นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1138
ความเห็น: 1

นำหลัก “ไคเซน” พยุงธุรกิจชุมชน โดย โตโยต้า

วันนี้ลองหาข้อมูลเกี่ยวกับ CSR ซึ่งได้รับคำแนะนำจากท่านผู้

อำนวยการว่าให้ลองดู CSR ของโตโยต้าซึ่งโตโยต้าได้ใช้ความสามารถขององค์กร(ในที่

นี้คือKaizen) ไปช่วยพัฒนาธุรกิจของชุมชน เลยนำข้อมูลคร่าวๆ มาให้อ่านกัน

 

 

ปัจจัยที่ทำให้ธุรกิจชุมชนไปไม่รอด

แต่ปัจจุบันพบว่าธุรกิจชุมชนสามารถอยู่รอดได้เพียง 5% หลังจากก่อตั้ง โดยสาเหตุหลักๆ เกิดจาก

1) ดำเนินธุรกิจไม่เป็นระบบและการจัดการด้านต้นทุนการผลิตไม่เหมาะสม
2) ปัญหาด้านการขาย การตั้งราคา การหาช่องทางการจัดจำหน่าย และการกระจายสินค้า

ดังนั้น โตโยต้า จึงนำองค์ความรู้และประสบการณ์ที่มี ซึ่งสามารถใช้ได้จริงจนประสบความสำเร็จจนถึงทุกวันนี้ อันได้แก่ วิถีแห่งโตโยต้า, ระบบการผลิตแบบโตโยต้า และปรัชญาลูกค้าเป็นที่ 1 องค์ความรู้ดังกล่าวนี้ถือเป็น “นวัตกรรมทางความคิด” ที่โตโยต้าตั้งใจจะมอบให้กับชุมชนเพื่อสร้างสรรค์ให้เป็นนวัตกรรมเพื่อสังคม จึงได้ริเริ่มโครงการนวัตกรรมสังคม “โตโยต้า ธุรกิจชุมชนพัฒน์” (Toyota Social Innovation) เพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ของโตโยต้าสู่ธุรกิจชุมชน ซึ่งหลักการนี้ตรงกับแนวคิด CSI” ซึ่งหลายองค์กรในต่างประเทศให้ความสนใจอย่างมาก

 

ทั้งนี้ โตโยต้า ได้ดำเนินการตามหลัก CSI นำร่องไปแล้ว 3 แห่งด้วยกัน ได้แก่ 1) กลุ่มตัดเย็บเสื้อโปโล ฮาร์ท โอทอป จ.กาญจนบุรี 2) กลุ่มหัตถกรรมเตยปาหนัน บ้านวังหิน จ.กระบี่ 3) แกงไตปลาแม่บ้านเกษตรกรท่าข้ามสัมพันธ์ จ.ตรัง ตั้งแต่ปี 2556 และในปีหน้าก็จะต่อยอดอีกเป็น เฟสที่ 2 แน่นอน

และเพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นคณะผู้บริหาร บริษัท โตโยต้าฯ นำสื่อมวลชนลงพื้นที่ยัง โรงงานตัดเย็บเสื้อโปโล ฮาร์ท โอท็อป จ.กาญจนบุรี ซึ่งทางโตโยต้าได้นำเข้าสู่โครงการโตโยต้า ธุรกิจชุมชนพัฒน์ พร้อมช่วยปรับปรุงธุรกิจชุมชนให้ดีขึ้น ด้วยการปฏิบัติตาม 4 ขั้นตอน อันได้แก่ “รู้ เห็น เป็น ใจ”

 • รู้        :  รู้ปัญหาในทุกกระบวนการ ภายใต้หลัก TPS (Toyota Production System)
 • เห็น    :  เห็นปัญหาและแนวทางแก้ไขตามหลัก Kaizen
 • เป็น    :  ทำเป็นด้วยตนเอง ตามหลัก Kaizen และพอเพียง
 • ใจ      :  เข้าใจ ใส่ใจ และถูกใจ ตามหลักปรัชญาลูกค้าเป็นหนึ่งจากวิถีแห่งโตโยต้า

ขั้นตอนการดำเนินงาน

การดำเนินงานของโครงการนำร่องให้แก่ “ธุรกิจชุมชนเสื้อโปโลฮาร์ท สปอร์ต แวร์” คือการนำวิธีการไคเซน (Kaizen) ซึ่งเป็นเสาหลักของระบบ TPS มาประยุกต์ใช้ปรับปรุงการจัดการทางธุรกิจแบบองค์รวม

KaisenPICOOOKKKK

 1. การสำรวจก่อนการไคเซน (Pre-kaizen survey)
  1.1 สำรวจภาพรวมทางธุรกิจ
  1.2 การเจาะปัญหาหลักของธุรกิจ โดยการสำรวจขั้นตอนการทำงานอย่างละเอียด และสร้างแบบฟอร์มเพื่อเก็บข้อมูล
  1.3 สรุปปัญหาตามหลัก TPS ซึ่งพบว่ามีประสิทธิภาพในการผลิตต่ำ เกิดการสูญเสียจากสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพ และต้นทุนจมที่เกิดจากการสต๊อกสินค้า
  1.4 กำหนดเป้าหมายเพื่อการไคเซน ออกแบบบอร์ดเพื่อการมองเห็นตามหลัก TPS ประกอบด้วย บอร์ดควบคุมสินค้าเข้า-ออก บอร์ดควบคุมคุณภาพสินค้า และบอร์ดสต๊อกสินค้า
  2. การไคเซนด้วยระบบการมองเห็น (Visualization) ซึ่งจะทำ ให้เห็นภาพของปัญหาชัดเจนมากขึ้นว่ากระบวนการตรงไหนบกพร่อง และจะเข้าไปแก้ไขอย่างไร
      2.1 ประสิทธิผลในการผลิต เกิดปัญหาดังนี้
- ไม่มีการวางแผนการผลิตทำให้เกิดปัญหางานคอขวดที่กระบวนการเย็บและกระบวนการรีด
- ไม่มีการติดตามสถานะการผลิต ทำให้เกิดปัญหาการส่งมอบล้าช้า
     2.2 การตรวจสอบคุณภาพสินค้า เกิดปัญหาดังนี้
- ไม่มีการบันทึกติดตามสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพจากการผลิต
- วิธีการตรวจสอบคุณภาพสินค้าแบบเดิมโดยใช้สายวัดใช้เวลานาน จึงไม่สามารถตรวจสอบสินค้าได้ 100%
     2.3 การบริหารจัดการสต๊อก เกิดปัญหาดังนี้
- ไม่มีระบบการจัดเก็บสินค้าในสต๊อก ทำให้ไม่ทราบจำนวนที่แน่นอนของเสื้อ แต่ละขนาดและสี
- ไม่มีการเก็บข้อมูลสินค้าเข้า-ออก
- สินค้าค้างสต๊อกจำนวนมาก
     2.4 การสร้างมาตรฐานงาน
จากการใช้ระบบบอร์ดการมองเห็นเพื่อให้ธุรกิจชุมชนเห็นปัญหาและที่มา พร้อมทั้งทำการปรับปรุงแก้ไขปัญหาดังกล่าว โตโยต้าจึงได้ออกแบบฟอร์มและถ่ายทอดกระบวนการไคเซนไปสู่ธุรกิจชุมชน เพื่อให้ธุรกิจชุมชนสามารถทำการไคเซนได้ด้วยตัวเอง

Toyota3

3.การบริหารงานประจำวัน (Daily Management)
                 เพื่อความยั่งยืนของการดำเนินโครงการ โตโยต้าจึงได้สร้างมาตรฐานการประชุมระหว่างฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาร่วมกัน

 

ผลการดำเนินงาน

toyota2PICoooook

“รสวรรณ จงไมตรีพร” เจ้าของกลุ่มตัดเย็บเสื้อโปโล ฮาร์ท โอท็อป กล่าวว่า ก่อนที่โตโยต้าเข้ามาเราไม่ทราบเลยว่าต้องทำงานอย่างไร เดิมการทำงานของเรานั้นยุ่งเหยิง ทำงานไม่เป็นระบบ ส่งมอบงานลูกค้าไม่ทัน ไม่มีการวางแผนการผลิต แต่หลังจากโตโยต้าเข้ามาสอนวิธีการทำงานด้วยการไคเซนให้ ทำให้การทำงานเป็นระบบมากขึ้น มีการบริหารงานรายวันเพื่อติดตามงาม ทำให้ต้นทุนการบริหารธุรกิจลดลงอย่างเห็นได้ชัด พนักงานมีความสุขในการทำงานมากขึ้น

“กาญจนดา จันทร์สงวน” หัวหน้าฝ่ายผลิตกลุ่มตัดเย็บเสื้อโปโล ฮาร์ท โอทอป กล่าวว่า หลังจากโตโยต้าเข้ามาปรับปรุงระบบการทำงาน เรามีการทำงานที่เป็นระบบและเป็นมืออาชีพมากขึ้น ทำให้มีออเดอร์เข้ามามากกว่าเมื่อก่อน คุณภาพชีวิตในโรงงานดีขึ้น รายได้ของพนักงานมากขึ้น

“รัชนู น้อยเผ่า” ตัวแทนพนักงาน กล่าวว่า ก่อนที่โตโยต้าเข้ามาเรามีการทำงานที่ยุ่งเหยิงไม่เป็นระบบ ไม่มีการวางแผนการผลิตเพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้า ทำให้ส่งงานล่าช้า แต่หลังจากที่ได้นำระบบการทำงานของโตโยต้าเข้ามาใช้แล้ว พวกเราทำงานกันเป็นระบบมากขึ้น

ที่มา http://www.marketingoops.com/news/brand-move/toyota-csi-kaisen/

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 29 มกราคม 2559 15:13 แก้ไข: 29 มกราคม 2559 15:15 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 LUX, Ico24 Zenki, และ 3 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ลองร่างแผนการปรับปรุง CSR ของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ดูนะคะ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.232.125.29
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ