นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1787
ความเห็น: 1

1. แผนงาน/โครงการ สร้างความเชื่อมั่นด้านขีดความสามารถของผู้ให้บริการ

ความท้าทายที่ 1 : ขาดความเชื่อมั่นจากผู้รับบริการ (ความสามารถและความรวดเร็ว) - (กำกับและติดตามผลการดำเนินงาน)

ความท้าทายที่ 1 :  ขาดความเชื่อมั่นจากผู้รับบริการ (ความสามารถและความรวดเร็ว)
แผนปฏิบัติงานหน่วยบริการวิชาการเชิงวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปี 2554

1.แผนงานสร้างความเชื่อมั่นด้านขีดความสามารถของผู้ให้บริการ

กิจกรรมหลัก
1.1 จัดตั้งทีมบริการวิชาการ โดยมีชื่อสมาชิกในทีมซึ่งมีผลต่อการพัฒนาคนรุ่นใหม่
     1.1.1 สำรวจสาขาความเชี่ยวชาญ และ ความสนใจในการทำงานบริการวิชาการ

     เป้าหมาย : มีฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญด้านบริการวิชาการ 1 ฐาน

     ผลการดำเนินงาน : อยู่ระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งแจกแบบสอบถามไปยังทุกภาควิชาแล้วได้รับกลับมาจำนวน 50 ฉบับ สรุปข้อมูลลง Excel ส่งฐานข้อมูลบางส่วนให้ฝ่ายคอมดำเนินการแล้ว (54-09-12)

     1.1.2 จัดกิจกรรมเสวนาพบปะบุคลากร เพื่อเป็นแนวทางในการจัดตั้งทีมบริการวิชาการ
    เป้าหมาย : จำนวน 2 ครั้ง/ปี

    ผลการดำเนินงาน : 
    ครั้งที่ 1/54 
จัดเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2554 จัดกิจกรรมและพบปะอาจารย์ใหม่และบุคลากรใหม่ เพื่อชี้แจงนโยบายด้านการบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มอ. ณ หาดแก้วรีสอร์ท จังหวัดสงขลา โดย หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนฯ บริการวิชาการ ได้นำเสนอและแจ้งให้บุคลากรทราบ

   ครั้งที่ 2/54 (ยังไม่ได้ดำเนินการ)   

1.2 ประชาสัมพันธ์และรายงานผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

     1.2.1 จัดทำฐานข้อมูล E-mail ของสถานประกอบการ ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ
     เป้าหมาย : มีฐานข้อมูล E-mail ของสถานประกอบการอย่างน้อย 100 แห่ง

     ผลการดำเนินงาน : ณ เดือน พ.ค. 54 เพิ่มอีก 3 แห่ง สรุปมีฐานข้อมูลใน Database แล้วรวม 103 แห่งที่มาของข้อมูล
    http://www.acaser.eng.psu.ac.th/ASO/customer/login.php

     1.2.2 ส่งข่าวสารประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มเป้าหมาย
     เป้าหมาย : เดือนละ  1 ครั้ง

     ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการประชาสัมพันธ์ข่าวสารหลักสูตรการฝึอบรมประจำปี 2554 โดยจัดส่งไปยังโรงงานอุตสาหกรรมและส่งไปยังบุคลากรในมหาวิทยาลัยทั้งหมด ผ่านช่องทาง E-mail Group และผ่านช่องเว็บไซต์กลุ่มงานฯ เว็บไซต์คณะวิศวฯ และเว็บไซต์มหาวิทยาลัยแล้ว และ Share psu
    แหล่งที่มาของข้อมูล 
   1. http://www.acaser.eng.psu.ac.th/content/ (ตาราอบรม)  
   2. http://www.acaser.eng.psu.ac.th/content/course_tr.html (หลักสูตรอบรมตามสาขาความเชี่ยวชาญ) 
   3. http://www.psu.ac.th/node/3449 (ข่าวอบรม/สัมมนา)
   4. http://share.psu.ac.th/blog/academics-aso (บริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์)

1.3 การสร้างเครือข่ายในงานบริการวิชาการ

   1.3.1 จัดกิจกรรมพบปะเครือข่ายที่ปรึกษา(ทั้งภายในและภายนอกองค์กร)
     เป้าหมาย : จำนวน 3 ครั้ง/ปี

     ผลการดำเนินงาน 
     ครั้งที่ 1/54 จัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 14 มี.ค.54 พบปะหารือความร่วมมือโครงการบริการวิชาการด้านการจัดฝึกอบรม และการจัดตั้งศูนย์ซ่อมเครื่องมือ กับสถาบันพัฒนาฝีมีแรงงานภาค 12 สงขลา โดยมีรองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการฯ (รศ.สมชาย ชูโฉม), หน.กลุ่มงานฯ (คุณกิติยาภรณ์ สินศุภเศวต) และ ผอ.สถาบันฯ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 12

    ครั้งที่ 2/54 จัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 28 ก.ค.54 รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการฯ และ หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการฯ ได้เข้าร่วมประชุมเครือข่ายที่ปรึกษา ซึ่งจัดโดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 โดยมี มหาวิทยาลัยต่างๆ ในพื้นที่ภาคใต้เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้เป็นการประชุมหารือเครือข่ายโครงการร่วมเพื่อกำหนดแผนกิจกรรม/งบประมาณ ในปีงบประมาณ 2555 
    ครั้งที่3/54 (ยังไม่ได้ดำเนินการ โดยกำหนดจะจัดกิจกรรมพบปะที่ปรึกษาในวันที่ 3 ต.ค.54 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช)

กลับสู่หน้าหลัก

                       ข้อมูลรายงานผล ณ วันที่ 13 กันยายน 2554   

หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 12 กันยายน 2554 14:55 แก้ไข: 13 กันยายน 2554 14:24 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา และ Ico24 ผีเสื้อทรนง.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

เยี่ยมค่ะคุณอะรุ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.235.11.178
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ