นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1065
ความเห็น: 2

การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการสร้างบัณฑิตพยาบาลสงขลานครินทร์

การมีส่วนร่วมในการวางแผนรอบใหม่เป็นเกลียวสว่านของการทำงาน ที่ชุมชนร่วมสร้างพยาบาล พยาบาลร่วมสร้างสุขภาวะชุมชน

    การเตรียมคนทำงานด้านสุขภาพสำหรับตอบสนองกระบวนทัศน์ของการปฏิรูปสุขภาพ  "สร้างนำซ่อม"  มีทั้งทักษะที่จำเป็นสำหรับการให้บริการพยาบาลและทักษะของการสร้างพลังอำนาจ/การทำงานแบบมีส่วนร่วม ซึ่งต้องการเวลาที่ต่อเนื่องรวมทั้งมีประสบการณ์ตรงในสภาพความเป็นจริง  การมีพี่เลี้ยงเ ,เครือข่ายผู้รู้ ,ที่ปรึกษาให้การสบับสนุนและผู้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้กำลังใจซึ่งกันและกันเป็นสิ่งจำเป็น  

     ด้วยความตระหนักดังกล่าวการจัดประชุมภาคีเครือข่ายความร่วมมือที่เกิดขึ้น  เพื่อเป็นการสะท้อนข้อมูลผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา  , ทั้งที่เป็นผลงานการให้บริการ  สะท้อนคิดการเรียนรู้   รวมทั้งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของนักศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมาโดยภาพรวมและ  แต่ละแหล่งฝึก    หลังจากนั้นก็เป็นการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม  นับได้ว่าเป็นขั้นตอนของการมีส่วนร่วมในการประเมินผลร่วมกัน  เพื่อพัฒนาไปสู่กระบวนการร่วมวางแผนสำหรับการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชนและการรักษาโรคเบื้องต้น  ในปีการศึกษา  2557  ต่อไป

      สำหรับแนวทางการดำเนินงานของผู้ประสานงานรายวิชาฯมีดังนี้

   1.  การเตรียมแหล่งฝึก

        เน่ืองจากภาควิชาฯได้ใช้พื้นที่ในเขตอำเภอหาดใหญ่ ,อำเภอนาหม่อม,อำเภอคลองหอยโข่ง  ในจังหวัดสงขลามาตั้งแต่ปีการศึกษา  2521  โดยเริ่มที่ตำบลบ้านพรุ  รวมเขตเทศบาลหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่    ในปีการศึกษา 2524 ขยายพื้นที่ในอำเภอนาหม่อมทุกตำบล  และปีการศึกษา  2537  อำเภอคลองหอยโข่งทุกตำบล  ในระยะเริ่มของทุกพื้นที่จะเข้าร่วมประชุมหารือกับนายอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการในระดับอำเภอ  เพื่อทำความเข้าใจเตรียมระบบ  และกำหนดชุมชนสำหรับการฝึกที่เหมาะสม   แต่ระยะหลังนายอำเภอได้มอบหมายให้สาธารณสุขอำเภอเป็นผู้อำนวยความสะดวกและดำเนินการ  ส่วนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ก็ประสานกับกองสาธาณสุขสิ่งแวดล้อมและกองการศึกษา  ภายหลังประสานงานโคยตรงกับผู้อำนวยการโรงเรียน  หัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล  นายกเทศมนตรีและสมาชิกเทศบาลในชุมชนที่นักศึกษาฝึก นายกอบต. และสมาชิก  อบต.ในหมู่บ้านที่นักศึกษาฝึก  ผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้าน  ประธาน  อสม.และอสม ประจำหมุ่บ้าน  ผู้อำนวยการ  รพ.สต.หรือองค์การชุมชนเพิ่มเติมตามความเหมาะสม

     ในปีการศึกษา  2556  ทั้ง  3  อำเภอ  มี 1  เทศบาลนคร  1 เทศบาลเมือง  2 เทศบาลตำบล   5  อบต.  14  หมู่บ้าน  12  โรงเรียนและ 9   สถานบริการระดับปฐมภูมิ

     2. การนำนักศึกษาเข้าแนะนำตัว  ชี้แจงวัตถุประสงค์และรับการปฐมนิเทศน์จากหัวหน้าส่วนราชการ  องค์กรบริหารส่วนตำบลและอง๕ืกรชุมชนตามที่ได้ประสานไว้ใน   1  ในระดับอำเภอ  ตำบล  หมู่บ้านและสถานบริการปฐมภูมที่เข้าฝึก

     3. การฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาตลอดกระบวนการของการให้บริการพยาบาลในชุมชน  โดยจัดทำโครงการบริการสุขภาพ  1  โครงการ  ให้การดูแลบุคคลที่บ้าน 2  รายใน  2  ครอบครัว  การให้บริการพยาบาลในโรงเรียนตรวจสุขภาพนักเรียนให้การรักษา  คำแนะนำและส่งต่อเมื่องมีปัญหารวมทั้งการสอนสุขศึกษานักเรียนรายกลุ่ม  อีกแหล่งฝึกคือการให้บริการรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้น อย่างน้อย  3  รายในสถานบริการปฐมภูมิ  

        ในขั้นตอนการวินิจฉัยชุมชนนักศึกษาจะมีการจัดประชุมปรึกษาเพื่อร่วมตรวจสอบข้อมูล  เสนอปัญหา  จัดลำดับความสำคัญของปัญหา  ร่วมอภิปรายถึงสาเหตุของปัญหา  กำหนดแนวทางแก้ไข  จัดทำโครงการ  1  โครงการร่วมกับชุมชน  จนสามารถดำเนินโครงการไปร่วมกันซึ่งในระยะหลังเกือบทุกโครงการได้รับการบรรจุในแผนการพัฒนาสุขภาพชุมชน   และจัดสรรงบประมาณสนับสนุน  จากกองทุน สปสช.ตำบล   หรือโครงการของ  รพ.สต.   ภายหลังดำเนินโครงการนักศึกษาประเมินผลและจัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน  ส่งมอบงานต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและชุมชน

       4.  การจัดประชุมภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน   นอกจากจะมีการสะท้อนผลการจัดการเรียนการสอน  แจ้งนโยบายแนวโน้มของการจัดทำโครงการสุขภาพในปีต่อไปแล้ว  มีการเสนอผลงานหรือนวัตกรรมของแต่ละพื้นที่เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

           การบูรณาการงานการสอน  บริการวิชาการสามารถทำร่วมกันไปได้สำหรับการลงปฏิบัติงานในพื้นที่  การมีอาจารย์ประจำแหล่งฝึกช่วยให้เกิดงานที่สานต่อจากโครงการของนักศึกษาส่วนงานทำนุศิลปะวัฒนธรรม  ทอดผ้าป่า  ทอดกฐิน  ลอยกระทง  หรืองานประเพณีอื่นๆที่จัดขึ้นให้นักศึกษาเข้าร่วมเรียนรู้ไปด้วย  ภายหลังการจัดการเรียนการสอนอาจารย์ก็เข้าร่วมเป็นคณะทำงานในกิจกรรมของพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่อง  เพื่อเป็นการบริการให้เกิดประโยชน์ตามความต้องการของประชาชน

          ส่งท้าย การจัดการเรียนการสอนในลักษณะกระจายเช่นนี้การประสานงานค่อนข้างมีภาระหนักมากขึ้น   เนื่องจากชุมชนซับซ้อนขึ้น  บุคคลที่ทำงานมีการโยกย้ายบ่อยมีผลต่อความต่อเนื่องสำหรับสัมพันธภาพของความร่วมมือ   คงจะถึงเวลาสำหรับการกำหนดพื้นที่การเรียนรู้และพัฒนาไปอย่างต่อเนื่องร่วมกับการเรียนการสอน    แต่จะเป็นอย่างไรการประชุมที่เกิดขึ้น  คงให้คำตอบได้

          เข้าสู่ขั้นตอนของการมีส่วนร่วมในการวางแผนรอบใหม่เป็นเกลียวสว่านของการทำงาน   ที่ชุมชนร่วมสร้างพยาบาล  พยาบาลร่วมสร้างสุขภาวะชุมชนไปพร้อมกัน   กับคนในชุมชน

          บทเรียนร่วมที่ต้องลงมือทำไปด้วยกันเห็นบทบาทของท้องถิ่นในการพัฒนาสุขภาพมากขึ้นขาดคนทำงาน  แต่ไม่มีกรอบตำแหน่งบรรจุ/จ้าง  การสร้างสุขภาพจำเป็นต้องทำงานร่วมกับบุคลากรด้านอื่นๆ  ทั้งเศรษฐกิจสังคม  วัฒนธรรม  รวมทั้งทีมงานด้านสุขภาพในชุมชน

          เจริญธรรม  เจริญสุข  ทำตามธรรม

              ยาดมเอง

 

 

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 21 พฤษภาคม 2557 15:08 แก้ไข: 21 พฤษภาคม 2557 15:08 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา, Ico24 ทดแทน, และ 2 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

Ico48
ผลิดา หนุดหละ [IP: 115.67.134.137]
28 พฤษภาคม 2557 15:50
#98436

จากการจัดประชุมภาคีเครือข่ายของภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มอ.ที่ผ่านมา ทำให้ได้ทราบว่า ชุมชนมีความต้องการและความหวังอย่างไรจากการลงฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาพยาบาล ชุมชนทุกแหล่งมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง เพราะเมื่อนักศึกษาลงไป จะทำให้เจ้าหน้าที่และชุมชนเกิดความตื่นตัว เกิดโครงการสุขภาพที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน ชาวบ้านชื่นชม นักศึกษาชื่นใจ...แต่จะทำอย่างไรให้ยั่งยืน???

ป.ผลิดา

มีคำกล่าวที่ว่า "ความต่อเนื่ิองทำให้เกิดความยั่งยืน" "ความยั่งยืนคือความสมดุล" ดังนั้นความต่อเนื่องที่สมดุล(ปกติ)ทำให้เกิดความยั่งยืน

กาลเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ ค่ะ "ที่ใดมีมิตรภาพที่นั้นมีศิลธรรม จงช่วยกันสร้างมิตรภาพ เพื่อให้ศิลธรรมกลับมา ศิลธรรมกลับมาโลกาสงบเย็น"

ทำด้วยความบริสุทธิ์เชื่อมั่นความยั่งยืนอยู่กับเราเสมอค่ะ

ด้วยความขอบคุณ เจริญธรรม

ยาดมเอง

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.234.255.5
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ