นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 2202
comment: 1

สายตรงคณบดี: สี่ปี ที่บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ตอนที่ 4) :สี่ปี ของคณบดีและทีมบริหาร มีอะไรใหม่ (ด้านการบริหารจัดการ)

คณบดี ไม่ใช่เป็นนักบริหารที่ดี แต่เป็นผู้บริหารที่ตั้งใจจะทำหน้าที่ที่ได้รับการมอบหมายให้ดีที่สุด

สายตรงคณบดี: สี่ปี ที่บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ตอนที่ 4)

สี่ปี ของคณบดีและทีมบริหาร มีอะไรใหม่ (ด้านการบริหารจัดการ)

เรียนประชาคมวิศวฯ ทุกท่าน

การสื่อสารในประเด็น “สี่ปี ของคณบดีและทีมบริหาร มีอะไรใหม่ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ด้านการบริหารจัดการ)” นั้น จะสื่อสารเฉพาะสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นจาก ประเด็นยุทศาสตร์ Clear Administration, C. จากแนวคิด RACE…ING และนำไปสู่การปฏิบัติในการบริหารจัดการองค์กรที่สำคัญๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ครับ

Clear Administration, C.

1. แนวคิดในภาพรวม

แนวคิดในภาพรวมของการจัดการบริหารคณะวิศวฯ คือให้ความสำคัญกับ ทรัพยากรบุคคล การบริหารจัดการจึงเน้นที่ “คน” มากกว่าระบบ ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรของคณะวิศวฯ ทุกท่าน ทุกภาคส่วน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อองค์กรบนความสุข (อาจจะไม่เท่ากัน) ของทุกคน โดยการบริหารจัดการจะใช้แนวทางตามพระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คือ เข้าถึง เข้าใจ พัฒนา และเพิ่มประเด็น กล้าเปลี่ยนแปลง โดยยึดประโยชน์ขององค์กรเป็นสำคัญครับ

2. จากแนวคิด แนวทางการพัฒนา…สู่การปฏิบัติ

2.1 แนวทางการพัฒนา ที่ 1. เข้าถึง

ในการบริหารของคณบดีได้ดำเนินการตามแนวทางการเข้าถึงบุคลากร ที่ระบุไว้ในแนวคิดและแนวทางการพัฒนาในหลายแนวทาง ได้แก่

• สายตรงคณบดี: เป็นเรื่องเล่าของคณบดี ผ่าน Group mail ของคณะ (engall@eng.psu.ac.th) และผ่านระบบ share ของ PSU เพื่อสื่อสารเรื่องราวต่างๆ ถึงบุคลากร ของคณะและประชาคมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ บุคคลภายนอก ซึ่งคณบดีได้ดำเนินการสื่อสารผ่านสายตรงคณบดีในทั้งสองช่องทางข้างต้นอย่างสม่ำเสมอ

• คณบดีพบภาควิชา : ในรอบการบริหารที่ผ่านมาคณบดีได้ สัญจร ไปพูดคุยกับภาควิชาต่างๆ ทุกภาควิชา รวม 2 ครั้ง โดยได้นำประเด็น ข้อเสนอแนะในการบริหารงานของภาควิชามาปรับปรุงและพัฒนาคณะได้

• กิจกรรมจิบน้ำชา: ซึ่ง มีทั้งจิบน้ำชาที่แยกกลุ่มบุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุน และ จิบน้ำรวมของบุคลากรทั้ง 2 ประเภท ซึ่งคณบดีได้มีการพบประกับบุคลากรตามแผนที่ได้วางไว้

• การเข้าพบหารือ ของ บุคลากร: คณบดีได้เปิดโอกาสให้บุคลากร ทุกท่านที่ต้องการเข้าหารือกับคณบดีในประเด็นต่างๆได้โดยตรง โดยได้สั่งการให้ เลขานุการของคณบดีนัดเวลาให้บุคลากรที่ขอเข้าพบให้ได้ทุกคน

• การพบปะกับ บุคลากรใหม่: เมื่อมีการบรรจุบุคลากรใหม่ในคณะ คณบดีจะมอบหมายให้ทาง HR นัดหมายเพื่อให้บุคลากรใหม่ทุกคน ทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุน ได้พบปะพูดคุยกับคณบดี เพื่อแนะนำพันธกิจขององค์กร ความคาดหวังของคณะต่อบุคลากร และปลูกฝังทัศนคติที่ดีในการทำงานกับองค์กร เป็นต้น

2.2 แนวทางการพัฒนาที่ 2…เข้าใจ

ในการบริหารของคณบดีนั้น ยินดีรับฟัง ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น ปัญหา ต่างๆ ทั้งที่ได้รับจากเวทีที่คณบดีใช้ในการเข้าถึงบุคลากรตามแนวทางที่ 1 หรือ เรื่องต่างๆ ที่ส่งตรงถึงคณบดีทั้งทางเอกสารและ e-mail และจะพิจารณาทำความเข้าใจในเรื่องต่างๆ อย่างรอบคอบ และดำเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ ตามข้อเสนอแนะของบุคลากรโดยถือประโยชน์ขององค์กรเป็นสำคัญ

2.3 แนวทางที่ 3 …พัฒนา

ดังที่กล่าวแล้วว่า การบริหารจัดการ นั้น ได้ให้ความสำคัญกับ การพัฒนาบุคลากร เป็นสำคัญ ดังนั้นการดำเนินการตามแนวคิดและแนวทาง…พัฒนาที่วางไว้จึงเน้นในเรื่องของ “คน” เป็นสำคัญ ซึ่งเมื่อพิจารณาจากมาตรการที่กำหนดไว้ในแนวทางการพัฒนาตามแนวทางที่ 3 นี้ คณบดี ทีมบริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับมาตราการที่กำหนดไว้ซึ่งสามารถสรุปย่อๆ ในแต่ละมาตรการได้ดังนี้ครับ

2.3.1: การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และ ค่านิยม ของบุคลากร

คณะได้ดำเนินการจัดทำแผนกลยุทธ์คณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2555-2559 โดยนำระบบ การคิด แบบ TQA เข้ามาปรับใช้ และร่วมกำหนด ค่านิยมขององค์กร คือ PSU และนำคณะวิศวฯ เข้าร่วมการพัฒนาบุคลากรให้ได้รับทราบ/เรียนรู้ กระบวนการทำงานตามแนวคิดของ TQA ซึ่งยังคงอยู่ในกระบวนการอบรมและพัฒนาบุคลากรตามแนวทางดังกล่าว โดยมีเป้าหมายเพื่อให้บุคลากรทุกภาคส่วนได้ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการทำงาน และนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรม TQA มาปรับ/ประยุกต์ใช้กับงานประจำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของแต่ละคน

 2.3.2. การพัฒนาระบบการบริหารกำลังคนให้เพียงพอต่อสถานการณ์

ก. การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการเพื่อทดแทนสายวิชาการที่เกษียณอายุ

การบริหารกำลังคนให้เพียงพอต่อสถานการณ์นั้นจะให้ความสำคัญกับการบริหารอัตราทดแทนสายวิชาการที่เกษียณอายุซึ่งได้ดำเนินการทั้งในระยะสั้นและระยะยาวดังนี้

การดำเนินการในระยะสั้น

ทางคณะได้หารือร่วมกับหัวหน้าภาควิชาในประเด็นการขาดแคลนอาจารย์และให้แต่ละภาควิชาให้ความสำคัญกับการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อบรรจุในตำแหน่งที่ว่างลง โดยคณะได้จัดทำประกาศรับสมัครและเปิดรับสมัครอยู่ตลอดเวลา และได้มอบหมายให้การจัดการทรัพยากรบุคคลจัดส่งประกาศการรับสมัครไปยังหน่วยงานภายนอกที่ให้ทุนการศึกษาเช่น คปก. และ สกอ. จากการที่คณะได้มีการหารือเรื่องอัตรากำลังทดแทนอัตราที่ว่างลงกับทางภาควิชาต่างๆ อย่างสม่ำเสมอและร่วมกันแก้ปัญหาต่างๆ ร่วมกัน ทำให้แต่ละภาควิชาสามารถบรรจุอาจารย์ทดแทนได้เพิ่มขึ้น และในบางสาขาที่ไม่สามารถหาผู้สมัครที่จบการศึกษาในระดับปริญญาเอกได้ก็ได้ดำเนินการเพื่อขอปรับคุณสมบัติการรับเข้าเป็นวุฒิปริญญาโทที่มีศักยภาพและมีความพร้อมที่จะไปศึกษาต่อได้ทันทีซึ่งก็สามารถหาสถานศึกษาและสนับสนุนให้ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกได้ในระยะเวลาอันสั้น โดยภาควิชาที่สามารถบริหารอัตราสายวิชาการเพื่อทดแทนอาจารย์ที่เกษียณอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดคือ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ที่สามารถบรรจุอาจารย์ในตำแหน่งที่ว่างอยู่ได้ทั้งหมด ในขณะที่ภาควิชาอื่นๆ ที่ยังมีตำแหน่งว่างอยู่นั้นสาเหตุหนึ่งเนื่องมาจากความขาดแคลนบุคลากรในสาขาที่ภาควิชาต้องการจริงๆ แต่ก็มีการดำเนินการเรื่องนี้อย่างจริงจังและต่อเนื่องต่อไป โดยภาพรวมแล้วการบริหารอัตราทดแทนการเกษียณอายุราชาการของคณะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างมาก และคณะมีเป้าหมายที่จะบริหารอัตราว่างในส่วนของสายวิชาการในแต่ละปีให้ต่ำกว่า 10 อัตราตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

การดำเนินการในระยะยาว

แม้ว่าคณะจะมีอัตราว่างและได้ประกาศรับสมัครผู้ทีคุณสมบัติเหมาะสมอยู่ตลอดเวลา แต่ด้วยเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้รับเฉพาะผู้จบการศึกษาในระดับปริญญาเอกทำให้การบรรจุอาจารย์ใหม่ไม่สามารถทำได้ตามอัตราที่ว่างอยู่ ในขณะเดียวกันในบางสาขาก็เป็นสาขาที่ขาดแคลนผู้ที่จบการศึกษาในระดับปริญญาโท และ/หรือปริญญาเอกในสาขานั้นจริงๆ จึงไม่สามารถหาคนมาสมัครเป็นอาจารย์ได้ คณะจึงได้จัดทำโครงการพัฒนาอาจารย์ใหม่ขึ้นโดยใช้งบประมาณจากกองทุนพัฒนาคณะฯ จัดสรรเป็นทุนการศึกษาและค่าครองชีพให้กับผู้รับทุนเพื่อดึงดูดนักศึกษาที่มีศักยภาพทั้งผู้ที่กำลังเรียนปริญญาตรี ผู้ที่จบปริญญาตรี และผู้ที่กำลังศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อรับทุนพัฒนาอาจารย์และเรียนต่อในระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะปริญญาโทที่คณะฯ ก่อนที่จะบรรจุเป็นอาจารย์และคณะก็จะหาทุนสำหรับการศึกษาต่อจากหน่วยงานที่สนับสนุนทุนการศึกษาทั้งในและต่างประเทศเพื่อส่งอาจารย์ที่บรรจุใหม่เหล่านี้ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกต่อไป และสำหรับผู้ที่เรียนปริญญาเอกที่คณะจนกระทั่งจบการศึกษาทางคณะก็จะสนับสนุนทุนให้ไปมีประสบการณ์ในต่างประเทศเพิ่มเติมด้วย

การพัฒนากำลังคนตามมาตรการระยะยาวนี้คณะได้ดำเนินการควบคู่ไปกับมาตรการแนวทางระยะสั้น และมีการรับสมัครผู้สนใจรับทุนนี้ทุกปี โดยในปัจจุบัน มีผู้รับทุนพัฒนาอาจารย์ในโครงการนี้ในเกือบทุกภาควิชาคือ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมเครื่องกล และ วิศวกรรมเคมี

การร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อพัฒนาอาจารย์

ควบคู่ไปกับการดำเนินโครงการให้ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาอาจารย์ตามแผนระยะยาวข้างต้น คณบดีและทีมบริหารยังได้ดำเนินการสร้างความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยในต่างประเทศเพื่อส่งบุคลากรที่รับทุนของคณะไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกในต่างประเทศต่อไป โดยที่ผ่านมาคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ลงนามความร่วมมือกับ OTTO-VON GUERICKE University และได้ส่งอาจารย์ในสาขาวิศวกรรมเครื่องกลไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยดังกล่าวแล้ว 2 คน และจะมีอาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการเดินทางไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยนี้ในเร็วๆ นี้ อีก 1 คน

นอกจากนี้จากการที่คณบดีและทีมบริหารได้เดินทางไปเจรจาและลงนามความร่วมมือกับ Harbin Engineering University (HEU) ทำให้ได้รับทุนการศึกษาในระดับปริญญาเอกสำหรับพัฒนาบุคลากรจากมหาวิทยาลัยดังกล่าวจำนวนหนึ่งทุน ซึ่งอยู่ในระหว่างการขอเปลี่ยนตำแหน่งและรอบรรจุอาจารย์ใหม่ก่อนที่จะส่งไปศึกษาต่อที่ HEU ต่อไป

ข. การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ

การพัฒนาบุคลากรสายอาจารย์ เน้นการพัฒนาอาจารย์ใหม่ และ การสรรหาอาจารย์ใหม่ ในระยะเวลาที่ผ่านมา คณบดีและทีมบริหาร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการเพื่อพัฒนาอาจารย์ใหม่ และอาจารย์ที่ปฏิบัติงานมาก่อนดังนี้

1. การเชิญอาจารย์ใหม่ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นอาจารย์ในสาขาต่างๆ มาพูดคุยกับคณบดี และ หน่วยงานที่รับผิดชอบในการดูแลอาจารย์ใหม่ เพื่อให้อาจารย์ใหม่ได้รับทราบนโยบายด้านต่างๆ ของคณะในภาพรวม และ ให้อาจารย์ใหม่ได้ทราบถึงเส้นทางอาชีพของสายวิชาการ ให้กำลังใจในการทำงานและให้ข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในการเป็นอาจารย์ใหม่ที่คณะฯ ทั้งนี้สำหรับอาจารย์ที่มีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาเอกก็จะพูดคุยให้เห็นความสำคัญในเรื่องการทำวิจัยและการเตรียมตัวเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ ส่วนอาจารย์ที่เข้ามาในวุฒิปริญญาโทก็จะเน้นให้อาจารย์ใหม่พัฒนาด้านภาษาและเตรียมตัวไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด

2. การจัดบรรยาย สัมมนา และ workshop ภายในคณะ ที่เป็นประโยชน์กับอาจารย์ใหม่ เช่น การบรรยายในหัวข้อ “การเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ” การบรรยายเรื่อง “เริ่มต้นทำวิจัยอย่างมีเป้าหมายได้อย่างไร” การสัมมนา เรื่อง การสืบค้นฐานข้อมูลสิทธิบัตร และการทำแผนที่สิทธิบัตรขั้นต้น และการจัดทำ workshop เรื่อง เทคนิคการจดทะเบียนสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร เป็นต้น

3. การปฐมนิเทศอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนใหม่ คณะมีโครงการปฐมนิเทศอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนใหม่ในระดับคณะขึ้นทุก 2 ปีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์และบุคลากรใหม่ได้เข้าใจบริบทของตนเองและได้ทราบนโยบาย แนวทางและแผนการดำเนินการในด้านต่างๆ ในทุกพันธกิจของคณะรวมทั้งจะเป็นการให้ข้อมูลเฉพาะด้าน เช่น ด้านการเรียนสอน การวิจัย และ การบริการวิชาการแก่อาจารย์และบุคลากรใหม่ได้รับทราบ รวมทั้งจะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากรใหม่ด้วยกันและระหว่างบุคลากรใหม่กับบุคลกรปัจจุบัน ซึ่งที่ผ่านมาได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ไปแล้ว 1 ครั้ง เมื่อ 18-19 เมษายน 2554 และจะมีการจัดปฐมนิเทศบุคลากรใหม่อีกครั้งในปลายเดือนเมษายน 2556 นี้

4. การจัดให้มีระบบพี่เลี้ยงบุคลากรใหม่ เพื่อให้บุคลากรใหม่ทั้งสายวิชาการสายสนับสนุนมีพี่เลี้ยงในการสอนงาน การใช้ชีวิต และ การพัฒนาตนเองเพื่อความก้าวหน้าในสายอาชีพ รวมทั้งให้คำปรึกษาแก่บุคลากรใหม่ในประเด็นที่บุคลากรใหม่ต้องการทราบหรือต้องการคำปรึกษา และคณะมีระบบเชิดชูเกียรติอาจารย์/บุคลากรสายสนับสนุนผู้ที่เสียสละเป็นพี่เลี้ยงให้กับบุคลากรใหม่เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณและชื่นชมพี่เลี้ยงด้วย

5.การพัฒนาสายวิชาการที่ไม่ใช่อาจารย์ใหม่ ส่วนใหญ่จะเน้นการจัดการสัมมนา การบรรยายพิเศษ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวทีต่างๆ เช่น Q-talk และจิบน้ำ เพื่อให้อาจารย์ได้เรียนรู้ หรือรับทราบข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเอง ทั้งในด้านการวิจัย และการเรียนการสอน หรือเพื่อให้สามารถพัฒนาตนเองเพื่อขอรับทุนวิจัย และผลิตผลงานทางวิชาการให้พร้อมสำหรับการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นได้

ค. การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน

การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน เน้นการพัฒนาการเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการของบุคลากรเก่า และ เน้นการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนรุ่นใหม่ให้มีความก้าวหน้าและรักองค์กร คณบดี รองคณบดี และหน่วยงานที่รับผิดชอบได้ร่วมกันดำเนินการเพื่อพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนดังนี้

1. การให้ทุนการศึกษาต่อแก่บุคลากรสายสนับสนุนที่ต้องการพัฒนาตนเองโดยการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ปีละ 10 ทุน ซึ่งที่ผ่านมามีบุคลากรสายสนับสนุนที่ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทสมัครขอรับทุนดังกล่าวจำนวน 4 ราย

2. การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนับสนุนจะเน้นการพัฒนาบุคลากรโดยใช้ศักยภาพของบุคลากรภายใน ตามแนวทางองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยสนับสนุนให้บุคลากรได้พัฒนาตนเองจากการพัฒนางานประจำ จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจากประสบการณ์ของผู้ร่วมงาน โดยคณะได้จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับบุคลากรขึ้นในหลายๆ รูปแบบ เช่น เวทีพัฒนาคนพัฒนางานด้วยประสบการณ์ของเรา โครงการพัฒนางาน โครงการประกวดกิจกรรม 5 ส กิจกรรมการประกวด K-procedure และอื่นๆ ซึ่งพบว่าบุคลากรสายสนับสนุนมีความตื่นตัวในการพัฒนาตนเอง และตื่นตัวที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองโดยเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนต่างๆ ที่คณะจัดขึ้นอย่างพร้อมเพรียง

3. การจัดอบรมบรรยายในหัวข้อที่เป็นประโยชน์กับบุคลากรสายสนับสนุน

4. การสนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมอบรม ดูงาน เช่นการศึกษาดูงานด้านการจัดการความรู้และ 5ส และ การนำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการเช่น การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ศึกษา เป็นต้น

5. สนับสนุนการในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาชีพ เช่น ชำนาญการ และ ชำนาญการพิเศษของบุคลากรสายสนันสนุน ในทุกระดับ

2.3.3.การพัฒนาระบบแรงจูงใจ

ด้วยข้อจำกัดในเรื่องของงบประมาณจึงไม่ได้ดำเนินการในเรื่องนี้มากนัก สิ่งที่คณะดำเนินการเพื่อเป็นแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรคือ การดำเนินการร่วมกับหมาวิทยาลัยให้มีระบบพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ซึ่งจะเป็นแรงจูงใจให้พนักงานเงินรายได้ที่ตั้งใจทำงานสามารถก้าวหน้าในหน้าที่และมีความยั่งยืนเช่นเดียวกับพนักงานมหาวิทยาลัย

2.3.4.การพัฒนา/ปรับปรุง กระบวนการทำงานพร้อมเน้นการนำเทคโนโลยีสารนเทศมาใช้งาน

การพัฒนาบุคลากร เพื่อพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการทำงาน คือ การพัฒนาบุคลากรตามแนวทางของ TQA ซึ่งจะเน้นให้บุคคลกรเข้าใจในระบบงาน และความเชื่อมโยงของงาน ที่อาจจะนำไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงานในงาน หรือหน่วยงานที่สังกัดได้ อย่างไรก็ตามการพัฒนาบุคลากรตามแนวทาง TQA ยังไม่เสร็จสิ้นโครงการ และยังไม่เป็นไปตามที่ทางคณะตั้งเป้าหมายไว้ แต่การเรียนรู้และเข้าใจในแนวคิดหรือแนวทางการทำงานตามแนวทาง TQA ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะสามารถพัฒนา/ปรับปรุง งาน/กระบวนการทำงานของบุคลากรในอนาคตได้ นอกจากการพัฒนาบุคลากรตามแนวทาง TQA แล้วการสนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุน จัดทำโครงการพัฒนางาน และดำเนินการพัฒนาปรับปรุงงานตามข้อเสนอโครงการอย่างต่อเนื่องถือได้ว่าเป็น แนวทางการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการทำงานที่เป็นรูปธรรม

2.3.5. การพัฒนาระบบการจัดการความรู้ เพื่อสร้างบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ

คณบดี และ ผช. คณบดี ที่รับผิดชอบด้านการจัดการความรู้ และ คณะกรรมการจัดการความรู้ของคณะได้ ร่วมกันพัฒนาระบบการจัดการความรู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปัจจุบันคณะวิศวกรรมศาสตร์มีแนวทางในการจัดการความรู้ในหลายรูปแบบ และ ระบบการจัดการความรู้ K-procedure ของคณะได้รับรางวัลแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านบริหารจัดการ ระดับมหาวิทยาลัยในเวทีคุณภาพมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2555 ที่ผ่านมาอีกด้วย อย่างไรก็ตามการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ของคณะ ก็ยังต้องดำเนินการต่อไป เพื่อพัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยคณะได้สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาคน พัฒนาองค์กร อย่างต่เอนื่องเช่น ล่าสุด คณะกรรมการจัดการความรู้และกรรมการ 5 ส. ของคณะได้รับอนุมัติให้เดินทางไปศึกษาดูงานด้าน KM และ 5ส ในหน่วยงานราชการและเอกชนในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลที่มีการดำเนินการในเรื่องการจัดการความรู้ และ กิจกรรม 6s ในระดับแนวหน้าของประเทศ การศึกษาดูงานของคณะกรรมการ KM และ กรรมการ 5 ส ของคณะจะได้นำความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับกลับมาร่วมกันพัฒนาระบบการจัดการความรู้ และการดำเนินการกิจกรรม 5ส ของคณะต่อไป

2.3.6. การยึดหลักธรรมาภิบาล ในการบริหารองค์กร

คณบดี มีความมุ่งมั่นที่บริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล ที่ประกอบด้วย

1. การบริหารที่มุ่งเน้นประสิทธิผล
2. การบริหารที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพ
3. การบริหารงานที่มุงเน้นการตอบสนอง
4. การบริหารงานด้วยความรับผิดชอบต่อองค์การและปัญหาสาธารณะ
5. การบริหารงานด้วยความโปร่งใส
6. การบริหารโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม
7. การบริหารโดยใช้หลักกระจายอำนาจ
8. การบริหารโดยใช้หลักนิติธรรม
9. การบริหารงานโดยใช้หลักความเสมอภาค และ
10. การบริหารโดยมุ่งเน้นฉันทามติ

2.3.7. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร และสามารถบริหารจัดการฐานข้อมูลให้เชื่อมโยงกันทุกภาคส่วน

ทางกลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้ประสานให้ฝ่ายคอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรมศาสตร์ ดำเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร และระบบฐานข้อมูลดังกล่าวได้ถูกบรรจุไว้ในแผนพัฒนาโปรแกรมสนับสนุนการบริหารองค์กรแล้ว

2.3.8.การพัฒนาการกระจายอำนาจสู่การตัดสินใจในระดับภาควิชา/สาขา หลักสูตร

คณบดี ได้กระจายอำนาจการตัดสินใจการอนุมัติ การใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ในบางประเภทลงไปยังหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมีซึ่งได้มอบอำนาจลงไปถึงระดับเลขานุการภาควิชา ซึ่งได้ดำเนินการมาระยะหนึ่งแล้ว และจะเป็นแนวทางในการพัฒนาการกระจายอำนาจไปยังภาควิชามากขึ้นในอนาคตได้ ส่วนการบริหารจัดการของหลักสูตรพิเศษต่างๆ นั้นคณบดีได้กระจายอำนาจการบริหารทั้งหมดไปยัง ผู้อำนวยการหลักสูตรนั้นๆ

2.3.9.การสร้างระบบส่งเสริมความร่วมมือทุกภาคส่วนในการบริหารองค์กร

คณบดีได้วางระบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมระหว่างคณะ/ภาควิชา/กลุ่มงาน/หน่วยงาน ผ่านการประชุม/การหารือร่วมกันทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการเช่น

1. การประชุมกรรมการประจำคณะทุกเดือน
2. การประชุมทีมบริหาร ทุกเดือน
3. การหารือแบบโต๊ะกลมของทีมบริหารคณะทุกเที่ยงของวันพุธ
4. การหารรือโต๊ะกลมทีมบริหารคณะ/หัวหน้าภาควิชา ทุกเดือน
5. การหารรือโต๊ะกลมทีมบริหารคณะ/หัวหน้ากลุ่ม/หัวหน้าหน่วย ทุกเดือน
6. การหารือ/รับฟังความคิดเห็น จากบุคลากร ผ่านเวทีจิบน้ำชา สายวิชาการ และสายสนันสนุน
7. การสื่อสารผ่านสายตรงคณบดี และ e-mail
8. คณบดีสัญจรไปยังภาควิชาต่างๆ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการบริหารงานจากบุคลากรของภาควิชา
9. ให้มีคณะกรรมการบริหารบุคคลเชิงกลยุทธ์ ที่มีหัวหน้าภาควิชา/หรือผูแทน ร่วมเป็นกรรมการ เพื่อพิจารณากำหนดนโยบายและพิจารณาเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารบุคคลก่อนเสนอกรรมการประจำคณะ และ
10. การส่งเสริมการทำงานในรูปแบบของคณะกรรมการชุดต่างๆ เป็นต้น

2.3.10. การพัฒนา/สร้างสภาพแวดล้อมการทำงาน

คณะได้ดำเนินพัฒนา/สร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานได้ดีขึ้น

• คณะกำลังดำเนินการปรับปรุงในเรื่องของระบบ WIFI ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น (อยู่ในระหว่างการดำเนินการโดยฝ่ายคอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรม)

• โครงสร้างกายภาพพื้นฐาน โดยให้ความสำคัญกับ ความสะอาดของสถานที่ ภูมิทัศน์ สถานที่จอดรถ และความปลอดภัย เป็นต้น

• ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างฝ่ายบริหารกับบุคลากร และ ระหว่างบุคลากรของคณะ เช่น กิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 45 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ กิจกรรมวัน ศ.ดร.สตางค์ มงคลสุข กิจกรรมวันปีใหม่ กิจกรรมกีฬาภายในคณะ (กีฬาสี) กิจกรรมวันสงกรานต์ กิจกรรมเพื่อสุขภาพ และกิจกรรมการสัมมนาของบุคลากรจาก สนล. และจากภาควิชาต่างๆ

• คณะจัดให้มีโครงการที่ดูแลสุขภาพของบุคลากร เช่น โครงการตรวจสุขภาพประจำปี และ โครงการเยี่ยมไข้ เป็นต้น

2.4 แนวทางพัฒนาที่ 4…กล้าเปลี่ยนแปลง

คณบดีได้พิจารณาปรับเปลี่ยน โครงสร้างองค์กร ตำแหน่งการบริหารของผู้บริหารคณะ การจัดตั้งหน่วยงานใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนเพื่อให้การบริหารเป็นไปตามแนวทางที่วางไว้ และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร ในภาพรวม เช่น

1.การปรับเปลี่ยนโครงสร้างภายในสำนักงานเลขานุการคณะ และกำกับดูแลการงานในสำนักงานเลขานุการคณะที่ไม่มีเลขานุการคณะเหมือนในอดีต

2.การปรับเปลี่ยนตำแหน่งของ รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี และ

3. การจัดตั้งหน่วยงานภายในคณะเช่น ETS และ ร่วมกับภาควิชา/นักวิจัยในการจัดตั้งศูนย์วิจัย ที่มีการบริหารจัดการด้วยงบประมาณของศูนย์ เช่น ศูนย์ RoSCoE และศูนย์วิจัยพิบัติภัยธรรมชาติ เป็นต้น

ทั้งหมดที่นำเรียนมา เป็นความพยามของคณบดี ทีมบริหาร และหน่วยงานที่รับผิดชอบที่ได้ดำเนินการบริหารจัดการคณะตาม แนวทาง เข้าถึง เข้าใจ พัฒนา และ กล้า เปลี่ยนแปลง ที่ระบุไว้ในแนวคิดและแนวทางการพัฒนาคณะและขอเรียนว่าคณบดีได้พยามบริหารองค์กรด้วยความโปร่งใส Clear Administration, C ในทุกประเด็นอย่างเต็มศักยภาพ โดยคำนึงถึงส่วนรวม และอยู่บนพื้นฐานของประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับองค์กรเป็นสำคัญ แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่า คณบดี จะเป็นนักบริหารที่ดี แต่เป็นผู้บริหารที่ตั้งใจจะทำหน้าที่ที่ได้รับการมอบหมายให้ดีที่สุดครับ

สำหรับสายตรงคณบดี สี่ปี ที่บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตอนต่อไป (ตอนที่ 5) จะเล่าถึง สี่ปี ของคณบดีและทีมบริหาร มีอะไรใหม่ ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. (ด้านบริการวิชาการ (Engineering Service, E))ครับ แล้วอย่าลืมติดตามสายตรงคณบดี “สี่ปี ที่บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์” ตอนต่อๆ ไปนะครับ

ขอบคุณครับ
อ.จรัญ

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 15 เมษายน 2556 16:47 แก้ไข: 15 เมษายน 2556 21:23 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
Flowers
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 นพเก้า ๏[-ิ_•ิ]๏ลูกลิง::ลั่นล่า๏[•๊_•๊]๏ , และ 2 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

comment

เป็นกำลังใจให้กับทีมบริหารทุกท่านค่ะ ในการขับเคลื่อนผลงานด้านต่างๆ ให้แก่คณะวิศวฯ ม.อ.เราอย่างต่อเนื่องและมีผลงานค่ะ

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 3.236.228.250
Message:  
Load Editor
   
Cancel or