นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1487
ความเห็น: 4

การเรียนการสอนพยาบาลชุมชนเพื่อร่วมสร้างชุมชนสุขภาวะ

เปิดใจเรียนรู้เพื่อสร้างนำซ่อมสู่ All For Health & Health For All

      ได้มีโอกาสพบ"คุณมอนลี่"ในตลาดนัดเกษตร  ม.อ  ตลาดแห่งการส่งเสริมวัฒนธรรมสุขภาพและการเรียนรู้  นับเป็นเวที่สาธารณะแห่งหนึ่งสำหรับคนที่สนใจสุขภาพและเรื่อง"กิน  อยู่  เป็น"  ทำให้ได้เจอะเจอผู้คนที่รู้จักตัวเป็นที่ออกจากหน้าจอ  สร้างแรงบันดาลใจให้ได้กลับมาทบทวนหลักการที่นำมาใช้สำหรับการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อร่วมสร้างชุมชนเข้มแข็งหรือชุมชนสุขภาวะอันเป็นอุดมการณ์ชาติในยุคปฏิรูประบบสุขภาพ  "สร้างนำซ่อม"และ "All  For  Health" (ขอเวลาฝึกฝนการนำภาพมาประกอบขณะนี้ยังไม่สามารถค่ะ)

     องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับสุขภาวะ

     -  ความมั่นใจภาคภูมิใจในตนเอง  การเป็นส่วนหนึ่งของสังคมสามารถปรับตัวในการแก้ไขปัญหาต่างๆได้  ความสำเร็จหรือการได้ลงมือทำเสริมให้เกิดความมั่นใจในศักยภาพตนเอง  สามารถคิด  วิเคราะห์และพัฒนาทักษะต่างๆ  แท้จริงคือการพัฒนาตน  เพื่อให้พึ่งตนเองได้   ก่อเป็นความเชื่อมั่นเคารพในศักดิ์ศรีของตนเองและผู้อื่น  ใช้ข้อมูล  ความรู้  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ทุนต่างๆที่มีในการดำเนินชีวิตที่เชื่อมโยงการสายรากเดิม  ได้อย่างผสมผสานลงตัวกับความรู้ใหม่  เกิดการเลือกสิ่งดีๆมาสอนตนเอง  นี่ใช่ไหมที่เรียกว่าศักดิ์ศรีของความเป็นมามนุษย์

     -  เครือข่ายความสัมพันธ์  เป็นความสัมพันธ์ของการเกื้อกูลช่วยเหลือดูแลกันและกันทั้งที่เป็นความสัมพันธ์ในเชิงเครือญาติ   ความสัมพันธ์โดยหน้าที่การงานทางสังคมเป็นท้ังในบทบาทของทั้งผู้ให้และผู้รับ  ในความเป็นเพื่อนหรือเป็นมิตร  เป็นเพื่อนพี่น้อง   เป็นกัลยามิตร  ครูศิษย์สานสัมพันธ์

     -การเกิดพื้นที่หรือเวทีสาธารณะ  เพื่อทำให้เเกิดการเรียนรู้จากการกระทำภายใต้บรรยากาศแห่งกัลยาณมิตร  เป็นการเปิดโอกาสสำหรับการตั้งข้อสงสัย  การพิสูตร  การยอมรับ  ด้วยความอดทนอดกลั้นต่อความแตกต่าง  มองความแตกต่างเป็นบ่อเกิดแห่งพลังในการสร้างความมั่นคง (แห่งรูปและนาม)  การมีข้อมูลข่าวสารองค์ความรู้  ช่วยให้เกิดการปรับตัวและเป็นการเปิดโอกาสสำหรับการแสดงออกในลักษณะต่างๆ  สำหรับการแลกเปลี่ยนความรู้  ความรู้สึก  ความคิดเห็น  รวมทั้งความต้องการต่างๆสำหรับการทำความเข้าใจร่วมกัน  สำหรับหาแนวทางในการแก้ปัญหาและพัฒนา  เป็นการใช้พลังให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตและกิจกรรมร่วมกัน

     -  การจัดการความรู้   โดยได้ทำการรวบรวมประสบการณ์  ข้อสรุปที่ได้จากการเรียนรู้ผลของการกระทำ (ยุคนี้มีช่องทางและโอกาสมากขึ้นสำหรับบุคคล  สังคม)และก็ต้องพัฒนาวิจารณญาณในการนำใช้ข้อมูล  ความรู้อย่างใคร่ครวญในการเลือกเฟ้น (อนาคต  ยั่งยืนด้วยปัญญาจริงๆ ) จนสามารถยกระดับความรู้เป็นสื่อเพื่อการเผยแพร่ที่ได้จากความจริง  และมีความจริงให้ศึกษา  จนเกิดเป็นการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  เกิดการทบทวนทำซ้ำจนสามารถทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนในวงกว่างมากขึ้น  ช่วยให้เกิดการนำต้นทุนทางปัญญา  อันเป็นความรู้ของตนและชุมชนไปสร้างคุณค่าและมูลค่า    การจัดการความรู้เป็นกระบวนการ  วิธีการ  สำหรับเป้าหมาย  คือ"การสร้างอุดมการณ์"   ดังนั้นจะทำอย่างไรให้การจัดการความรู้อยู่ในงานปกติของทุกคนไม่เฉพาะนักวิชาการ  ด้วยเมื่อเกิดเป็นความรู้ในทุกระดับจากการนำใช้  ก็จะกลายเป็นภูมิปัญญาอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมสำหรับคนรุ่นใหม่  ช่วยเสริมความมั่นคงของสังคมต่อไป

    -  การพัฒนาความสามารถเกี่ยวกับสิทธิแห่งตน/สิทธิชุมชน  ในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ  การเข้าถึงบริการสุขภาพ  การเลือกรับหรือกำหนดทิศทางในการพัฒนาโดยมีส่วนร่วมในการตัดสินใจผ่านการรับรู้  ร่วมพิจารณาผลกระทบที่จะตามมา  รวมถึงการแสดอำนาจแห่งตนสำหรับการร่วมดำเนินการในองค์ประกอบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพชุมชน  ทั้งในส่วนปัจจัยสังคม  สิ่งแวดล้อม  รวมถึงปัจเจก ในการขับเคลื่อนทางสังคมและการเมืองทำให้เกิดนโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาวะ  องค์ประกอบข้างต้นช่วยหนุนเสริมให้องค์ประกอบนี้เกิดพลังสำหรับการเข้าถึงความเสมอภาคทางสังคม      ในขณะเดียวก็เป็นโอกาสสำหรับก่อให้เกิดความเข้าใจในการคืนโอกาสที่ตนมีให้แก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม  ดังวิสัยทัศน์ของโรงเรียนตาบอดที่บอกกล่าวสังคมไว้ว่า "ชีวิตเริ่มต้นที่โอกาส   พัฒนาความสามารถด้วยการศึกษา  เจริญก้าวหน้าด้วยคุณธรรม"

       การปรับวิถีการทำงานเพื่อให้เกิดการดูแลและไม่ทอดทิ้งกันจะต้องมีการเรียนรู้จากรุ่นสู่รุ่น  ผู้ที่อยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยล้วนเข้ามาเพื่อใช้โอกาสเหล่านี้แต่การกระจายอำนาจ  ไม่ว่าจะเป็นอำนาจความรู้  อำนาจเงิน  อำนาจทางการจัดการ  จะนำไปสู่อำนาจคุณความดีหรืออำนาจผลประโยชน์  ก็อยู่ที่การเข้าถึงสัจจธรรมของแต่ละคนแต่ละท่าน  ที่จะช่วยให้เกิดอำนาจในการตัดสินใจพร้อมที่จะรับผิดชอบตนเอง  สังคม  ตามบทบาทหน้าที่แห่งตนอันเป็นองค์ประกอบสุดท้าย

      -   การตัดสินใจหรือร่วมตัดสินใจสำหรับการดำเนินชีวิตร่วมกันของชุมชน  สังคม  พร้อมสำหรับการเผชิญกับความจริงที่เกิดขึ้นอย่างไม่วิตกกังวลในทุกสถานการณ์อย่างรู้เท่าทัน  อย่างมีภูมิคุ้มกัน  ด้วยความสุข  สงบ เย็น(ฝึกไปเรื่อยๆ)

          จากบทเรียนของการจัดการความรู้  การเป็นองค์การเรียนรู้  ได้พิสูจน์ให้เห็นว่าทุกคนคือผู้รู้  มีสิทธิและศักดิ์ศรีแห่งตนที่นอบน้อมพร้อมรับการเรียนรู้  ภายใต้ความหลากหลายในสังคมไทย  แกนหลักสำคัญคือความเมตตาสำหรับการให้โอกาส  ความเพียรพยายามสำหรับการเรียนรู้และเข้าถึงความเป็นจริงร่วมกัน  สิ่งเหล่านี้คือทิศทางของการสร้างการเรียนรู้สำหรับคนรุ่นใหม่ที่เข้าถึงความรู้ง่ายขึ้น  จำเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพ  และทักษะชีวิตจากการลงมือทำความจริง  เพื่อเข้าถึงและเข้าใจสังคมและชีวิต  ช่วยให้เกิดความสมดุลและยั่งยืนต่อไป    ดังนั้นสิ่งสำคัญที่จะรองรับการเรียนการสอนต่อไปคือการมีแหล่งเรียนรู้  มีศูนย์การเรียนรู้  มีบุคคลต้นแบบที่หลากหลายเพื่อการเรียนรู้ในชีวิตด้วยการพร้อมเปิดใจเรียนรู้

          ลงมือทำของจริงมาตลอดแม้จะหนักและเหนื่อยสำหรับงานในชีวิต"ครูพยาบาลชุมชน"แต่ก็คุ้มค่า "ชุมชนต้องการพยาบาลอย่างไรก็มาร่วมมือร่วมใจกันสร้าง  เพื่อให้เป็นพยาบาลของสังคม   คนเรียนเองก็เลือกได้ว่าจะทำงานในชีวิตนี้อย่างไร  สุขด้วยกันทุกฝ่ายในสิ่งที่เลือกและลงมือทำ  พร้อมเผชิญกับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างรู้เท่าทัน "

          วันอังคาร  ประสานศรัทธา เถิดทูนคุณค่าธรรมมาภิบาล  ตั้งมั่นประกอบการในคุณความดี  เชิดชูศักดิ์ศรีธรรมาธิปไตย   ช่วยยกจิตใจด้วยการทรงธรรมะแห่งอาชีพให้บริสุทธิ์  พากเพียรตามกำลังความสามารถและปัจจัยเอื้อ  

       ความสำเร็จเกิดทุกครั้งที่ได้พยายามค่ะ

       ขอบคุณเพือนผู้ร่วมเรียนรู้ทุกท่าน

         เจริญธรรม   เจริญสุข  เจริญศรี

            ยาดมเอง

 

 

  


           

  

 


 

 

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 25 มีนาคม 2557 11:12 แก้ไข: 25 มีนาคม 2557 11:12 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 Our Shangri-La, และ 4 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

อ่านบันทึกนี้แล้ว "รู้สึกดี"

 

ชอบที่สุด ตรงประโยคท้าย

 

"ชีวิตเริ่มต้นที่โอกาส   พัฒนาความสามารถด้วยการศึกษา  เจริญก้าวหน้าด้วยคุณธรรม"

 

เอิ้ก เอิ้ก

 

"ใจสั่งมา"

อ่านบันทึกนี้แล้ว "รู้สึกดี"

 

ชอบที่สุด ตรงประโยคท้าย

 

"ชีวิตเริ่มต้นที่โอกาส   พัฒนาความสามารถด้วยการศึกษา  เจริญก้าวหน้าด้วยคุณธรรม"

 

เอิ้ก เอิ้ก

 

"ใจสั่งมา"

ขอบคุณที่ให้โอกาสเข้ามาอ่านและสะท้อนคิดค่ะ พยาบาลชุมชนคือกัลยาณมิตรของสังคมที่สานต่อความสัมพันธ์แบบมีส่วนร่วมในการสร้างสุขภาพพึ่งตน

ยาดมเอง

ทบทวนตน

ร่วมขับเคลื่อนวิสัยทัศน์คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อ.ก้าวสู่ทศวรรษที่ 5 สู่ศตวรรษมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ด้วย 3 ป. 2 ร.

1.ปรัชญาและภูมิปัญญาตะออก/ภูมิปัญญาไทย/ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ที่เรียนรู้ร่วมกับนานาชาติ

2.ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร์พระราชา พระผู้เป็นพลังแผ่นดิน ในหลวง รัชกาลที่ 9

3.ประโยชน์สุขร่วมกันกับเพื่อนมนุษย์ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จักสืบต่อพระราชปณิธาน ทรงธรรมะแห่งอาชีพให้บริสุทธฺิ์

4.ระบบการพยาบาลแบบมีส่วนร่วมอย่างเป็นองค์รวม

5.รู้ รัก สามัคคี ด้วยความเป็นกัลยาณมิตรของสังคมที่ประสานความสัมพันธ์พลังเครือข่ายร่วมสร้างระบบสุขภาพพอเพียง พึ่งตน

เกื้อกูลและแบ่งปัน

รู้คิด รู้ทัน รู้ทำอย่างพอเพียง

เจริญธรรม เจริญสุขภาวะ

ยาดมเอง

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.237.94.109
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ