นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

คนธรรมดา
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 5 · ผู้ติดตาม: 22

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
โครงการพาน้องท่องฟ้า ตามรอยพ่อ 1454 2
รถยนต์ดีเซล: ทนทานมากกว่าที่คิด 1938 1
วันที่ต้องยอมรับความจริง 1078 1
อาลัยครู"ชิต ลิ่มวรพันธ์" 1795 1
update พลังงานทดแทนไบโอดีเซล 2557 1495 2
พลังงานชีวภาพจากกลีเซอรอล 1562 2
งานวิจัยแบบ PDCA 2031 1
หนังสือวิชาการไบโอดีเซลเล่มใหม่ 1679 0
Commercialize Hydroesterification Process 1752 0
เอทิลเอสเตอร์และเมทิลเอสเตอร์ 1738 3
ปัญหาเดิม ๆ กับการใช้ไบโอดีเซล 20757 3
การวาดรูปเทคนิคไม่ง่ายเลย 9450 8
เปิดตัวเอทิลเอสเตอร์: Fatty Acid Ethyl Ester (FAEE) 1593 0
ความสำคัญของความรู้หน้างาน 1129 0
บริการวิจัย: แนวทางใหม่ในการทำวิจัย 1019 1
Fortuner 4 สูบแล้ว 1209 4
Fortuner 3 สูบ 1408 3
ปิดโครงการวิจัยไปได้อีก 1 1268 0
สิ่งเล็ก ๆ ...ที่เรียกว่า"วิจัย" 1469 0
ล้มเหลวหนึ่งครั้งหมายถึงการเข้าใกล้ความสำเร็จไปอีกก้าว 1210 0
รายงานความก้าวหน้าทุน วช. 1287 0
ไบโอดีเซลยังเดินต่อไป 2239 5
ต่อเกือบไม่ติด 1503 0
บูรณาการงานวิจัย 2217 2
PSU ไบโอดีเซล 91: การประยุกต์ใช้ถังปฏิกรณ์แบบแยกกลีเซอรอลออกอย่างต่อเนื่อง 4692 1
PSU ไบโอดีเซล 90: จลนพลศาสตร์ในปฏิกิริยาทรานส์เอสเตอริฟิเคชันโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาเอกพันธุ์แอลคาไลน์ (2) 2875 2
PSU ไบโอดีเซล 89: จลนพลศาสตร์ในปฏิกิริยาทรานส์เอสเตอริฟิเคชันโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาเอกพันธุ์แอลคาไลน์ 2732 0
PSU ไบโอดีเซล 88: การประเมินวัฏจักรชีวิต 4652 2
PSU ไบโอดีเซล 87: การเสื่อมสภาพ 2005 0
PSU ไบโอดีเซล 86: การล้าง (ต่อ) 4456 2
PSU ไบโอดีเซล 85: การล้าง 3140 0
PSU ไบโอดีเซล 84: ผลได้เชิงทฤษฎี 2837 3
PSU ไบโอดีเซล 83: อิทธิพลขององค์ประกอบสารป้อนต่อผลได้ของไบโอดีเซล 4223 0
PSU ไบโอดีเซล 82: ค่าความร้อน ความหล่อลื่น และปริมาณ unsaponifiable matter 4495 0
PSU ไบโอดีเซล 81: สมบัติที่อุณหภูมิต่ำ 4633 0
PSU ไบโอดีเซล 80: โมโน-, ได-, ไตรกลีเซอไรด์ กลีเซอรีนอิสระ และกลีเซอรีนทั้งหมด 4842 3
PSU ไบโอดีเซล 79: ค่าความเป็นกรด ค่าไอโอดีน กรดลิโนเลนิกเมทิลเอสเตอร์ และเมทานอล 3847 3
PSU ไบโอดีเซล 78: สิ่งปนเปื้อนทั้งหมด การกัดกร่อนแผ่นทองแดง และเสถียรภาพต่อการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่น 4451 0
PSU ไบโอดีเซล 77: เถ้าซัลเฟตและน้ำ 3332 1
PSU ไบโอดีเซล 76: กากถ่านและจำนวนซีเทน 3171 0
PSU ไบโอดีเซล 75: จุดวาบไฟและกำมะถัน 4489 0
PSU ไบโอดีเซล 74: ความหนืด 5014 1
PSU ไบโอดีเซล 73: ความหนาแน่น 4748 2
PSU ไบโอดีเซล 72: ปริมาณเอสเตอร์ 2370 2
PSU ไบโอดีเซล 71: คุณสมบัติของไบโอดีเซล 2410 2
PSUไบโอดีเซล 70: การผลิตไบโอดีเซลด้วยการใช้เอนไซม์เร่งปฏิกิริยา 2535 1
PSU ไบโอดีเซล 69: การจัดการกลีเซอรอล (3) 3330 0
PSU ไบโอดีเซล 68: การจัดการกลีเซอรอล (2) 4343 4
PSU ไบโอดีเซล 67: การจัดการกลีเซอรอล (1) 7255 0
PSU ไบโอดีเซล 66: การแยกคืนแอลกอฮอล์ 2697 0
PSU ไบโอดีเซล 65: การกลั่นแบบมีปฏิกิริยา 5624 1
PSU ไบโอดีเซล 64: กระบวนการ Continuous Deglycerolization (CD Process) 5124 0
PSU ไบโอดีเซล 63: ไฮโดรเอสเตอริฟิเคชัน (ต่อ) 3634 0
PSU ไบโอดีเซล 62: ไฮโดรเอสเตอริฟิเคชัน 3067 0
PSU ไบโอดีเซล 61: อิทธิพลของอุณหภูมิและเวลาในการทำปฏิกิริยา 2324 0
PSU ไบโอดีเซล 60: อิทธิพลของปริมาณตัวเร่งปฏิกิริยา 2338 0
PSUไบโอดีเซล 59: อิทธิพลของอัตราส่วนเชิงโมลระหว่างแอลกอฮอล์ต่อน้ำมัน 2032 0
PSU ไบโอดีเซล 58: โมเดลจลนพลศาสตร์ปฏิกิริยาเอสเตอริฟิเคชัน 2459 0
PSU ไบโอดีเซล 57: กระบวนการเอสเตอริฟิเคชัน (Esterification) ต่อ 2005 0
PSU ไบโอดีเซล 56: กระบวนการเอสเตอริฟิเคชัน (Esterification) ต่อ 3461 1
PSU ไบโอดีเซล 55: กระบวนการเอสเตอริฟิเคชัน (Esterification) 6715 0
PSUไบโอดีเซล 54: การให้ความร้อนด้วยการสร้าง cavitation 2466 0
PSUไบโอดีเซล 53: การให้ความร้อนด้วยคลื่นไมโครเวฟ 2393 0
PSUไบโอดีเซล 52: การลดกรดด้วยกระบวนการเอสเตอริฟิเคชัน 2597 0
PSUไบโอดีเซล 51: กระบวนการผลิตไบโอดีเซลจากสารป้อนคุณภาพต่ำ 2512 6
PSU ไบโอดีเซล 50: อิทธิพลของการกวนผสมและตัวทำละลายร่วม 2459 0
PSU ไบโอดีเซล 49: อิทธิพลของอุณหภูมิและเวลาในการทำปฏิกิริยา 4523 0
PSUไบโอดีเซล 48: ปริมาณของตัวเร่งปฏิกิริยา 2161 0
PSU ไบโอดีเซล 47: อิทธิพลของอัตราส่วนเชิงโมลระหว่างแอลกอฮอล์ต่อน้ำมัน 2085 4
PSU ไบโอดีเซล 46: อิทธิพลด้านจลนพลศาสตร์ของการเกิดปฏิกิริยาทรานส์เอสเตอริฟิเคชัน 4744 0
PSU ไบโอดีเซล 45: อิทธิพลด้านจลนพลศาสตร์ของการเกิดปฏิกิริยาทรานส์เอสเตอริฟิเคชัน 2177 0
PSU ไบโอดีเซล 44: อิทธิพลของตัวเร่งปฏิกิริยาแอลคาไลน์วิวิธพันธุ์ 4119 0
PSU ไบโอดีเซล 43: อิทธิพลของตัวเร่งปฏิกิริยาแอลคาไลน์เอกพันธุ์ 2883 0
PSU ไบโอดีเซล 42: กระบวนการผลิตไบโอดีเซลจากสารป้อนคุณภาพสูง(1) 8980 0
PSU ไบโอดีเซล 41: Supercritical Fluids Technology 3009 4
PSU ไบโอดีเซล 40: กระบวนการผลิต (1) 2596 0
PSU ไบโอดีเซล 39: ดุลพลังงานในไบโอดีเซล 2452 0
PSU ไบโอดีเซล 38: ดุลมวลสาร 7503 2
PSUไบโอดีเซล 37: การคำนวณในไบโอดีเซล 2704 0
PSUไบโอดีเซล 36: ตัวเร่งปฏิกิริยาเอนไซม์ 3940 0
PSU ไบโอดีเซล 35: การเร่งปฏิกิริยาด้วยกรดวิวิธพันธุ์ 2975 2
PSU ไบโอดีเซล 34: เพิ่มเติมโครงสร้างไตรกลีเซอไรด์ 3731 0
PSU ไบโอดีเซล 33: การเร่งปฏิกิริยาด้วยกรดแบบเอกพันธุ์ 2438 0
PSU ไบโอดีเซล 32: การเร่งปฏิกิริยาด้วยกรด (acid catalysis) 4815 0
PSU ไบโอดีเซล 31: ตัวเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธุ์ 5477 0
PSU ไบโอดีเซล 30: การเร่งปฏิกิริยาด้วยด่าง (alkaline catalysis) ต่อ 2 2216 1
PSU ไบโอดีเซล 29: การเร่งปฏิกิริยาด้วยด่าง (alkaline catalysis) ต่อ 2302 1
PSU ไบโอดีเซล 28: การเร่งปฏิกิริยาด้วยด่าง (alkaline catalysis) 3559 0
PSUไบโอดีเซล 27: การเร่งปฏิกิริยา: 2988 1
PSU ไบโอดีเซล 26: แอลกอฮอล์ 6012 5
PSU ไบโอดีเซล 25: การปรับปรุงสภาพน้ำมันก่อนทำปฏิกิริยา 5259 0
PSU ไบโอดีเซล 24: น้ำมันทอดใช้แล้ว 3576 2
PSU ไบโอดีเซล 23: น้ำมันที่ไม่ใช้บริโภค 4067 0
PSU ไบโอดีเซล 22: น้ำมันบริโภคชนิดอื่น ๆ 3495 1
PSU ไบโอดีเซล 21: วัตถุดิบพื้นฐาน น้ำมันปาล์ม 6798 4
PSU ไบโอดีเซล 20: น้ำมันและไขมัน 3909 8
PSU ไบโอดีเซล 19: อินดิเคเตอร์ในการไทเทรตกรด-เบส 6988 5
PSU ไบโอดีเซล 18: คุณลักษณะเฉพาะของกรด-เบส 4285 2
PSUไบโอดีเซล 17: แนวคิดของกรดและเบส 2322 2
PSUไบโอดีเซล 16: ความดันไอและกฎของราอูลต์ 4293 1