นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

AE
Ico64
อภิญญา บุญญะยูวะ
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

อ่าน: 2586
ความเห็น: 3

คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. จัดกิจกรรมพบสื่อมวลชน นำเสนองานวิจัย เผยแพร่องค์ความรู้ใหม่สู่ชุมชน

คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. จัดกิจกรรมพบสื่อมวลชน

คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. จัดกิจกรรมพบสื่อมวลชน นำเสนองานวิจัย เผยแพร่องค์ความรู้ใหม่สู่ชุมชน 

      

     

            คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   นำเสนอผลงานวิจัยของคณาจารย์ และนักศึกษาที่ร่วมกันผลิตองค์ความรู้ด้านวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีบทบาทสำคัญเกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตประจำวัน   เชิญสื่อมวลชน ร่วมเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่ชุมชน  เมื่อวันที่  24 มกราคม  ที่ผ่านมา ณ  ห้องนิทรรศการ ตึกปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์  BSC  คณะวิทยาศาสตร์  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. วิไลวรรณ  โชติเกียรติ  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์   ดร.ภูวดล  ธนะเกียรติไกร  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์  พร้อมด้วยผู้บริหารคณะ  และ ทีมนักวิจัยร่วมจัดนิทรรศการและนำเสนอผลงาน

        

            รองศาสตราจารย์ ดร. วิไลวรรณ  โชติเกียรติ  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  กล่าวว่า  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ผลิตงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ มีการพัฒนาองค์ความรู้และทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผลจากการศึกษาวิจัยสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น เพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาเศรษฐกิจ สามารถแข่งขันกับนานาประเทศ   จึงต้องเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ที่มีประโยชน์ต่อประชาชนโดยงานวิจัยเด่นๆ ที่นำเสนอในครั้งนี้ เป็นงานวิจัยที่เป็นประโยชน์และสามารถใช้งานได้อย่างเป็นรูปธรรม  ได้แก่

           

            ชุดทดสอบสังกะสีภาคสนามในดินและในยางพารา  โดย ผศ.ดร. วรากร ลิ่มบุตร ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์  หัวหน้าทีมวิจัย  เป็นชุดทดสอบสังกะสี ในน้ำยางพาราเพื่อลดการหนืดของน้ำยางพารา  ซึ่งน้ำยางพาราหากเกิดการหนืดเกินไปจะเกิดครีมแข็งขณะให้ความร้อนในกระบวนการขึ้นรูป  ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ไม่ได้มาตรฐาน   อีกทั้งชุดทดสอบดังกล่าวสามารถทดสอบปริมาณ สังกะสีในดิน และ ปุ๋ย แก้ปัญหาให้แก่เกษตรกรโดยเฉพาะพื้นที่เพาะปลูกพืชที่ไวต่อภาวะขาดสังกะสี เช่น ข้าว  ข้าวโพด ถั่ว ชา กาแฟ  หากพืชได้รับสังกะสีไนปริมาณไม่เพียงพอ ส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรต่ำ คุณภาพไม่ดี เป็นโรคได้ง่าย จุดเด่นของชุดทดสอบดังกล่าว  สามารถใช้ได้ง่าย ราคาถูก พกพาได้สะดวก ใช้เวลาตรวจวัดภายใน 5 นาที  ผู้สนใจสอบถามรายละเอียด ได้ที่ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. โทร. 0 7428 8563

           

            โครงการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมโดยผ่านอาจารย์ใหญ่ “ครูผู้ไร้เสียง”   โดย ผศ.ดร. อุราพร วงศ์วัชรานนท์  ภาควิชากายวิภาคศาสตร์  โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล เภสัชกายภาพบำบัด  แพทย์แผนไทย และเทคนิคการแพทย์  ได้ศึกษาเรียนรู้จากร่างอาจารย์ใหญ่ ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการเรียนการสอน  และปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษา ปลูกฝังค่านิยม “ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ”  บูรณาการการเรียนการสอนกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยผ่านพิธีไหว้ครู (อาจารย์ใหญ่) และการจัดพิธีพระราชทานเพลิงศพอาจารย์ใหญ่ เป็นกรณีพิเศษ  ผู้ประสงค์จะบริจาคร่างกายติดต่อได้ที่  ภาควิชากายวิภาคศาสตร์   คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 0 7428 8131 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่  www.sc.psu.ac.th/Department/Anatomy

         

            แอปพลิเคชันคำนวณเวลาละหมาดพร้อมระบุทิศกิบลัตบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์  โดย ผศ.เถกิง  วงศ์ศิริโชติ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   แอปพลิเคชัน ดังกล่าวออกแบบให้ทำงานอย่างเรียบง่ายส่งเสริมการปฏิบัติศาสนกิจของชาวมุสลิมให้มีความสะดวกถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม มีเมนูสำหรับการแสดงทิศทางการละหมาด (กิบลัต)ในรูปแบบเข็มทิศและชี้ไปยังทิศทางการละหมาด บอกเวลาละหมาด คำนวณเวลาละหมาดทั้ง 5 เวลา มีเมนูตั้งค่า และเมนูช่วยเหลือ  ผู้สนใจใช้แอปพลิเคชันคำนวณเวลาละหมาดบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เวอร์ชัน 1.0 ได้ที่ Google Play หรือ https://play.google.com/store/apps/details?  Id=th.ac.psu.sci.ict.qiblat.PrayTimes โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

            

            INFOGRAFHIC สื่อทางเลือกใหม่ของคนไทยในยุคที่อ่านหนังสือน้อยลง   โดย  อาจารย์คมวิทย์  สุรชาติ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  อินโฟกราฟิกส์  เป็นการแสดงผลข้อมูลหรือความรู้โดยภาพที่อ่านและเข้าใจง่ายโดยเป็นการย่อยข้อมูลทางสถิติ  ความรู้ทางวิทยาศาสตร์  หรือความรู้อื่นๆ ให้เหลือแต่ใจความสำคัญ  เพื่อจุดประกายให้ผู้อ่านสนใจ  ปัจจุบันอินโฟกราฟิกส์เป็นสื่อที่นิยมแพร่หลายในสื่อสังคมออนไลน์อย่างเฟชบุค องค์กรต่างๆได้เล็งเห็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์และเข้าถึงผู้อ่านได้อย่างอิสระผ่านช่องทางนี้  อินโฟกราฟิกส์สามารถทำให้ผู้อ่านจดจำเรื่องที่ต้องการนำเสนอได้นานกว่าการใช้เพียงข้อความเพียงอย่างเดียว อีกทั้งยังสามารถใช้ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ผลงานการวิจัยที่ต้องการจะเผยแพร่ไปยังชุมชน

       

            การพิสูจน์ผลของใบกระท่อมต่อสมองด้วยเอกลักษณ์คลื่นไฟฟ้าสมอง  โดย ผศ.ดร.เอกสิทธิ์  กุมารเวชสิทธิ์ ภาควิชาสรีรวิทยา   ซึ่งเป็นการพิสูจน์โดยการผ่าตัดฝังอิเล็กโตรดในหนูทดลอง  ทั้งนี้การทำงานของสมองมีความซับซ้อนประกอบด้วยกลุ่มเซลล์ประสาทจำนวนมาก มีการส่งสัญญาณเชื่อมโยงระหว่างกัน เกิดคลื่นไฟฟ้าที่สามารถบันทึกและวิเคราะห์ความถี่ของคลื่นที่เปลี่ยนแปลงในรูปแบบต่างๆ  เมื่อมีการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบคลื่นไฟฟ้าสมองและปัจจัยที่ได้รับ เช่นการได้รับยากล่อมประสาทหรือยากระตุ้นประสาท จนกระทั่งสามารถยืนยันความจำเพาะของรูปแบบคลื่นไฟฟ้าสมองกับชนิดของยาได้แล้วก็สามารถนำลักษณะรูปแบบคลื่นที่วิเคราะห์ได้มาใช้เป็นเอกลักษณ์คลื่นไฟฟ้าสมอง  ของยาชนิดนั้นๆ รวมทั้งสารสกัดจากพืชสมุนไพรเช่นกระท่อมสำหรับเก็บไว้เป็นฐานข้อมูล เพื่อยกระดับงานวิจัยด้านระบบประสาทและสมุนไพรของไทย  การค้นพบเอกลักษณ์คลื่นไฟฟ้าสมองของพืชกระท่อม ทำให้สามารถอธิบายกลไกระดับสมองได้อย่างเป็นรูปธรรมและนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีหลักการ  ล่าสุดได้นำอัลกอริธึม มาประยุกต์จนได้วิธีนำเสนอเอกลักษณ์คลื่นไฟฟ้าสมอง สำหรับการแจงผลของยาหรือสารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม

           

            พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา 50 พรรษา สยามบรมราชกุมารี  ได้จัดนิทรรศการความลับของกระดูก  นิทรรศการบ้านสัตว์   นอกจากนี้ทีมนักวิจัยจากประเทศไทย ลาว และสหราชอาณาจักร นำโดย รศ.ดร.จุฑามาส ศตสุข ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาฯ  ม.อ. ร่วมกันค้นพบสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดใหม่  3 ชนิด ประกอบด้วย พญากระรอกบิน จากประเทศลาว 1 ชนิด  ได้รับการตั้งชื่อว่า พญากระรอกบินลาว เป็นกระรอกบินขนาดใหญ่ ความยาว 107.5 เซนติเมตร หนัก 1.8 กิโลกรัม  และ ค้างคาวจากประเทศไทย  2  ชนิด คือค้างคาวจมูกหลอดบาลา เป็นค้างคาวกินแมลง พบที่ป่าบาลา จ.นราธิวาส  อีกชนิดเป็นฟอสซิลค้างคาว อายุกว่าสองพันปี  พบที่ถ้ำในอำเภอสะเดา จ.สงขลา

            ผู้สนใจเข้าชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาฯ คณะวิทยาศาสตร์  ม.อ.  มีบริการนำชมโดย เปิดให้บริการวันอังคาร – เสาร์  เวลา 09.00 – 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ  รายละเอียดเพิ่มเติม  http://www.nhm.psu.ac.th/museum/

         

หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
คำสำคัญ (keywords): ประชาสัมพันธ์ ม.อ.
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 25 มกราคม 2557 19:59 แก้ไข: 25 มกราคม 2557 20:26 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 JIBCy, Ico24 Baby, และ 4 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ขอบคุณทีมงานที่เข้มเเข็ง ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เป็นอย่างสูงครับ ในการประสานงานสื่อมวลชน รวมถึงกำลังใจ ในทุก ๆ

งาน ทุก ๆ โครงการที่ให้การสนับสนุน ติดตาม งานของเเต่ละคณะฯ

มาโดยตลอด ขอบพระคุณเป้นอย่างสูงครับ

ผลงานเจ๋ง สุดยอด คณะวิทยาศาสตร์

และด้วยความตั้งใจของประชาสัมพันธ์ คณะทำให้ดังเปรี้ยงปร้างในขณะนี้

งานนี้..... ผลงานประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์ล้วนๆ ได้รับการเผยแพร่ผ่านสื่อจำนวนมาก work ค่ะ ขอบคุณภาพจากคณะวิทยาศาสตร์ด้วยน่ะค่ะ ได้นำมาประกอบ บล๊อค นี้ด้วย ภาพ คมชัดดีมาก ขอบคุณอีกครั้งค่ะ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.227.235.183
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ