นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 895
ความเห็น: 0

GHS คืออะไร

GHS คืออะไร

GHS ย่อมาจาก Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals หรือ การจำแนกประเภทและการติดฉลากสารเคมีที่เป็นระบบเดียวกันทั่วโลก เป็นระบบการจัดการสารเคมีแบบใหม่ที่ช่วยให้กฎระเบียบที่ใช้ในการจำแนกประเภทและการติดฉลากสารเคมี รวมถึงเนื้อหาของเอกสารความปลอดภัยของแต่ละประเทศเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก


GHS มีเรื่องหลัก ๆ ตามที่ปรากฏอยู่ในชื่อชัดเจนอยู่แล้ว 2 เรื่องคือ

1. การจำแนกประเภทสารเคมี (Classification) ซึ่งพิจารณาความเป็นอันตราย 3 กลุ่มด้วยกัน คือ อันตรายทางกายภาพ อันตรายต่อสุขภาพ และอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม โดย GHS กำหนดเกณฑ์สำหรับการจำแนกประเภทให้ใช้เป็นแบบเดียวกันทั่วโลก 
2. การสื่อสารความเป็นอันตรายของสารเคมี (Hazard Communication) ด้วยการติดฉลาก (Labelling) และการจัดทำเอกสารความปลอดภัย (Safety Data Sheet - SDS) ซึ่งจะส่งผลต่อการกำหนดหัวข้อที่ต้องใส่เข้าไปในฉลาก และหัวข้อของ SDS โดยเน้นถึงขั้นที่กำหนดว่าจะใส่เนื้อหาใน SDS กันอย่างไรเลยทีเดียว


GHS ครอบคลุมอะไรบ้าง

ระบบ GHS ครอบคลุมสารเคมีอันตรายทุกชนิด สารละลายเจือจาง (dilute solutions) และสารผสม (mixtures) ของสารเคมี แต่ไม่เกี่ยวข้องกับ เภสัชภัณฑ์ (ยารักษาโรค) สารเติมแต่งในอาหาร (food additives) เครื่องสำอาง และสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่ตกค้างอยู่ในอาหาร (pesticide residues in food) ณ จุดที่มีการนำสิ่งของดังกล่าวเข้าสู่ร่างกายโดยตั้งใจ (at the point of intentional intake) ในส่วนของการสื่อสารความเป็นอันตราย โดยในส่วนของยานั้น มีฉลากยาอยู่แล้ว

ผู้ผลิตสารเคมีอันตราย จะเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ เพราะต้องเริ่มตั้งแต่การจำแนกประเภทตาม GHS ใน 3 กลุ่ม นำมาสื่อสารในฉลากและ SDS ขณะที่ภาคขนส่งจะได้รับผลกระทบไม่มาก เนื่องจาก GHS ให้ใช้ฉลากในการขนส่งเหมือนเดิม ส่วนผู้บริโภคน่าจะเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบในทางที่ดี เนื่องจากการสื่อสารความเป็นอันตรายที่ชัดเจนก็จะทำให้เกิดความตระหนักถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้มากขึ้น

 

กลุ่มเป้าหมายตามระบบ GHS

สถานประกอบการ

ฉลาก และ Safety Data Sheet

ผู้บริโภค 

ฉลาก

ผู้ขนส่ง 

ฉลาก ป้าย เอกสารกำกับการขนส่ง 

หน่วยกู้ภัย 

ฉลาก และ Safety Data Sheet

 

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดในการปฏิบัติตามระบบ GHS ของแต่ละประเทศนั้น อาจแตกต่างกันไป ขึ้นกับพนักงานเจ้าหน้าที่ของแต่ละประเทศจะพิจารณา แต่ต้องไม่ขัดแย้งกับ GHS

ในประเทศไทยก็กำลังมีการร่างกฎหมายหรือแก้ไขกฎหมายเพื่อปรับการดำเนินการที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตาม GHS โดยคณะกรรมการวัตถุอันตรายเป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับกระทรวงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงคมนาคม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประโยชน์ที่จะได้จาก GHS

มีความคาดหวังกันว่า เมื่อได้มีการนำระบบ GHS ไปปฏิบัติแล้ว จะทำให้เกิดผลดังนี้ 
1. จะเพิ่มระดับการป้องกันอันตรายจากสารเคมีต่อสุขภาพมนุษย์และสิ่งแวดล้อม อันเป็นผลจากการพิจารณาความเป็นอันตรายครอบคลุมทั้ง 3 ด้านที่กล่าวไว้ข้างต้น 
2. เมื่อปรับระบบให้ตรงกันแล้ว เกณฑ์ในการจำแนกประเภทก็จะเหมือนกัน ทำให้ทุกประเทศทำความเข้าใจได้ตรงกัน และช่วยลดความซ้ำซ้อนที่จะต้องทดสอบสารเคมี และยังช่วยทำให้บางประเทศที่ยังไม่มีระบบได้มีระบบที่ได้มาตรฐานขึ้นมาอีกด้วย 
3. การค้าสารเคมีระหว่างประเทศก็จะสะดวกมากขึ้น 
4. ประการสุดท้าย เมื่อข้อมูลชัดเจนแล้ว ก็จะทำให้การจัดการสารเคมีเกิดผลดีในที่สุด 

ที่มา http://www.npc-se.co.th/news_safety/npcse_01safety.asp?news_id=1537

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 27 มิถุนายน 2559 08:55 แก้ไข: 01 กรกฎาคม 2559 10:55 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 คนธรรมดา, และ Ico24 บิวตี้.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.92.74.105
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ