นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 3508
ความเห็น: 4

ประเภทบุคลากร

บุคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัจจุบันมี 7 ประเภท คือ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ พนักงานเงินรายได้ ลูกจ้างชั่วคราวเงินงบประมาณแผ่นดิน และลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้

ก่อนหน้านี้ผมได้เขียนบอกเล่าบุคลากรไปแล้ว 4 ประเภท คือ 1) ข้าราชการ 2) ลูกจ้างประจำ 3) พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน และ 4) พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สำหรับตอนนี้ผมจะกล่าวถึงอีก 3 ประเภท ที่เหลือ คือ
 5)  ลูกจ้างชั่วคราวเงินงบประมาณแผ่นดิน  ระบบการบริหารงานบุคคลของบุคลากรประเภทนี้จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ เรื่อง การบริหารงานบุคคลลูกจ้างชั่วคราว ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  สำหรับบุคลากรในกลุ่มนี้ที่มหาวิทยาลัยจ้างอยู่จะมีอยู่ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 ลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างในหมวดเงินอุดหนุน  ในกลุ่มนี้จะมีชื่อตำแหน่งเหมือนข้าราชการหรือลูกจ้างประจำ จะจัดจ้างตามโครงการ มีระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของโครงการ เช่น โครงการวิจัย โครงการผลิตบัณฑิตสาขาขาดแคลน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นต้น การจ้างจะจ้างตามเม็ดเงินที่มีของโครงการนั้นๆ อัตราค่าจ้างจะเป็นไปตามบัญชีเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำ ส่วนกลุ่มที่ 2 จะเป็นลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบบุคลากร หมวดค่าจ้างชั่วคราว ในกลุ่มนี้มหาวิทยาลัยจะจ้างเพื่อการเรียนการสอน การวิจัย มีการขอกำหนดกรอบอัตราค่าจ้างเป็นรายปี ซึ่งปัจจุบันมหาวิทยาลัยจะมีกรอบอยู่ 48 อัตรา การบริหารกรอบอัตราอยู่ในอำนาจของมหาวิทยาลัย ในกลุ่มนี้จะประกอบด้วยีตำแหน่งต่าง ๆ คือ อาจารย์ชาวต่างประเทศ ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย และผู้เกษียณอายุราชการ

6) พนักงานเงินรายได้ บุคลากรในกลุ่มนี้ก็คือ ลูกจ้างชั่วคราวเดิมของมหาวิทยาลัย ระบบบริหารงานบุคคลของบุคลากรในประเภทนี้สามารถอนุโลมใช้ตามระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ หรือพนักงานมหาวิทยาลัย ก็ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับคณะ/หน่วยงาน เนื่องจากการจ้างพนักงานเงินรายได้เป็นอำนาจการใช้เงินของแต่ละหน่วยงาน การจ้างบุคลากรในประเภทนี้ถือเป็นการจ้างให้ปฏิบัติงานประจำที่มหาวิทยาลัยไม่สามารถกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยให้กับหน่วยงานได้

7) ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ การจ้างบุคลากรในประเภทนี้สามารถดำเนินการได้เช่นเดียวกับพนักงานเงินรายได้ เพียงแต่ระยะการปฏิบัติงานจะแตกต่างกัน การจ้างจะเป็นการจ้างชั่วคราวจริงๆ คือ มีระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของโครงการ ดังเช่น โครงการวิจัย หรือ โครงการบริการวิชาการ เป็นต้น

นอกจากประเภทบุคลากรทั้ง 7 ประเภท ดังที่ผมกล่าวมา อนาคตจะมีเพิ่มอีกประเภทหนึ่ง ซึ่งในเบื้องต้นมหาวิทยาลัยมีนโยบายจะนำมาใช้เฉพาะที่วิทยาเขตปัตตานี ตามนโยบายการดูแลบุคลากรในวิทยาเขตปัตตานีของมหาวิทยาลัย ซึ่งระบบบุคลากรประเภทนี้ คือ พนักงานราชการ ซึ่งพนักงานราชการมีลักษณะการจ้างเป็นอย่างไรนั้น ผมจะสรุปให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง 

ดอกไม้
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

Ico48
wutthichai.p [IP: 192.168.100.112]
04 October 2010 18:33
#60645

ผมเป็นพนักงานเงินรายได้(ยาม)ทำไมต้องทำงาน 6วัน

หยุด 1ว้นไม่เข้าใจ 

Ico48
กุลญาภา [IP: 183.89.248.244]
13 December 2010 20:10
#62301

พนักงานเงินรายได้ทำงานจำนวนวันและสวัสดิการเทียบเท่าหรือแตกต่างจากข้าราชการอย่างไร อยากทราบข้อดี ข้อเสียของพนักงานเงินรายได้

ขอบพระคุณค่ะ

Ico48
แดง โฉมทอง [IP: 192.168.100.112]
14 December 2010 08:00
#62305

ขอทำความเข้าใจในแต่ละประเด็น ดังนี้

1. จำนวนวันที่ทำงานจะเท่ากับข้าราชการหรือไม่ขึ้นอยู่กับสัญญาจ้าง แต่โดยทั่วไปเท่าที่ทราบจะเหมือนกับข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ยกเว้น พนักงานเงินรายได้ตำแหน่งยาม ที่สังกัดกองอาคารสถานที่ ที่มีสัญญาจ้างว่าต้องปฏิบัติงาน 6 วัน/สป แต่ก็มีอัตราค่าจ้างสูงตามวันที่ปฏิบัติงาน

2. สวัสดิการเทียบเท่าหรือไม่ อันนี้ชัดเจนครับ สวัสดิการจะไมเท่าข้าราชการครับ พนักงานของรัฐทุกประเภทจะไม่มีประเภทไหนได้รับสวัสดิการเทียบเท่าอีกแล้ว ด้วยเหตุนี้จึงมีการพยายามยกเลิกระบบราชการ เท่าที่ทราบจะนำระบบพนักงานราชการมาใช้แทน ซึ่งระบบนี้ถ้าดูให้ดีก็จะไม่แตกต่างกับระบบพนักงานมหาวิทยาลัยของสถาบันอุดมศึกษา

3. ข้อดีข้อเสีย อันนี้คงพูดอยาก เท่าที่ผมสัมผัสกับระบบบริหารงานบุคคลของ ม.อ. เรา มีพนักงานเงินรายได้จำนวนมากล้วนปฏิบัติงานอยู่นาน และมีอีกจำนวนมากที่ได้ทำงานกับเอกชนมาระยะหนึ่งแล้ว พยายามจะเข้ามาเป็นพนักงานเงินรายได้ ทั้งที่เงินเดือนก็มิใช่ว่าจะสูงไปกว่าบริษัทเอกชน

คงเขียนอธิบายให่เข้าใจยากสักนิด ท่านใดประสงค์จะได้ความกระจ่างมากกว่านี้ ผมแนะนำให้โทรไปปรึกษาพูดคุยกับผมอีกครั้งจะดีกว่า ที่เบอร์ 7806 สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาการจัดการ ครับ

Ico48
คงกฤช เมืองแก้ว [IP: 180.183.118.72]
20 May 2011 22:35
#65537

พี่ครับตอนนี้ทำงานวิจัยอยู่ คือ อยากได้ความหมายของบุคลากร  ผมทำเรื่อง คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากร  ครับ 

ช่วยส่งทาง yongmafun@hotmail.com 

.................ขอบคุณครับ   

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.206.238.77
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ