นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

AE
Ico64
อภิญญา บุญญะยูวะ
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

อ่าน: 3232
ความเห็น: 4

ศิษย์เก่าวิดยา ม.อ. “คิดถึงอย่างแรง” พร้อมใจคืนสู่เหย้า ร่วมฉลอง 45 ปี สมทบทุนการศึกษาให้รุ่นน้อง

ศิษย์เก่าวิดยา ม.อ.พร้อมใจคืนสู่เหย้า ร่วมฉลอง 45 ปี

ศิษย์เก่าวิดยา  ม.อ. “คิดถึงอย่างแรง” พร้อมใจคืนสู่เหย้า ร่วมฉลอง  45  ปี  สมทบทุนการศึกษาให้รุ่นน้อง

    

            คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ  45  ปี   แห่งการก่อตั้ง  ในวันเสาร์ที่  22  มิถุนายน 2556   เปิดโอกาสให้สื่อมวลชนได้พบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น กิจกรรมคืนสู่เหย้า 45 ปี คณะวิทยาศาสตร์ และการบรรยายพิเศษ โดย  ดร.ภูวดล  ธนะเกียรติไกร  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์   และ ผศ.วุฒิพงศ์ เตชะดำรงสิน  การเสวนาพิเศษ และ  กิจกรรมคืนสู่เหย้า 45 ปี วิดยา  ม.อ. ตอน “คิดถึงอย่างแรง”    มีผู้บริหาร  คณาจารย์  บุคลากร  ศิษย์ปัจจุบัน และศิษย์เก่า  พร้อมใจร่วมงานสร้างความสัมพันธ์อย่างเหนียวแน่น  โดย รศ.ดร.จุฑามาส ศตสุข  รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา  กล่าวเปิดงาน

     

            รองศาสตราจารย์ ดร. วิไลวรรณ   โชติเกียรติ  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  กล่าวว่า  กิจกรรม “คีนสู่เหย้า 45 ปี วิดยา ม.อ.” เป็นหนึ่งในกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 45  ปี คณะวิทยาศาสตร์  โดยมีสมาคมนักศึกษาเก่าคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมจัดงานในครั้งนี้  เพื่อให้ศิษย์เก่าทั้ง  41  รุ่น  ได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์   เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง อาจารย์ และ นักศึกษา   ตลอดจนได้มีส่วนร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ     ของคณะวิทยาศาสตร์  ได้จัดตั้งกองทุน “45 ปี 45 ทุน”     เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่เรียนดี และขาดแคลนทุนทรัพย์  ทุนละ 10,000  บาท  ปัจจุบันมี อาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า และ บุคคลภายนอก ร่วมสมทบทุนแล้ว  จำนวน  64  ทุน  รายได้จากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นำเข้าสมทบกองทุน ดังกล่าว

     

               ผศ.วุฒิพงศ์ เตชะดำรงสิน  รองผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนกองทุนวิจัย  อดีตอาจารย์ภาควิชาคณิตศาสตร์   และ ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์  ผู้มีบทบาทสำคัญที่ทำให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้รับที่อยู่อินเตอร์เน็ต (URL)  Sritrang.psu.th  เป็นแห่งแรกของประเทศไทย   บรรยายพิเศษเรื่อง “4.5 ทศวรรษ Computer และ IT ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์”  ณ ห้องสัมมนา  อาคารบริหารคณะวิทยาศาสตร์     ท่านได้พูดถึง  ม.อ.เป็นแห่งแรกของประเทศไทย ที่มีการใช้ E-mail บน   Internet   ในปี  2531     โดยได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลออสเตรเลีย   E-mail  ฉบับแรกของ  ม.อ.  เป็น E-mail ที่ทดลองส่ง  จาก  Robert  Elz   ปัจจุบันสอนอยู่ที่ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์  ม.อ.  โดยใช้  address : kre@sritrang.psu.ac.th จากนั้น  ม.อ. ก็เริ่มพัฒนา ใช้ Computer ในการสอบตรงทั้งระบบ  ประกาศผลสอบทาง TV รายงานผลการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ  online   นำระบบ UNIX มาใช้บนเครื่องขนาดใหญ่  ใช้  Macintosh ในการเรียนการสอน   นอกจากนี้ ผศ.วุฒิพงศ์ ยังได้เสนอแนะให้ ม.อ. พัฒนาการใช้ Computer  และ  IT  ในการบริหารให้เป็นผู้นำระดับประเทศ พัฒนาสาขา Computer  และ  IT  ให้ติด Top 5 ใน ASEAN  ตั้งศูนย์พัฒนา Software  เชิงพาณิชย์

          

               สำหรับการเสวนาพิเศษ  “Keys to the Successful Development of  the Faculty of Science”  โดยผู้ร่วมเสวนาเป็นศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์  ที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน  ได้แก่  คุณสมศักดิ์  ทิพยรัตน์พรเทวี (รุ่น 19)  ธุรกิจ Recycle  บริษัททวีทรัพย์ (จิวแจ๊ะเฮง) จำกัด  คุณชูชัย ปิติเจริญกิจ (รุ่น  4)  บริษัทพัฒนาการประมง ปัตตานี จำกัด  ดร.สุรพล  ภัทราคร (รุ่น 1 )  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  คุณสิทธิศักดิ์  สิทธิจินดา  (รุ่น 19)  ผู้จัดการโรงงาน บริษัทไทยฮาวท์ตัน 1993  จำกัด  ผู้ดำเนินการเสวนา  อาจารย์บรรจง  ทองสร้าง  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  โดยเสวนาในประเด็น  คุณภาพนักศึกษา บุคลากรที่อยากเห็นในอนาคต  ทิศทางงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ควรเป็นไปในทิศทางใด  บทบาทของคณะวิทยาศาสตร์ต่อชุมชนและสังคม  ระบบศิษย์เก่าสัมพันธ์ควรจะมีระบบจัดการอย่างไรเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานคณะวิทยาศาสตร์  และ  บทบาทของคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ในการเข้าสู่ ASEAN   

          

               รศ.ดร.จุฑามาส  ศตสุข   อดีตคณบดีคณะวิทยาศาสตร์  ได้กล่าวสรุปจากการเสวนาว่า คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. มีพัฒนาการก้าวหน้าชัดเจน เป็นที่ยอมรับของชุมชน ทั้งนี้ ต้องพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนพัฒนาไปสู่อนาคต ด้วยความสามารถ  มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นฐาน  อาจารย์ต้องปรับเปลี่ยนการสอนแนวใหม่ เพื่อให้ศิษย์สามารถแข่งขันใน ASEAN  ได้  ทั้งนี้ ศิษย์ก็ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการเรียน ต้องฝึกฝนหาความรู้ตลอดเวลา  ด้านงานวิจัยต้องเข้าถึงโจทย์เพื่อให้เกิดประโยชน์สนองความต้องการแก้ปัญหาของสังคมและชุมชนให้ได้   งานวิจัยต้องทำงานเป็นทีมจึงจะต่อยอดได้  ศิษย์ที่จบจากคณะวิทยาศาสตร์ต้องสามารถปรับเปลี่ยนประกอบอาชีพได้หลายอาชีพ เพราะวิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐานความคิด  นอกจากนี้ศิษย์เก่าก็มีความสำคัญเป็นกลไก ตัวจักรที่สำคัญมากให้คณะวิทยาศาสตร์ออกสู่สาธารณชน สร้างภาพลักษณ์ที่ดี   คณะวิทยาศาสตร์ ต้องสานต่อนโยบายมหาวิทยาลัย ในการเป็น Education  Hub  โดยดึงจุดเด่นของคณะ  สร้างเครือข่าย ให้ความร่วมมือในการพัฒนากับประเทศเพื่อนบ้าน

       

               กิจกรรมในช่วงค่ำ งานคืนสู่เหย้า 45 ปี คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ตอน “คิดถึงอย่างแรง”   จัดขึ้นบริเวณ  ลานหน้าศูนย์ปาฐกถา ประดิษฐ เชยจิตร (ตึกฟักทอง)  มีกิจกรรมซุ้มระลึกถึงคณะวิทยาศาสตร์   นิทรรศการผลงานวิจัยดีเด่น   นวัตกรรมและอาจารย์ที่สร้างชื่อเสียงให้แก่คณะ   ซุ้มถ่ายรูปย้อนภาพวันวาน  ซุ้มเล่นเกมส์  ซุ้มจำหน่ายของที่ระลึกและเสื้อ 45 ปี คณะวิทยาศาสตร์   เวทีกลางน้ำ   ซุ้มอาหารจากร้านดังทั่วเมืองสงขลา น้ำพุ แสงสีเสียงตระการตา การย้อมสีตึกฟักทอง  

     

     

                          

Sections: ประชาสัมพันธ์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 23 June 2013 17:51 Modified: 24 June 2013 10:09 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Monly, Ico24 Our Shangri-La, and 5 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

พี่เอ๋ สุดยอดเลยค่ะ คนไม่ไป ยังชื่นชมบรรยากาศดี ๆ แบบนี้กะเขาได้ด้วย ขอบคุณนะคะที่นำมาแบ่งปันกัน

Ico48
AE (Recent Activities)
24 June 2013 16:45
#89449

ขอบคุณน้องแป๊ด และ สมาชิก share.psu ทุกท่านที่ให้กำลังใจค่ะ

ขอบคุณที่ร่วมแชร์บรรยากาศงานครับพี่เอ้

เป็นคืนที่เต็มไปด้วยความสุขจริง ๆ ครับ

Ico48
AE (Recent Activities)
25 June 2013 09:53
#89503

ภาพเยอะมากเลยค่ะ บล๊อคใช้เวลาโหลดภาพนานเลยได้มาแค่เนี้ยะ พิธีกรคนเก่งสร้างบรรยายกาศให้พี่ๆ หนุกหนานค่ะ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.236.82.241
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ