นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 3572
ความเห็น: 1

ประเภทของบุคลากร

ปัจจุบันบุคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มี 7 ประเภท คือ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ พนักงานเงินรายได้ ลูกจ้างชั่วคราวเงินงบประมาณแผ่นดิน และลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้

ปัจจุบันบุคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีอยู่ด้วยกัน 7 ประเภท แต่ละประเภทเป็นอย่างไรนั้น ผมขอเรียนให้ทราบดังนี้

1. ข้าราชการ หรือชื่อเต็มๆ ที่เป็นทางการก็คือ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา บุคลากรประเภทนี้นับว่าเป็นชนกลุ่มใหญ่ของมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน การบริหารงานบุคคลของบุคลากรประเภทนี้จะต้องเป็นไปตามระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 เดิมเราจะเรียกบุคลากรประเภทนี้ตามสายงาน อย่างอาจารย์ เราก็เรียก สาย ก กลุ่มทำงานสนับสนุนเราก็จะเรียกว่า สาย ข หรือ สาย ค แล้วแต่หน้าที่ความรับผิดชอบ แต่ปัจจบุนเราจะเรียก อาจารย์ ว่า สายวิชาการ และกลุ่มสนับสนุน เราก็จะเรียกว่า สายสนับสนุน ทั้งนี้เพราะว่าตามระเบียบข้าราชการพลเรือนฯ พ.ศ. 2547 จะรวมกลุ่มสาย ข และ สาย ค เดิม เข้าด้วยกัน
ตามมติ คปร. (คณะกรรมการกำหนดนเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ) ได้กำหนดให้มหาวิทยาลัยใช้วิธีการจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยทดแทนการบรรจุเป็นข้าราชการ ดังนั้น ปัจจุบันจึงไม่มีการบรรจุเข้ามาใหม่ แต่จะมีการรับโอนมาบ้างจากมหาวิทยาลัยอื่น และบุคลากรในประเภทนี้ก็จะมีจำนวนลดลงเรื่อยๆ และคาดว่าประมาณ 20 ปีเศษๆ บุคลากรประเภทนี้ก็จะหมดไปจากมหาวิทยาลัย
2. ลูกจ้างประจำ บุคลากรประเภทนี้ที่มหาวิทยาลัยมีอยู่ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มที่ปฏิบัติงานในลักษณะที่ต้องใช้แรงงาน หรือฝีมือ การบริหารงานบุคคลในกลุ่มนี้จะเป็นไประเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2537 แต่ปัจจุบันการบริหารจัดการจะเป็นอำนาจของสำนักงาน ก.พ. และปัจจุบันการบริหารส่วนใหญ่สำนักงาน ก.พ. ก็ได้มอบอำนาจให้มหาวิทยาลัยเกือบทั้งหมดแล้ว  บุคลากรกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่ คปร. มีมติให้ยุบเลิกอัตรา คิดว่าอีกไม่นานก็จะหมดไปจากมหาวิทยาลัยทำนองเดียวกับข้าราชการ
    สำหรับสวัสดิการ สิทธิประโยชน์ และสถานภาพความมั่นคงในการปฏิบัติงานของบุคลากรทั้งสองประเภทดังกล่าวที่ได้รับนั้นเราคงไม่ต้องพูดถึงนะครับ ต้องบอกว่า เหลือล้น
3. พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน เป็นบุคลากรประเภทใหม่ของมหาวิทยาลัย ซึ่งรัฐให้มหาวิทยาลัยบรรจุใหม่ทดแทนข้าราชการ มหาวิทยาลัยเริ่มมีการบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยครั้งแรกในปีงบประมาณ พ.ศ. 2543 การบริหารงานบุคคลของบุคลากรประเภทนี้ ทุกเรื่องเป็นอำนาจของมหาวิทยาลัย สิ่งที่รัฐควบคุมเรามีเพียงประการเดียว คือ งบประมาณที่รัฐจัดสรรให้เรา บุคลากรประเภทนี้จะเข้ามาแทนข้าราชการ ดังนั้น จึงมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ปัจจุบันก็มีประมาณ 1,500 - 1,700 คนแล้ว
4. พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้หน่วยงาน บุคลากรกลุ่มนี้จะเป็นประเภทใหม่ล่าสุดของมหาวิทยาลัย การบริหารงานบุคคลจะใช้ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับเดียวกับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ที่มหาวิทยาลัยประกาศใช้  จะมีสถานภาพ ความมั่นคงในการปฏิบัติงาน มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ทุกอย่างเช่นเดียวกับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ยกเว้น สิ่งที่รัฐให้เพิ่มเติมแก่พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน เช่น เครื่องราชอิสริยาภรณ์
เป็นประเภทบุคลากรที่มหาวิทยาลัยนำมาใช้เพื่อแก่ปัญหาข้อจำกัดของมหาวิทยาลัยที่ไม่สามารถกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างจากเงินงบประมาณแผ่นดินให้กับหน่วยงานได้เพียงพอ
สำหรับที่เหลืออีก 3 ประเภท ผมจะเล่าให้ทราบใตโอกาสต่อไปครับ

 

ดอกไม้
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

เป็นเรื่องที่ดีนะครับสำหรับการสร้างความเชื่อมั่น ความมั่นคงสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ของหน่วยงาน ซึ่งแตกต่างจากพนักงานมหาวิทยาลัยเพียงเรื่องของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปัญหาคือว่าหลายหน่วยงานที่ไม่ทราบความเป็นไปเป็นมาในเรื่องนี้ จะถามว่าในเมื่อเป็นการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้โดยใช้เงินรายได้ของหน่วยงาน ทำไมต้องนำเข้าที่ประชุม คบม.เพื่อพิจารณา หน่วยงานพิจารณาเองไม่ได้หรือ เรื่องนี้เคยคุยกับน้องแดงมาบ้างแล้ว ก็เข้าใจถึงเหตุผลนะครับ แต่คนอื่นไม่ทราบว่าจะคิดอย่างไร

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 35.170.64.36
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ