นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 932
ความเห็น: 0

อย่าสับสนกับสารพัดศัพท์ CSR-CSV-SE-ESG-SD / ดร.สุวัฒน์ ทองธนากุล

ผมเคยเจอคนบ่นว่า ทุกวันนี้มีคำย่อ คำเรียกเกี่ยวกับ หลักในการ

บริหารเพิ่มขึ้นมาให้รับรู้มากมาย ว่ากันเฉพาะที่เกี่ยวกับหลักความ

รับผิดชอบต่อสังคม หรือ Corporate Social Responsibility ที่

เริ่มด้วย CSR แล้วต่อยอดแตกแขนงเป็นคำใหม่ก็เพิ่มขึ้นเป็น

ระยะๆ แต่ก็อย่าเพิ่งสับสนเลยครับ
       

    เพราะถ้าบริหารงาน อย่างมีแผนมีกลยุทธ์ การได้เรียนรู้หลักคิดและวิธี

ปฏิบัติในเรื่องที่สำคัญและอยู่ในกระแส ปัจจุบันหากทำความเข้าใจแล้ว

นำไปประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ การเรียกคำย่อให้จำง่ายแม้หลักการ

อาจจะใกล้เคียงก็กลับจะช่วยไม่ให้สับสน

อย่าสับสนกับสารพัดศัพท์ CSR-CSV-SE-ESG-SD / ดร.สุวัฒน์ ทองธนากุล

อย่างคำว่า CSR คนทั่วไปมักรับรู้และกล่าวถึงแค่เป็นกิจกรรมช่วยเหลือสังคม

ประเภทแจกทุนการศึกษา แจกสิ่งของ หรือไปช่วยปลูกต้นไม้ ทั้งๆที่ตัว S คือสังคม

หรือ Social นั้น ควรมองให้ชัดว่าต้องคำนึงถึงคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีโอกาสรับ

ผลกระทบ ทั้งบวกและลบจากการดำเนินงาน
       

คนหรือองค์กรที่มีหลักคิดเกี่ยวกับ CSR จึงมี “รากแก้วความดี” หรือจุดยืนพื้นฐาน

ของการใฝ่ดี และสร้างผลงานที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และมีคุณธรรมในการ

ดำเนินงาน

       ดังนั้นแม้จะมีศัพท์เพิ่มขึ้นในวงการที่เกี่ยวข้องกับ CSR แต่ก็ขอให้มองว่าช่วย

ขยายความให้เห็นภาพการต่อยอดหรือแตกแขนงออกไป

       อย่างในการดำเนินกิจการไม่ว่าภาครัฐหรือเอกชนก็ตาม บทบาทหรือกิจกรรมที่

เป็นการแสดงออกถึงความรับผิดชอบหรือสร้างผลดีต่อสังคม ซึ่งรวมถึงสิ่งแวดล้อม

ด้วย

       CSR -in-process คือความรับผิดชอบที่ต้องมีใน กระบวนการทำงานตาม

ภารกิจ หมายความว่าตั้งแต่การวางแผน การจัดหาทรัพยากร กระบวนการผลิต จน

ถึงการจัดส่งสินค้าหรือบริการ ล้วนต้องซื่อสัตย์สุจริตคำนึงถึงการสร้างสิ่งที่มีคุณค่า

ต่อฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมทั้งไม่สร้างความเสียหาย

ต่อสิ่งแวดล้อม
       
       CSR-after-process คือกิจกรรมที่อยู่นอกกระบวนการ ธุรกิจ อาจเป็น

บทบาทต่อสังคมด้านต่างๆ ที่องค์กรเลือกทำเพื่อช่วยเหลือ อาจเป็นด้านการศึกษา

การพัฒนาเยาวชน การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และคุณภาพชีวิตชุมชน เป็นต้น

       ไมเคิล อี พอร์เตอร์ นักวิชาการด้านกลยุทธ์ แนะนำให้แสดงความรับผิดชอบ

ต่อสังคมด้วยกลยุทธ์เชิงรุกหรือเชิงป้องกันปัญหา เพื่อการสร้างคุณค่าต่อสังคมและ

สิ่งแวดล้อม ซึ่งจะดีกว่าการทำ “เชิงรับ” เมื่อเกิดปัญหาแล้ว จึงเป็น Strategic

CSR และเลือกทำกิจกรรมที่สอดคล้องกับสมรรถนะหรือความเชี่ยวชาญที่องค์กรมีก็

เป็น การสร้างความแตกต่างและเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

      

 CSV เป็นคำที่มีการอ้างอิงมากขึ้นในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมา ซึ่งพอร์เตอร์ได้ต่อยอด

แนวคิดเชิงกลยุทธ์จาก Strategic CSR ให้กลายเป็น Creating Shared Value

หรือ การสร้างคุณค่าร่วม คือโครงการที่ให้คุณประโยชน์ทั้งต่อองค์กรที่ทำและ

ชุมชนที่ได้รับผลดีควบคู่ไปพร้อมกัน
       

หัวใจสำคัญก็คือการใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะสนับสนุนกิจกรรมที่ ส่งผลดีต่อชุมชน

ให้เกิดกิจกรรมก่อเกิดรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ขณะที่ธุรกิจที่ทำเรื่องนี้ก็ได้

ผลลัพธ์เชิงธุรกิจเกิดขึ้นด้วย
      

 ตัวอย่างเช่น เนสท์เล่ ทำโครงการส่งเสริมการปลูกกาแฟพันธุ์ดี แก่เกษตรกรและรับ

ซื้อผลผลิตในราคาประกัน บริษัทบางจากฯ ส่งเสริมการจัดตั้งสหกรณ์และจัดส่ง

น้ำมันจากโรงกลั่นกับปั๊มน้ำมันชุมชน ขายให้สมาชิกสหกรณ์ เกิดผลตอบแทนแก่

ธุรกิจและชุมชน
      

 เป็นเรื่องน่ายินดีที่แนวความคิดเรื่องการดำเนินธุรกิจด้วยหลัก CSR มีความรับผิด

ชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมกลายเป็นกระแสโลกจุดยืนเช่นนี้คือ “รากแก้วความดี”

และเป็นปัจจัยสำคัญของกระบวนการ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือ SD

(Sustainable Development)
       

ในวงการลงทุนมืออาชีพหรือนักลงทุนสถาบัน ซึ่งต้องการผลตอบแทนที่มั่นคงและ

ยั่งยืน ก็ได้ตกผลึกเป็นเครื่องมือในการชี้วัดหลักทรัพย์ของ กิจการที่น่าเลือกลงทุน

โดยได้ข้อสรุป คือบริษัทที่มีจุดเด่นด้ายความยั่งยืนซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนทั้ง ESG
       

นั่นคือความต้องการของนักลงทุนที่ต้องการเลือกคบกับกิจการที่คำนึง ถึงการสร้าง

ผลดีต่อสิ่งแวดล้อม (Environmental) สร้างผลดีต่อสังคม (Social) และบริหาร

ด้วยหลักธรรมาภิบาล (Governance)
       

      ขณะที่ตลาดหลักทรัพย์ระดับโลกมีดัชนีความยั่งยืน หรือ DJSI ที่มี 13 บริษัท

ไทยติดอันดับด้วยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็ประกาศรายชื่อบริษัทจด

ทะเบียนที่มีความยั่งยืน หรือ TSI ส่วนสถาบันไทยพัฒน์ก็ได้ประเมินข้อมูลและ

ประกาศรายชื่อบริษัทที่มีความโดด เด่นด้าน ESG 100 บริษัทด้วย
       

       นี่เป็นทิศทางแนวโน้มของกระแสโลกที่ให้ความสำคัญต่อความรับ ผิดชอบต่อ

สังคมทั้งองค์กรธุรกิจที่ต้องตระหนักถึงหลัก ESG ที่เป็นปัจจัยสู่ “ความยั่งยืน” ขณะ

ที่ในตลาดก็เริ่มเกิดนักลงทุนเพื่อสังคม (Social Investment) คือ เลือกลงทุนใน

กิจการที่มี ESG ซึ่งมีจุดยืน CSR เป็น “รากแก้ว”

 

ที่มา http://www.manager.co.th/iBizChannel/


หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 25 มกราคม 2559 10:33 แก้ไข: 25 มกราคม 2559 10:33 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 LUX, Ico24 คนธรรมดา, และ 4 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.233.215.231
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ