นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
Ico64
รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 6

อ่าน: 2365
ความเห็น: 0

การขับเคลื่อน การเรียนรู้สำหรับศตวรรษที่ 21 ไปสู่นักศึกษา

นักศึกษาคือ พระเอก ในกระบวนการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21

การขับเคลื่อน การเรียนรู้สำหรับศตวรรษที่ 21 ไปสู่นักศึกษา

การนำ สิ่งใหม่/วิธีการใหม่ หรือ อะไรที่ใหม่ๆ เข้ามาใช้ คงไม่ง่ายถ้าไม่ได้ทำความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่นกัน การนำแนวคิด วิธีการ หรือกระบวนการสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เข้ามาจัดการเรียนการสอนกับนักศึกษา ซึ่งเป็น ผู้ที่มีบทบาทสำคัญที่สุดในการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางดังกล่าว เราคงต้องทำความเข้าใจกับนักศึกษาด้วย อย่างน้อยใน 2 ประเด็น คือ ประเด็นแรก คือการสร้างแรงบันดาลใจและ ประเด็นที่ 2 คือ การให้นักศึกษาได้รับรู้หรือเข้าใจในกระบวนการการจัดการเรียนการสอนสำหรับศตวรรษที่ 21

1. สร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษา เพื่อให้พร้อมสำหรับการเรียนรู้สำหรับศตวรรษที่ 21

ในการจัดการเรียนการสอนสำหรับการเรียนรู้สำหรับศตวรรษที่ 21 ไม่ว่าจะเป็นการเรียนการสอนแบบ Active Learning การเรียนการสอนแบบ ห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) ให้ประสบความสำเร็จนั้น ต้องให้ความสำคัญกับผู้เรียน ดังนั้นสิ่งแรกที่ต้องทำคือ จะต้องทำความเข้าใจกับนักศึกษา ให้เห็นความสำคัญหรือความจำเป็นในการที่อาจารย์จะจัดการเรียนการสอนโดยวิธีการเหล่านี้โดยชี้ให้เห็นเป้าหมายสุดท้ายคือ เพื่อ อนาคตของนักศึกษาที่ต้องดำรงชีวิตอยู่ศตวรรษที่ 21 ที่สังคมโลกต้องการคนที่มี Skill (ทักษะ) มากกว่าคนที่มีความรู้ หรือสังคมต้องการ คนดี มากกว่าคนเก่ง นั่นเอง การเรียนการสอนแบบเดิมจะไม่สามารถพัฒนานักศึกษาไปสู่จุดหมายนั้นได้ การจบการศึกษาออกไปแบบเดิมๆ นักศึกษา จะเสียโอกาสและจะไม่สามารถก้าวทันคนอื่นๆ ในสังคมในศตวรรษที่ 21 ได้

2. ให้ความรู้แก่นักศึกษาถึงวิธีการสอนของครูอาจารย์ที่สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21

การจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทั้ง Active learning และ Flipped Classroom ดูแล้วต้องมีการทำงานเป็นทีมระหว่าง นักศึกษาด้วยกัน นักศึกษากับผู้สอน หรือระหว่าง นักศึกษา ผู้สอน และสังคมหรือชุมชน ซึ่งจะมีบทบาทเข้ามาช่วยพัฒนาทักษะที่ต้องการนอกเหนือจาก Core Subjects ดังนั้นการแนะนำให้นักศึกษาได้เข้าใจถึงขั้นตอน กระบวนการ หรือวิธีการ ของการจัดการเรียนการสอนแบบใหม่นี้จึงเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อนักศึกษาจะได้เห็นภาพรวมและบทบาทของนักศึกษา และอาจารย์ ว่าแต่ละคนมีบทบาทอะไร อย่างไร ก็จะช่วยให้การจัดการเรียนการสอนราบรื่นไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ได้

ที่ผ่านมานั้นหลายๆภาคส่วน ทั้งสถาบันการศึกษาและหน่วยงานสนับสนุนการศึกษาต่างๆ จะให้ความสำคัญกับการพัฒนาครู อาจารย์ ให้มีความรู้ความเข้าใจในทั้งสองประเด็นนี้ ซึ่งเชื่อว่าทำได้ไม่ยาก และครู/อาจารย์หลายๆ ท่านเริ่มเข้าใจและเริ่มใช้วิธีการสอนแบบใหม่นี้ไปแล้ว แต่หากผู้ที่สำคัญที่สุดในการจัดการเรียนการสอนแบบใหม่คือ “นักศึกษา” ไม่ตระหนัก ไม่เห็นความสำคัญ ไม่เห็นเป้าหมายไม่เห็นสิ่งที่เขาจะได้รับ โดยยังยึดติดอยู่กับการเรียนการสอนแบบเดิมๆ ที่คาดหวังว่าอาจารย์ต้องสอนมากๆ เพื่อนักศึกษาจะได้เรียนรู้มากๆ ทั้งๆ ที่ในความเป็นจริงแล้วยิ่งสอนมากความรู้ที่นักศึกษาได้รับและนำไปใช้ได้นั้นน้อยมาก ถ้าทั้ง นักศึกษาและอาจารย์ยังยึดติดอยู่กับความคิดเดิมๆ ความตั้งใจดีของอาจารย์หรือผู้บริหารประเทศ/สถาบันการศึกษาที่อยากเห็นการพัฒนาการเรียนการสอนของไทยไปสู่การเรียนรู้สำหรับศตวรรษที่ 21 ก็อาจจะได้ผลไม่เต็มที่ ในทางตรงกันข้ามถ้าทั้งอาจารย์และนักศึกษารับรู้ เข้าใจ และ เห็นว่า สิ่งที่เรากำลังจะช่วยกันนั้นคือ การสร้างอนาคตที่ดีให้กับตัวนักศึกษา เมื่อนักศึกษาเห็นความสำคัญและพร้อมที่จะเป็น “พระเอก” .ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบใหม่นี้ ก็จะมั่นใจได้ว่าการจัดการเรียนการสอนสำหรับศตวรรษที่ 21 จะสามารถขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพครับ

หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 25 กรกฎาคม 2557 17:27 แก้ไข: 25 กรกฎาคม 2557 17:27 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา, Ico24 ทดแทน, และ Ico24 ใยมะพร้าวน้องใยไหม.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.237.20.246
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ