นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Runya
Ico64
ARUNYA THARANUWET
นักวิชาการพัสดุ
คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.สงขลานครินทร์ หาดใหญ่
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Blog
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 2

อ่าน: 1919
ความเห็น: 4

จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ

ข้าราชการ ต้องตอบแทนคุณของแผ่นดิน

                    

         

          “ข้าราชการ “      แปลว่า        “ผู้ที่ทำงานของพระราชา”

เราผู้เป็นข้าราชการ ก็จะทำงานของพระราชาได้อย่างถูกต้อง 

แล้วงานในหน้าที่ราชการของเราก็จะไม่เป็นเพียงอาชีพ แต่จะกลายเป็นงานการกุศลอันประเสริฐไปด้วยในตัว

(ธรรมเทศนาเรื่องนี้ ท่านพุทธทาส ได้แสดงแก่ข้าราชการเมื่อวันที่ ๒๐ ก.ย. ๒๔๙๔)

  

          จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ

1. วางตัวเป็นกลางในการดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ

 2. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตสำนึกและด้วยความโปร่งใสสามารถให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตรวจสอบได้ทุกเวลา

3. มีความมุ่งมั่นในการที่จะพัฒนาตนเองและพัฒนางาน โดยเรียนรู้ถึงเทคนิควิทยาการใหม่ๆ เพิ่มเติมอยู่เสมอ และนำมาใช้ปฏิบัติงานให้รวมเร็ว มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งขึ้น

 4. ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดถือกฎหมาย กฎ ระเบียบปฏิบัติของทางราชการอย่างเคร่งครัด

 5. ดำเนินการให้มีการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของหน่วยงานอย่างประหยัดคุ้มค่าและให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 6. คำนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานและประโยชน์ส่วนรวมของราชการเป็นหลักโดยคำนึงถึงความถูกต้องยุติธรรม และความสมเหตุสมผลประกอบด้วย

 7. ปฏิบัติงานร่วมกับผู้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงานด้วยความเอาใจใส่ โดยให้ความร่วมมือช่วยเหลือในเรื่องการให้ความคิดเห็นตามหลักวิชาการ แก้ไขปัญหาร่วมกันและการพัฒนางาน

8. ไม่เรียก/รับ หรือยอมรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อย่างใดทั้งโดยตรงและโดยอ้อมจากผู้ขาย ผู้รับจ้างหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์กับทางราชการเกี่ยวกับการพัสดุ เพื่อตนเองหรือ ผู้อื่นโดยมิชอบ

 9. ปฏิบัติต่อผู้ขาย ผู้รับจ้าง หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์กับทางราชการเกี่ยวกับการพัสดุ รวมถึงการรับฟังผู้มาร้องเรียน ร้องทุกข์ ด้วยความเป็นธรรมเอื้อเฟื้อมีน้ำใจ แต่ทั้งนี้ การปฏิบัติ ดังกล่าวต้องไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม

10. ให้ความร่วมมือกับทุกฝ่ายในการเสริมสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับงานด้านพัสดุ ให้สามารถพัฒนางานจนเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่าเป็นวิชาชีพเฉพาะสาขาหนึ่ง

 11. ผู้บังคับบัญชาด้านพัสดุพึงใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติงานและในการส่งเสริม สนับสนุนการให้คำปรึกษา คำแนะนำ และรับฟังความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานอย่างมีเหตุผล

12. ผู้บังคับบัญชาด้านพัสดุพึงควบคุม ตรวจสอบ ดูแลและกำกับให้ผู้ปฏิบัติงานประพฤติตาม

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 27 มิถุนายน 2556 10:38 แก้ไข: 31 กรกฎาคม 2556 16:15 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 JIBCy, Ico24 1,000, และ 15 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ยินดีต้อนรับสู่ Share สีชมพูนะค่ะ

ยินดีต้อนรับสู่ share psu ค่ะ

  • ขอต้อนรับน้องใหม่วงแชร์ค่ะ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่วงเล่าเรื่อง วงแชร์สีชมพูครับ

อิอิอิ

เราเอง

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.207.240.35
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ