นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

คนธรรมดา
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 5 · ผู้ติดตาม: 22

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
โครงการพาน้องท่องฟ้า ตามรอยพ่อ 1342 2
รถยนต์ดีเซล: ทนทานมากกว่าที่คิด 1844 1
วันที่ต้องยอมรับความจริง 1017 1
อาลัยครู"ชิต ลิ่มวรพันธ์" 1721 1
update พลังงานทดแทนไบโอดีเซล 2557 1406 2
พลังงานชีวภาพจากกลีเซอรอล 1463 2
งานวิจัยแบบ PDCA 1931 1
หนังสือวิชาการไบโอดีเซลเล่มใหม่ 1588 0
Commercialize Hydroesterification Process 1653 0
เอทิลเอสเตอร์และเมทิลเอสเตอร์ 1659 3
ปัญหาเดิม ๆ กับการใช้ไบโอดีเซล 20695 3
การวาดรูปเทคนิคไม่ง่ายเลย 9395 8
เปิดตัวเอทิลเอสเตอร์: Fatty Acid Ethyl Ester (FAEE) 1541 0
ความสำคัญของความรู้หน้างาน 1084 0
บริการวิจัย: แนวทางใหม่ในการทำวิจัย 991 1
Fortuner 4 สูบแล้ว 1162 4
Fortuner 3 สูบ 1350 3
ปิดโครงการวิจัยไปได้อีก 1 1220 0
สิ่งเล็ก ๆ ...ที่เรียกว่า"วิจัย" 1417 0
ล้มเหลวหนึ่งครั้งหมายถึงการเข้าใกล้ความสำเร็จไปอีกก้าว 1158 0
รายงานความก้าวหน้าทุน วช. 1240 0
ไบโอดีเซลยังเดินต่อไป 2194 5
ต่อเกือบไม่ติด 1475 0
บูรณาการงานวิจัย 2167 2
PSU ไบโอดีเซล 91: การประยุกต์ใช้ถังปฏิกรณ์แบบแยกกลีเซอรอลออกอย่างต่อเนื่อง 4594 1
PSU ไบโอดีเซล 90: จลนพลศาสตร์ในปฏิกิริยาทรานส์เอสเตอริฟิเคชันโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาเอกพันธุ์แอลคาไลน์ (2) 2819 2
PSU ไบโอดีเซล 89: จลนพลศาสตร์ในปฏิกิริยาทรานส์เอสเตอริฟิเคชันโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาเอกพันธุ์แอลคาไลน์ 2689 0
PSU ไบโอดีเซล 88: การประเมินวัฏจักรชีวิต 4586 2
PSU ไบโอดีเซล 87: การเสื่อมสภาพ 1977 0
PSU ไบโอดีเซล 86: การล้าง (ต่อ) 4401 2
PSU ไบโอดีเซล 85: การล้าง 3098 0
PSU ไบโอดีเซล 84: ผลได้เชิงทฤษฎี 2796 3
PSU ไบโอดีเซล 83: อิทธิพลขององค์ประกอบสารป้อนต่อผลได้ของไบโอดีเซล 4123 0
PSU ไบโอดีเซล 82: ค่าความร้อน ความหล่อลื่น และปริมาณ unsaponifiable matter 4397 0
PSU ไบโอดีเซล 81: สมบัติที่อุณหภูมิต่ำ 4527 0
PSU ไบโอดีเซล 80: โมโน-, ได-, ไตรกลีเซอไรด์ กลีเซอรีนอิสระ และกลีเซอรีนทั้งหมด 4805 3
PSU ไบโอดีเซล 79: ค่าความเป็นกรด ค่าไอโอดีน กรดลิโนเลนิกเมทิลเอสเตอร์ และเมทานอล 3809 3
PSU ไบโอดีเซล 78: สิ่งปนเปื้อนทั้งหมด การกัดกร่อนแผ่นทองแดง และเสถียรภาพต่อการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่น 4409 0
PSU ไบโอดีเซล 77: เถ้าซัลเฟตและน้ำ 3244 1
PSU ไบโอดีเซล 76: กากถ่านและจำนวนซีเทน 3129 0
PSU ไบโอดีเซล 75: จุดวาบไฟและกำมะถัน 4440 0
PSU ไบโอดีเซล 74: ความหนืด 4908 1
PSU ไบโอดีเซล 73: ความหนาแน่น 4694 2
PSU ไบโอดีเซล 72: ปริมาณเอสเตอร์ 2331 2
PSU ไบโอดีเซล 71: คุณสมบัติของไบโอดีเซล 2366 2
PSUไบโอดีเซล 70: การผลิตไบโอดีเซลด้วยการใช้เอนไซม์เร่งปฏิกิริยา 2485 1
PSU ไบโอดีเซล 69: การจัดการกลีเซอรอล (3) 3267 0
PSU ไบโอดีเซล 68: การจัดการกลีเซอรอล (2) 4292 4
PSU ไบโอดีเซล 67: การจัดการกลีเซอรอล (1) 7182 0
PSU ไบโอดีเซล 66: การแยกคืนแอลกอฮอล์ 2658 0
PSU ไบโอดีเซล 65: การกลั่นแบบมีปฏิกิริยา 5485 1
PSU ไบโอดีเซล 64: กระบวนการ Continuous Deglycerolization (CD Process) 4965 0
PSU ไบโอดีเซล 63: ไฮโดรเอสเตอริฟิเคชัน (ต่อ) 3590 0
PSU ไบโอดีเซล 62: ไฮโดรเอสเตอริฟิเคชัน 3034 0
PSU ไบโอดีเซล 61: อิทธิพลของอุณหภูมิและเวลาในการทำปฏิกิริยา 2288 0
PSU ไบโอดีเซล 60: อิทธิพลของปริมาณตัวเร่งปฏิกิริยา 2310 0
PSUไบโอดีเซล 59: อิทธิพลของอัตราส่วนเชิงโมลระหว่างแอลกอฮอล์ต่อน้ำมัน 1992 0
PSU ไบโอดีเซล 58: โมเดลจลนพลศาสตร์ปฏิกิริยาเอสเตอริฟิเคชัน 2423 0
PSU ไบโอดีเซล 57: กระบวนการเอสเตอริฟิเคชัน (Esterification) ต่อ 1976 0
PSU ไบโอดีเซล 56: กระบวนการเอสเตอริฟิเคชัน (Esterification) ต่อ 3420 1
PSU ไบโอดีเซล 55: กระบวนการเอสเตอริฟิเคชัน (Esterification) 6585 0
PSUไบโอดีเซล 54: การให้ความร้อนด้วยการสร้าง cavitation 2436 0
PSUไบโอดีเซล 53: การให้ความร้อนด้วยคลื่นไมโครเวฟ 2366 0
PSUไบโอดีเซล 52: การลดกรดด้วยกระบวนการเอสเตอริฟิเคชัน 2551 0
PSUไบโอดีเซล 51: กระบวนการผลิตไบโอดีเซลจากสารป้อนคุณภาพต่ำ 2472 6
PSU ไบโอดีเซล 50: อิทธิพลของการกวนผสมและตัวทำละลายร่วม 2425 0
PSU ไบโอดีเซล 49: อิทธิพลของอุณหภูมิและเวลาในการทำปฏิกิริยา 4451 0
PSUไบโอดีเซล 48: ปริมาณของตัวเร่งปฏิกิริยา 2139 0
PSU ไบโอดีเซล 47: อิทธิพลของอัตราส่วนเชิงโมลระหว่างแอลกอฮอล์ต่อน้ำมัน 2060 4
PSU ไบโอดีเซล 46: อิทธิพลด้านจลนพลศาสตร์ของการเกิดปฏิกิริยาทรานส์เอสเตอริฟิเคชัน 4701 0
PSU ไบโอดีเซล 45: อิทธิพลด้านจลนพลศาสตร์ของการเกิดปฏิกิริยาทรานส์เอสเตอริฟิเคชัน 2149 0
PSU ไบโอดีเซล 44: อิทธิพลของตัวเร่งปฏิกิริยาแอลคาไลน์วิวิธพันธุ์ 4037 0
PSU ไบโอดีเซล 43: อิทธิพลของตัวเร่งปฏิกิริยาแอลคาไลน์เอกพันธุ์ 2846 0
PSU ไบโอดีเซล 42: กระบวนการผลิตไบโอดีเซลจากสารป้อนคุณภาพสูง(1) 8873 0
PSU ไบโอดีเซล 41: Supercritical Fluids Technology 2941 4
PSU ไบโอดีเซล 40: กระบวนการผลิต (1) 2551 0
PSU ไบโอดีเซล 39: ดุลพลังงานในไบโอดีเซล 2430 0
PSU ไบโอดีเซล 38: ดุลมวลสาร 7382 2
PSUไบโอดีเซล 37: การคำนวณในไบโอดีเซล 2660 0
PSUไบโอดีเซล 36: ตัวเร่งปฏิกิริยาเอนไซม์ 3894 0
PSU ไบโอดีเซล 35: การเร่งปฏิกิริยาด้วยกรดวิวิธพันธุ์ 2922 2
PSU ไบโอดีเซล 34: เพิ่มเติมโครงสร้างไตรกลีเซอไรด์ 3686 0
PSU ไบโอดีเซล 33: การเร่งปฏิกิริยาด้วยกรดแบบเอกพันธุ์ 2406 0
PSU ไบโอดีเซล 32: การเร่งปฏิกิริยาด้วยกรด (acid catalysis) 4759 0
PSU ไบโอดีเซล 31: ตัวเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธุ์ 5395 0
PSU ไบโอดีเซล 30: การเร่งปฏิกิริยาด้วยด่าง (alkaline catalysis) ต่อ 2 2174 1
PSU ไบโอดีเซล 29: การเร่งปฏิกิริยาด้วยด่าง (alkaline catalysis) ต่อ 2268 1
PSU ไบโอดีเซล 28: การเร่งปฏิกิริยาด้วยด่าง (alkaline catalysis) 3518 0
PSUไบโอดีเซล 27: การเร่งปฏิกิริยา: 2946 1
PSU ไบโอดีเซล 26: แอลกอฮอล์ 5854 5
PSU ไบโอดีเซล 25: การปรับปรุงสภาพน้ำมันก่อนทำปฏิกิริยา 5142 0
PSU ไบโอดีเซล 24: น้ำมันทอดใช้แล้ว 3512 2
PSU ไบโอดีเซล 23: น้ำมันที่ไม่ใช้บริโภค 3994 0
PSU ไบโอดีเซล 22: น้ำมันบริโภคชนิดอื่น ๆ 3442 1
PSU ไบโอดีเซล 21: วัตถุดิบพื้นฐาน น้ำมันปาล์ม 6581 4
PSU ไบโอดีเซล 20: น้ำมันและไขมัน 3801 8
PSU ไบโอดีเซล 19: อินดิเคเตอร์ในการไทเทรตกรด-เบส 6814 5
PSU ไบโอดีเซล 18: คุณลักษณะเฉพาะของกรด-เบส 4204 2
PSUไบโอดีเซล 17: แนวคิดของกรดและเบส 2297 2
PSUไบโอดีเซล 16: ความดันไอและกฎของราอูลต์ 4239 1