นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Baby
Ico64
สิขเรศ แสงขำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 11 · ผู้ติดตาม: 4

(0) บทสัมภาษณ์คุณชำนาญ เถาสุวรรณ ผู้เกษียณอายุราชการ

คุณชำนาญ เถาสุวรรณ พนักงานประจำห้องทดลอง ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559 วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00-11.00 น. ณ ห้อง 362 ประวัติการทำงาน เริ่มทำงานเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2523 ได้เข... more »
Sections: ประวัติศาสตร์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By Baby   created: 03 August 2016 14:02 Modified: 09 August 2016 16:08 [ Report Abuse ]

(1) งานของเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนคนหนึ่งในมหาวิทยาลัย

1 วัน (จันทร์ที่ 27 มิ.ย. 2559) กับตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ณ ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วข.หาดใหญ่ แห่งนี้ มาดูกันค่ะว่าใน 1 วันฉันทำอะไรบ้าง - ให้บริการยืมครุภัณฑ์ให้กับนักศึกษาปริญ... more »
Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By Baby   created: 27 June 2016 16:19 Modified: 30 June 2016 15:20 [ Report Abuse ]

(0) ดร.สุรชาติ เพชรแก้ว รับรางวัล

ภาควิชาธรณีศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.สุรชาติ เพชรแก้ว อาจารย์ประจำภาควิชาธรณีศาสตร์ และผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนา ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลผลงานดีเด่น สาขาการบริการวิชาการ และอาจารย์ตัวอย่าง ด้านการบริการวิชาการ ของคณะทรัพยากรธรร... more »
Sections: บริหารทรัพยากรมนุษย์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By Baby   created: 14 March 2016 15:12 Modified: 14 March 2016 15:16 [ Report Abuse ]

(0) อินทรธนู

วันนี้ ทำบัตรใหม่ จึงขอแบ่งปันเรื่อง อินทรธนูและเครื่องหมายของข้าราชการ สำหรับถ่ายรูป โดยสามารถดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ ม.อ. แต่ไม่รู้จะใช้บัตรได้อีกเท่าไหร่ เพราะอีกไม่กี่เดือน ม.อ. จะเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับแล้ว ที่มา กองการ... more »
Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By Baby   created: 08 March 2016 14:04 Modified: 08 March 2016 14:05 [ Report Abuse ]

(1) เสียภาษี : หักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา

ปุจฉา : จากบุคลากรท่านหนึ่ง "สามารถหักลดหย่อนภาษีค่าบิดามารดาได้เท่าไหร่" วิสัชนา : สามารถหักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ได้คนละ 30,000 บาท ค่าลดหย่อนบิดามารดา กรณีผู้มีเงินได้และคู่สมรสที่มีเงินได้รวมคำนวณภา... more »
Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By Baby   created: 17 March 2015 15:35 Modified: 17 March 2015 15:38 [ Report Abuse ]

(1) เงินช่วยพิเศษ (ค่าทำศพ) ได้เท่าไหร่

ปุจฉา : ลูกจ้างประจำท่านหนึ่งสอบถามว่า "เงินค่าทำศพ" ได้เท่าไหร่? วิสัชนา : เงินช่วยพิเศษ กรณีข้าราชการ ลูกจ้างประจำ รวมถึงพนักงานมหาวิทยาลัย ถึงแก่ความตาย (ค่าทำศพ) จะได้รับ สามเท่าของเงินเดือน/ค่าจ้าง (เต็มเดือน) ระเบียบที่เกี่... more »
Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By Baby   created: 06 March 2015 13:42 Modified: 06 March 2015 13:46 [ Report Abuse ]

(0) ผู้มีสิทธิ์เสนอชื่ออธิการบดี

ปุจฉา : จากบุคลากรท่านหนึ่ง "ผู้ที่มีสิทธิ์เสนอชื่ออธิการบดี มีคุณสมบัติอย่างไร?" วิสัชนา : ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2553 ผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี ได้แก่ 1. ข้าราชการประจำ 2. พน... more »
Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By Baby   created: 11 Febuary 2015 15:05 Modified: 11 Febuary 2015 16:41 [ Report Abuse ]

(2) การลาคาบเกี่ยวในวันหยุดราชการ

การลาของบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในระบบ MIS-DSS นี้ https://dss.psu.ac.th/dss_person/ วันตรุษจีนที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นวันหยุดราชการประจำปีเพิ่มเติมสำหรับบุคลากรวิทยาเขตหาดใหญ่ และ ปัตตานี แต่ปฏิทินในระบบไม่ได้กำหนดให้เป็นวันหยุด ส... more »
Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By Baby   created: 09 Febuary 2015 16:20 Modified: 11 Febuary 2015 10:03 [ Report Abuse ]

(3) ขอ ผศ. รศ. ศ. ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง

ได้รับ E-mail จากหน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะทรัพยฯ แจ้งว่าทางหน่วยฯ ได้จัดทำข้อมูลในเว็บไซต์ เรื่อง การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ หรือ ขอ ผศ. รศ. ศ. ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง เรื่องนี้ต้องขยาย เพราะจะเป็นประโยชน์สำหรับอาจารย์ที่จะขอตำแหน่งสูงขึ้น ... more »
Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By Baby   created: 08 December 2014 10:47 Modified: 08 December 2014 10:49 [ Report Abuse ]

(4) TOR ออนไลน์

ตอนนี้ ข้อมูลในการทำงานหลาย ๆ อย่าง มหาวิทยาลัยจะขอให้คณะ/หน่วยงานส่งข้อมูลทางระบบออนไลน์ต่าง ๆ เช่น กรอกรายละเอียดของรายวิชา หรือ มคอ. ออนไลน์ ซึ่งเจ้าออนไลน์และระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลาย เช่น ระบบ E-mail ระบบ E-Document รวมทั้งระบบ Share P... more »
Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By Baby   created: 20 November 2014 10:39 Modified: 20 November 2014 10:48 [ Report Abuse ]