นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
Ico64
รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 6

อ่าน: 3509
ความเห็น: 11

การตัดสินใจของคณบดีต่อประเด็น การทบทวนค่าสมนาคุณ/ค่าสอน ของคณะวิศวฯ

ประเด็นร้อน ดับได้ด้วย การยอมรับฟังความคิดเห็น และ พิจารณาอย่างรอบคอบ

เรียน ประชาคมวิศวฯ ทุกท่านครับ

ตามที่คณะฯ ได้เปิดประเด็นเรื่องการทบทวนค่าสมนาคุณและค่าสอนของอาจารย์ และมีความเห็นจากคณาจารย์ตามที่ปรากฏใน Share นั้น และผมได้แจ้งว่าจะมีการประชุมชี้แจงกับคณาจารย์วิศวฯ ในวันพรุ่งนี้เวลา 14.00 น. นั้น ในเบื้องต้นผมขอเรียนถึงการตัดสินใจของคณบดี ในประเด็นเรื่องการทบทวนค่าสมนาคุณและค่าสอนอาจารย์ดังนี้ครับ

ประเด็นเรื่องเงินสมนาคุณสาขาขาดแคลน 4,000 บาท :

หลังจากที่ผมได้รับฟังความคิดเห็นจากคณาจารย์และข้อเสนอแนะของหลายๆ ท่านแล้ว ผมตัดสินใจที่จะไม่ตัดหรือลดเงินในส่วนนี้กับอาจารย์ในปัจจุบันครับ ส่วนการจ่ายเงินสมนาคุณกับอาจารย์ที่จะรับเข้ามาใหม่ในอนาคตจะมีการปรับปรุงวิธีการจ่ายเงินสมนาคุณนี้ให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปหรือไม่อย่างไรจะเป็นประเด็นที่อาจจะต้องหารือในโอกาสต่อไปครับ

ประเด็นค่าสอน :

เท่าที่ดูประเด็นนี้ทางอาจารย์ส่วนใหญ่ยอมรับในเรื่องนี้ จึงเห็นควรดำเนินการต่อไปและจะขอใช้เวทีจิบน้ำชาอาจารย์ในวันพรุ่งนี้ขอรับฟังความคิดเห็นจากอาจารย์ในเรื่องนี้ ว่าจะมีรูปแบบ/การดำเนินการ/แนวทางอย่างไรถึงจะเหมาะสมครับ

ประเด็นการลดรายจ่าย/การหารายได้:

เป็นประเด็นที่ทางอาจารย์ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์มาด้วย ซึ่งคณะ/หน่วยงานจะต้องมาพิจารณาเรื่องค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นซึ่งจะต้องมาศึกษาและหาแนวทางในการดำเนินการรวมทั้งการหารายได้ของคณะ/ภาควิชาว่าจะต้องดำเนินอย่างไรบ้าง ประเด็นนี้ก็จะเปิดเวทีให้อาจารย์ช่วยให้ข้อเสนอแนะในวันพรุ่งนี้เช่นกันครับ

สรุปว่า เวทีจิบน้ำชาอาจารย์ในวันพรุ่งนี้ จะคุยกันใน 2 เรื่อง คือ

1.เรื่องภาระค่าสอนที่เบิกตามระเบียบใหม่แล้วทำให้คณะมีภาระค่าสอนเพิ่มขึ้นเราจะช่วยกันแก้ไขอย่างไร เพราะเรื่องนี้จะเกี่ยวข้องกับอาจารย์ทุกคนโดยตรงครับ

2.เรื่องของแนวทางในการลดค่าใช้จ่ายๆ /การหารายได้อื่นๆ เรื่องนี้มีหลายๆ ประเด็น หลายๆ แนวทางที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนรวมทั้งอาจารย์ด้วยครับ

ในเวทีจิบน้ำชาพรุ่งนี้นั้น ก่อนที่จะขอรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะในทั้งสองเรื่องข้างต้น ผมจะขอใช้เวลาเพื่อทำความเข้าใจกับอาจารย์ถึงสถานะทางการเงินของคณะทั้งในส่วนของรายรับ/รายจ่าย ย้อนหลังไป 5 ปีว่าสถานะทางการเงินของคณะและรายจ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรบ้าง และจะมอบหมายให้รองสุธรรมจะนำเสนอในส่วนของค่าสอนในรายละเอียดว่ามีการเบิกจ่ายอย่างไรบ้างครับ

ในความเห็นของผมเห็นว่า การที่คณะเปิดประเด็นนี้ และมีเสียงสะท้อนจากอาจารย์กลับมา ถือเป็นสิ่งที่ดีมากๆ ครับ และคณะวิศวฯ จะได้ประโยชน์จากการเปิดประเด็นนี้มากกว่าผลเสีย (เปลี่ยนจากวิกฤติให้เป็นโอกาสของคณะวิศวฯ)ด้วยเหตุผลดังนี้ครับ
1. คณาจารย์วิศวฯ จะได้รับทราบข้อมูลทางการเงินของคณะ (จริงๆ แล้วได้ชี้แจงเรื่องนี้มาแล้วในเวทีจิบน้ำชามาแล้วแต่อาจารย์ หลายๆ ท่านไม่ได้เข้าร่วมในครั้งนั้นจึงยังไม่ทราบข้อมูลในส่วนนี้ครับ การชี้แจงในวันพรุ่งนี้เรียนเชิญอาจารย์เข้าร่วมเยอะๆ นะครับ) และเชื่อว่าอาจารย์หลายๆ ท่านคงตื่นตัว และเข้าใจข้อจำกัดของคณะในเรื่องบประมาณมากขึ้น และ คงจะยินดีที่จะช่วยเหลือคณะตามศักยภาพที่อาจารย์จะทำได้ต่อไป เช่น การยอมเกลี่ยภาระงานสอนไม่ให้มีการเบิกค่าสอนที่สูงเกินไป การไม่เปิดรายวิชาเลือกโดยไม่จำเป็น การยินดีให้หักค่าบริหารโครงการวิจัย ค่าบริการวิชาการ และ อาจารย์อาจจะต้องช่วยกันหาทุนการศึกษาและทุนวิจัยจากภายนอกเพื่อลดค่าใช้จ่ายของคณะลงเป็นต้น

2. ทำให้ทุกคนในคณะโดยเฉพาะผู้บริหารทุกระดับ ทั้งคณะ/ภาควิชา/หน่วยงาน ได้ตระหนักในการบริหารทรัพยากร โดยเฉพาะ คน และ เงินที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น เพื่อลดค่าใช้จ่ายขององค์กรครับ

3. ประเด็นสุดท้ายคือ สะท้อนความรับผิดชอบของผู้บริหารในฐานะผู้บริหารองค์กร ซึ่งเป็นผู้ที่ทราบข้อมูล และทราบว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตถ้าไม่มีการแก้ปัญหา หรือไม่มีการวางแผนเพื่อปัญหาดังกล่าวก็จะแสดงถึงความไม่รับผิดชอบต่อหน้าที่ของผู้บริหารครับ ผมเรียนว่าผู้บริหารคณะฯ แต่ละชุดเข้ามาและออกไปแต่คณะวิศวฯ ต้องอยู่ได้ และต้องเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนต่อไป เมื่อผมเข้ามาบริหารตรงนี้ผมก็ต้องรับผิดชอบและต้องแก้ไขปัญหาต่างๆ ขององค์กร ที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันให้ดีที่สุดครับ ซึ่งแน่นอนว่าแนวทางหรือวิธีการแก้ปัญหา อาจจะไม่สมบูรณ์ มีข้อบกพร่อง และคนในสังคมไม่เห็นด้วย ก็ต้องยอมรับและยินดีที่จะรับฟังความคิดเห็นของทุกๆ ท่านเพื่อแก้ปัญหาขององค์กรครับ

สุดท้ายนี้ผมขอเรียนว่าทีมบริหารชุดนี้ ทุกคนมีความตั้งใจ เสียสละ และมุ่งมั่นในการทำงานเพื่อคณะวิศวฯ นี้อย่างเต็มที่ ผมจึงขอขอบคุณและขอชื่นชมทีมบริหาร และหัวหน้าภาควิชาทุกๆ ท่าน และ ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆ ท่านได้ทำงานให้กับองค์กรแห่งนี้ต่อไป และขอขอบคุณชาววิศวฯ ทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานของทีมบริหารด้วยดีเสมอมาครับ

ขอบคุณครับ
อ. จรัญ

Sections: บริหารทรัพยากรมนุษย์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 07 July 2011 13:00 Modified: 07 July 2011 13:52 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Monly, Ico24 nObOdY, and Ico24 นพเก้า ๏[-ิ_•ิ]๏ลูกลิง::ลั่นล่า๏[•๊_•๊]๏ .
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

Ico48
วิริยะ [IP: 172.31.32.101]
07 July 2011 13:22
#66455

ขอขอบคุณท่านคณบดีและทีมบริหารที่ได้ชี้แจงและนำข้อคิดเห็นของประชาคมไปประกอบการตัดสินในหาทางออกดังกล่าว และขอเป็นกำลังใจให้ครับ เสียดายไม่ได้เข้าร่วมฟังด้วยเพราะไปสหพัฒน์กับท่านรองเจริญยุทธครับ

Ico48
คณดิถ [IP: 172.31.16.59]
07 July 2011 15:04
#66460

"ผู้บริหารคณะฯ แต่ละชุดเข้ามาและออกไปแต่คณะวิศวฯ ต้องอยู่ได้ และต้องเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนต่อไป "

เป็นคำกล่าวที่ดีเยี่ยมครับ

และมีความรู้สึกดีใจที่ท่านคณบดีได้เห็นความสำคัญต่อองค์กรที่ต้องก้าวหน้าต่อไป ตามที่ผมเคยกล่าวมาตลอดว่า

"เราต้องก้าวไกลเพื่อคนรุ่นใหม่ที่จะก้าวไกลกว่าครับ"

Ico48
ธีระยุทธ [IP: 172.31.32.130]
07 กรกฎาคม 2554 16:17
#66461

ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆท่าน ที่ทำงานด้วยความทุ่มเท เสียสละ เพื่อประโยชน์สุขของทุกๆฝ่ายครับ

Ico48
วรรณรัช สันติอมรทัต [IP: 113.53.1.158]
08 July 2011 11:12
#66517

ขอบคุณค่ะที่ผู้นำของเราฟันธงลงมา และขอบคุณค่ะที่นำหลายๆข้อคิดเห็นที่ดีประกอบการตัดสินใจ

ส่วนตัวไม่ได้อยากให้จบลงเช่นนี้ค่ะ (ไม่ใช่ว่าไม่พอใจน่ะค่ะ)

แต่สิ่งที่จบไม่ได้คือ เราจะต้องช่วยกันคิด ช่วยกันสร้างรายได้ พัฒนาคณะฯ ให้ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างไร

ขอบคุณทุกๆ ท่านนะครับ ทั้งทีมบริหารคณะ/ภาควิชา และคณาจารย์ทุกท่าน มีเจตนารมณ์เดียวกันคืออยากเห็นคณะวิศวฯ ของเราพัฒนาและเจริญก้าวหน้าครับ

ผมชอบที่ท่านอาจารย์วรรณรัช กล่าวว่า " สิ่งที่จบไม่ได้คือ เราต้องช่วยกันคิด ช่วยกันสร้างรายได้ พัฒนาคณะฯ ให้ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างไร" ผมเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆ ถ้าชาววิศวฯ ทุกคนมีความเห็นเช่นเดียวกับอาจารย์วรรณรัชครับ ผมจะดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะดังกล่าวต่อไปนะครับ ซึ่งแน่นอนว่าจะต้องอาศัยความร่วมมือจากประชาคมวิศวฯ ทุกภาคส่วนครับ

ขอบคุณครับ

อ. จรัญ

Ico48
เพื่อนคณดิถ [IP: 118.173.147.74]
10 กรกฎาคม 2554 09:54
#66564

ขอบคุณ ทีมบริหารที่ได้เข้าใจ เจตนารมณ์ของคณาจารย์ผู้ใต้บังคับบัญชา อยากฝากให้ทีมบริหารรับทราบว่า

ทั้งทีมบริหาร คณาจารย์ และบุคคลากร ทุกๆคนก็มีความรักต่อคณะฯเหมือนกัน แต่ละคนอาจจะรักคณะฯในมุมต่างๆกันครับ

Ico48
จรัญ บุญกาญจน์ [IP: 223.207.179.157]
10 July 2011 15:40
#66568

ขอบคุณ เพื่อนคณดิถ นะครับ ความรักในคณะวิศวฯ ของพวกเราทุกคน แม้จะในมุมที่ต่างๆ กัน ถ้าได้นำมาคุยกัน ก็จะช่วยกันเสริม ช่วยกันสร้างความแข้มแข็ง สร้างความเจริญ แก่ คณะวิศวฯ ม.อ. ที่พวกเรารักครับ อยากให้ทุกๆ ท่าน ช่วยกันเสนอแนะ แนวทางต่างๆ ที่ท่านเห็นว่าจะนำมาซึ่งความเจริญและการพัฒนาของคณะวิศวฯ ของเรา ให้แก่ทีมบริหารได้ตลอดเวลาครับ เพื่อเราจะได้ร่วมกันนำพาคณะของเราไปข้างหน้าด้วยกันนะครับ

ขอบคุณครับ

อ.จรัญ

Ico48
เพื่อนคณดิถ [IP: 113.53.1.57]
11 July 2011 16:26
#66674

เรื่องแรกที่ทางทีมบริหารต้องดำเนินการคือเรื่องบัญชีที่ต้องทำใหม่ตามที่ทุกท่านเสนอมาครับ ในความเห็นผมคิดว่า ควรตัดหนี้สร้างตึกแยกออกไปก่อน (เหมือนนิรโทษกรรมไปก่อน) แล้วเราค่อยมาพิจารณารายจ่ายต่างๆกันดูครับไม่ว่าจะเป็นรายจ่าย Fix cost และรายจ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างไม่ทันตั้งตัว แต่อยากฝากให้ทีมบริหารควรแยกบัญชีของแต่ละหน่วยงานออกเพื่อเห็นภาพรวมว่าหน่วยงานไหนมีเงินรายได้สะสมมากกว่า และสามารถเยียวยาหน่วยงานที่ประสบปัญหาด้านการเงินได้ครับ โดยอาศัยการคุยกันในโต๊ะกลมหัวหน้าภาควิชาฯได้ครับ ยังไงก็คณะฯเดียวกันน่าจะคุย เจรจาได้ ผมเห็นภาพบรรยากาศการประชุมวันศุกร์แล้วไม่สบายใจครับ ที่เราต้องมาทะเลาะกันระหว่างภาควิชาฯ

ผมคิดว่าเรื่องหนี้ต่างๆที่ค้างไว้ยกออกไปก่อน แล้วเริ่มต้นในการบริหารการเงินอย่างเป็นระบบให้มากขึ้น โดยอาจจะใช้ IT เข้ามาช่วยก็จะทำให้ผู้บริหารจะได้เห็นสถานะการเงินได้ดีครับ ผมก็ไม่แน่ใจว่าทางคณะฯอาจจะมีไอเดียนี้อยู่แล้วก็ได้ครับ

Ico48
สิทธิชัย [IP: 101.109.126.242]
11 กรกฎาคม 2554 23:27
#66681

ขอเสนอแนวคิดบางอย่างที่อาจเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อย

เรื่องหนี้

- หนี้ที่ไม่ก่อรายได้ เช่น เงินที่ลงทุนกับตึกใหม่ ส่วนนี้มีผลทำให้ KPI คณะฯ ดีขึ้น แต่ก็ต้องใช้เวลากำหนดเป้าหมายให้ชัดเจน ซึ่งคาดว่าระยะยาวจะได้ประโยชน์และสร้างรายได้ให้คณะฯอย่างไร น่าจะ work out ออกได้

- หนี้ที่เกิดจากการที่อาจารย์ช่วยกันก่อขึ้น เบิกได้เบิกเอา เบิกจนเกินเิงินรายได้ค่าธรรมเนียม นศ. อันนี้แก้ไขได้ ช่วยกันคิดหาระเบียบการจัดสรรเงิน เช่น ปัจจัยจำนวนอาจารย์ จำนวนนักศึกษา จำนวนวิชา จำนวนตอน แล้วกำหนดเพดานการเบิก แนะนำให้ปรึกษา ดร.บุญ (ภาคโยธา) อาจารย์มีความละเีอียดรอบคอบ อาจารย์เคยวางหลักการคิดคะแนนผู้มีสิทธิ์เลือกบ้านพักของบุคลากร อันดับก่อนหลัง อาจารย์เป็นอัจริยะหลายด้าน ปัญหาต่างๆอาจารย์ก็ทราบดีและเป็นห่วงและติดตามอยู่ตลอด

-หนี้ที่เกิดประโยชน์ เช่น ให้ภาคฯต่างๆ ยืมไปลงทุน ส่วนนี้พอยอมรับได้ อนาคตก่อประโยชน์เป็นเงินรายได้

-หนี้อื่นๆ ที่ตัดลง ลดทอนลงได้ ก็ให้ลดลง เช่น ไฟฟ้าตามห้องของนักศึกษา เปิดแอร์ เปิดไฟทิ้ง คณะฯควรจะแสดงยอดค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนๆให้เห็น และช่วยกันลดลงลดลง ตัวอย่างเช่นไฟฟ้าแสงสว่างบนลานตึกคณะฯ หลังเที่ยงคืนอาจจะดับลดลงได้ ยกเว้นใกล้สอบ (ซึ่งความจริงแล้ว นศ.ต่างคณะฯมาใช้บริการมากกว่า นศ.วิศวะ ซะอีก)

เีิรื่อง หารายได้เพิ่ม

- เสนอให้หักค่าธรรมเนียมเพิ่มให้คณะ ในส่วนของงานบริการวิชาการ (จากเดิม 15% เป็น 20%) ในส่วนนี้ภาคฯที่มีผลกระทบมากคือภาคโยธา รวมทั้งตัวผมเองด้วย แต่ก่อนที่จะดำเนินการในส่วนนี้ เรื่องต่างๆข้างต้นเช่นการเบิกค่าสอนเกินต้องชัดเจน เชื่อว่าภาคโยธา ก็พร้อมที่จะช่วยคณะฯ

-คณะฯต้องมีโปรแกมหลักสูตรพิเศษเพิ่ม แต่ละภาควิชาต้องไปคิดกันเองว่าจะเปิดหลักสูตรระยะสั้น หรือต่อยอดกันอย่างไร (เรื่องคุณภาพก็ต้องยอมหย่อนลงบ้าง) มีการสอนวันเสาร์-อาทิตย์ หรืออาจจะเป็นตอนเย็น-กลางคืน สำหรับผู้ที่ทำงานไปเรียนไป เป็นมินิปริญญา ก็ได้ หรือหลักสูตรสำหรับผู้บริหาร-โรงงาน-โรงแรม-อบต.-ผอ.ช่าง ต่างๆ ฯลฯ โดยรวมคือเพิ่มงาน เพิ่มเงิน ไม่หวัง เฉพาะ ป.ตรีอย่างเดียว

-ห้องเรียน ห้องคอมฯ ว่าง ตอนเย็น วันเสาร์-อาทิตย์ เปิดให้ใช้บริการ-คนภายนอก ได้ หรือจะเป็ดอบรมก็ได้ (เหมือนครั้งก่อนที่เคยเปิดอบรม ซึ่งเกิดจากการเริ่มต้นของผม จากชมรมคอมพิวเตอร์วิศวะ มาเป็นโครงการก่อตั้งศูนย์ฯ ในทุกวันนี้ พวกเราช่วยกันทำกิจกรรมหารายได้)

Ico48
จรัญ บุญกาญจน์ [IP: 172.31.112.102]
12 July 2011 08:26
#66684

ขอขอบคุณทุกข้อเสนอแนะนะครับ ผมจะรวบรวมและนำไปพิจารณาครับ

ขอบคุณครับ

อ.จรัญ

ขอทราบได้ไหมคะว่า ในส่วนของงานบริการวิชาการ โดยเฉลี่ยแล้วอาจารย์ได้ค่าสอนชั่วโมงละเท่าไหร่ พลับพลึงทราบจากระเบียบของมหาวิทยาลัยค่ะว่า สามารถจ่ายได้ไม่เกินชั่วโมงละ 1,000 บาท ในทางปฏิบัติของคณะวิศวะจ่ายเต็มเพดานไหมคะ พลับพลึงกำลังตั้งมาตฐานค่าสอนงานบริการวิชาการให้กับวิทยาลัยนานาชาติค่ะ คิดว่าจะตั้งไว้เต็มเพดานให้เท่ากันหมดสำหรับผู้สอนทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ขณะนี้พลับพลึงได้ข้อมูลจากศิลปศาสตร์แล้ว กำลังหาข้อมูลของคณะอื่นๆเพื่อตั้งค่าสอนเพื่อไม่ให้แตกต่างกันมากนัก

พลับพลึง

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.204.186.91
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ