นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

AE
Ico64
อภิญญา บุญญะยูวะ
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 0 · Followed: 2

อ่าน: 1718
ความเห็น: 0

ดร.กันตธีร์ ศุภมงคล ชื่นชม ม.อ. ให้ความสำคัญกับการวิจัย มุ่งพัฒนาระบบการศึกษา เน้นสอนวิธีคิด

ดร.กันตธีร์ ศุภมงคล เยี่ยมชม ม.อ.

ดร.กันตธีร์  ศุภมงคล ชื่นชม ม.อ. ให้ความสำคัญกับการวิจัย มุ่งพัฒนาระบบการศึกษา เน้นสอนวิธีคิด

           

     

            ดร.กันตธีร์  ศุภมงคล  อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ  ทายาทคุณหญิงหลง  อรรถกระวีสุนทร   ผู้บริจาคที่ดินให้เป็นที่ตั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่  เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  และ สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร โดยมี รศ.ดร.ชูศักดิ์  ลิ่มสกุล  อธิการบดี  สรุปการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย  อ. เจษฎา  โมกขกุล  ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรการเรียนรู้ฯ   กล่าวถึงการดำเนินงานและนำชมสำนักทรัพยากรการเรียนรู้ฯ   พร้อมด้วย คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย  ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่  5  กุมภาพันธ์  2557 

   

               รศ.ดร.ชูศักดิ์   ลิ่มสกุล อธิการบดี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มุ่งเน้นจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาชุมชนในภาคใต้ เป็นมหาวิทยาลัยหลายวิทยาเขต  มีพื้นที่รวม  5  วิทยาเขต ประมาณ 4,000  ไร่  เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งเดียวที่เปิดสอนด้านอิสลามศึกษา  สำนักจุฬาราชมนตรีได้ให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เปิดการเรียนการสอนด้านอิสลามศึกษาที่กรุงเทพมหานคร   ซึ่งขณะนี้ มหาวิทยาลัยกำลังดำเนินการเรื่องพื้นที่ก่อสร้างอาคารและเตรียมคณาจารย์เพื่อรองรับการเรียนการสอน   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีโครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศกว่า 170  แห่ง ใน  30 ประเทศ และเป็นสมาชิกเครือข่ายอาเซียน  ด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยมองปัญหาของพื้นที่ก่อน   โดยได้มีการศึกษาวิจัยครอบคลุมหลายด้าน อาทิ  ด้านยางพารา  ปาล์ม   การเพาะเลี้ยงชายฝั่ง  ด้านพลังงาน  อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  วิทยาศาสตร์การแพทย์   ภัยพิบัติต่างๆ     มีงบประมาณสนับสนุนการวิจัยประมาณ  200  กว่าล้าน  มีวิสัยทัศน์ นำมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของอาเซียน โดยมีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและเป็นที่พึ่งของชุมชน ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม และเตรียมพร้อมเข้าสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และ AEC  ในปี  2558 

              

     ดร.กันตธีร์  ศุภมงคล  กล่าวว่า รู้สึกยินดีที่ได้มาเยี่ยมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เห็นการพัฒนาของมหาวิทยาลัยรวดเร็วมาก และดีใจที่มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญและเป็นผู้นำในเรื่องการวิจัยซึ่งจะส่งผลดีต่ออนาคตของนักศึกษาและประเทศไทย  งานวิจัยเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในการก้าวหน้า    ในเรื่องการจัดระบบการเรียนการสอน  ยินดีที่จะประสานเพื่อสร้างความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ลอสแอนเจลิส (UCLA) ในการแลกเปลี่ยนนักศึกษา  การศึกษาค้นคว้าวิจัยประเด็นต่างๆ  ในเรื่องความขัดแย้ง  นาโนเทคโนโลยี  สิ่งแวดล้อมทางทะเล  ศึกษาปัญหาชายแดน ด้านสังคม การค้า หรือศาสนา  ทำอย่างไรให้ทุกคนมองความแตกต่างในทางบวก  มีความอิสระในความคิดเห็นแตกต่างกัน และเป็นมิตรกันได้ เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาของประเทศและภูมิภาค  ดังนั้นมหาวิทยาลัยควรมองระบบการเรียนการสอน “จุดสำคัญของการศึกษาคือสอนวิธีคิดมากกว่าการท่องจำ”  วิธีคิดนำไปสู่ความสามารถในการกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แข่งขันกับประเทศคู่แข่ง  ซึ่งการทำธุรกิจของบริษัทเอกชนอย่างเช่น  ประเทศญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และสหรัฐอเมริกา เขาจะมีหลักการคิดในการทำธุรกิจอยู่สองข้อหลัก คือ 1. ดูว่าธุรกิจประเภทใดที่เขาจะได้เปรียบคู่แข่งขัน ณ.ขณะนั้น  2. ประเภทธุรกิจนั้น บริษัทใดในโลกที่พัฒนาสินค้าเป็นอันดับที่ 1   เมื่อมีข้อมูลดังกล่าว ก็จะกำหนดยุทธศาสตร์เพื่อทำให้สินค้าดังกล่าวของเขาดีหรือเหนือกว่าสินค้าของคู่แข่งระดับโลก เพียงแค่ 5% ก็จะสามารถครองอันดับ 1 ได้แล้ว  ฉะนั้นเราต้องมียุทธศาสตร์มองโลกทั้งใบให้เป็นประโยชน์ ดังนั้นจึงต้องปรับความคิดให้ได้ เชื่อมั่นมีมุมมองที่สะท้อนต่อความเป็นจริงต่อศักยภาพของเรา มหาวิทยาลัยมีส่วนสำคัญในการสร้างและเปลี่ยนความคิดนี้ ให้เราเป็นผู้นำในการสร้างประเทศไทยออกสู่เวทีโลก

  

           อ.เจษฎา โมกขกุล  ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรการเรียนรู้ฯ กล่าวว่า  สำนักทรัพยากรการเรียนรู้ ฯ เป็นคลังสมองของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มีตำราทั้งภาษาไทยและต่างประเทศกว่า 100,000  เล่ม  มีระบบ E-Journals  วารสารอิเล็กทรอนิกส์  และฐานข้อมูลวารสารไทย  11  ฐานข้อมูล  และ วารสารข้อมูลต่างประเทศ  31  ข้อมูล  ผู้สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลในระบบได้   ระบบการทำงานของห้องสมุดมีการแลกเปลี่ยนทรัพยากรและฐานข้อมูลเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงทั้ง  5  วิทยาเขต     มีห้องละหมาดสำหรับนักศึกษามุสลิม  ห้องคอมพิวเตอร์  IT ZONE   นอกจากนี้ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ยังเป็นสมาชิกเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยในภูมิภาคทั่วประเทศ (เครือข่าย PULINET)  ซึ่งมี  20  แห่ง มีการแบ่งปันวารสาร หนังสือ  ฐานข้อมูล เกิดประโยชน์ร่วมกันประหยัดงบประมาณ และทรัพยากร

   

                           

            หลังจากเยี่ยมชมสำนักทรัพยากรการเรียนรู้ฯ  แล้ว   ดร. กันตธีร์  ได้เข้าชมพื้นที่ส่วนขยายของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  ซึ่งอยู่บริเวณตำบลทุ่งใหญ่ มีพื้นที่ประมาณ  450  ไร่  ในอนาคตจะเป็นที่ตั้งของอุทยานวิทยาศาสตร์   ศูนย์วิจัย การเรียนการสอน ของคณะทรัพยากรธรรมชาติ  โครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์  และ ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา

หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
คำสำคัญ (keywords): ประชาสัมพันธ์ ม.อ.
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 08 กุมภาพันธ์ 2557 20:08 แก้ไข: 24 กุมภาพันธ์ 2557 09:36 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา, Ico24 ทดแทน, และ 2 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.235.29.190
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ