นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2038
ความเห็น: 0

2. แผนงาน/โครงการ การบริหารจัดการงานบริการวิชาการเป็นไปตามกรอบเวลาที่กำหนด

ความท้าทายที่ 1 : ขาดความเชื่อมั่นจากผู้รับบริการ (ความสามารถและความรวดเร็ว) - (กำกับและติดตามผลการดำเนินงาน)

ความท้าทายที่ 1 :  ขาดความเชื่อมั่นจากผู้รับบริการ (ความสามารถและความรวดเร็ว)
แผนปฏิบัติงานหน่วยบริการวิชาการเชิงวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปี 2554

2. การบริหารจัดการงานบริการวิชาการเป็นไปตามกรอบเวลาที่กำหนด

กิจกรรมหลัก
2.1 กำหนดนโยบายให้เอื้อกับงานบริการวิชาการ

     2.1.1 นำเสนอมหาวิทยาลัย เรื่องการกำหนด LU ขั้นต่ำและทบทวนเกณฑ์ในการคิด LU ในงานบริการวิชาการ

     เป้าหมาย : นำเสนอเรื่อง LU 1 เรื่อง

     ผลการดำเนินงาน : 
     
- วันที่ 12 พ.ย.53 นำเข้าที่ประชุม กก.บวก.ครั้งที่ 1/54 เพื่อหารือเรื่องดังกล่าวแล้ว ข้อมูลอ้างอิง 
     - วันที่ 21 มิ.ย.54 นำเข้าที่ประชุม กก.บวก.ครั้้งที่ 2/54 เป็นวาระเพื่อพิจารณา และหารือทบทวนเกณฑ์การคำนวณ LU รวมถึงรูปแบบ LU งานบริการวิชาการในปัจจุบัน เพื่อนำเสนอต่อมหาวิทยาลัยในการพิจารณาต่อไป ข้อมูลอ้างอิง

2.2 กำหนดนโนบายคณะเพื่อสนับสนุนการบริหารการเงินในโครงการบริการวิชาการ

     2.2.1 ประชาสัมพันธ์นโยบายในการสนับสนุนการบริหารการเงินในโครงการบริการวิชาการของคณะ
    เป้าหมาย : ปีละ  1 ครั้ง

    ผลการดำเนินงาน : หน่วยบริการวิชาการเชิงวิศวกรรมได้นำเสนอร่างแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องขอแจ้ง "เกณฑ์การพิจารณาการให้ยืมเงินทดรองจ่ายสำหรับโครงการบริการวิชาการจากเงินรายได้คณะฯ" เพื่อประชาสัมพันธ์นโยบายในการสนับสนุนการบริหารการเงินในโครงการบริการวิชาการให้แก่ผู้ปฏิบัติงานบริการวิชาการ  
     - 19 พ.ย. 53 นำเสนอร่างหลักเกณฑ์ดังกล่าวเข้าที่ประชุม กก.บวก. และมีมติให้นำเสนอเข้าที่ประชุม กก.ประจำคณะฯ ครั้งที่ 11/2553 

     - 28 ก.พ.54 ที่ประชุม กก.ประจำคณะฯ มีมติที่แจ้งให้ปรับแก้ตัดจำนวนวงเงินออก ทั้งนี้อยู่ในระหว่างการจัดทำหนังสือเพื่อแจ้งภาควิชา/หน่วยงาน และผู้เกี่ยวข้องทราบต่อไป โดยหน่วยบริการวิชาการได้ดำเนินการแจ้งให้ภาควิชา/หน่วยงานในคณะฯ ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกันแล้ว ตามหนังสือที่ มอ.208.1/082 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554

 2.3 กำหนดระบบประเมินความเสี่ยงในการรับงานบริการวิชาการ

     2.3.1 สรุปจำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ยืมเงินทดรองจ่าย
     เป้าหมาย : เดือนละ 1 ครั้ง

     ผลการดำเนินงาน :
 
   - ต.ค.53 จำนวน 2 โครงการ
     - พ.ย.53 จำนวน 4 โครงการ
     - ธ.ค.53  จำนวน 5 โครงการ
     - ม.ค.54 จำนวน 7 โครงการ
     - ก.พ.54 จำนวน 6 โครงการ
     - มี.ค.54  จำนวน 6 โครงการ
     - เม.ย.54 จำนวน 4 โครงการ
     - พ.ค.54 จำนวน 3 โครงการ
     - มิ.ย.54  จำนวน 4 โครงการ 
     - ก.ค.54 จำนวน 4 โครงการ
     - ส.ค.54 รอสรุปข้อมูลจากหน่วยคลัง คณะฯ
     - ก.ย.54 รอสรุปข้อมูลจากหน่วยคลัง คณะฯ

    ที่มาขอข้องมูล (หน่วยคลังคณะฯ)
     

        2.3.2 จัดทำแนวปฏิบัติในการประเมินติดตาม กำกับดูแล เพื่อการบริหารความเสี่ยงในโครงการบริการวิชาการ

     เป้าหมาย : จำนวน 1 เรื่อง

     ผลการดำเนินงาน : มีแนวปฏิบัติในการประเมินติดตาม กำกับดูแล เพื่อการบริหารความเสี่ยงในโครงการบริการวิชาการแล้ว ตามหนังสือที่ มอ 208.1/ว.355  ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2554 โดยแจ้งหัวหน้าภาควิชา 7 ภาควิชา / หัวหน้าฝ่ายคอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรมศาสตร์ / หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุน การวิจัยและบริการวิชาการ / ผู้อำนวยการสถานวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนฯ/ ผู้ปฏิบัติงานบริการวิชาการ ทราบด้วยแล้ว

2.4 สร้างระบบแรงจูงใจในการให้บริการวิชาการและการบูรณาการ
       2.4.1 ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมแรงจูงใจให้บุคลากรที่มีการบูรณาการงานบริการวิชาการ

     เป้าหมาย : จำนวน 1 ครั้ง /ปี

     ผลการดำเนินงาน ดำเนินการประชาสัมพันธ์ยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับหัวหน้าโครงการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการในปีการศึกษา 2553 โดยมีโครงการที่สามารถนำมาบูรณาการระหว่างการเรียนการสอน และการวิจัย ทั้งสิ้นจำนวน 12 โครงการ โดยหน่วยบริการวิชาการฯ ได้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในคณะฯ และบุคคลทั่วไปได้รับทราบเพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมแรงจูงใจให้บุคลากรที่มีการบูรณาการงานบริการวิชาการ

    แหล่งที่มาของข้อมูล 
  http://www.acaser.eng.psu.ac.th/content/manage/excellent/Integration.html    

                                    กลับสู่หน้าหลัก

                     ข้อมูลรายงานผล ณ วันที่ 13 กันยายน 2554

หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 12 กันยายน 2554 15:53 แก้ไข: 13 กันยายน 2554 11:58 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.237.97.64
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ