นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1538
ความเห็น: 0

บทเรียนจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์ วชิระ

ความร่วมมือของประชาชนในชุมชนและบุคคลากรด้านสุขภาพเป็นองค์ประกอบที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นสำคัญ

    ขออนุญาตนำบทความวิจัยต่อไปนี้มาจุดประกายความคิดสำหรับขับเคลื่อนการพัฒนาความเข้มแข็งของการจัดการเรียนการสอนเพื่อร่วมสร้างชุมชนเข้มแข็งสำหรับภาระกิจของตนเอง

      จากบทความวิจัยเรื่อง  "ความพึงพอใจของนิสิตพยาบาล  ประชาชนและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน  2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  นพรัตน์  วชิระ"(สุกิจ  ทองพิลา,2556) มีข้อเสนอแนะจากการวิจัยด้านนิสิตพยาบาล  ควรเพิ่มสัดส่วนอาจารย์ต่อนิสิตตามเกณฑ์มาตราฐานของสภาการพยาบาล   ด้านประชาชนควรเน้นให้นิสิตให้บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์  ด้านเจ้าหน้าที่สาธารณสุขควรมีการประสานงานกับแหล่งฝึกล่วงหน้าเพื่อเเตรียมความพร้อมและปัจจัยเกื้อหนุนในการฝึกให้เหมาะสม

      ข้อเสนอแนะข้างต้นช่วยให้มองภาวะเสี่ยงอย่างหนึ่งสำหรับการจัดการเรียนการสอนในชุมชนอันเป็นสถานการณ์จริง  เพราะความร่วมมือของประชาชนในชุมชน  ผู้นำองค์กรท้องถิ่น  บุคคลากรด้านสุขภาพและองค์กรชุมชนเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นสำคัญ  ทั้งโดยความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้จากภาคทฤษฏีไปสู่การปฏิบัติในสภาพความซับซ้อนที่มากขึ้นของสังคม

       ดังนั้นภาระกิจสำคัญของคณาจารย์ในสถาบันการศึกษาพยาบาลที่ควรดำเนินการคือการเข้าไปมีร่วมในการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน   ไปร่วมทำงานกับชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับนักศึกษาเกิดเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้   โดยการเพิ่มบทบาทของตนเองจากการจัดการเรียนการสอนอย่างเดียว    เป็นบทบาทของภาคีความร่วมมืออย่างต่อเนื่องในการร่วมพัฒนาชุมชนในรูปแบบของบริการวิชาการเป็นคณะทำงานร่วมกับชุมชน   ร่วมวิจัยชุมชน/ร่วมสร้างนักวิจัยชุมชน/และร่วมงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามโอกาส ร่วมเวทีพัฒนานโยบายสาธารณะ   ช่วยให้เกิดการเรียนรู้จากทำงานร่วมกันจนเกิดเป็นมนุษยสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน  อาจโดยการลงนามความร่วมมือหรือไม่    ย่อมขึ้นกับทุนของความสัมพันธ์เดิมที่มีต่อกันหรือเริ่มต้นใหม่

       การทำงานร่วมกันช่วยให้เกิดความซาบซึ้งในคุณค่าของกันและกัน  ช่วยให้ทุกฝ่ายเกิดความภูมิใจ  มั่นใจ  ในการทำงานร่วมกันอย่างเสมอภาค  การทำงานในลักษณะนี้จำเป็นต้องมีความอดทน  ใช้เวลา  ต้องการพี่เลี้ยง  มีการเรียนรู้เป็นขั้นเป็นตอน  เป็นเครือข่ายของความสัมพันธ์ที่มีความจริงใจต่อกัน   คณูปการของสิ่งเหล่านี้จะถูกถ่ายโอนไปยังนักศึกษา   ให้ได้ซาบซึ้งถึงคุณค่าของความเสียสละ  ความเมตตา   ความร่วมมือ การสนับสนุน จากชุมชน จนรู้สึกตนเองคือส่วนหนึ่งของชุมชนที่ได้เข้าไปฝึกฯ     รวมทั้งกำลังใจที่ได้รับจากทุกฝ่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมในลักษณะของการเกื้อกูลกันและกัน   เมื่อสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเรียนรู้  เชื่อมั่นว่าจะหนุนเสริมให้เกิดการบริการด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์ตามมาในที่สุด

       เป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับคณ่าจารย์พยาบาล  ที่จะต้องร่วมกันถักทอและถนอมความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นแล้ว  ให้คงอยู่เพื่อเกิดเป็นชุมชนปฏิบัติการเพื่อการเรียนรู้ร่วมกันต่อไป   

        ร่วมสร้างสังคมให้น่าอยู่ไปพร้อมกับการจัดการเรียนการสอนในชุมชนคือภาระกิจของครูพยาบาลชุมชน

        "การศึกษาคือวงกลมที่คุ้มครองโลก"  ท่านอาจารย์พุทธทาส

"ความเมตตาเป็นคุณธรรมนำความสุข   ช่วยปลอบปลุกปรุงใจให้หรรษา

ความกตัญญูรู้คุณผู้เมตตา      ทวีค่าของน้ำใจไมตรีเอย"ส.ค.ส พระราชทาน 2556     

             เจริญธรรม  สำนึกดี 

                   ยาดมเอง

 

หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 23 มกราคม 2557 14:31 แก้ไข: 18 สิงหาคม 2557 14:15 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา, Ico24 ทดแทน, และ 4 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.238.190.82
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ