นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

นายอุทิศ อินทศร
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

My Activities

16 May 2014
Ico48
งานก่อสร้างของทางราชการที่อยู่ในบังคับต้องคำนวณราคากลางตามหลักเกณฑ์มีอะไรบ้าง
in หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ
By นายอุทิศ อินทศร
งานก่อสร้างของทางราชการที่ต้องคำนวณราคากลางตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง งานก่อสร้างนี้ หมายถึง 1. กิจกรรม การกระทำ การประกอบ การติดตั้ง และหรือการดำเนินการอื่นใด เพื่อก่อให้เกิดเป็นสิ่งก่อสร้าง อันได้แก่ อาคาร โครงสร้าง ระบบสาธารณูปโภค หรือสิ่งอื่นใด ซึ่งมีลักษณะคงทน ถาวร และใช้ประโยชน์ได้ และให...
Flowers: 5 · Comments: 1 · Read: 2480
Ico48
Small_wp
wp
By นายอุทิศ อินทศร
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1314
Ico48
Small_wt
wt
By นายอุทิศ อินทศร
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1204
Ico48
Small_ws
ws
By นายอุทิศ อินทศร
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 842
Ico48
Small_wr
wr
By นายอุทิศ อินทศร
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 872
Ico48
Small_total3
total
By นายอุทิศ อินทศร
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 568
27 April 2014
Ico48
การก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์
in หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ
By นายอุทิศ อินทศร
ตามที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้รับจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนโครงการจัดตั้งสถาบันฮาลาล ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์ จำนวน 1 ยูนิต วงเงิน 9,348,824.40.-บาท (เก้าล้านสามแสนสี่หมื่นแปดพันแปดร้อยยี่สิบสี่บาทสี่สิบสตางค์) รับจ้างก่อสร้างโดยห้างหุ้น...
Flowers: 9 · Comments: 2 · Read: 2413
Ico48
Small_l1
bff6
By นายอุทิศ อินทศร
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 474
Ico48
Small_ds3
bff5
By นายอุทิศ อินทศร
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 501
Ico48
Small_ds2
bff4
By นายอุทิศ อินทศร
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 469
Ico48
Small_ds1
bff3
By นายอุทิศ อินทศร
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 485
Ico48
Small_dsc03221
bff2
By นายอุทิศ อินทศร
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 510
Ico48
Small_dsc03204
bff1
By นายอุทิศ อินทศร
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 495
08 April 2014
Ico48
ทำไมต้องมีราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ
in หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ
By นายอุทิศ อินทศร
ทำไมต้องมีราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ หมายถึง ราคาค่าก่อสร้างในงานก่อสร้างของทางราชการในแต่ละงาน/โครงการ ที่มีความเป็นปัจจุบัน ซึ่งได้จากการประเมินหรือคำนวณตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นราคาอ้างอิงในกระบวนการจัดจ้าง...
Flowers: 17 · Comments: 3 · Read: 5912
Ico48
Small_m22
mb2
By นายอุทิศ อินทศร
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 472
Ico48
Small_m11
mb1
By นายอุทิศ อินทศร
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 536
07 March 2014
Ico48
ผลพลอยได้จากการก่อสร้างอาคารฯคณะแพทยศาสตร์
in หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ
By นายอุทิศ อินทศร
ผลพลอยได้จากการก่อสร้างอาคารศูนย์การศึกษา และบริการวิชาการคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตามสัญญาจ้างเลขที่ จ.25/56 ลงวันที่ 25 พ.ย.56 โดยบริษัทไทยโพลีคอนส์จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับจ้าง ในวงเงิน 524,700,000.- บาท ซึ่งขณะนี้กำลังทำการก่อสร้างอยู่ นั้น ในการขุดดินงานฐานรากอาคารมีปริมาณดินที...
Flowers: 6 · Comments: 2 · Read: 2364
Ico48
Small_dsc03177--11
farm-10
By นายอุทิศ อินทศร
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 491
Ico48
Small_dsc03173--10
farm-09
By นายอุทิศ อินทศร
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 464
Ico48
Small_dsc03172--9
farm-08
By นายอุทิศ อินทศร
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 435