นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

คนธรรมดา
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 5 · ผู้ติดตาม: 22

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
โครงการพาน้องท่องฟ้า ตามรอยพ่อ 1689 2
รถยนต์ดีเซล: ทนทานมากกว่าที่คิด 2219 1
วันที่ต้องยอมรับความจริง 1281 1
อาลัยครู"ชิต ลิ่มวรพันธ์" 2036 1
update พลังงานทดแทนไบโอดีเซล 2557 1793 2
พลังงานชีวภาพจากกลีเซอรอล 1781 2
งานวิจัยแบบ PDCA 2327 1
หนังสือวิชาการไบโอดีเซลเล่มใหม่ 1971 0
Commercialize Hydroesterification Process 2019 0
เอทิลเอสเตอร์และเมทิลเอสเตอร์ 1978 3
ปัญหาเดิม ๆ กับการใช้ไบโอดีเซล 20902 3
การวาดรูปเทคนิคไม่ง่ายเลย 9627 8
เปิดตัวเอทิลเอสเตอร์: Fatty Acid Ethyl Ester (FAEE) 1761 0
ความสำคัญของความรู้หน้างาน 1279 0
บริการวิจัย: แนวทางใหม่ในการทำวิจัย 1160 1
Fortuner 4 สูบแล้ว 1349 4
Fortuner 3 สูบ 1566 3
ปิดโครงการวิจัยไปได้อีก 1 1419 0
สิ่งเล็ก ๆ ...ที่เรียกว่า"วิจัย" 1653 0
ล้มเหลวหนึ่งครั้งหมายถึงการเข้าใกล้ความสำเร็จไปอีกก้าว 1383 0
รายงานความก้าวหน้าทุน วช. 1428 0
ไบโอดีเซลยังเดินต่อไป 2407 5
ต่อเกือบไม่ติด 1655 0
บูรณาการงานวิจัย 2387 2
PSU ไบโอดีเซล 91: การประยุกต์ใช้ถังปฏิกรณ์แบบแยกกลีเซอรอลออกอย่างต่อเนื่อง 4978 1
PSU ไบโอดีเซล 90: จลนพลศาสตร์ในปฏิกิริยาทรานส์เอสเตอริฟิเคชันโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาเอกพันธุ์แอลคาไลน์ (2) 3050 2
PSU ไบโอดีเซล 89: จลนพลศาสตร์ในปฏิกิริยาทรานส์เอสเตอริฟิเคชันโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาเอกพันธุ์แอลคาไลน์ 2916 0
PSU ไบโอดีเซล 88: การประเมินวัฏจักรชีวิต 4849 2
PSU ไบโอดีเซล 87: การเสื่อมสภาพ 2126 0
PSU ไบโอดีเซล 86: การล้าง (ต่อ) 4592 2
PSU ไบโอดีเซล 85: การล้าง 3299 0
PSU ไบโอดีเซล 84: ผลได้เชิงทฤษฎี 3005 3
PSU ไบโอดีเซล 83: อิทธิพลขององค์ประกอบสารป้อนต่อผลได้ของไบโอดีเซล 4495 0
PSU ไบโอดีเซล 82: ค่าความร้อน ความหล่อลื่น และปริมาณ unsaponifiable matter 4687 0
PSU ไบโอดีเซล 81: สมบัติที่อุณหภูมิต่ำ 4893 0
PSU ไบโอดีเซล 80: โมโน-, ได-, ไตรกลีเซอไรด์ กลีเซอรีนอิสระ และกลีเซอรีนทั้งหมด 4962 3
PSU ไบโอดีเซล 79: ค่าความเป็นกรด ค่าไอโอดีน กรดลิโนเลนิกเมทิลเอสเตอร์ และเมทานอล 3960 3
PSU ไบโอดีเซล 78: สิ่งปนเปื้อนทั้งหมด การกัดกร่อนแผ่นทองแดง และเสถียรภาพต่อการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่น 4576 0
PSU ไบโอดีเซล 77: เถ้าซัลเฟตและน้ำ 3537 1
PSU ไบโอดีเซล 76: กากถ่านและจำนวนซีเทน 3310 0
PSU ไบโอดีเซล 75: จุดวาบไฟและกำมะถัน 4607 0
PSU ไบโอดีเซล 74: ความหนืด 5231 1
PSU ไบโอดีเซล 73: ความหนาแน่น 4922 2
PSU ไบโอดีเซล 72: ปริมาณเอสเตอร์ 2500 2
PSU ไบโอดีเซล 71: คุณสมบัติของไบโอดีเซล 2531 2
PSUไบโอดีเซล 70: การผลิตไบโอดีเซลด้วยการใช้เอนไซม์เร่งปฏิกิริยา 2664 1
PSU ไบโอดีเซล 69: การจัดการกลีเซอรอล (3) 3496 0
PSU ไบโอดีเซล 68: การจัดการกลีเซอรอล (2) 4497 4
PSU ไบโอดีเซล 67: การจัดการกลีเซอรอล (1) 7503 0
PSU ไบโอดีเซล 66: การแยกคืนแอลกอฮอล์ 2849 0
PSU ไบโอดีเซล 65: การกลั่นแบบมีปฏิกิริยา 5925 1
PSU ไบโอดีเซล 64: กระบวนการ Continuous Deglycerolization (CD Process) 5460 0
PSU ไบโอดีเซล 63: ไฮโดรเอสเตอริฟิเคชัน (ต่อ) 3802 0
PSU ไบโอดีเซล 62: ไฮโดรเอสเตอริฟิเคชัน 3203 0
PSU ไบโอดีเซล 61: อิทธิพลของอุณหภูมิและเวลาในการทำปฏิกิริยา 2428 0
PSU ไบโอดีเซล 60: อิทธิพลของปริมาณตัวเร่งปฏิกิริยา 2449 0
PSUไบโอดีเซล 59: อิทธิพลของอัตราส่วนเชิงโมลระหว่างแอลกอฮอล์ต่อน้ำมัน 2148 0
PSU ไบโอดีเซล 58: โมเดลจลนพลศาสตร์ปฏิกิริยาเอสเตอริฟิเคชัน 2570 0
PSU ไบโอดีเซล 57: กระบวนการเอสเตอริฟิเคชัน (Esterification) ต่อ 2119 0
PSU ไบโอดีเซล 56: กระบวนการเอสเตอริฟิเคชัน (Esterification) ต่อ 3627 1
PSU ไบโอดีเซล 55: กระบวนการเอสเตอริฟิเคชัน (Esterification) 7022 0
PSUไบโอดีเซล 54: การให้ความร้อนด้วยการสร้าง cavitation 2582 0
PSUไบโอดีเซล 53: การให้ความร้อนด้วยคลื่นไมโครเวฟ 2498 0
PSUไบโอดีเซล 52: การลดกรดด้วยกระบวนการเอสเตอริฟิเคชัน 2717 0
PSUไบโอดีเซล 51: กระบวนการผลิตไบโอดีเซลจากสารป้อนคุณภาพต่ำ 2616 6
PSU ไบโอดีเซล 50: อิทธิพลของการกวนผสมและตัวทำละลายร่วม 2598 0
PSU ไบโอดีเซล 49: อิทธิพลของอุณหภูมิและเวลาในการทำปฏิกิริยา 4727 0
PSUไบโอดีเซล 48: ปริมาณของตัวเร่งปฏิกิริยา 2272 0
PSU ไบโอดีเซล 47: อิทธิพลของอัตราส่วนเชิงโมลระหว่างแอลกอฮอล์ต่อน้ำมัน 2185 4
PSU ไบโอดีเซล 46: อิทธิพลด้านจลนพลศาสตร์ของการเกิดปฏิกิริยาทรานส์เอสเตอริฟิเคชัน 4878 0
PSU ไบโอดีเซล 45: อิทธิพลด้านจลนพลศาสตร์ของการเกิดปฏิกิริยาทรานส์เอสเตอริฟิเคชัน 2249 0
PSU ไบโอดีเซล 44: อิทธิพลของตัวเร่งปฏิกิริยาแอลคาไลน์วิวิธพันธุ์ 4339 0
PSU ไบโอดีเซล 43: อิทธิพลของตัวเร่งปฏิกิริยาแอลคาไลน์เอกพันธุ์ 3059 0
PSU ไบโอดีเซล 42: กระบวนการผลิตไบโอดีเซลจากสารป้อนคุณภาพสูง(1) 9314 0
PSU ไบโอดีเซล 41: Supercritical Fluids Technology 3151 4
PSU ไบโอดีเซล 40: กระบวนการผลิต (1) 2743 0
PSU ไบโอดีเซล 39: ดุลพลังงานในไบโอดีเซล 2559 0
PSU ไบโอดีเซล 38: ดุลมวลสาร 7817 2
PSUไบโอดีเซล 37: การคำนวณในไบโอดีเซล 2825 0
PSUไบโอดีเซล 36: ตัวเร่งปฏิกิริยาเอนไซม์ 4096 0
PSU ไบโอดีเซล 35: การเร่งปฏิกิริยาด้วยกรดวิวิธพันธุ์ 3130 2
PSU ไบโอดีเซล 34: เพิ่มเติมโครงสร้างไตรกลีเซอไรด์ 3896 0
PSU ไบโอดีเซล 33: การเร่งปฏิกิริยาด้วยกรดแบบเอกพันธุ์ 2552 0
PSU ไบโอดีเซล 32: การเร่งปฏิกิริยาด้วยกรด (acid catalysis) 5005 0
PSU ไบโอดีเซล 31: ตัวเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธุ์ 5665 0
PSU ไบโอดีเซล 30: การเร่งปฏิกิริยาด้วยด่าง (alkaline catalysis) ต่อ 2 2324 1
PSU ไบโอดีเซล 29: การเร่งปฏิกิริยาด้วยด่าง (alkaline catalysis) ต่อ 2433 1
PSU ไบโอดีเซล 28: การเร่งปฏิกิริยาด้วยด่าง (alkaline catalysis) 3729 0
PSUไบโอดีเซล 27: การเร่งปฏิกิริยา: 3137 1
PSU ไบโอดีเซล 26: แอลกอฮอล์ 6532 5
PSU ไบโอดีเซล 25: การปรับปรุงสภาพน้ำมันก่อนทำปฏิกิริยา 5582 0
PSU ไบโอดีเซล 24: น้ำมันทอดใช้แล้ว 3786 2
PSU ไบโอดีเซล 23: น้ำมันที่ไม่ใช้บริโภค 4337 0
PSU ไบโอดีเซล 22: น้ำมันบริโภคชนิดอื่น ๆ 3687 1
PSU ไบโอดีเซล 21: วัตถุดิบพื้นฐาน น้ำมันปาล์ม 7213 4
PSU ไบโอดีเซล 20: น้ำมันและไขมัน 4152 8
PSU ไบโอดีเซล 19: อินดิเคเตอร์ในการไทเทรตกรด-เบส 7301 5
PSU ไบโอดีเซล 18: คุณลักษณะเฉพาะของกรด-เบส 4576 2
PSUไบโอดีเซล 17: แนวคิดของกรดและเบส 2462 2
PSUไบโอดีเซล 16: ความดันไอและกฎของราอูลต์ 4481 1