นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 17 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
การบูรณาการภาระกิจในอุดมศึกษา [R] 7 0
การเรียนรู้เชิงรุก 1434 0
การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (บทปฏิบัติการ 2) 931 0
การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (บทปฏิบัติการ) 917 0
การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (ปัจฉิมบท) 1112 1
การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (ปฐมบท) 922 0
การจัดการเรียนการสอนในพุทธศตวรรษที่ ๒๖ 951 1
เครือข่ายการร่วมดูแลสุขภาพชุมชน 1432 1
อนาคตวิชาชีพพยาบาล:มุมมอง ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ 2004 2
การพัฒนาความเข้มแข็งของการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิตพยาบาลในภาคใต้ 1501 3
ผลกระทบของการจัดการเรียนการสอนในการปรับตัวสู่ AEC 1148 2
การจัดการเรียนการสอนแบบความร่วมมือเพื่อสุขภาวะชุมชน 1114 5
การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการสร้างบัณฑิตพยาบาลสงขลานครินทร์ 962 2
การประชุมภาคีเครือข่ายความร่วมมือจัดการศึกษาพยาบาลและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 1151 0
การเรียนการสอนพยาบาลชุมชนเพื่อร่วมสร้างชุมชนสุขภาวะ 1412 4
บทเรียน ณ.ศาลาต้นประดู่ บ้านหินเกลี้ยง 1321 1
บทเรียนจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์ วชิระ 1447 0