นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1883
ความเห็น: 0

พัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R)

การทำวิจัยสามารถเป็นเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ได้ทั้งคน ตั้งแต่การฝึกคิด ฝึกฟัง ฝึกเก็บข้อมูล ฝึกเขียน ฝึกนำเสนอ

       

ผมได้เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การทำโครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R) ครั้งที่2  ของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 กรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งจัดเมื่อ วันที่ 5-7 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุมโรงแรมไดอิชิ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

 ควมจริงทางสำนักส่งเริมฯให้ผมเป็นวิทยากรเป็นเวลาเพียง 3 ชั่วโมงในช่วงเช้าของวันที่ 6 มิถุนายน 2556 ในหัวข้อการเขียนโครงร่างการวิจัย แต่เนื่องจากช่วงดังกล่าวผมไม่ได้มีการสอน ไม่มีกำหนดการเดินทางไปไหน และอยากจะรู้ว่าหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการเกษตรเขาทำอะไรกันบ้าง ดังนั้นหลังจากบรรยายเสร็จช่วงเช้า ผมจึงขอทางผู้จัดอยู่ต่อจนถึงตอนเย็น และ วันรุ่งขึ้นในช่วงเช้าด้วย เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ เพราะเห็นผู้เข้าร่วมการสัมมนามีความตั้งอกตั้งใจฟังและฝึกปฏิบัติกันเป็นอย่างดี

        ผมไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน R2R แต่ทางสำนักส่งเสริมเห็นว่าผมมีการทำวิจัยมามากพอควรโดยเฉพาะอย่างยิ่งมิติทางเศรษฐกิจและสังคม จึงให้ผมไปร่วมบรรยายในหัวข้อดังกล่าว แต่สิ่งที่เราจะต้อง “จูน” กันให้ตรงระหว่างทั้งวิทยากร(ตัวผมเองที่มาจากข้างนอก)และผู้เข้าร่วมสัมมนา(ซึ่งเป็นคนของกรมส่งเสริมการเกษตร) ก็คือ งานแบบ R2R แตกต่างไปจากงานวิจัย “เชิงวิชาการ” แบบที่เราทำกันอยู่อย่างไรบ้าง พอประมวลได้ย่อๆดังนี้ครับ

  • R2R มาจากภาษาอังกฤษว่า “Routine to Research”
  • เป้าหมายเพื่อนำงานวิจัยมาเป็นกลไกขับเคลื่อนและพัฒนางานประจำ หรือเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในงานประจำ และพัฒนาต่อยอดให้งานประจำนั้นๆให้มีมาตรฐานมีกฎเกณฑ์ในการทำงานที่เป็นระบบมากขึ้น
  • เพื่อให้บุคลากรทำงานได้อย่างมีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น
  • เพื่อให้บุคคลเป้าหมายที่เป็น “ลูกค้า” ขององค์กรนั้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากผลการวิจัยในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • ดังนั้นหัวข้อการวิจัยแบบนี้จึงมักจะเน้นการวิจัยที่นำไปสู่การพัฒนางาน หรือการปรับปรุงงานเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับการบริการที่มีมาตรฐาน มีคุณภาพดีขึ้นเช่น ในกรณีโรงพยาบาล ก็เพื่อพัฒนางาน เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการบริการที่ดีขึ้น เช่นรับยาเร็วขึ้น เป็นต้น
  • เพื่อนำไปสู่การพัฒนาในเชิงนโยบาย  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรูปแบบการให้บริการ อัตราค่าบริการที่เป็นที่พอใจของผู้รับบริการ ได้รูปแบบกระบวนการทำงานที่รวดเร็วขึ้น ลดภาระการทำงานลง การทำงานที่รวดเร็วขึ้น การพัฒนารูปแบบของการส่งเสริมการเกษตรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ลดภาระการทำงานลง เช่น การลดงานบางอย่างในการจดทะเบียนเกษตรกรแต่เนื้องานเท่าเดิมหรือดีกว่าเดิม ฯลฯ
  • โดยมากงานวิจัยด้านนี้มักจะเป็นเรื่องเฉพาะ ซึ่งอาจไม่สามารถนำไปใช้กับที่อื่นๆได้ทันที แต่จะต้องนำไปดัดแปลงอีกมากให้เหมาะสมกับองค์กรที่ต้องการปรับใช้ เพราะโครงสร้างและวัฒนธรรมองค์กรมีความแตกต่างกัน

         สิ่งที่ผมอยากจะกล่าวในวันนี้คือ เห็นการเอาจริงเอาจังของกรมส่งเสริมการเกษตรครั้งนี้แล้วน่ายินดี เพราะผมเห็นว่าการทำวิจัยสามารถเป็นเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ได้ทั้งคน ตั้งแต่การฝึกคิด ฝึกฟัง ฝึกเก็บข้อมูล ฝึกเขียน ฝึกนำเสนอ ฯลฯ ซึ่งเป็นนิมิตหมายที่ดีของกรมส่งเสริมการเกษตรในอนาคต เพราะช่วงนี้เป็นช่วงของการเปลี่ยนแปลงจากคนรุ่นเก่าที่จะเกษียณอายุราชการมาสู่คนรุ่นใหม่ที่จะต้องทำงานต่อไป คล้ายกับในมหาวิทยาลัยเราซึ่งขณะนี้คนรุ่นเก่ากำลังจะเกษีนณออกไปเป็นส่วนใหญ่

กรมส่งเสริมการเกษตรมีการสนับสนุนงานด้าน R2R อย่างน่าชื่นชมครับ โดยเขามีการสร้างกระบวนการดังนี้

  • กำหนดให้กลุ่มงานของสำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตต่างๆมีการทำวิจัยอย่างน้อยกลุ่มงานละ 1 เรื่อง
  • มีทีมงานของกรมฯ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยถูกตั้งขึ้นมาในระดับกรม เพื่อทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือการทำวิจัยทั่วประเทศ ทีมนี้จะช่วยกันพัฒนาทีมงานในระดับภาค โดยในช่วงแรกทีมในระดับภาคจะเข้าไปอบรมในส่วนกลางหลายครั้งจนเข้าใจและมีความสามารถในการทำวิจัยแบบ R2R
  • ทีมระดับภาค จะมาเป็นพี่เลี้ยงให้กับนักวิจัยใหม่ โดยช่วงแรกๆมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 3 ครั้งๆละ 2-3 วัน ให้กับอาสาของหน่วยงานที่จะมาทำวิจัยคือ ครั้งแรกจัดแนะนำการวิจัยแบบ R2R ครั้งที่สอง เป็นการพัฒนาโครงการวิจัยและให้ความรู้เกี่ยวกับเขียนโครงการวิจัย การสร้างเครื่องมือการวิจัย การวิเคราะห์มูล และการเขียนผลการวิจัย และหลังจากครั้งนี้ แต่ละคนที่เข้ารับการอบรมก็จะเริ่มไปทำวิจัย ครั้งที่สาม  เป็นเวทีนำเสนอผลการวิจัย

ในการทำวิจัยของแต่ละคน จะไม่มีงบประมาณเป็นพิเศษ แต่อนุญาตให้ใช้งบประมาณในการปฏิบัติงานประจำได้.

หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 12 มิถุนายน 2556 14:04 แก้ไข: 12 มิถุนายน 2556 14:04 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 ServiceMan, และ 5 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.234.207.100
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ