นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2798
ความเห็น: 0

1. แผนงาน/โครงการ สร้างความเชื่อมั่นด้านขีดความสามารถของผู้ให้บริการ ปี งปม.55

1. แผนงาน/โครงการ สร้างความเชื่อมั่นด้านขีดความสามารถของผู้ให้บริการ ปี งปม.55 ผลการปฏิบัติงานด้านบริการวิชาการที่ดำเนินการตามวงจร PDCA เพื่อมุ่งเน้นแก้ไขปัญหาของสังคมและชุมชนในพื้นที่ภาคใต้

แผนปฏิบัติงานหน่วยบริการวิชาการเชิงวิศวกรรม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปี 2555


ความท้าทายที่ 1 :  ขาดความเชื่อมั่นจากผู้รับบริการ 
(ความสามารถและความรวดเร็ว)

 

1.แผนงานสร้างความเชื่อมั่นด้านขีดความสามารถของผู้ให้บริการ

กิจกรรมหลัก
1.1 จัดตั้งทีมบริการวิชาการ โดยมีชื่อสมาชิกในทีมซึ่งมีผลต่อการพัฒนาคนรุ่นใหม่
     1.1.1 สำรวจสาขาความเชี่ยวชาญ และความสนใจในการทำงานบริการวิชาการ

      เป้าหมาย : มีฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญด้านบริการวิชาการ 1 ฐาน

      ผลการดำเนินงาน : อยู่ระหว่างดำเนินการ (คุณเสาวลักษณ์กำลังดำเนินการรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม)

     1.1.2 จัดทำฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญและฐานข้อมูลเครือข่ายที่ปรึกษาด้านบริการวิชาการภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และความพร้อมด้านเครื่องมือในการให้บริการวิชาการ
เป้าหมาย : มีฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญและข้อมูลเครือข่ายที่ปรึกษาด้านบริการวิชาการจำนวน 12 ครั้ง/ปี

      ผลการดำเนินงาน : อยู่ระหว่างดำเนินการ (คุณเสาวลักษณ์และคุณนิษฐกานต์กำลังดำเนินการรวบรวมข้อมูล)

    1.1.3 จัดกิจกรรมเสวนาพบปะบุคลากรในแต่ละสาขาความเชี่ยวชาญ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดตั้งทีมบริการวิชาการ

    เป้าหมาย : จำนวน 4 ครั้ง/ปี

    ผลการดำเนินงาน : 
     ครั้งที่ 1/55 
จัดกิจกรรมเสวนาพบปะบุคลากรด้านบริการวิชาการแล้วเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2554 โดยมีหัวข้อเสวนาคือ "ทำบริการวิชาการแล้วได้อะไร??"

    

   

  ครั้งที่ 2/55 (เดือนกุมภาพันธ์ 2555 ยังไม่ได้ดำเนินการ)
ครั้งที่ 3/55 (เดือนพฤษภาคม 2555 ยังไม่ได้ดำเนินการ)
ครั้งที่ 4/55 (เดือนสิงหาคม 2555 ยังไม่ได้ดำเนินการ)     

1.2 ประชาสัมพันธ์และรายงานผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

     1.2.1 จัดทำฐานข้อมูล E-mail ของสถานประกอบการในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ
      เป้าหมาย : มีฐานข้อมูล E-mail ของสถานประกอบการอย่างน้อย 100 แห่ง

      ผลการดำเนินงาน (รอข้อมูลการรายงานผลจากคุณนิษฐกานต์)
     http://www.acaser.eng.psu.ac.th/ASO/customer/login.php

     1.2.2 จัดกิจกรรมแนะนำศักยภาพความเชี่ยวชาญและความพร้อมแก่กลุ่มเป้าหมาย และสำรวจพร้อมรับทราบปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย
เป้าหมาย : จำนวน 8 ครั้ง/ปี

      ผลการดำเนินงาน 
ครั้งที่ 1/55 ดำเนินการแล้วเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2554 ณ บริษัทสยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู้ดส์ จำกัด 


ครั้งที่ 2/55 (แผนเดือนธันวาคม 54 - โดยขอเลื่อนจากเดือนธันวาคม 54 ออกเป็นเดือนมกราคม 55 แทน โดยอยู่ในระหว่างการติดต่อโรงงาน/หน่วยงานเพื่อเข้าพบปะผู้บริหารหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้อง)
ครั้งที่ 3/55 (แผนเดือนกุมภาพันธ์ 55 - ยังไม่ได้ดำเนินการ)
ครั้งที่ 4/55 (แผนเดือนมีนาคม 55 - ยังไม่ได้ดำเนินการ)
ครั้งที่ 5/55 (แผนเดือนพฤษภาคม 55 - ยังไม่ได้ดำเนินการ)
ครั้งที่ 6/55 (แผนเดือนมิถุนายน 55 - ยังไม่ได้ดำเนินการ) 
ครั้งที่ 7/55 (แผนเดือนสิงหาคม 55 - ยังไม่ได้ดำเนินการ)
ครั้งที่ 8/55 (แผน
เดือนกันยายน 55 - ยังไม่ได้ดำเนินการ)    

1.2.3 ส่งข่าวสารประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มเป้าหมาย

      เป้าหมาย : เดือนละ  1 ครั้งตลอดทั้งปี

      ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการประชาสัมพันธ์ข่าวสารหลักสูตรการฝึอบรมประจำปี 2555 โดยจัดส่งไปยังโรงงานอุตสาหกรรมและส่งไปยังบุคลากรในมหาวิทยาลัยทั้งหมด ผ่านช่องทาง E-mail Group และผ่านช่องเว็บไซต์กลุ่มงานฯ เว็บไซต์คณะวิศวฯ และเว็บไซต์มหาวิทยาลัยแล้ว และ Share psu
    แหล่งที่มาของข้อมูล 
   1. http://www.acaser.eng.psu.ac.th/content/ 
       (ตารางอบรม)  
   2. http://www.acaser.eng.psu.ac.th/content/course_tr.html 
      (หลักสูตรอบรมตามสาขาความเชี่ยวชาญ) 
   3. http://www.psu.ac.th/node/3449 
      (ข่าวอบรม/สัมมนา)
   4. http://share.psu.ac.th/blog/academics-aso 
      (บริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์)

1.3 การสร้างเครือข่ายในงานบริการวิชาการ

   1.3.1 จัดกิจกรรมพบปะเครือข่ายที่ปรึกษา(ทั้งภายในและภายนอกองค์กร)
      เป้าหมาย : จำนวน 3 ครั้ง/ปี 

      ผลการดำเนินงาน 
      ครั้งที่ 1/55 ดำเนินการแล้ว โดยได้จัดกิจกรรมร่วมพบปะที่ปรึกษาภายใน กับ สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง วิทยาเขตหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2554 ณ ห้องประชุมกลุ่มงานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ ชั้น 5 อาคารวิจัยวิศวกรรมประยุกต์สิรินธร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ.

 

ครั้งที่ 2/55 (แผนเดือนพฤษภาคม 55) ดำเนินการแล้ว โดยได้จัดกิจกรรมพบปะที่ปรึกษาภายใน ร่วมกับ วิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2554 ณ ห้องประชุมกลุ่มงานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ ชั้น 5 อาคารวิจัยวิศวกรรมประยุกต์สิรินธร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ.


ครั้งที่3/55 (แผนเดือนกันยายน 55) ดำเนินการแล้ว โดยได้จัดกิจกรรมพบปะที่ปรึกษาภายนอก ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีการลงนามบันทึกความเข้าใจ MOU ด้านบริการวิชาการร่วมกัน เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2554 ณ ห้องประชุมระเบียงบรรณ อาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์


กลับสู่หน้าหลัก

                       ข้อมูลรายงานผล ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2554   

หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 01 ธันวาคม 2554 11:26 แก้ไข: 21 ธันวาคม 2554 10:31 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 ใยมะพร้าวน้องใยไหม.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.239.192.241
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ