นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1882
ความเห็น: 0

แนะนำ 5 ส.สำนักงานอธิการบดี

แนะนำ 5 ส. สำนักงานอธิการบดี

สวัสดีค่ะ

สำนักงานอธิการบดี ได้มีการจัดทำ 5ส. มาตั้งแต่คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาอนุมัติกำหนดนโยบายให้ส่วนราชการต่างๆ ดำเนินกิจกรรม 5ส. โดยได้แจ้งให้ทบวงทราบและถือปฏิบัติ มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2541 ต่อมาสำนักงานอธิการบดีก็ได้ดำเนินกิจกรรม 5 ส.มาอย่างต่อเนื่อง จนกระทั้งปี 2552 โครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมก็ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเป็นเวลา 2 ปี 

    ปี 2552 "5 ส.สำนักงานอธิการบดี" ก็ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินกิจกรรม 5 ส. เพื่อให้ 5 ส.ของสำนักงานอธิการบดีดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ จำนวน 3 ชุด โดยมีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ดังนี้

1. แต่งตั้งที่ปรึกษา จำนวน 3 ท่าน คือ

    1.1 รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่

    1.2 รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา กีฬาและวัฒนธรรม

    1.3 ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

2.แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจกรรม 5ส.สำนักงานอธิการบดี

3.แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจเยี่ยม 5ส.สำนักงานอธิการบดี

     ปีนี้ทางสำนักงานอธิการบดีได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจเยี่ยมจากภายนอก โดยแต่งตั้งจากคณะ/หน่วยงานต่างๆ และได้มอบหมายให้ดิฉัน "นางจำเนียร ประทุมชาติภักดี" (สายฝน) สังกัดกองการเจ้าหน้าที่ และเป็นหน่วยงานกลาง เป็นผู้คอยประสานงาน แนะนำเรื่องต่างๆ คอยกระตุ้นในเรื่องของ 5 ส.สำนักงานอธิการบดี ให้กับคณะกรรมการชุดต่างๆ ในแต่ละปี   

 

 

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
คำสำคัญ (keywords): 5ส
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 27 กันยายน 2552 17:07 แก้ไข: 16 ตุลาคม 2552 09:56 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.239.159.107
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ