นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 17 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
การบูรณาการภาระกิจในอุดมศึกษา [R] 6 0
การเรียนรู้เชิงรุก 1245 0
การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (บทปฏิบัติการ 2) 802 0
การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (บทปฏิบัติการ) 803 0
การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (ปัจฉิมบท) 1009 1
การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (ปฐมบท) 823 0
การจัดการเรียนการสอนในพุทธศตวรรษที่ ๒๖ 846 1
เครือข่ายการร่วมดูแลสุขภาพชุมชน 1305 1
อนาคตวิชาชีพพยาบาล:มุมมอง ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ 1874 2
การพัฒนาความเข้มแข็งของการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิตพยาบาลในภาคใต้ 1368 3
ผลกระทบของการจัดการเรียนการสอนในการปรับตัวสู่ AEC 1079 2
การจัดการเรียนการสอนแบบความร่วมมือเพื่อสุขภาวะชุมชน 1042 5
การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการสร้างบัณฑิตพยาบาลสงขลานครินทร์ 901 2
การประชุมภาคีเครือข่ายความร่วมมือจัดการศึกษาพยาบาลและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 1077 0
การเรียนการสอนพยาบาลชุมชนเพื่อร่วมสร้างชุมชนสุขภาวะ 1323 4
บทเรียน ณ.ศาลาต้นประดู่ บ้านหินเกลี้ยง 1235 1
บทเรียนจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์ วชิระ 1387 0