นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 24 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ประโยชน์อีกอย่างหนึ่ง(ในหลายๆอย่าง) ของข้าวพันธุ์พื้นเมือง 2041 2
การรวมกลุ่มกันประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ไม่ใช่ความหมายของเศรษฐกิจชุมชน 1878 1
พัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R) 1878 0
เกษตรกรรายย่อยจังหวัดสตูลคิดอย่างไรต่อการเข้าสู่ AEC 1415 0
“สภาเกษตรกรแห่งชาติ” จะเป็นปากเสียงให้เกษตรกรได้จริงหรือ ? 1412 2
เกษตรกรไทยในอนาคต 1786 0
การสอนให้เด็กสามารถปรับตัวได้ตลอดชีวิต 1543 0
มหาวิทยาลัยควรสอน “วิชา” กับ สอน “ประสบการณ์” ให้มีความสมดุลกัน 2197 6
เรื่องเล่าจากการไปเข้าคอร์ส “ฟื้นฟูสุขภาพ” (ต่อ) 2102 3
เรื่องเล่าจากการไปเข้าคอร์ส “ฟื้นฟูสุขภาพ” 3897 5
ไปเรียนการทำ “นาโยน” (ตอนที่ 2 ) 2132 1
ประเทศไทยมีก๊าซธรรมชาติและน้ำมันมากเป็นอันดับต้นๆของโลก แต่ทำไมคนไทยส่วนใหญ่จึงยังยากจน ??? 1735 2
ผักไฮโดรโปนึง 8166 3
ไปเรียนการทำ “นาโยน” 4530 2
ปลูกมังคุดร่วมกับยางพาราได้ผล(ผลิต) 8212 1
แพะห้องแถว 5008 1
ยุววิจัยเศรษฐกิจชุมชน ตอนที่ 4: เศรษฐกิจชุมชน…เกิดขึ้นจริงและทำได้จริง 1994 0
ยุววิจัยเศรษฐกิจชุมชน ตอนที่ 3: เศรษฐกิจชุมชนมีลักษณะอย่างไร 5012 3
ไปดูการปลูกพืชร่วมยาง (ตอนที่ 2) : ปลูกป่าในสวนยาง ปลูกยางในสวนป่า 23832 19
ร่วมกับชาวนาจังหวัดสตูลทำโครงการผลิตข้าวพันธุ์พื้นเมือง 2762 0
โครงการยุววิจัยเศรษฐกิจชุมชน (ตอนที่ 2) :เศรษฐกิจชุมมชนในบริบทของเศรษฐกิจทุนนิยม 1499 2
โครงการยุววิจัยเศรษฐกิจชุมชน (ตอนที่1) 1624 3
ไปดูการปลูกพืชร่วมยาง (ตอนที่ 1) 12031 8
AEC กับการเพิ่มศักยภาพของคนท้องถิ่นชายแดนภาคใต้: กรณีจังหวัดสตูล 2426 13