นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1888
ความเห็น: 0

(ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2555

แผนปฏิบัติงานด้านบริการวิชาการที่ดำเนินการตามวงจร PDCA เพื่อมุ่งเน้นแก้ไขปัญหาของสังคมและชุมชนในพื้นที่ภาคใต้

       หน่วยบริการวิชาการเชิงวิศวกรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2555 ตามกระบวนการของ PDCA โดยดำเนินการจัดทำแผนงาน (P) ซึ่งใช้กระบวนการทบทวนแผนการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมา ประกอบกับการนำเอาแผนกลยุทธ์ของคณะฯ และนโยบายงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยฯ และคณะฯ รวมถึงข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน (ปีการศึกษา 2553) นำมาจัดทำร่างแผนการปฏิบัติงานโดยกระบวนการระดมสมองของผู้เกี่ยวข้องหลายๆส่วน ตั้งแต่ระดับผู้บริหารคณะฯ หัวหน้ากลุ่มงานฯ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2554 เพื่อจัดทำร่างแผนปฏิบัติงานร่วมกัน และนำเสนอผ่านความเห็นชอบร่างแผนดังกล่าว ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการประจำคณะฯ เพื่อเห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2554 ที่ผ่านมา ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการสรุปข้อมูล แนะนำเสนอผู้บริหารคณะฯ เพื่ออนุมัติใช้แผนปฏิบัติงานดังกล่าว เพื่อนำแผนไปปฏิบัติ (D) ต่อไป

    สำหรับกิจกรรม/โครงการเพื่อให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมในปีงบประมาณ 2555 นี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้มุ่งเน้นการสร้างความเชื่อมั่นด้านขีดความสามารถของผู้ให้บริการ ต่อกลุ่มเป้าหมาย โดยมีกิจกรรมหลักๆ ดังนี้

      1. กิจกรรมแนะนำศักยภาพความเชี่ยวชาญและความพร้อมแก่กลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค์ เพื่อสำรวจและรับทราบปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย ปัญหาของชุมชน สู่การรับงานบริการวิชาการ หรือเพื่อการวิจัย โดยกลุ่มเป้าหมายคือ พท.จังหวัดสงขลา และ พท.ใกล้เคียง ซึ่งเป็นผลจากผลข้อเสนอแนะจาก กก.ประเมินคุณภาพภายใน และเป็นการปรับกลยุทธ์ด้านการบริการวิชาการให้เป็นเชิงรุกมากขึ้น 

      2. กิจกรรมพบปะเครือข่ายที่ปรึกษา (ทั้งภายในและภายนอกองค์กร) วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้มแข็งและรองรับการรับงานบริการวิชาการเพื่อให้บริการวิชาการแก่สังคมและชุมชนในพื้นที่ภาคใต้ที่ตรงกับความต้องการ/ปัญหาอย่างแท้จริง

      3. กิจกรรมให้บริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน (แบบให้เปล่าด้านวิศวกรรมศาสตร์) และจัดกิจกรรมร่วมกับองค์กรวิชาชีพอื่นๆ วัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ด้อยโอกาส และเพื่อเพิ่มความหลากหลายด้านการให้บริการวิชาการด้านวิศวกรรมศาสตร์

     4. กิจกรรมเสวนาพบปะบุคลากรในแต่ละสาขาความเชี่ยวชาญ วัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการจัดตั้งทีมบริการวิชาการ (รุ่นใหม่) 

     5. กิจกรรมจัดทำฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ และฐานข้อมูลเครือข่ายที่ปรึกษาด้านบริการวิชาการภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย วัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมด้านเครื่องมือในการให้บริการวิชาการ และเพื่อสำรวจ Demand Size และ Supply Size ในการรองรับงานบริการวิชาการ

     6. กิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตร Public Training ตามแผนงานของคณะฯ และกิจกรรมอบรมหลักสูตรให้กับหน่วยงานต่างๆ ในลักษณะ In-house Training 

 

 

หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 13 ตุลาคม 2554 10:14 แก้ไข: 13 ตุลาคม 2554 10:17 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 คนธรรมดา, และ 2 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.239.33.139
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ