นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1590
ความเห็น: 4

การเรียนการสอนพยาบาลชุมชนเพื่อร่วมสร้างชุมชนสุขภาวะ

เปิดใจเรียนรู้เพื่อสร้างนำซ่อมสู่ All For Health & Health For All

      ได้มีโอกาสพบ"คุณมอนลี่"ในตลาดนัดเกษตร  ม.อ  ตลาดแห่งการส่งเสริมวัฒนธรรมสุขภาพและการเรียนรู้  นับเป็นเวที่สาธารณะแห่งหนึ่งสำหรับคนที่สนใจสุขภาพและเรื่อง"กิน  อยู่  เป็น"  ทำให้ได้เจอะเจอผู้คนที่รู้จักตัวเป็นที่ออกจากหน้าจอ  สร้างแรงบันดาลใจให้ได้กลับมาทบทวนหลักการที่นำมาใช้สำหรับการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อร่วมสร้างชุมชนเข้มแข็งหรือชุมชนสุขภาวะอันเป็นอุดมการณ์ชาติในยุคปฏิรูประบบสุขภาพ  "สร้างนำซ่อม"และ "All  For  Health" (ขอเวลาฝึกฝนการนำภาพมาประกอบขณะนี้ยังไม่สามารถค่ะ)

     องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับสุขภาวะ

     -  ความมั่นใจภาคภูมิใจในตนเอง  การเป็นส่วนหนึ่งของสังคมสามารถปรับตัวในการแก้ไขปัญหาต่างๆได้  ความสำเร็จหรือการได้ลงมือทำเสริมให้เกิดความมั่นใจในศักยภาพตนเอง  สามารถคิด  วิเคราะห์และพัฒนาทักษะต่างๆ  แท้จริงคือการพัฒนาตน  เพื่อให้พึ่งตนเองได้   ก่อเป็นความเชื่อมั่นเคารพในศักดิ์ศรีของตนเองและผู้อื่น  ใช้ข้อมูล  ความรู้  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ทุนต่างๆที่มีในการดำเนินชีวิตที่เชื่อมโยงการสายรากเดิม  ได้อย่างผสมผสานลงตัวกับความรู้ใหม่  เกิดการเลือกสิ่งดีๆมาสอนตนเอง  นี่ใช่ไหมที่เรียกว่าศักดิ์ศรีของความเป็นมามนุษย์

     -  เครือข่ายความสัมพันธ์  เป็นความสัมพันธ์ของการเกื้อกูลช่วยเหลือดูแลกันและกันทั้งที่เป็นความสัมพันธ์ในเชิงเครือญาติ   ความสัมพันธ์โดยหน้าที่การงานทางสังคมเป็นท้ังในบทบาทของทั้งผู้ให้และผู้รับ  ในความเป็นเพื่อนหรือเป็นมิตร  เป็นเพื่อนพี่น้อง   เป็นกัลยามิตร  ครูศิษย์สานสัมพันธ์

     -การเกิดพื้นที่หรือเวทีสาธารณะ  เพื่อทำให้เเกิดการเรียนรู้จากการกระทำภายใต้บรรยากาศแห่งกัลยาณมิตร  เป็นการเปิดโอกาสสำหรับการตั้งข้อสงสัย  การพิสูตร  การยอมรับ  ด้วยความอดทนอดกลั้นต่อความแตกต่าง  มองความแตกต่างเป็นบ่อเกิดแห่งพลังในการสร้างความมั่นคง (แห่งรูปและนาม)  การมีข้อมูลข่าวสารองค์ความรู้  ช่วยให้เกิดการปรับตัวและเป็นการเปิดโอกาสสำหรับการแสดงออกในลักษณะต่างๆ  สำหรับการแลกเปลี่ยนความรู้  ความรู้สึก  ความคิดเห็น  รวมทั้งความต้องการต่างๆสำหรับการทำความเข้าใจร่วมกัน  สำหรับหาแนวทางในการแก้ปัญหาและพัฒนา  เป็นการใช้พลังให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตและกิจกรรมร่วมกัน

     -  การจัดการความรู้   โดยได้ทำการรวบรวมประสบการณ์  ข้อสรุปที่ได้จากการเรียนรู้ผลของการกระทำ (ยุคนี้มีช่องทางและโอกาสมากขึ้นสำหรับบุคคล  สังคม)และก็ต้องพัฒนาวิจารณญาณในการนำใช้ข้อมูล  ความรู้อย่างใคร่ครวญในการเลือกเฟ้น (อนาคต  ยั่งยืนด้วยปัญญาจริงๆ ) จนสามารถยกระดับความรู้เป็นสื่อเพื่อการเผยแพร่ที่ได้จากความจริง  และมีความจริงให้ศึกษา  จนเกิดเป็นการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  เกิดการทบทวนทำซ้ำจนสามารถทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนในวงกว่างมากขึ้น  ช่วยให้เกิดการนำต้นทุนทางปัญญา  อันเป็นความรู้ของตนและชุมชนไปสร้างคุณค่าและมูลค่า    การจัดการความรู้เป็นกระบวนการ  วิธีการ  สำหรับเป้าหมาย  คือ"การสร้างอุดมการณ์"   ดังนั้นจะทำอย่างไรให้การจัดการความรู้อยู่ในงานปกติของทุกคนไม่เฉพาะนักวิชาการ  ด้วยเมื่อเกิดเป็นความรู้ในทุกระดับจากการนำใช้  ก็จะกลายเป็นภูมิปัญญาอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมสำหรับคนรุ่นใหม่  ช่วยเสริมความมั่นคงของสังคมต่อไป

    -  การพัฒนาความสามารถเกี่ยวกับสิทธิแห่งตน/สิทธิชุมชน  ในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ  การเข้าถึงบริการสุขภาพ  การเลือกรับหรือกำหนดทิศทางในการพัฒนาโดยมีส่วนร่วมในการตัดสินใจผ่านการรับรู้  ร่วมพิจารณาผลกระทบที่จะตามมา  รวมถึงการแสดอำนาจแห่งตนสำหรับการร่วมดำเนินการในองค์ประกอบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพชุมชน  ทั้งในส่วนปัจจัยสังคม  สิ่งแวดล้อม  รวมถึงปัจเจก ในการขับเคลื่อนทางสังคมและการเมืองทำให้เกิดนโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาวะ  องค์ประกอบข้างต้นช่วยหนุนเสริมให้องค์ประกอบนี้เกิดพลังสำหรับการเข้าถึงความเสมอภาคทางสังคม      ในขณะเดียวก็เป็นโอกาสสำหรับก่อให้เกิดความเข้าใจในการคืนโอกาสที่ตนมีให้แก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม  ดังวิสัยทัศน์ของโรงเรียนตาบอดที่บอกกล่าวสังคมไว้ว่า "ชีวิตเริ่มต้นที่โอกาส   พัฒนาความสามารถด้วยการศึกษา  เจริญก้าวหน้าด้วยคุณธรรม"

       การปรับวิถีการทำงานเพื่อให้เกิดการดูแลและไม่ทอดทิ้งกันจะต้องมีการเรียนรู้จากรุ่นสู่รุ่น  ผู้ที่อยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยล้วนเข้ามาเพื่อใช้โอกาสเหล่านี้แต่การกระจายอำนาจ  ไม่ว่าจะเป็นอำนาจความรู้  อำนาจเงิน  อำนาจทางการจัดการ  จะนำไปสู่อำนาจคุณความดีหรืออำนาจผลประโยชน์  ก็อยู่ที่การเข้าถึงสัจจธรรมของแต่ละคนแต่ละท่าน  ที่จะช่วยให้เกิดอำนาจในการตัดสินใจพร้อมที่จะรับผิดชอบตนเอง  สังคม  ตามบทบาทหน้าที่แห่งตนอันเป็นองค์ประกอบสุดท้าย

      -   การตัดสินใจหรือร่วมตัดสินใจสำหรับการดำเนินชีวิตร่วมกันของชุมชน  สังคม  พร้อมสำหรับการเผชิญกับความจริงที่เกิดขึ้นอย่างไม่วิตกกังวลในทุกสถานการณ์อย่างรู้เท่าทัน  อย่างมีภูมิคุ้มกัน  ด้วยความสุข  สงบ เย็น(ฝึกไปเรื่อยๆ)

          จากบทเรียนของการจัดการความรู้  การเป็นองค์การเรียนรู้  ได้พิสูจน์ให้เห็นว่าทุกคนคือผู้รู้  มีสิทธิและศักดิ์ศรีแห่งตนที่นอบน้อมพร้อมรับการเรียนรู้  ภายใต้ความหลากหลายในสังคมไทย  แกนหลักสำคัญคือความเมตตาสำหรับการให้โอกาส  ความเพียรพยายามสำหรับการเรียนรู้และเข้าถึงความเป็นจริงร่วมกัน  สิ่งเหล่านี้คือทิศทางของการสร้างการเรียนรู้สำหรับคนรุ่นใหม่ที่เข้าถึงความรู้ง่ายขึ้น  จำเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพ  และทักษะชีวิตจากการลงมือทำความจริง  เพื่อเข้าถึงและเข้าใจสังคมและชีวิต  ช่วยให้เกิดความสมดุลและยั่งยืนต่อไป    ดังนั้นสิ่งสำคัญที่จะรองรับการเรียนการสอนต่อไปคือการมีแหล่งเรียนรู้  มีศูนย์การเรียนรู้  มีบุคคลต้นแบบที่หลากหลายเพื่อการเรียนรู้ในชีวิตด้วยการพร้อมเปิดใจเรียนรู้

          ลงมือทำของจริงมาตลอดแม้จะหนักและเหนื่อยสำหรับงานในชีวิต"ครูพยาบาลชุมชน"แต่ก็คุ้มค่า "ชุมชนต้องการพยาบาลอย่างไรก็มาร่วมมือร่วมใจกันสร้าง  เพื่อให้เป็นพยาบาลของสังคม   คนเรียนเองก็เลือกได้ว่าจะทำงานในชีวิตนี้อย่างไร  สุขด้วยกันทุกฝ่ายในสิ่งที่เลือกและลงมือทำ  พร้อมเผชิญกับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างรู้เท่าทัน "

          วันอังคาร  ประสานศรัทธา เถิดทูนคุณค่าธรรมมาภิบาล  ตั้งมั่นประกอบการในคุณความดี  เชิดชูศักดิ์ศรีธรรมาธิปไตย   ช่วยยกจิตใจด้วยการทรงธรรมะแห่งอาชีพให้บริสุทธิ์  พากเพียรตามกำลังความสามารถและปัจจัยเอื้อ  

       ความสำเร็จเกิดทุกครั้งที่ได้พยายามค่ะ

       ขอบคุณเพือนผู้ร่วมเรียนรู้ทุกท่าน

         เจริญธรรม   เจริญสุข  เจริญศรี

            ยาดมเอง

 

 

  


           

  

 


 

 

Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 25 March 2014 11:12 Modified: 25 March 2014 11:12 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Baby, Ico24 Our Shangri-La, and 4 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

อ่านบันทึกนี้แล้ว "รู้สึกดี"

 

ชอบที่สุด ตรงประโยคท้าย

 

"ชีวิตเริ่มต้นที่โอกาส   พัฒนาความสามารถด้วยการศึกษา  เจริญก้าวหน้าด้วยคุณธรรม"

 

เอิ้ก เอิ้ก

 

"ใจสั่งมา"

อ่านบันทึกนี้แล้ว "รู้สึกดี"

 

ชอบที่สุด ตรงประโยคท้าย

 

"ชีวิตเริ่มต้นที่โอกาส   พัฒนาความสามารถด้วยการศึกษา  เจริญก้าวหน้าด้วยคุณธรรม"

 

เอิ้ก เอิ้ก

 

"ใจสั่งมา"

Ico48
ยาดม (Recent Activities)
04 April 2014 12:53
#97268

ขอบคุณที่ให้โอกาสเข้ามาอ่านและสะท้อนคิดค่ะ พยาบาลชุมชนคือกัลยาณมิตรของสังคมที่สานต่อความสัมพันธ์แบบมีส่วนร่วมในการสร้างสุขภาพพึ่งตน

ยาดมเอง

ทบทวนตน

ร่วมขับเคลื่อนวิสัยทัศน์คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อ.ก้าวสู่ทศวรรษที่ 5 สู่ศตวรรษมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ด้วย 3 ป. 2 ร.

1.ปรัชญาและภูมิปัญญาตะออก/ภูมิปัญญาไทย/ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ที่เรียนรู้ร่วมกับนานาชาติ

2.ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร์พระราชา พระผู้เป็นพลังแผ่นดิน ในหลวง รัชกาลที่ 9

3.ประโยชน์สุขร่วมกันกับเพื่อนมนุษย์ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จักสืบต่อพระราชปณิธาน ทรงธรรมะแห่งอาชีพให้บริสุทธฺิ์

4.ระบบการพยาบาลแบบมีส่วนร่วมอย่างเป็นองค์รวม

5.รู้ รัก สามัคคี ด้วยความเป็นกัลยาณมิตรของสังคมที่ประสานความสัมพันธ์พลังเครือข่ายร่วมสร้างระบบสุขภาพพอเพียง พึ่งตน

เกื้อกูลและแบ่งปัน

รู้คิด รู้ทัน รู้ทำอย่างพอเพียง

เจริญธรรม เจริญสุขภาวะ

ยาดมเอง

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 54.85.57.0
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ