นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

BB
Ico64
จุฑามาศ บี ไพยรัตน์
นักวิชาการอุดมศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

อ่าน: 1301
ความเห็น: 0

สรุปกิจกรรมพบปะพูดคุยของ CoP ชุมชนนักฝึกอบรม ครั้งที่ 2 (ตอนที่ 2)

กว่าจะมาเป็นโครงการพัฒนาบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ และ บัณฑิตวิทยาลัย

          จาก บันทึกฉบับนี้ ดิฉันก็ได้เล่าสรุปกิจกรรมพบปะพูดคุยของ CoP ชุมชนนักฝึกอบรม ครั้งที่ 2 (ตอนที่ 1) พร้อมทั้งได้เล่าว่า กว่าจะมาเป็นโครงการพัฒนาบุคลากรของ ฝ่ายส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง นั้น ฝ่ายส่งเสริมฯ จะต้องมีขั้นตอนในการทำอย่างไร  และเกิดปัญหาอุปสรรคอะไรขึ้นบ้าง  สำหรับบันทึกฉบับนี้ ก็จะเป็นการเล่าประสบการณ์ในการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานที่เหลือกันคะ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา  ก็ขอเริ่มเลยนะคะ...

          สำหรับหน่วยงานต่อไปที่จะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ คือ คณะวิทยาศาสตร์  โดยมี พี่แป๊ด เป็นผู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ซึ่งพี่แป๊ดได้เล่าว่า การจัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ เป็นสิ่งที่จำเป็น  เนื่องจากทาง งานนโยบายและแผน ของคณะฯ ได้กำหนดไว้ว่า  ถ้าจะจัดโครงการพัฒนาบุคลากรโดยขออนุมัติใช้เงินรายได้ของคณะฯ   จะต้องกำหนดโครงการไว้ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้วย โดยโครงการที่จะจัดจะต้องสอดคล้องไปตามแผนกลยุทธ์ของคณะวิทยาศาสตร์  และจะต้องตอบสนองต่อองค์ประกอบคุณภาพ  ซึ่งในปีงบประมาณ 2552  ได้เสนอยอดเงินเพื่อที่จะจัดโครงการจำนวนเงิน 500,000 บาท  และได้รับเงินอนุมัติเต็มวงเงินที่ขอไป  โดยได้ทำการเสนอไปยังงานนโยบายและแผน  ซึ่งงานนโยบายและแผน ได้นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณา   และนอกจากนั้น  งานนโยบายและแผน ได้กำหนดไว้ด้วยว่า จะต้องแนบโครงการที่จะจัดฝึกอบรมฉบันที่เสร็จสมบูรณ์ ในการส่งแผนการจัดกิจกรรมฯด้วย แต่เนื่องจากโครงการบางโครงการ อาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการหรืองบประมาณต่างๆ จึงได้ขอเลื่อนกำหนดการส่งโครงการที่เสร็จสมบูรณ์ออกไปก่อน  

          ซึ่งโครงการแต่ละโครงการที่จัดขึ้นนั้น ส่วนใหญ่แล้ว พี่แป๊ด จะเป็นคนคิดว่าจะจัดโครงการอะไร โดยจะมีการเรียกประชุมหัวหน้างาน เพื่อขอความเห็นชอบและเสนอคณะกรรมการประจำคณะฯ เพื่อพิจารณา  ถ้าคณะกรรมการประจำคณะฯเห็นชอบ ก็จะกำหนดไว้ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้วย  และในปีงบประมาณ 2552 นี้ การจัดฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ในหลักสูตรต่างๆ ทางผู้บริหารได้มอบหมายให้ หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดโครงการ
  
          สำหรับ วามยากลำบากในการจัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากร คือ ช่วงเวลาที่จะจัดกิจกรรม เนื่องจากสามารถจะจ้ดกิจกรรมได้เฉพาะในช่วง summer (ตั้งแต่ ม.ย.-มิ.ย.)  เพราะเคยลองจัดฝึกอบรมนช่วงอื่นแล้ว แต่มีการตำหนิมาว่าทำมัยถึงจัดในช่วงดังกล่าว เพราะบุคลากรส่วนใหญ่จะไม่ว่างกัน...  
          หลังจากที่ทางคณะฯ ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆแล้ว ก็จะมีการสรุปผลการจัดกิจกรรมทุกกิจกรรม และรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ เพื่อทราบด้วย

          และ พี่แป๊ด ก็ได้พูดเสริมอีกว่า ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะทราบถึงแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรของฝ่ายส่งเสริมฯ เพราะจะได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับวิทยากร และหากมีโครงการใดที่น่าสนใจ ทางคณะวิทยาศาสตร์ ก็จะได้จัดโครงการดังกล่าว ให้แก่บุคลากรในคณะฯและ share ค่าใช้จ่ายร่วมกัน

          นอกจากนี้ ทางคณะวิทยาศาสตร์ ก็ได้จัดฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ โดยไม่ขอเบิกเงินงบประมาณด้วย  เช่น การสอนเปิดบล็อก,ตกแต่งบล็อก,สอนใช้โปรแกรม  Mind manager  เป็นต้น

          ซึ่งหลังจากที่ พี่แป๊ด ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ของตนเองแล้วนั้น พี่หงส์ ก็ได้สอบถาม พี่เมตตา ว่า ในการเชิญวิทยากรจากส่วนกลางนั้น จะพบเจอปัญหาอะไรบ้าง  ซึ่ง พี่เมตตา ตอบว่า  สำหรับปัญหาที่พบเจอจะเป็นปัญหาในเรื่องของเวลา บางครั้งวิทยากรก็จะว่างไม่ตรงกับที่จะจัดโครงการ จึงต้องคิดเวลาเผื่อไว้เป็นแผน 1 และ แผน 2 สำรองเอาไว้ แต่ถ้าหากเกิดกรณีที่วิทยากรไม่ว่างจริงๆ ก็จะรอเวลาที่วิทยากรว่าง แล้วค่อยจัดโครงการดังกล่าว

          พี่หงส์ ได้สอบถาม พี่เมตตา เกี่ยวกับกรณีที่วิทยากรจะต้องมาพักค้างคืน ว่า จะต้องมีวิธิการและขั้นตอนการติดต่ออย่างไรบ้าง  ซึ่ง พี่เมตตา ตอบว่า จะต้องสอบถามวิทยากรก่อนว่าท่านมีโรงแรมที่พักประจำหรือไม่  ถ้าไม่มีก็ต้องจัดหาห้องพักให้กับวิทยากร โดยคำนึงถึงราคาที่เหมาะสม,ความปลอดภัย และเดินทางสะดวก  ซึ่ง พี่แป๊ด ได้กล่าวเสริมว่า ควรจะสอบถามท่านวิทยากรด้วยว่า จะพักโรงแรมที่เป็นแหล่ง shopping หรือไม่ เพราะบางท่านก็ต้องการจะไปเดินเลือกซื้อของฝากด้วย

          ซึ่ง พี่หงส์ ได้สอบถามต่ออีกว่า ในการติดต่อวิทยากร    จะต้องแจ้งเกี่ยวกับค่าตอบแทนก่อนหรือไม่ ซึ่ง พี่เมตตา ได้ตอบว่า จะต้องคุยเรื่องค่าตอบแทนกันก่อนเสมอ เพราะจะได้ตกลงกันตั้งแต่เริ่มต้น
นอกจากนั้น พี่หงส์ ยังสอบถาม พี่แป๊ด ว่า ถ้าหน่วยงานอื่นๆจะขอใช้ห้องประชุมของคณะวิทยาศาสตร์  จะมีค่าใช้จ่ายหรือไม่  ซึ่ง พี่แป๊ด ได้ตอบว่า  จะมีต่าใช้จ่ายตามประกาศอัตราการขอใช้ห้องประชุมสัมมนาคณะวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้ หากหน่วยงานมีความจำเป้นด้านงบประมาณ ก็ให้ทำเรื่องขอความอนุเคราะห์ยกเว้นค่าใช้จ่ายบางส่วนได้ ซึ่ง คณะวิทยาศาสตร์ จะรับไปพิจารณาก่อน  และจะรับผิดชอบในการสั่งซื้ออาหารกลางวันและอาหารว่างเอง 

          พี่แป๊ด เล่าว่า  ในปีงบประมาณ 2552 ทางคณะวิทยาศาสตร์ จะนัดประชุมคณะกรรมการ เพื่อพูดคุยกันว่าจะจัดโครงการอะไรบ้าง  โดยพี่เมตตา กล่าวเสริมว่า สำหรับในส่วนของมหาวิทยาลัยฯ ก็จะเชิญ รองคณบดีที่รับผิดชอบด้านพัฒนาบุคลากร จากคณะฯ/หน่วยงานต่างๆ มาประชุมด้วย เพื่อที่จะแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการเป็นเจ้าภาพจัดโครงการต่างๆ โดยให้บุคลากรจากคณะอื่นๆ เข้าร่วมการอบรมด้วย  ซึ่งจะเป็นการจัดอบรมแบบเครือข่าย

          พี่เมตตา แจ้งว่า ทางมหาวิทยาลัยฯ จะกำหนดจัดโครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษ  ให้กับ  เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ของทุกคณะ/หน่วยงาน  ซึ่งจะไปเข้าแคมป์ฝึกภาษาอังกฤษกัน ซึ่งถ้าบุคลากรท่านอื่นๆที่คณะประสงค์จะให้เข้าร่วม ก็สามารถแจ้งชื่อได้ 

          นอกจากนี้ พี่เมตตา ได้แจ้งว่า ถ้าต่อไปชุมชนนักฝึกอบรมเข็มแข็ง และเป็นเครือข่ายมากขึ้น ก็จะขออนุมัติในการนำบุคลากรไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ด้วย

          สำหรับท่านสุดท้ายที่ได้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ก็คือ พี่หงส์ จากบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่ง พี่หงส์ กล่าวว่า แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัย เกิดขึ้นได้นั้น จะประกอบด้วยปัจจัย 2 อย่าง คือ 1.ดูทิศทางของมหาวิทยาลัย    2.สำรวจความต้องการของบุคลากร  โดยแต่งตั้งกรรมการที่จะดูแลเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร  โดยจะทำหน้าที่ในการพิจารณาว่าจะจัดฝึกอบรมหลักสูตรใด โดยพิจารณาจากการประเมินคุณภาพของบัณฑิตวิทยาลัย ถ้าข้อบ่งชี้ตัวใดได้คะแนนต่ำ  ก็จะจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับเรื่องนั้น  ซึ่งจะพยายามจัดฝึกอบรมต่างๆเอง  

          พี่แป๊ด ได้เล่าให้ฟังว่า สำหรับ คณะวิทยาศาสตร์  ได้กำหนดในการประเมินผลปฏิบัติงาน (TOR) ว่า  บุคลากร 1 คน จะต้องเข้าอบรมอย่างน้อย 1 ครั้ง ต่อปี  ซึ่งถ้าบุคลากรในหน่วยใด เข้าอบรมไม่ถึงตามที่กำหนด  หัวหน้าหน่วยก็จะถูกตัดคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงาน (TOR) ออกไป 5  คะแนน...

          ก็จบไปแล้วนะคะ สำหรับสรุปกิจกรรมพบปะพูดคุย ของ CoP ชุมชุมนักฝึกอบรม ในครั้งที่ 2 สำหรับการพบปะพูดคุยในครั้งต่อไป จะเป็นวันเวลา และสถานที่ใด นั้น คงต้องเรียนถาม พี่เมตตา ก่อนคะ ว่าจะสะดวกวันไหน  แต่ถึงยังงัยดิฉันก็จะสรุปกิจกรรมแล้วนำมาเล่าให้ทุกท่านได้ทราบอีกแน่นอนคะ..พบกันใหม่ในบันทึกฉบับต่อๆไปคะ
  

 

created: 07 January 2009 13:04 Modified: 08 January 2009 12:58 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.85.214.125
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ