นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

นางสาว กฤศญดา โอ๋ ธีราทรสกุล
Ico64
นางสาว กฤศญดา โอ๋ ธีราทรสกุล
นักวิชาการศึกษา
งานพัฒนานักศึกษา กองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา
Network
Members · Following: 6 · Followed: 0

อ่าน: 1844
ความเห็น: 0

กิจกรรม100 ชม. ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ศตวรรษที่ 21

ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ได้มีนโยบายให้มีการกำหนดการทำกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษา 100 ชม.ให้สอดคล้องกับศตรรษที่ 21

ความท้าทายด้านการศึกษาในศตวรรษที่ 21  ในการเตรียมนักเรียนให้พร้อมกับชีวิตในศตวรรษที่ 21 เป็นเรื่องสำคัญของกระแสการปรับเปลี่ยนทางสังคมที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 ส่งผลต่อวิถีการดำรงชีพของสังคมอย่างทั่วถึง ครูจึงต้องมีความตื่นตัวและเตรียมพร้อมในการจัดการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนมีทักษะสำหรับการออกไปดำรงชีวิตในโลกในศตวรรษที่ 21 ที่เปลี่ยนไปจากศตวรรษที่ 20 และ 19 โดยทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่สำคัญที่สุด คือ ทักษะการเรียนรู้ (Learning Skill) ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู้เพื่อให้เด็กในศตวรรษที่ 21 นี้ มีความรู้ ความสามารถ และทักษะจำเป็น ซึ่งเป็นผลจากการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ         ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) วิจารณ์ พานิช (2555: 16-21) ได้กล่าวถึงทักษะเพื่อการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ดังนี้

 

สาระวิชาก็มีความสำคัญ แต่ไม่เพียงพอสำหรับการเรียนรู้เพื่อมีชีวิตในโลกยุคศตวรรษที่ ๒๑ ปัจจุบันการเรียนรู้สาระวิชา (content หรือ subject matter) ควรเป็นการเรียนจากการค้นคว้าเองของศิษย์ โดยครูช่วยแนะนำ และช่วยออกแบบกิจกรรมที่ช่วยให้นักเรียนแต่ละคนสามารถประเมินความก้าวหน้าของการเรียนรู้ของตนเองได้

                ในปัจจุบันนั้น วิทยาเขตได้มีการกำหนดตัวชี้วัดในการทำกิจกรรม โดยใช้การพัฒนาทักษะ 5 ด้าน คือ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัดจากการจัดกิจกรรม ความสอดคล้องกับ TQF ซึ่งประกอบด้วย 5 ด้าน ดังนี้

1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม  2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ 5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และเพื่อให้นักศึกษามีความสามรถและทักษะที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จึงกำหนดให้มีเกณฎ์ในการกิจกรรมสอดคล้องตามทักษะต่อไปนี้  1) ทักษะการเป็นผู้นำผู้ตามที่ดี – Leadership 2) ทักษะความรู้ความเข้าใจ ใช้ดิจิตอล –Digital Literacy 3) ทักษะการสื่อสาร – Communication Skill  4) ทักษะการรู้จักตัวตนและอยู่ร่วมกับผู้อื่น – Emotional Intelligence

5) ทักษะการเป็นผู้ริเริ่มก่อการ – Entrepreneurship 6) ทักษะความเป็นนานาชาติ –Global Citizen 7) ทักษะการแก้ปัญหา –Problem Solving 8) ทักษะการทำงานเป็นทีม - Teamwork โดยเริ่มในปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป

 สามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เวปไซต์http://www.noppawan.sskru.ac.th/data/learn_c21.pdf

Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 04 August 2015 11:00 Modified: 11 August 2015 09:35 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 pompom, and 2 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.237.38.244
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ