นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Table of Contentspage 1 : 17 post

Post Title Page Visits comment
การบูรณาการภาระกิจในอุดมศึกษา [R] 7 0
การเรียนรู้เชิงรุก 1602 0
การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (บทปฏิบัติการ 2) 1071 0
การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (บทปฏิบัติการ) 1045 0
การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (ปัจฉิมบท) 1246 1
การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (ปฐมบท) 1062 0
การจัดการเรียนการสอนในพุทธศตวรรษที่ ๒๖ 1062 1
เครือข่ายการร่วมดูแลสุขภาพชุมชน 1564 1
อนาคตวิชาชีพพยาบาล:มุมมอง ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ 2159 2
การพัฒนาความเข้มแข็งของการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิตพยาบาลในภาคใต้ 1639 3
ผลกระทบของการจัดการเรียนการสอนในการปรับตัวสู่ AEC 1271 2
การจัดการเรียนการสอนแบบความร่วมมือเพื่อสุขภาวะชุมชน 1233 5
การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการสร้างบัณฑิตพยาบาลสงขลานครินทร์ 1058 2
การประชุมภาคีเครือข่ายความร่วมมือจัดการศึกษาพยาบาลและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 1257 0
การเรียนการสอนพยาบาลชุมชนเพื่อร่วมสร้างชุมชนสุขภาวะ 1535 4
บทเรียน ณ.ศาลาต้นประดู่ บ้านหินเกลี้ยง 1415 1
บทเรียนจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์ วชิระ 1538 0