นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2335
ความเห็น: 0

4. แผนงาน/โครงการ ตามแผนงบประมาณเงินรายได้ของคณะฯ

4. แผนงาน/โครงการ ตามแผนงบประมาณเงินรายได้ของคณะฯ - (กำกับและติดตามผลการดำเนินงาน)

แผนงานตามแผนงบประมาณเงินรายได้ของคณะฯ

แผนปฏิบัติงานหน่วยบริการวิชาการเชิงวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปี 2554

4. แผนงาน/โครงการการบริการวิชาการแบบให้เปล่า 400,000 บาท และ การให้บริการวิชาการแบบมีรายได้

กิจกรรมหลัก
4.1 การให้บริการวิชาการแบบมีรายได้
     4.1.1 จัดโครงการบริการวิชาการแบบให้เปล่า โดยให้นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์เข้ามามีส่วนร่วม

     เป้าหมาย : จำนวน 5 โครงการ/ปี

    ผลการดำเนินงาน : 
    โครงการที่ 1 
 โครงการบริการวิชาการ "ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าให้แก่โรงเรียนเทศบาล 6" ของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ดำเนินการระหว่างวันที่ 13-26 พ.ย.53 งบประมาณทั้งสิ้น 12,400 บาท
    โครงการที่ 2  
โครงการติดตั้งระบบเครือข่ายให้กับโรงเรียนมหาปัญญาฯ ดำเนินการวันที่ 2 ธ.ค.53  โดยมี ดร.อนันท์ ชกสุริวงค์ หัวหน้าฝ่ายคอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรมศาสตร์ เป็นผู้หัวหน้าโครงการ งบประมาณโครงการ 5,900 บาท 
   โครงการที่ 3 โครงการตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพน้ำของชาวบ้านตำบลท่าข้าม ดำเนินการวันที่ 17  ธันวาคม 2553 โดยมี รศ.ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ เป็นหัวหน้าโครงการ งบประมาณ 1,000 บาท โดยภาควิชาวิศวกรรมโยธาสนับสนุนงบประมาณทั้งหมด 
  โครงการที่ 4  โครงการบริการวิชาการ "ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบและจัดทำปะการังเทียมกันคลื่นให้แก่ผู้นำชุมชน ชาวบ้านและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลปะเสยะวอ" ของภาควิชาวิศวกรรมคโยธา โดย ผศ.พะยอม รัตนมณี ดำเนินการระหว่างวันที่ 10, 17, 24 กุมภาพันธ์ 54 และ 3 มี.ค.54 รวมเป็นเวลา 5 วัน งบประมาณทั้งสิ้น 67,100 บาท โดยได้รับการอนุมัติงบประมาณแผ่นดินจากมหาวิทยาลัยฯ เงินอุดหนุนสำหรับโครงการบริการวิชาการ ของสนอ.วข.หาดใหญ่
  โครงการที่ 5 โครงการสร้างเครืองรีดทางจาก และโครงการที่ 6 โครงการสร้างเครื่องตีเยื่อกระดาษ โดยทั้ง 2 โครงการได้รับการอนุมัติงบประมาณเงินรายได้คณะฯ เพื่อให้ความช่วยดังกล่าว จำนวน 58,500 บาท โดยมีภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล และหน่วยบริการวิชาการเชิงวิศวกรรมเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ


    4.1.2 จัดกิจกรรมแนะนำระเบียบบริการวิชาการและแนวปฏิบัติด้านบริการวิชาการให้แก่บุคลากรภายในคณะฯ 

    เป้าหมาย : จำนวน 1 ครั้ง/ปี

   ผลการดำเนินงาน : 
   
เมื่อวันที่ 19 เม.ย.54 หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนฯ บริการวิชาการ  ได้พบปะอาจารย์ใหม่และบุคลากรใหม่ เพื่อชี้แจงนโยบายด้านการบริการวิชาการ รวมถึงแนะนำระเบียบบริการวิชาการ พ.ศ.2551 และแนวปฏิบัติต่างๆให้แก่บุคลากรและอาจารย์ใหม่ทราบ ณ หาดแก้วรีสอร์ท จังหวัดสงขลา 
    

4.2 การสร้างเครือข่ายบริการวิชาการ (วสท./สภาวิศวกร)
     4.2.1 จัดทำโครงการ/กิจกรรมร่วมกับองค์กรวิชาชีพอื่น

    เป้าหมาย : 5 โครงการ/กิจกรรม

    ผลการดำเนินงาน : 
    โครงการ/กิจกรรมที่ 1 - 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับ วสท. ดำเนินการจัดอบรม "เรื่องการออกแบบอาคารพักอาศัยสูงน้อยกว่า 3 ชั้น" ระหว่างวันที่ 18-20 พ.ย.53 ณ โรงแรมบีพีแกรนด์ทาวเวอร์หาดใหญ่ 

   โครงการ/กิจกรรมที่ 2 - (26 ม.ค.54) จัดส่งรายชื่อบุคลากรของคณะฯ เพื่อแต่งตั้งเป็นอาจารย์ประจำศูนย์ (ศว.จร.ภาคใต้) ตามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)  กับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวน 3 ราย ได้แก่ ผศ.เลียง คูบุรัตถ์  ผศ.สุวัฒน์ ไทยนะ และ ดร.เทอดธิดา ทิพย์รัตน์ 

   โครงการ/กิจกรรมที่ 3 - (30 มี.ค.54) จัดส่งกิจกรรมการอบรม สัมมนาของคณะฯ ให้กับ สภาวิศวกร เพื่อรับรองกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง (CPD) ประจำปี 2554 จำนวน 7 หลักสูตร เพื่อให้สมาชิกสภาวิศวกรสามารถนำหน่วยความรู่สะสมจากหลักสูตรหรือกิจกรรมของคณะฯ ไปใช้ประโยชน์

   โครงการ/กิจกรรมที่ 4 - จัดกิจกรรมโครงการศูนย์ทดสอบความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกร ระหว่างวันที่ 20-21 พ.ค. 54 ร่วมกับกลุ่มสนับสนุนวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

   โครงการ/กิจกรรมที่ 5 - (อยู่ระหว่างการเตรียมการจัดกิจกรรมโครงการศูนย์ทดสอบความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกร ระหว่างวันที่ 23-24 ก.ย.54 ร่วมกับกลุ่มสนับสนุนวิชาการ)

4.3 การบริหารจัดการงานบริการวิชาการ และการติดตามผลการปฏิบัติงาน
    4.3.1 การประชุมกรรมการบริการวิชาการ

    เป้าหมาย : อย่างน้อย 3 ครั้ง/ปี

    ผลการดำเนินงาน : 
    ครั้งที่ 1/54  
วันที่ 12 พ.ย.53 ณ ห้องประชุม 3

    ครั้งที่ 2/54  วันที่ 21 มิ.ย.54 ณ ห้องประชุม 3

    ครั้งที่ 3/54  (ยังไม่ได้ดำเนินการ กำหนดจัดในเดือนตุลาคม 2554)

   
4.3.2 ประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

    เป้าหมาย : จำนวน 4 เรื่อง/ปี

    ผลการดำเนินงาน : พิจารณาข้อเสนอโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีแล้ว จำนวน 4 โครงการแล้วดังนี้

    โครงการที่ 1 โครงการเทคโนโลยีการจัดการมูลฝอยอินทรีย์ฯ
    โครงการที่ 2 โครงการช่วยผลิตหมากแว่นฯ
    โครงการที่ 3 โครงการช่วยผลิตน้ำตาลแว่นฯ
    โครงการที่ 4 โครงการเครื่องกำจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ฯ

  4.3.3 จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจการให้บริการวิชาการ

    เป้าหมาย : จำนวน 1 ครั้ง/ปี

    ผลการดำเนินงาน : ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ในระหว่างจัดส่งแบบสอบถามและรอเอกสารกลับ

 

                                                                                กลับสู่หน้าหลัก

                      ข้อมูลรายงานผล ณ วันที่ 13 กันยายน 2554

หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 12 กันยายน 2554 16:50 แก้ไข: 13 กันยายน 2554 14:36 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.237.97.64
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ