นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

คนธรรมดา
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 5 · ผู้ติดตาม: 22

Page Visits: 1688
comment: 4

การเคารพธงชาติและเพลงชาติ

ผมนั้นได้ข้อมูลที่ดูเหมือนจะไม่แน่ชัดเรื่องการเคารพธงชาติว่า ต้องยืนตรงเมื่ออยู่กลางแจ้ง แต่ไม่ต้องยืนตรงเมื่ออยู่ในร่ม

 

และก็มีความสับสนอีกว่าการเคารพธงชาติกับเพลงชาติเป็นเรื่องเดียวกันหรือไม่

 

ผมก็ขี้เกียจสืบค้นละครับว่าอะไรคือข้อกฎหมายที่ถูกต้อง เพราะบางครั้งการประพฤติตามกติกาสังคมอาจดีกว่า

 

ก็ไปพบว่ามีการเขียนเรื่องมารยาทคนไทยไว้ใน http://www.openbase.in.th/node/10157 ที่บอกไว้ว่า

 

มารยาทคนไทย

1. มารยาทในการแสดงความเคารพต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

  • มารยาทในการแสดงความเคารพต่อชาติ

ชาติคือสิ่งที่ทุกคนต้องรักและเทิดทูน   เพราะเป็นสิ่งซึ่งแสดงถึงความเป็นเอกราช เป็นอิสระและความปลอดภัยในชีวิต ทุกคนจึงรักและหวงแหนชาติของตน     คนไทยรับรู้เรื่องชาติของเราได้จากประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี สัญลักษณ์อีกอย่างที่สำคัญของชาติ คือ  ธงชาติ ธงชาติเปรียบเสมือนเป็นตัวแทนของชาติในการติดต่อกับประเทศอื่น ๆ การร้องเพลงชาติก็เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความยึดมั่น ความผูกพัน ความภาคภูมิใจที่มีต่อประเทศชาติของตน

การเคารพชาติและธงชาติ
คนไทยแสดงความเคารพธงชาติด้วยการยืนตรงเมื่อได้ยินเสียงเพลงชาติ และพูดถึงชาติในลักษณะที่ยกย่องไม่ลบหลู่ดูหมิ่นชาติของตน

 

ก็ยังไม่ชัดในเรื่องการทำความเคารพเมื่อได้ยินเพลงชาติไทยนะครับ

 

และอีกแหล่งหนึ่ง http://www.oknation.net/blog/napatbeam/2008/01/28/entry-5

 

๔)  การยืนแสดงความเคารพเมื่อมีการบรรเลงเพลงเคารพ เพลงเคารพได้แก่เพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงมหาฤกษ์ และเพลงมหาชัย
           เมื่อได้ยินเพลงสรรเสริญพระบารมีให้ยืนขึ้นแล้วระวังตรง หันหน้าไปทางพระองค์ท่านหรือพระบรมฉายาลักษณ์หรือประธานที่ชวนเชิญถวายพระพร ในขณะนั้น ให้ยืนตรงอยู่จนจบเพลง ถ้าเป็นการบรรเลงที่ปรากฏพระองค์ต้องถวายความเคารพเมื่อเห็นพระองค์ครั้ง หนึ่ง
           เมื่อได้ยินเพลงชาติ ให้ยืนระวังตรง จนจบเพลง แล้วจึงเปลี่ยนอิริยาบถ เป็นอย่างอื่นแล้วแต่กรณี
           เมื่อได้ยินเพลงมหาฤกษ์ ซึ่งใช้ในการเริ่มพิธีสำคัญ ๆ ให้ยืนขึ้น อย่างสุภาพหันหน้าไปทางประธานในพิธี เมื่อจบเพลงแล้วจึงเปลี่ยนอิริยาบถเป็นอย่างอื่นแล้วแต่กรณี
           เมื่อได้ยินเพลงมหาชัย ซึ่งใช้แสดงความเคารพต่อพระบรมวงศานุวงศ์ ควรปฏิบัติเช่นเดียวกับได้ยินเสียงเพลงสรรเสริญพระบารมี

 

โดยทั่วไปเวลาเราอยู่บ้านได้ยินเพลงชาติไทยจากทีวีก็มักจะเฉย ๆ ไม่ได้แสดงความเคารพ แต่หากนั่งอยู่ในที่สาธารณะ เช่น โรงอาหารที่มีเสียงเพลงชาติดังมาจากทีวี เราควรทำเช่นใด?

 

ผมไม่รู้ว่าที่ถูกต้องควรทำเช่นใดครับ แต่ก็ลุกขึ้นยืนตรงตามนักศึกษาที่เขายืนตรงเหมือนกัน เรื่องความถูกต้องก็ยกเว้นไว้ก่อน การแสดงความเคารพชาติก็ไม่ได้เป็นเรื่องยากเมื่อเราสามารถแสดงออกได้

 

ผม..เอง (แมวก็มั่ว ๆ ไป)

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 20 ตุลาคม 2558 09:03 แก้ไข: 20 ตุลาคม 2558 09:03 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
Flowers
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 panyarak, และ 4 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

comment

พระราชบัญญัติธง พ.ศ. ๒๕๒๒

หมวด ๙ การใช้ ชัก หรือแสดงธง
มาตรา ๔๕ การใช้ ชัก หรือแสดงธงที่มีความหมายถึงประเทศไทยหรือชาติไทยตามมาตรา ๕ ให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

หมวด ๑๐ บทกำหนดโทษ
มาตรา ๔๘ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๔๕ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่พันบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ


ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการใช้ การชัก หรือการแสดงธงชาติและธงของต่างประเทศในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๒๙

อาศัยความตามมาตรา ๔๕ และมาตรา ๔๖ วรรคสี่แห่งพระราชบัญญัติธง พ.ศ. ๒๕๕๒๒ สำนักนายกรัฐมนตรีจึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

ส่วนที่ ๗
การทำความเคารพธงชาติ

ข้อ ๒๙ เมื่อเห็นการชักธงชาติขึ้นและลงจากเสาธงในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) ตามเวลาปกติที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๕
(๒) เมื่อมีการชักธงชาติขึ้นและลงในพิธีการต่าง ๆ ให้แสดงความเคารพโดยการยืนตรงหันไปทางเสาธง อาคาร หรือสถานที่ที่มีการชักธงชาติขึ้นและลงจนกว่าจะเสร็จการ
    ในกรณีที่ได้ยินเสียงเพลงชาติหรือสัญญาณการชักธงชาติจะเห็นหรือไม่เห็นการชักธงชาติก็ตาม หรือในกรณีอยู่ในอาคารหรือยานพาหนะที่ไม่สามารถยืนแสดงความเคารพได้ ให้แสดงความเคารพโดยการหยุดนิ่งในอาการสำรวมจนกว่าการชักธงชาติหรือเสียงเพลงชาติหรือสัญญาณการชักธงชาติจะสิ้นสุดลง
    สำหรับข้าราชการฯ ...

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการใช้ การชัก หรือการแสดงธงชาติ และธงของต่างประเทศในราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๑๕ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้ การชัก หรือการแสดงธงชาติ และธงของต่างประเทศในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๒๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

ข้อ ๑๕ ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นของรัฐประดับธงชาติไว้ในสถานที่อันควรในบริเวณที่ทำการทุกวันและตลอดเวลา
    นอกเหนือจากกรณีตามวรรคหนึ่ง ถ้าต้องการชักธงชาติขึ้นและลง ณ อาคารสถานที่หรือบริเวณใด โดยปกติให้เป็นไปตามกำหนดเวลาดังต่อไปนี้
(๑) ชักขึ้นเวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา
(๒) ชักลงเวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา
สำหรับอาคารสถานที่และยานพาหนะฝ่ายทหาร ให้ปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อบังคับของทหาร
.......


อิอิอิ

 

เราเอง

ขอบคุณครับน้าโป้ง

ฮา...เรียนมาสำนักเดียวกับอาจารย์ค่ะ ว่าถ้าอยู่ในร่มไม่ต้องยืนตรง แต่สำหรับตัวเองสิ่งที่ทำอัตโนมัติเมื่อได้ยินเพลงชาติ คือสงบนิ่งและร้องในใจไปด้วยทุกโอกาสที่ทำได้ 

Ico48
ชีวัน [IP: 110.77.153.118]
15 Febuary 2016 07:13
#104694

แนะนำเพิ่มเติมประวัติเพลงชาติไทยมีเรื่องราวความเป็นมามากมายเลยทีเดียว

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 3.215.79.116
Message:  
Load Editor
   
Cancel or