นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

J
Ico64
มาลี เจตวิจิตร
ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน
ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

อ่าน: 1188
ความเห็น: 0

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการใช้งานระบบการจัดทำรายละเอียดรายวิชา มคอ.3 online

          สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการใช้งานระบบการจัดทำรายละเอียดวิชาในหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.3) สำหรับเจ้าหน้าที่ภาควิชาฯ
จึงขอนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ส่วนหนึ่งมาร่วมแบ่งปันกันค่ะ
1. การจัดการมาตรฐานผลการเรียนรู้
    การสร้างรายการมาตรฐานการเรียนรู้ ผู้ใช้สามารถเลือกดำเนินการได้ 2 วิธี คือ 
    1) สร้างเอง  
         ผู้ใช้สามารถเลือกแถบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วยด้าน 3 ด้าน
         คือ  1. ผลการเรียนรู้ 2.กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้  3.กลยุทธ์
         การประเมินผลการเรียนรู้  ผู้ใช้จะต้องระบุรายละเอียดรายการทั้ง 3 ด้าน 
        ให้ครบถ้วนตรงตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตร เพื่อที่จะนำข้อมูล
        ดังกล่าว  ไปใช้ในการกรอกข้อมูล มคอ.3 สำหรับอาจารย์ ในหมวด 4 การพัฒนา
        ผลการเรียนรู้ของนักศึกษา และ หมวด 5  ข้อ 2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
        (สอดคล้องกับ Curriculum Mapping ของ มคอ.2)    อาจารย์ผู้สอนอาจ
        เพิ่มเติมวิธีการสอน และวิธีการประเมินผล  นอกเหนือจากรายละเอียดรายการ
        ที่สร้างไว้ในกลยุทธ์การสอน และกลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้  ทั้งนี้จะต้อง
        สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านของหลักสูตร
    2) คัดลอกมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรอื่น 
        ผู้ใช้สามารถเลือกแถบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วยด้าน 3 ด้าน เช่นกัน 
        คือ    1. ผลการเรียนรู้    2.กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้    3.กลยุทธ์การ
        ประเมินผลการเรียนรู้   ข้อควรคำนึง   ผู้ใช้จะต้องตรวจสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
        ให้ตรงตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านของหลักสูตร เช่น  การคัดลอก
        มาตรฐานผลการเรียนรู้  จะต้องระมัดระวังลำดับข้อ ซึ่งอาจสลับข้อ ทำให้ไม่สอดคล้อง
        กับมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร


2. สำหรับรายวิชาที่มีรายวิชาเรียนก่อน/เรียนควบ 
     
ผู้ใช้จะต้องดำเนินการจัดการเตรียมข้อมูลรายวิชาเรียนก่อน/เรียนควบ  โดยเข้าสู่เมนู
     จัดการข้อมูลพื้นฐาน  เลือกเมนูย่อยจัดการข้อมูลหลักสูตร  เข้าสู่โครงสร้าง และเลือก
     แถบรายวิชา  เพื่อที่จะนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการกรอกข้อมูล มคอ.3  ในหมวดที่ 1
     ข้อมูลทั่วไป 
3. การกำหนดสิทธิ์ให้เป็นตัวแทนอาจารย์ในการกรอกข้อมูลรายวิชา  
     เข้าสู่เมนูจัดการข้อมูลพื้นฐาน เลือกเมนูย่อยจัดการข้อมูลรายวิชา Search รายวิชา
     เลือกแก้ไข  และเลือกแถบตอน เพื่อกำหนดสิทธ์ตัวแทนอาจารย์
หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 08 พฤศจิกายน 2556 15:14 แก้ไข: 18 พฤศจิกายน 2556 14:58 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 **ซูซี่**, Ico24 Baby, และ 9 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น
บันทึกนี้ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็นชั่วคราว