นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

J
Ico64
มาลี เจตวิจิตร
ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน
ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

อ่าน: 1111
ความเห็น: 0

สิ่งที่ควรรู้ในการใช้งานระบบการจัดทำรายละเอียดรายวิชา มคอ.3 online สำหรับอาจารย์

          เมื่อเจ้าหน้าที่ภาควิชาฯ ได้สร้างรายการมาตรฐานผลการเรียนรู้ ทั้ง 3 ด้าน
คือ 1. ผลการเรียนรู้ 2.กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้  3.กลยุทธ์การประเมิน
ผลการเรียนรู้  ครบถ้วน  หรือได้มีการเปลี่ยนแปลง/แก้ไขข้อมูลมาตรฐานผลการเรียนรู้
ตรงตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ผู้ใช้(อาจารย์/ตัวแทน)
สามารถนำเข้าผลการเรียนรู้ใหม่ได้    โดยกดปุ่ม    นำเข้าผลการเรียนรู้/Auto import
learning outcome  
  ใน มคอ.3  หมวด 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  ซึ่ง
จะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยช่องสำหรับบันทึกข้อมูล
จะสอดคล้องกับ Curriculum Mapping ของแต่ละรายวิชา ซึ่งจะประกอบไปด้วยข้อมูล
ที่ต้องบันทึก ดังนี้

 *ผลการเรียนรู้แต่ละด้านที่มุ่งหวังจะพัฒนานักศึกษา
          ผู้ใช้สามารถเลือกมาตรฐานการเรียนรู้ในด้านที่ต้องการได้จากตัวเลือกภายในระบบ
โดยตัวเลือกที่แสดงจะสอดคล้องกับที่ระบุไว้ในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ
ต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)   ตามที่
กำหนดในรายละเอียดของหลักสูตร โดยมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละด้าน จะแสดงข้อมูล
ดังต่อไปนี้
 • แถบที่ 1 : แสดงตามมาตรฐานการเรียนรู้ในด้านที่ผู้ใช้ได้เลือกระบุเอาไว้
  คำอธิบายโดยสังเขป  :  สำหรับให้ผู้ใช้งานบันทึกสรุปสั้น ๆ เกี่ยวกับความรู้หรือ
                                      ทักษะที่รายวิชามุ่งหวังที่จะพัฒนานักศึกษา
 • แถบที่ 2 : วิธีการสอน
  คำอธิบายโดยสังเขป  :  สำหรับให้ผู้ใช้งานบันทึกคำอธิบายเกี่ยวกับวิธีการสอนที่
                                      จะใช้ในรายวิชาเพื่อพัฒนาความรู้ หรือทักษะในแถบที่ 1
 • แถบที่ 3 :วิธีการวัดผล
  คำอธิบายโดยสังเขป  :  สำหรับให้ผู้ใช้งานบันทึกวิธีการที่จะใช้วัด และประเมินผล
                                      การเรียนรู้ของนักศึกษาในรายวิชานี้เพื่อประเมินผลการเรียนรู้
                                      ในมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละด้านที่เกี่ยวข้อง
สำหรับข้อมูลคำอธิบายโดยสังเขปข้างต้น เป็นการกรอกข้อมูลสรุปสาระสำคัญ เกี่ยวกับความรู้
หรือทักษะที่รายวิชามุ่งหวังที่จะพัฒนานักศึกษา  วิธีการสอน และวิธีการที่จะใช้วัด และประเมินผล
ข้อมูลส่วนนี้อาจารย์ผู้สอนสามารถบันทึกข้อมูลได้เอง (ถ้า
มี)

 โดยในทั้ง 3 แถบข้อมูล  ผู้ใช้งานสามารถระบุรายละเอียดในแต่ละรายการได้ โดยคลิกเลือกปุ่ม
“Import”  จากนั้นระบบจะแสดงหน้าต่างรายการสำหรับเป็นแนวทางไว้ให้ผู้ใช้เลือก หรือหาก
อาจารย์ผู้สอนต้องการเพิ่มวิธีการสอน และวิธีการประเมินผล นอกเหนือจากที่มีให้ในระบบ ผู้ใช้งาน
สามารถดำเนินการเพิ่มเติมได้ วิธีการเพิ่มรายละเอียดรายการ สามารถทำได้ 2 วิธี คือ 
1) Copy ข้อมูลในระบบ มาแสดงในส่วนแสดงผลด้านล่างของหน้าต่าง ผู้ใช้งานสามารถ
     แก้ไข/ปรับปรุงข้อความในช่อง รายละเอียด Description” พร้อมทั้งเปลี่ยนแปลงลำดับข้อ
     ได้ตามต้องการ (โดยลำดับข้อห้ามซ้ำ) 
2) คลิกปุ่ม
New”   และระบุเลขลำดับในช่อง “ลำดับที่ No.” ระบุข้อมูลในช่อง รายละเอียด

     Description” จากนั้นให้คลิกปุ่ม Add”

 ตัวอย่าง   การจัดพิมพ์ข้อมูลใน หมวดที่ 4 ที่ได้บันทึกผลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
-   เมื่อผู้ใช้งานบันทึกข้อมูลครบถ้วนทั้ง 7 หมวดแล้ว  ก่อนจะยืนยันการส่ง มคอ.3 “Submit”
    ไปยังประธานหลักสูตร  ผู้ใช้ควรตรวจสอบความถูกต้องในการบันทึกข้อมูล  หากตัวแทน
    อาจารย์เป็นผู้บันทึกข้อมูล ควรจัดพิมพ์รายวิชาให้อาจารย์ผู้สอนตรวจทานก่อนจัดส่ง เพราะ
    หาก “Submit” ไปแล้ว ข้อมูลดังกล่าวจะไม่สามารถแก้ไขได้  จนกว่าประธานหลักสูตรจะ 
    Comment กลับมา

-  สำหรับรายวิชาที่มีมากกว่า 1 Section  สามารถจัดทำเพียงฉบับเดียว เพื่อเป็นต้นแบบและ
   คัดลอกไปยัง Section อื่นได้  โดยไปที่เมนู Report Manager >> TQF3 และเลือก Copy

รายวิชาที่ได้รับ Comment  จะอยู่ในสถานะ Returned ผู้ใช้สามารถดำเนินการแก้ไขรายวิชาได้  
   โดยไปที่เมนู Report Manager >> TQF3 และเลือก Edit
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 18 พฤศจิกายน 2556 11:25 แก้ไข: 18 พฤศจิกายน 2556 15:01 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 Monly, และ 8 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.204.187.106
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ