นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

J
Ico64
มาลี เจตวิจิตร
ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน
ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

อ่าน: 1706
ความเห็น: 1

กิจกรรมโครงการ “ฝึกงานอย่างไรให้ได้ประโยชน์” ปี 2556

กิจกรรมโครงการ “ฝึกงานอย่างไรให้ได้ประโยชน์” ปี 2556
 

          ภาควิชาวาริชศาสตร์ มีนโยบายพัฒนานักศึกษาทั้งในด้านวิชาการและ
ด้านกิจกรรมต่างๆ สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี  เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจ
มีการวางแผนการเรียนและตระหนักถึงความสำคัญของการทำกิจกรรม

          ในช่วงปิดภาคฤดูร้อนของทุกๆ ปี นักศึกษาที่ได้ลงทะเบียนเรียนวิชา
530-291 การฝึกงานทางวาริชศาสตร์ 1 และ และ 530-391 การฝึกงานทาง
วาริชศาสตร์ 2 จะเข้ารับการฝึกงานตามหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขา
วิชาวาริชศาสตร์ และเมื่อการฝึกงานเสร็จสิ้น    นักศึกษาต้องรายงานผลการ
ฝึกงานในเดือนมิถุนายนของทุกปี     ในขณะเดียวกันการรายงานดังกล่าวจะ
เป็นการขยายผลการฝึกงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อนักศึกษาชั้นปีที่ 3
ที่จะต้องไปฝึกงานในปีถัดไป รวมทั้งชั้นปีอื่นๆ ที่ต้องฝึกงานในอนาคตด้วย    
ดังนั้น การจัดกิจกรรมโครงการ “ฝึกงานอย่างไรให้ได้ประโยชน์” จึงเป็นการ
ให้ข้อมูลและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อให้นักศึกษาที่กำลังจะไปฝึกงาน
ได้เลือกสถานที่ฝึกงานได้ตรงตามความต้องการและเป็นประโยชน์มากที่สุด
รวมทั้งเป็นการกระตุ้นให้นักศึกษาเห็นความสำคัญของ
การฝึกงานและเพื่อการ
เตรียมตัวในระยะยาว โครงการนี้จึงจัดขึ้นเพื่อเป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลของนักศึกษา โดยใช้รูปแบบการนำเสนอต่างๆ ที่เหมาะสม เช่น การทำ
โปสเตอร์ การเสวนา เป็นต้น

 

          ภาควิชาวาริชศาสตร์ จึงได้จัดโครงการ “ฝึกงานอย่างไรให้ได้ประโยชน์”
ในวันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2556  เวลา 8.00 - 12.00 น. ณ ห้อง ท 3305
อาคาร 3  โดยมีการจัดในรูปแบบเสวนาและมีการนำเสนอแบบโปสเตอร์ ให้
นักศึกษาได้ซักถาม/แลกเปลี่ยน และมีกรรมการให้คะแนนและซักถาม

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการจัดกิจกรรมนี้

          นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ฝึกงานในแต่ละที่
และการเตรียมตัวก่อนไปฝึกงาน  และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สามารถนำข้อมูลเหล่านั้น
ไปประกอบในการเลือกสถานที่ฝึกงานได้เหมาะสมตามความต้องการ

ผลการประเมินระดับความพึงพอใจของนักศึกษา  โดยการใช้แบบสอบถาม

1. การได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการฝึกงานและสถานที่ฝึกงาน     84%
2. สามารถวางแผนเลือกสถานที่ฝึกงานได้เหมาะสมตามความสนใจ           80%

3. ความพอใจกับช่วงเวลา (สัปดาห์ที่ 3 หลังเปิดภาคการศึกษา)               80%
    ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้                           
4. การได้รับความรู้จากกิจกรรมเสวนา “ฝึกงานอย่างไรให้ได้ประโยชน์”       82%
    จากวิทยากร  
5. ความพอใจกับระยะเวลา (08.00-12.00 น.) ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้        86%
6. ความพอใจกับรูปแบบการจัดกิจกรรมครั้งนี้                                       86%
 

**เชิญชมภาพบรรยากาศในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้เลยค่ะ**


 

 

 

หมวดหมู่บันทึก: กิจการนักศึกษา - การดูแลนักศึกษา
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 29 กรกฎาคม 2556 16:25 แก้ไข: 29 กรกฎาคม 2556 16:31 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 ServiceMan, และ 9 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ดีคะ เราควรจะทราบ conceptของการฝึกงานก่อน เวลาฝึกงานจริงจะได้ไม่เสียประโยชน์ ศูนย์เครื่องมือก็รับเด็กฝึกงานคะ เราจะดีใจมากเลยหากการฝึกงาน ศูนย์จะช่วยให้เกิดทักษะกับผู้ที่มาฝึกงาน

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.234.244.18
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ