์จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับจ้าง ในวงเงิน 524,700,000.- บาท ซึ่งขณะนี้กำลังทำการก่อสร้างอยู่ นั้น ในการขุดดินงานฐานรากอาคารมีปริมาณดินที...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 2558
Ico48
Small_dsc03177--11
farm-10
โดย นายอุทิศ อินทศร
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 527
Ico48
Small_dsc03173--10
farm-09
โดย นายอุทิศ อินทศร
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 518
Ico48
Small_dsc03172--9
farm-08
โดย นายอุทิศ อินทศร
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 480