นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 17 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
การบูรณาการภาระกิจในอุดมศึกษา [R] 7 0
การเรียนรู้เชิงรุก 1622 0
การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (บทปฏิบัติการ 2) 1083 0
การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (บทปฏิบัติการ) 1055 0
การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (ปัจฉิมบท) 1257 1
การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (ปฐมบท) 1073 0
การจัดการเรียนการสอนในพุทธศตวรรษที่ ๒๖ 1070 1
เครือข่ายการร่วมดูแลสุขภาพชุมชน 1579 1
อนาคตวิชาชีพพยาบาล:มุมมอง ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ 2169 2
การพัฒนาความเข้มแข็งของการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิตพยาบาลในภาคใต้ 1653 3
ผลกระทบของการจัดการเรียนการสอนในการปรับตัวสู่ AEC 1284 2
การจัดการเรียนการสอนแบบความร่วมมือเพื่อสุขภาวะชุมชน 1241 5
การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการสร้างบัณฑิตพยาบาลสงขลานครินทร์ 1065 2
การประชุมภาคีเครือข่ายความร่วมมือจัดการศึกษาพยาบาลและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 1270 0
การเรียนการสอนพยาบาลชุมชนเพื่อร่วมสร้างชุมชนสุขภาวะ 1548 4
บทเรียน ณ.ศาลาต้นประดู่ บ้านหินเกลี้ยง 1423 1
บทเรียนจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์ วชิระ 1546 0