นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1234
ความเห็น: 5

การจัดการเรียนการสอนแบบความร่วมมือเพื่อสุขภาวะชุมชน

เป้าหมายของการทำงานด้านสุขภาพคือการพึ่งตนและร่วมสร้างสุขภาวะ ประโยชน์สุขร่วมกัน

      สิ่งที่ได้เรียนและบันทึกผ่านปลายนิ้วมายังสายตาสมาชิก  วงแชร์สีชมพู  Share  PSU.ac.th  เป็นการร้อยเรียงบันทึกซึ่งเก็บสะสมไว้เป็นฐานความคิดที่ใช้ในการทำงานเสมอมา   ซึ่งได้จากการอ่าน  การสนทนา  นำเสนอผ่านการจัดการเรียนการสอน  การบรรยายแลกเปลี่ยนในการบริการวิชาการ  รวมทั้งงานวิจัยเล็กๆที่ทำเพื่อการเรียนรู้และพัฒนางาน

      เป้าหมายของการทำงานด้านสุขภาพคือการพึ่งตนเองและร่วมสร้างสุขภาวะชุมชนอันเป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่าน  ในบทบาทของผู้จัดการศึกษา  ให้การศึกษา  ผู้ร่วมเรียนรู้  ที่เป็นการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม  ด้วยความรู้และการศึกษาเป็นกระบวนการที่เป็นไปตามพัฒนาการของชีวิตมนุษย์และพัฒนาการของสังคม   เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทางสังคมในการพัฒนาจิตสำนึก    สำคัญอยู่ที่ว่าผลที่เกิดขึ้น  เป็นการเรียนรู้คนอื่นอย่างเข้าใจสำหรับที่จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างสุขสงบ  จากอำนาจความรู้ที่ได้รับมาสร้างความดีร่วมกัน    หรือจะเป็นการนำความรู้มาสร้างอำนาจของความเป็นผู้รู้  อยู่ที่การกระทำตามความจริงที่เห็นและรับรู้ของแต่ละคน

      การศึกษาและทำงานในชุมชนเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่อยู่บนฐานของประเพณีวัฒนธรรมของชีวิตจริง  มากกว่ากระบวนการวิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์ความจริงในห้องทดลองซึ่งควบคุมปัจจัยต่างๆได้ตามต้องการของผู้ศึกษา  

      การจัดการพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องภายใต้ความรู้  ภูมิปัญญาซึ่งเป็นประเพณีวัฒนธรรมอันเชื่อมโยงกับความเป็นจริงในวิถีชีวิต การบูรณาการความรู้ด้านวิทยาศาตร์  ช่วยให้ชุมชนได้เรียนรู้ การอธิบายความจริงที่ปรากฏ   เข้าใจศักยภาพของชุมชนนำไปสู่ความภาคภูมิใจ เชื่อมั่นในบรรพชนที่ดำรงสืบสอดมา ที่มีต่อตนเองของชุมชนถ่ายทอดสู่ความรู้สึกรักบ้านเกิดและถิ่นที่อยู่อาศัยมายังนักศึกษา

      ทุกครั้งของกิจกรรมการร่วมประชุมเกิดเป็นเวทีสาธารณะสำหรับการตรวจสอบข้อมูล    ปรึกษาหารือ   ร่วมกันหาทางทำงานร่วมกัน  เรียนรู้จากปฏิสัมพันธ์เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างคนต่างกลุ่ม  ต่างวัย  ต่างถิ่นฐาน  ช่วยหล่อหลอมให้ทุกคนเป็นผู้เปิดหัวใจของการเรียนรู้ไปด้วยกัน

      ความรู้ที่เกิดช่วยให้เห็นสิทธิแห่งตน  โดยเฉพาะสิทธิผู้รับบริการ  สิทธิผู้ป่วย  รวมถึงหน้าที่ของบุคคลากร   หน่วยงานองค์กรที่เข้าร่วม  ตระหนักถึงหน้าที่ของตนเองที่มีต่อตน  ครอบครัว  ชุมชน  สังคม  ตามกำลังสติปัญญาแห่งตน  ซึ่งเป็นปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้  อย่างในห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์  เพราะเป็นการเรียนรู้ชีวิตโดยนำความรู้ที่เรียนมาร่วมอธิบายความจริงที่เกิด   การมองต่างมุมมีให้ศึกษา   ทำความเข้าใจ   เกิดเป็นปัญหา  คำถาม  ต้องการเรียนรู้ของแต่ละคน   เป็นการนำความรู้  ความเข้าใจ  ของแต่ละคนไปปฏิบัติ  ตามความจริงของตนเอง

      เมื่อแต่ละคนต่างแยกย้ายไปทำความจริงแห่งตน   การเข้าไปเรียนรู้ในรุ่นต่อไป  อาจต่อข้อมูล   ต่อผู้สอน   ต่อพี่เลี้ยงพื้นที่  ซึ่งเป็นผู้ทำหน้าที่สะพานเชื่อมโยงประสบการณ์  ความรู้กันต่อไป  

     สำหรับความยั่งยืนคือความสมดุลของสัมพันธภาพไม่เกิดข้อขัดแย้งของการทำงาน   พร้อมทำหน้าที่กันต่อไป....ด้วยความจริงใจและมิตรภาพ

      ที่ใดมีมิตรภาพ   ที่นั้นมีศิลธรรม   การร่วมสร้างอย่างผู้มีศิลธรรม  นำมาซึ่งมิตรภาพ  ร่วมจัดการศึกษา  พัฒนาผู้มีศิลมีธรรมกันเถิด

        26  พฤษภาคม   เตรียมตัววันล้ออายุท่านอาจารย์พุทธทาส ในวันที่  27  พฤษภาคม   ถือศิล  ฟังธรรม  งดอาหารเป็นทาน  1 วัน  รวมพลังธรรมที่สวนโมกข์  หากไปไม่ได้  เราสามารถทำให้ทุกที่เป็นสวนโมกข์ได้

        ยังจำได้  "ไม่ทำตามที่สอน   อย่ามาอ้อนเรียกอาจารย์"

        ทำตามธรรม  ม.อ. ก็เป็นสวนโมกข์ได้   สร้างความดีร่วมกัน

          ทำดี   ละชั่ว  เพือความเบิกบานของชีวิตและจิตวิญญาณ

              เจริญธรรม  เจริญสุข  สาธุ   อนุโมทนา   อโหสิ

               ยาดมเอง

 

 

 

Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 26 May 2014 17:31 Modified: 26 May 2014 17:32 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 คนธรรมดา, and 4 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

การเรียนรู้กับชุมชนเป็นความท้าทายมาก เพราะบริบทชุมชนเปลี่ยนไปตามยุคสมัย สิ่งที่เราเรียนจะใหม่และท้าทายเสมอ

"ไม่ทำตามที่สอน อย่ามาอ้อนเรียกอาจารย์" อุดม พานทอง นะ

ขอบคุณแง่คิดดีๆ จาก ศิษย์ท่านพุทธทาส ค่ะ

Ico48
ยาดม (Recent Activities)
29 May 2014 23:47
#98445

ขอบคุณ อ.คนธรรมดา น้องไอซ์ และทุกท่าน มากค่ะ สำหรับกำลังใจและความคิดเห็น

เจริญธรรม

ยาดมเอง

Ico48
healthmefit [IP: 27.145.228.236]
16 กรกฎาคม 2557 14:46
#99153

ขอบคุณสำหรับความรู้ครับ ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพ ที่ http://www.healthmefit.com

Ico48
Grandness [IP: 27.145.228.236]
16 July 2014 14:49
#99154

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.238.190.82
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ