นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

คนธรรมดา
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 5 · ผู้ติดตาม: 22

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
โครงการพาน้องท่องฟ้า ตามรอยพ่อ 1602 2
รถยนต์ดีเซล: ทนทานมากกว่าที่คิด 2112 1
วันที่ต้องยอมรับความจริง 1204 1
อาลัยครู"ชิต ลิ่มวรพันธ์" 1944 1
update พลังงานทดแทนไบโอดีเซล 2557 1692 2
พลังงานชีวภาพจากกลีเซอรอล 1690 2
งานวิจัยแบบ PDCA 2220 1
หนังสือวิชาการไบโอดีเซลเล่มใหม่ 1872 0
Commercialize Hydroesterification Process 1921 0
เอทิลเอสเตอร์และเมทิลเอสเตอร์ 1875 3
ปัญหาเดิม ๆ กับการใช้ไบโอดีเซล 20845 3
การวาดรูปเทคนิคไม่ง่ายเลย 9550 8
เปิดตัวเอทิลเอสเตอร์: Fatty Acid Ethyl Ester (FAEE) 1695 0
ความสำคัญของความรู้หน้างาน 1230 0
บริการวิจัย: แนวทางใหม่ในการทำวิจัย 1101 1
Fortuner 4 สูบแล้ว 1299 4
Fortuner 3 สูบ 1508 3
ปิดโครงการวิจัยไปได้อีก 1 1356 0
สิ่งเล็ก ๆ ...ที่เรียกว่า"วิจัย" 1583 0
ล้มเหลวหนึ่งครั้งหมายถึงการเข้าใกล้ความสำเร็จไปอีกก้าว 1292 0
รายงานความก้าวหน้าทุน วช. 1357 0
ไบโอดีเซลยังเดินต่อไป 2332 5
ต่อเกือบไม่ติด 1573 0
บูรณาการงานวิจัย 2305 2
PSU ไบโอดีเซล 91: การประยุกต์ใช้ถังปฏิกรณ์แบบแยกกลีเซอรอลออกอย่างต่อเนื่อง 4870 1
PSU ไบโอดีเซล 90: จลนพลศาสตร์ในปฏิกิริยาทรานส์เอสเตอริฟิเคชันโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาเอกพันธุ์แอลคาไลน์ (2) 2978 2
PSU ไบโอดีเซล 89: จลนพลศาสตร์ในปฏิกิริยาทรานส์เอสเตอริฟิเคชันโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาเอกพันธุ์แอลคาไลน์ 2840 0
PSU ไบโอดีเซล 88: การประเมินวัฏจักรชีวิต 4767 2
PSU ไบโอดีเซล 87: การเสื่อมสภาพ 2069 0
PSU ไบโอดีเซล 86: การล้าง (ต่อ) 4532 2
PSU ไบโอดีเซล 85: การล้าง 3231 0
PSU ไบโอดีเซล 84: ผลได้เชิงทฤษฎี 2915 3
PSU ไบโอดีเซล 83: อิทธิพลขององค์ประกอบสารป้อนต่อผลได้ของไบโอดีเซล 4370 0
PSU ไบโอดีเซล 82: ค่าความร้อน ความหล่อลื่น และปริมาณ unsaponifiable matter 4615 0
PSU ไบโอดีเซล 81: สมบัติที่อุณหภูมิต่ำ 4784 0
PSU ไบโอดีเซล 80: โมโน-, ได-, ไตรกลีเซอไรด์ กลีเซอรีนอิสระ และกลีเซอรีนทั้งหมด 4917 3
PSU ไบโอดีเซล 79: ค่าความเป็นกรด ค่าไอโอดีน กรดลิโนเลนิกเมทิลเอสเตอร์ และเมทานอล 3905 3
PSU ไบโอดีเซล 78: สิ่งปนเปื้อนทั้งหมด การกัดกร่อนแผ่นทองแดง และเสถียรภาพต่อการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่น 4528 0
PSU ไบโอดีเซล 77: เถ้าซัลเฟตและน้ำ 3458 1
PSU ไบโอดีเซล 76: กากถ่านและจำนวนซีเทน 3251 0
PSU ไบโอดีเซล 75: จุดวาบไฟและกำมะถัน 4561 0
PSU ไบโอดีเซล 74: ความหนืด 5157 1
PSU ไบโอดีเซล 73: ความหนาแน่น 4846 2
PSU ไบโอดีเซล 72: ปริมาณเอสเตอร์ 2433 2
PSU ไบโอดีเซล 71: คุณสมบัติของไบโอดีเซล 2475 2
PSUไบโอดีเซล 70: การผลิตไบโอดีเซลด้วยการใช้เอนไซม์เร่งปฏิกิริยา 2609 1
PSU ไบโอดีเซล 69: การจัดการกลีเซอรอล (3) 3444 0
PSU ไบโอดีเซล 68: การจัดการกลีเซอรอล (2) 4429 4
PSU ไบโอดีเซล 67: การจัดการกลีเซอรอล (1) 7399 0
PSU ไบโอดีเซล 66: การแยกคืนแอลกอฮอล์ 2772 0
PSU ไบโอดีเซล 65: การกลั่นแบบมีปฏิกิริยา 5810 1
PSU ไบโอดีเซล 64: กระบวนการ Continuous Deglycerolization (CD Process) 5340 0
PSU ไบโอดีเซล 63: ไฮโดรเอสเตอริฟิเคชัน (ต่อ) 3740 0
PSU ไบโอดีเซล 62: ไฮโดรเอสเตอริฟิเคชัน 3138 0
PSU ไบโอดีเซล 61: อิทธิพลของอุณหภูมิและเวลาในการทำปฏิกิริยา 2369 0
PSU ไบโอดีเซล 60: อิทธิพลของปริมาณตัวเร่งปฏิกิริยา 2388 0
PSUไบโอดีเซล 59: อิทธิพลของอัตราส่วนเชิงโมลระหว่างแอลกอฮอล์ต่อน้ำมัน 2090 0
PSU ไบโอดีเซล 58: โมเดลจลนพลศาสตร์ปฏิกิริยาเอสเตอริฟิเคชัน 2516 0
PSU ไบโอดีเซล 57: กระบวนการเอสเตอริฟิเคชัน (Esterification) ต่อ 2056 0
PSU ไบโอดีเซล 56: กระบวนการเอสเตอริฟิเคชัน (Esterification) ต่อ 3548 1
PSU ไบโอดีเซล 55: กระบวนการเอสเตอริฟิเคชัน (Esterification) 6895 0
PSUไบโอดีเซล 54: การให้ความร้อนด้วยการสร้าง cavitation 2517 0
PSUไบโอดีเซล 53: การให้ความร้อนด้วยคลื่นไมโครเวฟ 2438 0
PSUไบโอดีเซล 52: การลดกรดด้วยกระบวนการเอสเตอริฟิเคชัน 2668 0
PSUไบโอดีเซล 51: กระบวนการผลิตไบโอดีเซลจากสารป้อนคุณภาพต่ำ 2565 6
PSU ไบโอดีเซล 50: อิทธิพลของการกวนผสมและตัวทำละลายร่วม 2530 0
PSU ไบโอดีเซล 49: อิทธิพลของอุณหภูมิและเวลาในการทำปฏิกิริยา 4632 0
PSUไบโอดีเซล 48: ปริมาณของตัวเร่งปฏิกิริยา 2206 0
PSU ไบโอดีเซล 47: อิทธิพลของอัตราส่วนเชิงโมลระหว่างแอลกอฮอล์ต่อน้ำมัน 2136 4
PSU ไบโอดีเซล 46: อิทธิพลด้านจลนพลศาสตร์ของการเกิดปฏิกิริยาทรานส์เอสเตอริฟิเคชัน 4817 0
PSU ไบโอดีเซล 45: อิทธิพลด้านจลนพลศาสตร์ของการเกิดปฏิกิริยาทรานส์เอสเตอริฟิเคชัน 2213 0
PSU ไบโอดีเซล 44: อิทธิพลของตัวเร่งปฏิกิริยาแอลคาไลน์วิวิธพันธุ์ 4251 0
PSU ไบโอดีเซล 43: อิทธิพลของตัวเร่งปฏิกิริยาแอลคาไลน์เอกพันธุ์ 2999 0
PSU ไบโอดีเซล 42: กระบวนการผลิตไบโอดีเซลจากสารป้อนคุณภาพสูง(1) 9153 0
PSU ไบโอดีเซล 41: Supercritical Fluids Technology 3081 4
PSU ไบโอดีเซล 40: กระบวนการผลิต (1) 2676 0
PSU ไบโอดีเซล 39: ดุลพลังงานในไบโอดีเซล 2505 0
PSU ไบโอดีเซล 38: ดุลมวลสาร 7711 2
PSUไบโอดีเซล 37: การคำนวณในไบโอดีเซล 2763 0
PSUไบโอดีเซล 36: ตัวเร่งปฏิกิริยาเอนไซม์ 4027 0
PSU ไบโอดีเซล 35: การเร่งปฏิกิริยาด้วยกรดวิวิธพันธุ์ 3056 2
PSU ไบโอดีเซล 34: เพิ่มเติมโครงสร้างไตรกลีเซอไรด์ 3807 0
PSU ไบโอดีเซล 33: การเร่งปฏิกิริยาด้วยกรดแบบเอกพันธุ์ 2490 0
PSU ไบโอดีเซล 32: การเร่งปฏิกิริยาด้วยกรด (acid catalysis) 4918 0
PSU ไบโอดีเซล 31: ตัวเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธุ์ 5583 0
PSU ไบโอดีเซล 30: การเร่งปฏิกิริยาด้วยด่าง (alkaline catalysis) ต่อ 2 2266 1
PSU ไบโอดีเซล 29: การเร่งปฏิกิริยาด้วยด่าง (alkaline catalysis) ต่อ 2364 1
PSU ไบโอดีเซล 28: การเร่งปฏิกิริยาด้วยด่าง (alkaline catalysis) 3652 0
PSUไบโอดีเซล 27: การเร่งปฏิกิริยา: 3084 1
PSU ไบโอดีเซล 26: แอลกอฮอล์ 6262 5
PSU ไบโอดีเซล 25: การปรับปรุงสภาพน้ำมันก่อนทำปฏิกิริยา 5455 0
PSU ไบโอดีเซล 24: น้ำมันทอดใช้แล้ว 3705 2
PSU ไบโอดีเซล 23: น้ำมันที่ไม่ใช้บริโภค 4239 0
PSU ไบโอดีเซล 22: น้ำมันบริโภคชนิดอื่น ๆ 3621 1
PSU ไบโอดีเซล 21: วัตถุดิบพื้นฐาน น้ำมันปาล์ม 7042 4
PSU ไบโอดีเซล 20: น้ำมันและไขมัน 4052 8
PSU ไบโอดีเซล 19: อินดิเคเตอร์ในการไทเทรตกรด-เบส 7186 5
PSU ไบโอดีเซล 18: คุณลักษณะเฉพาะของกรด-เบส 4467 2
PSUไบโอดีเซล 17: แนวคิดของกรดและเบส 2411 2
PSUไบโอดีเซล 16: ความดันไอและกฎของราอูลต์ 4402 1