นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
Ico64
รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 6

อ่าน: 1299
ความเห็น: 0

สายตรงคณบดี: เรื่องเล่าจากที่ประชุม คณบดี ตุลาคม 2555

สภามหาวิทยาลัยสาขา หรือ สภาวิทยาเขต แนวคิดใหม่ในการบริหารมหาวิทยาลัย

สายตรงคณบดี: เรื่องเล่าจากที่ประชุมคณบดี 4 ตุลาคม 2555

เรียนประชาคมวิศวฯ ทุกท่าน

ในการประชุมคณบดี เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2555 มีวาระพิจารณาที่สำคัญๆ ที่ขอนำมาสื่อสารกับประชาคมวิศวฯ ได้รับทราบใน 3 เรื่อง ดังนี้

1. การปรับปรุงขั้นตอนการจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษา และการจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาให้แก่คณะหน่วยงาน

ที่ประชุมคณบดี เมื่อ วันที่ 4 ตุลาคม 2555 ที่ผ่านมาได้เห็นชอบขั้นตอนการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษา และการจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาให้แก่คณะหน่วยงาน ดังนี้

1. ขั้นตอนการจัดเก็บค่าธรรมเนียม:นักศึกษาใหม่ และ นักศึกษาปัจจุบัน จะต้องชำระค่าธรรมการศึกษาก่อนจึงจะมีสิทธิ์ลงทะเบียน (ยกเว้นนักศึกษาที่ได้รับการผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ได้รับทุนการศึกษา และได้รับเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา)
2. การลงทะเบียนต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์แรกนับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษา
3. จัดสรรค่าธรรมเนียมภายใน 4 สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคการศึกษา และส่งรายงานการลงทะเบียน นักศึกษาที่ได้รับการผ่อนผัน และที่ค้างชำระเงิน และรายงานการจัดสรรเงิน

นอกจากนี้ที่ประชุมได้ข้อสรุปเกี่ยวกับทุนการศึกษาที่คณะต่างๆ ให้กับนักศึกษาในระดับต่างๆ ดังนี้

ระดับปริญญาตรี: กรณีที่คณะให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีซึ่งเกี่ยวข้องกับคณะอื่นๆ จะมีการตัดจ่ายเงินรายได้ของคณะที่ให้ทุนแก่นักศึกษาให้กับ คณะอื่นๆ ในจำนวนที่คณะนั้นพึงจะได้รับ

ระดับบัณฑิตศึกษา: กรณีที่คณะให้ทุนแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาซึ่งการเรียนการสอนส่วนใหญ่ เกี่ยวข้องกับคณะที่ให้ทุนเอง ในกรณีนี้ทั้งคณะและมหาวิทยาลัยจะยกเว้นให้กับนักศึกษาที่ได้รับทุนของทุกคณะ

2. สภาวิทยาเขต

การมีสภาวิทยาเขตเป็นข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย ที่เห็นว่าการประชุมสภามหาวิทยาลัยมีวาระต้องพิจารณามากและสภามหาวิทยาลัยไม่สามารถพิจารณาให้ความเห็นเชิงลึกในเชิงของ หลักสูตร กลยุทธ์ และแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยที่ควรเป็นจุดเน้นหรือจุดเด่นของแต่ละวิทยาเขตได้ จึงมีแนวคิดให้มี สภาวิทยาเขตขึ้นมา (เป็นสภามหาวิทยาลัยสาขา หรือ สภามหาวิทยาลัยย่อยในแต่ละวิทยาเขต)
ที่ประชุมสภาคณบดีได้พิจารณาแนวคิดในการจัดตั้งสภาวิทยาเขตดังกล่าวใน 2 ประเด็น คือ องค์ประกอบของกรรมการสภาวิทยาเขต และหน้าที่ของสภาวิทยาเขต และเห็นชอบในทั้ง 2 ประเด็น ดังนี้

1. องค์ประกอบของกรรมการสภาวิทยาเขต: ประกอบด้วย
(1) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ
(2) อธิการบดี กรรมการ
(3) ศาสตราจารย์จากภายนอกมหาวิทยาลัยจำนวนไม่เกิน 4 คน กรรมการ
(4) ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัยจำนวนไม่เกิน 4 คน กรรมการ
(5) รองอธิการบดีในวิทยาเขต จำนวน 1 คน กรรมการ
(6) คณบดีในวิทยาเขต จำนวนกลุ่มสาขาวิชาละ 1 คน กรรมการ
(7) ผู้แทนบุคลากรสายวิชาการตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองศาสตราจารย์ กลุ่มสาขาวิชาละ 1 คน กรรมการ
(8) ผู้แทนจากสภาอาจารย์ 1 คน กรรมการ

2. หน้าที่ของสภาวิทยาเขต หลักๆ มีดังนี้
(1) วางนโยบายและแผนการดำเนินงานด้านวิชาการและวิจัยของวิทยาเขตให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของมหาวิทยาลัย และจุดเน้นของวิทยาเขต
(2) เสนอแนะแนวทางและสนับสนุนการจัดหาเงินทุนและแหล่งเงินทุนเพื่อให้วิทยาเขตดำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์
(3) อนุมัติหลักสูตรการศึกษา การเปิด การปรับปรุง การยุบรวม หรือการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา และรายวิชาสำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี และปริญญาโท เสนอสภามหาวิทยาลัยทราบ และเสนอความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ สำหรับหลักสูตรระดับปริญญาเอก
(4) พิจารณาแต่งตั้งอาจารย์ประจำวิทยาเขตให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์ และรายงานสภามหาวิทยาลัย
(5) แต่งตั้งกรรมการ อนุกรรมการ คณะบุคคลหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด เพื่อปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสภาวิทยาเขต

ทั้งนี้แนวคิดทั้งในเรื่องขององค์ประกอบของสภาวิทยาเขต และ หน้าที่ของสภาวิทยาเขตที่ผ่านที่ประชุมคณบดีในคราวนี้ จะถูกนำเข้าพิจารณาในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาต่อไปครับ

การมีสภาวิทยาเขตเป็นเรื่องใหม่ เป็นแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยใหม่ที่จะช่วยให้สภามหาวิทยาลัยได้เห็นภาพความแตกต่างของแต่ละวิทยาเขต ทำให้สภามหาวิทยาลัยเข้าใจบริบท และข้อจำกัดของแต่ละวิทยาเขตมากขึ้น ก็จะเป็นประโยชน์ที่สภามหาวิทยาลัยจะได้ช่วยสนับสนุนและขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยในภาพรวมบนฐาน/ข้อมูลที่สะท้อนความเป็นจริงของวิทยาเขตต่างๆได้มากขึ้นแต่ก็ต้องมีการพัฒนาทั้งบุคลากรและกระบวนการทำงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสภาวิทยาเขต โดยเฉพาะในประเด็นการพิจารณาการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของสภาวิทยาเขตของแต่ละวิทยาเขตที่ต้องเป็นมาตรฐานเดียวกันครับ

3. แผนปฏิบัติการสู่ประชาคมอาเซียน ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ให้คณะต่างๆ รวมทั้งคณะวิศวฯของเราจัดทำแผนปฏิบัติการรองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน ในด้านต่างๆ ประกอบด้วย การเตรียมตัวด้านการเรียนการสอน การเตรียมตัวด้านการวิจัย การเตรียมตัวด้านการพัฒนาบุคลากร และการเตรียมตัวด้านการพัฒนานักศึกษา นั้น ในส่วนของคณะวิศวฯ ของเรา ทีมบริหาร/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจด้านต่างๆ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในส่วนของคณะวิศวฯ ในด้านการพัฒนานักศึกษา ด้านการพัฒนาบุคลากร และด้านการวิจัย ตามรายละเอียดที่แนบ “การดำเนินการของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

มหาวิทยาลัยได้พิจารณาแผนปฏิบัติการสู่ประชาคมอาเซียนจากทุกคณะ/หน่วยงาน และนำไปผนวกกับ มิติการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่อาเซียน 5 กลยุทธ์หลักของมหาวิทยาลัย แล้วประมวลเป็นแผนปฏิบัติการสู่อาเซียนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดังรายละเอียด “แผนปฏิบัติการสี่ปี (พ.ศ.2555-2558)สู่อาเซียน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์” และที่ประชุมสภาคณบดีได้ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติดังกล่าวเมื่อการประชุมที่ผ่านมาครับ

ผมนำประเด็นเรื่องแผนปฏิบัติการเรื่องการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนทั้งของคณะและของมหาวิทยาลัยมาเรียนให้ประชาคมวิศวฯ ม.อ. ได้รับทราบ เพื่อจะได้ร่วมกันขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการสู่ประชาคมอาเซียนในด้านต่างๆ ของคณะและของมหาวิทยาลัยต่อไปครับ

แผนปฏิบัติการสู่ประชาคมอาเซียนของคณะวิศวฯ ในบางเรื่องได้มีการดำเนินการตามแผนไปแล้วและที่จะมีการดำเนินการในเดือนตุลาคม 2555 ได้แก่

1. ด้านการพัฒนานักศึกษา:

คณะและภาควิชาต่างๆ กำลังร่วมกันเตรียมการจัดกิจกรรมตามโครงการ The Engineering Student Potential Development to AEC ซึ่งเป็นโครงการที่ทางคณะวิศว ม.อ. (Engineering at PSU) ร่วมกับ คณะวิศวฯ ของมหาวิทยาลัยในมาเลเซีย คือ University Sains Malaysia (USM) จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ตามโครงการที่วิศวฯ ม.อ. เสนอ โดยจะมีขึ้นในช่วงวันที่ 15-20 ตุลาคมนี้ ซึ่งจะมีนักศึกษาจากทุกภาควิชาของเราเข้าร่วมกิจกรรมกับนักศึกษาจากมาเลเซีย ก็ต้องขอขอบคุณทีมงาน ทั้ง รองทวีศักดิ์ รองบุญเจริญ ผช. พรชัย (ในขณะนั้น) หัวหน้าภาควิชา คณะกรรมการกิจการนักศึกษา วิเทศสัมพันธ์ และนักศึกษาทุกคน ที่ช่วยกันขับเคลื่อนโครงการนี้ตั้งแต่เริ่มต้นด้วยการเดินทางไปเจราจาควมร่วมมือในการดำเนินการตามโครงการนี้กับมหาวิทยาลัยในมาเลเซีย ร่วมกันและช่วยกันผลักดันจนกระทั่งนำมาสู่กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในช่วงเดือนนี้ซึ่งก็จะเป็นไปตามแผนที่วางไว้ได้อย่างดีครับ

2. ด้านการวิจัย:

คณะฯได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานเตรียมความพร้อมด้านการวิจัยสู่ประชาคมอาเซียนและนานาชาติของคณะวิศวกรรมศาสตร์ขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่กำหนดแนวทางในการนำผลงานวิจัยสู่ประชาคมอาเซียนและนานาชาติ ซึ่งการประชุมกรรมการวิจัยเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม ที่ผ่านมาได้เห็นชอบการแต่งตั้งคณะทำงานดังกล่าว เพื่อเริ่มขับเคลื่อนงานวิจัยของเราสู่ AEC ต่อไป

3. ด้านการพัฒนาบุคลากร:
จากแผนการดำเนินการของคณะก็จะมีโครงการการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ให้แก่บุคลการสายสนับสนุน โดยจัดโปรแกรมอบรมภาษาอังกฤษต่อเนื่อง (Intensive Course) 70 ชั่วโมง ให้กับบุคลากรสายสนับสนุนของเราซึ่งจะ แบ่งเป็น 2 รุ่น ๆ ละ 50 คน และมีการอบรมใน 2 ช่วงคือ

รุ่นที่ 1 ตั้งแต่ ระหว่าง พฤศจิกายน 2555 – มกราคม 2556
รุ่นที่ 2 ตั้งแต่ ระหว่าง กุมภาพันธ์ – เมษายน 2556

ทั้งหมดที่กล่าวมาเป็นแผนในช่วง 1-2 เดือน ข้างหน้าที่เราจะต้องขับเคลื่อนในการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนครับ และผมก็เชื่อว่าในทางปฏิบัตินั้นเราก็ยังมีอีกหลายๆ กิจกรรม หลายๆ โครงการที่ดำเนินการไปแล้ว กำลังดำเนินการ และมีแผนที่จะดำเนินการ โดยอาจารย์ผู้สอน ภาควิชา/หน่วยงาน นักศึกษา และ หน่วยงานต่างๆ ภายในคณะวิศวฯ ของเราที่คณะอาจจะไม่ทราบก็สามารถนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้นะครับ

ทั้ง 3 เรื่องที่เล่ามาเป็นวาระพิจารณาจากที่ประชุมคณบดี เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2555 ที่ผ่านมา และบางเรื่องก็จะต้องผ่านต่อไปพิจารณาในระดับสภามหาวิทยาลัยในวันที่ 13 ตุลาคม 2555 นี้ต่อไป  ซึ่งถ้ามีประเด็นเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงในเรื่องทั้ง 3 เรื่องข้างต้นจากสภามหาวิทยาลัย และ/หรือจากมหาวิทยาลัย ผมก็จะนำมาสื่อสารกับประชาคมวิศวฯ ให้รับทราบในโอกาสต่อไปครับ

ขอบคุณครับ
อ.จรัญ

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 11 ตุลาคม 2555 05:35 แก้ไข: 11 ตุลาคม 2555 13:37 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Monly, Ico24 คนธรรมดา, และ Ico24 นางสาว แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.210.11.249
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ